IsAmbulo 11: 1-13 silandisa ngombono wofakazi ababili ababulawa bese bevuswa. Nayi amazwibela encazelo yethu yalowo mbono.
Ofakazi ababili bamele abagcotshiwe. Abagcotshiwe banyathelwa (bashushiswa) yizizwe izinyanga ezingama-42 uqobo kusuka ngoDisemba, 1914 kuya kuJuni, 1918. Baprofetha ngalezi zinyanga ezingama-42. Ukulahla kwabo obala eLobukholwa ngalezo zinyanga ezingokoqobo ezingama-42 kugcwalisa iSambulo 11: 5, 6. Ngemuva kwezinyanga ezingama-42, baqeda ukufakaza, okuyisikhathi ababulawa ngaso bese belala befile izinsuku ezintathu ½. Ngokungafani nezinyanga ezingama-3, izinsuku ezi-42 ½ akuzona ezingokoqobo. Ukuvalelwa kwamalungu aqokiwe ezisebenzi zasendlunkulu yaseBrooklyn kanye nokuqedwa kokugcina komsebenzi wokushumayela kufana nezinsuku ezi-3 ½ izidumbu zazo zidaluliwe. Lapho bekhululwa ngo-3, ukwesaba okukhulu kwehlela izitha zabo. Ngokomfanekiso bathathwa benyuselwa ezulwini, bengathintwa. Lokhu kufanele kukhombise ukuvikelwa abakuthola kuNkulunkulu, nokuthi umsebenzi awusophinde umiswe. Kwenzeka ukuzamazama komhlaba okungokomoya futhi ingxenye yeshumi yedolobha ishiya eLobukholwa futhi ijoyine abantu bakaJehova.
Ukubuyekezwa kokuxwaya kwalokhu kuqonda kwenza kubonakale kunengqondo, kepha uphenyo olunzulu luphakamisa imibuzo eminingana.
Umbuzo owodwa uvela ngokushesha. Kungani isikhathi sezinyanga ezingama-42 sithathwa njengesoqobo ngenkathi izinsuku ezi-3 are zithathwa njengezingokomfanekiso. Isizathu kuphela esinikezwe kufayela le- Isambulo Umvuthwandaba Incwadi ukuthi eyokuqala ivezwe ezinyangeni nangezinsuku. (IsAm. 11: 2, 3) Yilesi sizathu kuphela esinikeziwe. Ngabe sikhona isisekelo esingokomBhalo sokubheka inkathi yesikhathi okukhulunywa ngayo kusetshenziswa amayunithi wokulinganisa ahlukene njengokoqobo? Ngabe sikhona isisekelo sokubheka isikhathi esivezwe kuphela kuyunithi yokukala eyodwa njengesifanekiselo? Ingabe zikhona izibonelo emBhalweni ezixuba izikhathi ezingokomfanekiso nezingokoqobo embonweni ofanayo?
