[Kusuka ku-ws15 / 08 p. I-14 ye-Oct. 5 -11]

“Noma kungabambezeleka, hlala ukulindele!” - Hab. I-2: 3

UJesu wasitshela kaninginingi ukuthi sihlale silindile futhi silindele ukubuya kwakhe. (Mt. 24: 42; Lu 21: 34-36) Kodwa-ke, uphinde wasixwayisa ngabaprofethi bamanga abagqugquzela ukulindelwa kwamanga. (Mt 24: 23-28)
Umbuzo wokuqala wokubukeza wale ndatshana uthi: "Sinezizathu zini zokuqiniseka ukuthi siphila ezinsukwini zokugcina?" (ikhasi 14)
OFakazi BakaJehova bakholelwa ukuthi izinsuku zokugcina zaqala e-1914. Yilokho engangikukholwa kuze kube muva nje.
Isigaba 2 sithi: "Izinceku zikaNkulunkulu zanamuhla nazo zilokhu zilindele, ngoba iziprofetho ngoMesiya zisagcwaliseka."
Ukwehluka kwalesi sitatimende-ukuthi iziprofetho zikaMesiya noma zokuGcina zisagcwaliseka — kwenziwa amahlandla amane kule ndatshana, kepha asikaze sinikezwe imininingwane noma bufakazi.

Kungani Kufanele Uhlale Ulindele?

Isigaba 4 sithi: "Lokho ngokwakho kuyisizathu esihle sokuhlala silindile — uJesu wasitshela ukuba senze kanjalo! Kulokhu, inhlangano kaJehova ibeke isibonelo. Izincwadi zalo zisikhuthaze ngokungaguquguquki ukuba 'silindele futhi sikukhumbule njalo ukufika kosuku lukaJehova' futhi sigxilise ithemba lethu ezweni elisha elithenjiswe uNkulunkulu. ”
Hlobo luni lwesibonelo iNhlangano eyibekile maqondana nokuhlala ulindile? Ingabe yiyona okufanele siyazise futhi siyilingise? Mhlawumbe akunjalo, kusukela osukwini lukaRussell isici esiyinhloko sokholo lwethu besilokhu sibeka okulindelwe okungamanga. Isibonelo, u-1799 wabanjwa njengesiqalo sezinsuku zokugcina, ngo-1874 (hhayi u-1914) kwaba ukuqala kobukhona bukaKristu obungabonakali, kwathi u-1878 kwaba unyaka wokubekwa kwakhe esihlalweni sobukhosi ezulwini, kwashiya u-1914 njengosuku lokubuya kukaKristu nokuqala losizi olukhulu. Ngaleso sikhathi “lesi sizukulwane” kwakukholakala ukuthi cishe sasiyiminyaka engama-36 ubude obulinganiselwa kusuka ku-1878 kuya ku-1914. (Umqondo wezizukulwane ezihlanganayo wawungeke udinge iminyaka eyi-140.)
Lapho iMpi Yezwe yokuQala ingazange ihambisane neArmagedoni, usuku lwathunyelwa ku-1925. Ngemuva kweminyaka engama-50, besibheke i-1975. Sekudlule iminyaka engamashumi amahlanu kushicilelwe le ncwadi Ukuphila Okumi Phakade Inkululeko Yamadodana KaNkulunkulu, okuzalele ukulindelwa kwe-1975 ye-euphoric, futhi lapha sibheke phambili futhi olunye usuku maphakathi ne-2020s.[i] (Kucishe kube ngathi sinemibukiso yethu yeJubilee.) Kubikwe nokuthi amanye amalungu eNhlangano akhonze ukumiswa kwegatsha ne-RTO emhlabeni jikelele.[Ii] ukwakhiwa nokumenyezelwa kokuxoshwa kwamalungu amaningi aseBethel abuyele ensimini njengobufakazi, hhayi bokubona kufushane ngokwezezimali, kodwa ngokusondela kwethu ekugcineni kangangokuba asisazidingi lezi zakhiwo. (Luk 14: 28-30)
Ingabe lolu uhlobo lokulindela uJesu asikhuthaza ukuba silukhumbule njalo?
Isigaba 5 sigcizelela ukukholelwa okungamanga kweJW ukuthi besiphila ngesikhathi sokuba khona kukaKristu okungabonakali kusukela lapho 1914.