Umbuzo wesibili uvela lapho sibheka ubufakazi obungokomlando ngalokho esikushoyo kwenzeka phakathi nezinyanga ezingama-42 ezingokoqobo kusuka ngoDisemba ka-1914 kuya kuJuni ka-1918. Sithi abagcotshiwe njengofakazi ababili bashumayela begqoke indwangu yesaka ngaleyo nkathi, okukhombisa “ukukhuthazela kwabo ngokuthobeka ekumemezeleni izahlulelo zikaJehova ”. (re p. 164, isig. 11) Kanye nokushunyayelwa futhi kusebenza izinyanga ezingokoqobo ezingama-42, umuzi ongcwele unyathelwa phansi yizizwe, okukhombisa ukuthi amaKristu eqiniso “'aphonswa alahlwa, anikwa izizwe' uvivinywe kanzima futhi washushiswa. ” (ikhasi 164, isig. 8)
Uma umuntu ekhuluma ngokushushiswa, ingqondo ngokushesha iya emakamu okuhlushwa amaNazi, eGulags yaseRussia, noma ngokwenzeka kubafowethu ngawo-1970 eMalawi. Ukunyathelwa ngezinyawo izinyanga ezingama-42 kufanele kube yisikhathi esifanayo sokuquliswa kanzima nokushushiswa. Yibuphi ubufakazi obukhona balokhu? Eqinisweni, sinobufakazi obukhethekile obuseduze. Manje kufanele kuqondwe ukuthi ukuqonda kwethu kwamanje kwalesi siprofetho akuzange kwenziwe ngesikhathi le micimbi iqhubeka, ngakho-ke lo fakazi akakhulumi ukuxhasa ukuhunyushwa kwethu kwamanje. Ngalowo mqondo, ubufakazi bakhe abwazi futhi ngakho-ke kunzima ukubuphikisa. Lobu bufakazi ngumfowethu uRutherford, okwathi njengomunye walabo okuthiwa ukubamba iqhaza kwakhe kwaba nesandla ekugcwaliseni lesi siprofetho futhi isikhundla sakhe enhloko yabantu bakaJehova ngaleso sikhathi sambeka ethubeni elikhethekile lokukhuluma ngegunya elikhulu mayelana izehlakalo zalezo zinsuku zazisho lokhu mayelana nesikhathi okukhulunywa ngaso:
“Kufanele kuphawulwe lapha ukuthi ukusuka ku-1874 kuze kube yi-1918 kwakukhona ukushushiswa okuncane, uma kukhona,kwabaseZiyoni; ukuthi kuqala ngonyaka wamaJuda u-1918, okusho ukuthi, ingxenye yokugcina ka-1917 isikhathi sethu, ukuhlupheka okukhulu kwehlela abagcotshiwe, iZiyoni. Ngaphambi kuka-1914 wayesezinhlungwini zokubeletha, ewufisa kakhulu umbuso; kodwa ukuhlupheka kwangempela kwafika kamuva. ” (Kusukela ngomhlaka 1 Mashi 1925 INqabayokulinda isihloko esithi “Ukuzalwa Kwesizwe”)
Amagama kaRonald abonakala sengathi awahambisani nombono wokuthi uMfu 11: 2 wagcwaliseka kusukela ngoDisemba, 1914 kuya kuJuni, i-1918 ngamaKristu enikezwa ezizweni ukuba anyathelwe phansi, okungukuthi, 'azanywa kanzima futhi ashushiswa.'
Umbuzo wesithathu uphakama lapho sizama ukuthola isilo esaprofethwa ukuthi sizobulala ofakazi ababili. Eqinisweni kwakuyamuva nje INqabayokulinda udaba oludalulele lolu daba.
UMbuso Wezwe WamaNgisi NamaMelika walwa nalabo abangcwele. ” (w12 6/15 k. 15 isig. 6)
Ngakho-ke uMbuso Wezwe WamaNgisi NamaMelika — ikakhulukazi i-United States — wabulala ofakazi bobabili ngokubopha labo abaholayo emsebenzini wokushumayela.
Inkinga ngalokhu kugomela ukuthi kubonakala ngathi ayisekelwa ngumBhalo. ISamb. 11: 7 sithi ofakazi ababili babulawa yisilo esiphuma kwalasha.
(Isambulo 11: 7) Futhi lapho sebeqedile ukufakaza, isilo sasendle esikhuphuka kwalasha siyokwenza impi nabo sibanqobe futhi sibabulale.
IsAm. 17: I-8 iqukethe okuwukuphela kwencwadi ethile kusambulo esencwadini yesambulo esiyisilo esivela kwalasha:
(Isambulo 17: 8). . Isilo sasendle owasibona sasikhona, kepha asisekho, kepha manje sizakwenyuka siphuma kwalasha, futhi siya ekubhujisweni.
Isilo esikhuphuka kwalasha yiZizwe Ezihlangene, isithombe sesilo sasendle esinamakhanda ayisikhombisa sesAmbulo isahluko 13. IZizwe Ezihlangene zazingekho ngo-1918 ukuba zibophe noma ubani. Sizama ukuxazulula le nkinga ngokuchaza ukuthi ulwandle okuphuma kulo isilo sasendle esinamakhanda ayisikhombisa seSambulo 13 lungasetshenziswa naseBhayibhelini ukumela ulasha. Ngakho-ke, ngale ncazelo, kunezilwane ezimbili kusAmbulo ezivuka kwalasha: isilo sasendle esinamakhanda ayisikhombisa esimele yonke inhlangano yezepolitiki kaSathane phakathi nezinsuku zokugcina, nomfanekiso waleso silo, iZizwe Ezihlangene. Kunezinkinga ezimbili ngalesi sixazululo.
Inkinga yokuqala ukuthi sithi nolwandle kulokhu lumele ubuntu obunesiphithiphithi lapho kuvela khona isilo esinamakhanda ayisikhombisa. (Bheka kabusha ikhasi 113, isig. 3; ikhasi 135, isig. 23; ikhasi 189, isig. 12) kunzima ukubona ukuthi isici esifanayo kulesi siprofetho singaba nezincazelo ezimbili ezihlukene — ubuntu obunesiphithiphithi nomgodi onganamkhawulo .
Inkinga yesibili ngale ncazelo ukuthi isilo sasendle esinamakhanda ayisikhombisa asibabulalanga ofakazi ababili. Imele lonke uhlelo lwezepolitiki lukaSathane. I-United States kuphela, ingxenye eyodwa yekhanda lesilo sasendle eyabulala ofakazi ababili ngokubopha amalungu ezisebenzi zasendlunkulu.
Masisondele kulokhu ngaphandle kwanoma yikuphi ukucabanga kwangaphambili. I 'who' yemfihlakalo yethu ikhonjwa njengesilo esiphuma kwalasha. Ngaphandle kokuphindelela kunoma iyiphi incazelo ngencazelo yakwalasha, ake sibheke ukuthi esinye kuphela isilo esikuSambulo esiboniswe ngokusobala ukuthi siphuma kwalasha yilokho okukhulunywa ngaso kuSambulo 17: 8, iZizwe Ezihlangene. Lokhu akudingi ukuqagela ngencazelo yegama ulasha. Kuyinto elula elula yokuhlangana komunye nomunye futhi sivumela iBhayibheli ukuthi lisho ukuthi lisho ukuthini.
Ukusekela ukuqonda kwethu kwamanje, kufanele siqale sisho ukuthi kulokhu, 'ulasha' lisho 'ulwandle'. Ngakho-ke, 'ulasha' kungabhekisa esintwini esineziyaluyalu. Akukho ndawo eBhayibhelini lapho igama elithi 'ulasha' lisetshenziselwa ukubhekisa esintwini, esineziyaluyalu noma ngenye indlela. Kepha akusikho lokho okumele sikwenze ukuzama ukwenza lo msebenzi. Kumele sikuvume ukuthi isilo esiphuma olwandle esithi simele yonke inhlangano yezepolitiki kaSathane yiyona ebulala ofakazi ababili. Ngakho-ke, kufanele sichaze ukuthi kulokhu, i-United States ingasimelela kanjani isilo sasendle esinamakhanda ayisikhombisa esikhuphuka siphuma olwandle lwesintu esinesiyaluyalu.
Kuphakama umbuzo wesine lapho sizama ukulungisa isikhathi lapho kubulawa ofakazi ababili. Isambulo 11: I-7 isho ngokusobala ukuthi isilo sasendle asenzi impi, sinqobe, futhi sibulale labofakazi bobabili kuze kube ngemuva sebeqedile ukufakaza. Ukusesha okusheshayo ohlelweni lwe-WTLib 2011 kuveza ukuthi akukho okuphawulwayo ngencazelo yala magama etholakala kunoma yikuphi okushicilelwe. Njengoba into esemqoka yanoma isiphi isiprofetho ukuhlonza umugqa wesikhathi waso, futhi njengoba sibopha ukugcwaliseka kwalesi sonyaka kanye nenyanga ethile, umuntu angacabanga lobo bufakazi bokuthi ofakazi ababili “baqedile ukufakaza” kwabo ngoJuni noma eduze kwawo, U-1918 wayezochichima ngokomlando nasezincwadini zethu. Esikhundleni salokho, lesi sici esibalulekile asinakwa ngokuphelele yithi.
Singasho kanjani ukuthi babulawa ngoJuni, 1918 uma singakwazi ukukhombisa ukuthi ngaphambi kwalokho baqeda lapho ukufakaza? Umuntu angaphikisana nokuthi ukubulawa kofakazi ababili kuqedile umsebenzi wabo wokushumayela, kepha lokho kukushaya indiva ukuphindaphindwa kwe-akhawunti. Kuyinto kuphela ngemuva umsebenzi wokushumayela usuphelile ukuthi bayabulawa. Akuqediwe ngenxa yokufa kwabo. Eqinisweni, ingabe bukhona ubufakazi bokuthi umsebenzi wokushumayela wayeka ngaleso sikhathi, nganoma yisiphi isizathu noma yini? INqabayokulinda yaqhubeka inyatheliswa nama-colporteur aqhubeka eshumayela.
“Kodwa-ke, ngokwamarekhodi akhona, inani labaFundi BeBhayibheli libike njengokuhlanganyela ekushumayeleni izindaba ezinhle kwabanye nge1918 lehle ngamaphesenti ama-20 emhlabeni jikelele uma liqhathaniswa nombiko we1914. "(Jv isahl. 22 k. 424)
Njengoba kunikezwe imiphumela yeminyaka emine yempi, kungalindelwa ukuthi umsebenzi wokushumayela uzohlupheka ngandlela thile. Ukuthi kwehle ngo-20% kuphela ngo-1914 empeleni kuyancomeka impela. Ukugcwalisa lesi siprofetho, umsebenzi wethu wokufakaza bekufanele ngabe uphele kungakadluli uJuni ka-1918, futhi wonke umsebenzi bekufanele uphele izinyanga eziyisithupha zalowo nyaka, kanye nezinye ezintathu ngo-1919. Ukwehla ngo-20% emsebenzini akunakulinganiswa nokuyeka noma ukuqeda umsebenzi wokushumayela, futhi asinakusho ngokugculisayo ukuthi lokhu kufakazela ukuthi ofakazi ababili babelele befile ukuze babonwe yibo bonke.
Sithi ukufakaza endlini ngendlu 'cishe' kwamiswa ngalezo zinyanga eziyisishiyagalolunye, kepha amaqiniso angokomlando ukuthi ngenkathi umsebenzi we-colporteur wawusenziwa ngasekupheleni kweminyaka yama-1800, isici esasihlukanisa abantu bakaJehova esikhathini samanje, umnyango Umsebenzi wokushumayela endlini ngendlu yilungu ngalinye lebandla wawungakasebenzi ngo-1918. Lokho kwenzeka ngemuva kweminyaka yama-1920. Ngakho-ke kusukela ngasekupheleni kwe-19th kuze kube sosukwini lwethu, kuye kwaba nokwanda okuqhubekayo nokwanda komsebenzi wokushumayela. Lokho kuzoqhubeka kuze kuphele isiprofetho esenzeka eMt. 24:14.
Ngokufingqa, sinesikhathi sezinyanga ezingama-42 esingokoqobo lapho sithi ofakazi babeshushiswa yize lowo owayengumongameli womphakathi we-Watchtower ngaleso sikhathi, uBr. Rutherford, ufakazela ukuthi kwakungekho noshushiso phakathi naleso sikhathi. Ngokuphambene nezinyanga ezingama-42 ezingokoqobo, sinesikhathi sezinsuku ezi-3 lasting ezihlala izinyanga eziyisishiyagalolunye. Sine-United States 'ebulala' ofakazi ababili lapho iBhayibheli lithi ukubulawa kwenziwa yisilo esikhuphuka kwalasha — iqhaza uMbuso Wezwe WamaNgisi NamaMelika ongakaze uvezwe njengogcwalisa imiBhalo. Siguqula 'ulasha' lisho 'ulwandle' kulokhu kuphela. Futhi sinokubulawa kofakazi ababili okwenzeka ngesikhathi lapho sasiseduze nokuqeda ukufakaza kwethu. Ekugcineni, sithi ukwesaba okukhulu kwehlele bonke ababukele ngesikhathi sokuvuka kofakazi ababili lapho kungekho bufakazi obungokomlando bokuthi noma ngubani wasabela ngokwesaba lapho amalungu endlunkulu ekhululwa ejele noma lapho siqinisa umsebenzi wethu wokushumayela. Intukuthelo, mhlawumbe, kepha ukwesaba, kubonakala kungenjalo.

Okunye Ukuchazwa

Kuthiwani uma singabheka futhi kulesi siprofetho ngaphandle kwemibono ethile, noma iziphetho esidonse ngaphambilini? Kuthiwani uma besingakholelwa ukuthi u-1914 bekuyisiqalo sobukhona bukaKristu obungabonakali emazulwini ngakho-ke bekungafanele sizame ukubopha cishe zonke iziprofetho ezisencwadini yeSambulo ngandlela thile kulowo nyaka? Ngabe sisazofika enkathini yesikhathi ka-1914-1919 yokugcwaliseka kwayo?
Ubani
Isilo esingubani esichazwe kuSambulo 17: 8 njengesikhuphuka kwalasha. Ukuqonda kwethu kwamanje — okuhambisana namaqiniso omlando — ukuthi kumele iZizwe Ezihlangene. Lesi yisilo sesishiyagalombili sohlu lwezilo (amandla omhlaba) okuthinte abantu bakaNkulunkulu. Kuze kube manje, asikasithinti. Kodwa-ke, ukuze ifaneleke njengenye yezilo ezingokwesiprofetho, kufanele ibe nomthelela omkhulu kubantu bakaNkulunkulu. (Bheka w12 6/15 k. 8, isig. 5; kanye neMibuzo Evela Kubafundi, k. 19) Ngakho-ke, njengoba ingakafiki, isazoqhubeka ngokuzayo.
Nini
Senzeka nini lesi siprofetho? Yebo, ofakazi ababili bayaphrofetha izinyanga ezingama-42 (IsAm. 11: 3) ngemuva kwalokho sebeqedile ukufakaza. Uma izinsuku ezi-3 of zesiprofetho zingokomfanekiso, bekungeke yini nezinyanga ezingama-42 zibe khona? Uma ukushumayela kofakazi ababili kuqhubeka izinsuku eziyi-1,260 futhi ukufa kwabo kuthinta izinsuku ezi-3 only kuphela, lapho-ke singabona ukuthi isikhathi sokungasebenzi kwabo besingaba sifushane ngokuqhathanisa. Eqinisweni, izinsuku ezi-3 ½ zingu-1/360th wezinyanga ezingama-42, noma ukusho ngenye indlela, usuku lonyaka (wenyanga). Ubudlelwano bezinyanga ezingokoqobo ezingama-42 nezinyanga eziyi-9 ezingokoqobo abuhlanganisi ngokulingana kwesiprofetho. Umsebenzi wethu wokushumayela ubulokhu uqhubeka kusukela, okungenani, ngo-1879, lapho INqabayokulinda yashicilelwa okokuqala. Uma ukufakaza kwethu kuphela (uma silele sifile) iminyaka embalwa nje, ukulinganiswa okusikiselwe kwalezi zikhathi ezimbili kungagcinwa.
Ukuthi lokhu kungukugcwaliseka kwesikhathi esizayo kuboniswa ngamaqiniso amabili. Okokuqala, iZizwe Ezihlangene kusamele zithinte oFakazi BakaJehova nganoma iyiphi indlela enkulu futhi ezimbili, umsebenzi wethu wokushumayela awukaqedwa.
Ngakho-ke, lapho uJehova ephelisa umsebenzi wethu wokushumayela, singalindela ukuthi iZizwe Ezihlangene nezizwe ezazimelele ukuthi zilwe nabantu bakaJehova.
kuphi
Ukulwa, ukunqoba nokubulawa kwalabo ofakazi bobabili kuzokwenzeka “edolobheni elikhulu elisemoyeni elingokomoya elibizwa ngokuthi iSodoma neGibithe, lapho neNkosi yabo yabethelwa khona.”
re isahl. I-25 pp. 168-169 par. I-22 Ukuvuselela ofakazi bobabili
UJohane… uthi uJesu wabethelwa lapho. Ngakho-ke masinyane sicabange ngeJerusalema. Kepha usho futhi ukuthi lo muzi omkhulu ubizwa ngokuthi iSodoma neGibithe. Hhayi, iJerusalema elingokoqobo lalibizwa ngokuthi iSodoma ngenxa yemikhuba yalo engcolile. (U-Isaya 1: 8-10; qhathanisa noHezekeli 16: 49, 53-58.) Futhi Egypt, umbuso wezwe wokuqala, ngesinye isikhathi kuvela njengesithombe salesi simiso sezinto sezinto. (U-Isaya 19: 1, 19; UJoel 3: 19) Ngakho-ke, leli dolobha elikhulu lifanekisela i “Jerusalema” elingcolile elithi likhonza uNkulunkulu kepha selingcolile futhi linesono, njengeSodoma, nengxenye yalesi simiso sezinto sikaSathane , njengeGibhithe. Ifanekisela eLobukholwa, okulingana kwanamuhla kweJerusalema elingathembekile
Uma ukuqonda ukuthi i-Where is ngaphambi kweLobukholwa, ilele emgwaqweni njengoba bekungabonakala kuwo wonke umhlaba, khona-ke kungenzeka ukuthi ukuhlaselwa kwabantu bakaNkulunkulu kwandulele ukubhujiswa kwenkolo yamanga. Mhlawumbe ngandlela thile lokhu kunikeza ukuphunyuka ukuthi uMt. U-24: 22 ukhomba futhi uhambelana nokuvinjezelwa okukhipha isisu iJerusalema ngo-66 CE okwavumela amaKrestu ukuthi abaleke ekubhujisweni kuka-70 CE
Lokhu akucaci, noma kunjalo. Kungenzeka futhi ukuthi lapho iBabiloni lihlaselwa, sizolala singavumi futhi umsebenzi wethu wokushumayela uzophela, kubangele bonke ababukele bacabange ukuthi sehlile nenye inkolo.
Ayikho indlela yokuqiniseka ngalesi sikhathi futhi umfundi angasimangalela ngokubandakanyeka ekuqageleni okungenasisekelo. Angeke enze iphutha ngokwenza njalo, ngoba vele asazi ikusasa. Kodwa-ke, singasho ngokuphepha ukuthi ukuya kuphela kulokho iBhayibheli elikushoyo ngale ndaba nokugwema ngezinga elikhulu kakhulu noma yimuphi umzamo wokuqagela, kubonakala kusobala ukuthi ukuphela kwesiphetho esivumelana namaqiniso angokomBhalo ukuthi izehlakalo eziboniswe kusAmbulo isahluko I-11 yimicimbi yesikhathi esizayo. Akukho okwedlule okuhambisana nalokho okushiwo yiBhayibheli okuzokwenzeka. Umsebenzi wethu wokushumayela awuzange uqede nganoma iyiphi indlela yegama phakathi neMpi Yezwe Yokuqala. Isilo esiphuma kwalasha — noma ngabe yi-UN noma uhlelo lukaSathane lwezepolitiki emhlabeni wonke — asizange sisibophe. Ukuvalelwa akuzange kulethe ukumiswa ngokuphelele komsebenzi wokushumayela owawudingeka ukubheka njengofile. Kwakungekho ukunyathelwa ngezinyanga ezingama-42 kwedolobha elingcwele ngokushushiswa phakathi naleso sikhathi ngokusho kukaMfoweth 'uRutherford owayekhona ukuzofakaza.
Ngakho-ke sibheke ukugcwaliseka kwesikhathi esizayo. Ngandlela thile, sizolala sifile izinsuku ezi-3 symb ezingokomfanekiso, bese sisukuma bese ukwesaba okukhulu kwehlela bonke labo abasibonayo. Kungasho ukuthini lokho futhi kungenzeka kanjani lokho? Cabanga ngokunye okushiwoyo ngalo mcimbi.
Inkosi yesishiyagalombili ephuma emgodini ongelamkhawulo futhi ewumfanekiso nokumelelwa kwesilo sasendle esinamakhanda ayisikhombisa ikhonjiswa ukulwa nabantu bakaNkulunkulu. Kodwa-ke, isilo sasendle esinamakhanda ayisikhombisa esimele naso kuthiwa silwa nabangcwele. Bayinto efanayo kulokhu. Okuthakazelisa kakhulu amavesi esahluko 13 sesAmbulo angena emininingwaneni mayelana nalokhu.
(Isambulo 13: 7) 7 Futhi sanikwa yilwa nabangcwele futhi yabanqoba, futhi yanikwa igunya phezu kwazo zonke izinhlanga nabantu nezilimi nezizwe.
(Isambulo 13: 9, 10). . Uma kukhona onendlebe makezwe. 10 Uma umuntu ehloselwe ukuthunjwa, uya ekuthunjweni. Uma umuntu ezobulala ngenkemba, kufanele abulawe ngenkemba. Nakhu lapho kusho khona i ukukhuthazela nokholo lwabangcwele.
KunamaKrestu weqiniso namaKrestu wamanga. Ingabe bakhona abangcwele beqiniso nabangcwele bamanga? Umfanekiso wesilo sasendle, i-UN, ubizwa nangokuthi 'yizinto ezinengekayo ezimi endaweni engcwele.' (Mt. 24: 15) Ngekhulu lokuqala, indawo engcwele kwakuyiJerusalema elihlubukile futhi osukwini lwethu lwanamuhla, kuyinkolo yamanga, ikakhulukazi eLobukholwa, elalibhekwa njengelingcwele umhlaba yiJerusalema ngabantu bangesikhathi esedlule. Ngabe 'abangcwele' okukhulunywa ngabo kuSambulo 13: 7, 10 nabo balolu hlobo? Mhlawumbe kukhulunywa ngazo zombili izigaba zabangcwele, ezangempela nezamanga. Ngaphandle kwalokho, kungani isikhuthazo esithi 'noma ngubani obulala ngenkemba uzobulawa ngenkemba', noma isexwayiso sokuthi lokhu kusho “ukukhuthazela nokholo lwabangcwele”? Abangcwele bamanga bayovikela amasonto abo bafe. Abangcwele beqiniso 'bazoma bame babone insindiso kaJehova'.
Noma ngabe zilandelana kanjani izenzakalo, kuzoba nesikhathi esifushane ngaphambi (mhlawumbe) naphakathi (ngokuqinisekile) lapho oFakazi BakaJehova bezovela njengabafile phambi kwezwe. Ngemuva kokuphela kokubhujiswa, noma kunjalo, sizobe siseduze. Sizoba 'indoda yokugcina emi', ngomqondo ongokomfanekiso. Esikhundleni sokugcwaliseka okweqile esinakho njengamanje, lokho kuzoba ukugcwaliseka okumangalisa ngempela njengoba abantu bomhlaba bebona ukuthi abantu bakaJehova kuphela abadlula futhi basinda kulolo sizi olukhulu. Njengoba beqonda ukubaluleka kwalelo qiniso, ukwesaba okukhulu kuzokwehlela bonke ababheke ukusinda kwethu kuzoba ubufakazi bokugcina bokuthi singabantu bakaNkulunkulu nokuthi lokhu ebesikusho amashumi eminyaka ngokuphela komhlaba nakho kuyiqiniso futhi okusazokwenzeka.
Lona ngumaye wesibili. (IsAm. 11:14) Kulandela umaye wesithathu. Ngabe lokho kulandelana ngokulandelana kwesikhathi. Ngokuya ngokuqonda kwethu kwamanje, ngeke. Kodwa-ke, ngalokhu kuqonda okusha, ingabe ukugcwaliseka ngokulandelana kwesikhathi kungasebenza? Kubonakala kunjalo, kepha lokho kungcono kakhulu ukushiya kwesinye isikhathi nenye indatshana.

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    10
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x