“Nophawu olwehlukene kufaka phakathi izimo zezwe eziya zisiba zimbi nokushunyayelwa koMbuso emhlabeni wonke, kusho ukuthi siphila 'esiphelweni sesimiso sezinto.' - isig. I-5

“Ngakho-ke singakulindela lokho izimo zomhlaba, kubi njengoba enjalo manje, kuzoqhubeka ukuncipha. " - isig. I-6

Lokhu yisihumusho seJW Inkambu Yamaphupho: “Uma usho kanjalo, bazokholwa.” OFakazi BakaJehova kufanele bakholelwe ukuthi izinto ziya zisiba zimbi ngokwengeziwe. Imfundiso yethu yezenkolo ayisekeli umbono wokuthuthuka kwezimo zomhlaba. IMpi Yezwe yokuQala, umkhuhlane waseSpain womhlaba wonke, ukuwohloka okukhulu kweMpi, kanye neMpi Yezwe II yayimibi, kepha kufanele sikholelwe ukuthi namuhla izinto zimbi kakhulu nokuthi izimo zizoqhubeka zinciphe.
Samukela lokhu ngaphandle kombuzo. Kodwa-ke uma ubuzwa, ngabe ukhona kithi olangazelela "izimo ezingcono" zonyaka we-1914 kuya ku-1949? Kuthiwani ngeYurophu eminyakeni engama-20 yokutakula ngemuva kweWWII? Kuthiwani nge-United States of America ngesikhathi sempi yaseVietnam kanye nezinxushunxushu zokulwela amalungelo abantu, noma inkinga kawoyela ngawo-1970? Kuthiwani ngeMelika Ephakathi neseNingizimu kusukela ngo-1945 kuze kube sekupheleni kwekhulu lamashumi amabili lapho izimpi zombango, ukuvukela umbuso, kanye nezingxabano zesifunda kwakuyinsakavukela? Kuthiwani ngomhlaba ngaphambi kokuthi ukuhweba komhlaba wonke kuvule imingcele? Impela, sinobuphekula manje. Akekho othi umhlaba uyipharadesi. Kepha ukusho ukuthi kubi kakhulu ukungawanaki amaqiniso omlando nobufakazi phambi kwamehlo ethu.
Kubukeka sengathi sesicishiwe izingqondo zethu.
Isibonelo, lokhu sikuthola kusigaba 8:

"Ngokwesinye isandla, sesibonakaliso esiyinhlanganisela ukufeza injongo yaso, ukugcwaliseka kwako kuzofanela kube kusobala ngokwanele ukuqondisa ukunakwa kwalabo abebelalela iseluleko sikaJesu 'sokuhlala belindile.' ”(Math. 24:27, 42)

Labo ababa khona esifundweni saleli sonto bazoqonda ukuthi isibonakaliso esiyinhlanganisela okukhulunywa ngayo yiso esanikeza ukunakwa koFakazi BakaJehova (ngaleso sikhathi abaFundi BeBhayibheli) ukuthi bazi ukuthi uJesu waqala ukubusa njengenkosi ngo-1914.
Bazobe bengalungile.
Lapho nje i-1929 Rutherford isashumayela ukuthi ukuba khona kukaKristu okungabonakali kwaqala e-1874.[Iii] Kwakungenxa kuze kube yi-1933 lokho INqabayokulinda uyihambise ku-1914.[Iv] Ngokusekelwe kulokhu INqabayokulinda izinsolo zithi, bebelokhu sikufunda kabi lokhu isibonakaliso esiyinhlanganisela esisobala ngoba Iminyaka ye-20!
Ah, kodwa kubi kakhulu kunalokho. Saqhubeka nokukholelwa ukuthi i-1914 yayiyisiqalo sosizi olukhulu. Asizange siyilahle leyo nkolelo kuze kube yi-1969. (Ngiyayikhumbula kahle ingxenye yoMhlangano Wesigodi.) Ngakho-ke iminyaka 55 sifunde okungafanele okusobala uphawu oluyinhlanganisela.
Iqiniso ngukuthi, uJesu wasitshela ukuthi singadukiswa; ukungathathi izimpi, indlala nokuzamazama komhlaba njengophawu lokuba khona kwakhe. (Chofoza lapha ukuhlaziya okunemininingwane.) Usitshela ukuthi singadukiswa ngabantu besitshela ukuthi bathole ukuthi uJesu ukuphi; ukuthi ubukhona bakhe bufikile, kepha kufihliwe kubo bonke abantu abangazi.

“Khona-ke uma noma ubani ethi kini, 'Bhekani! Nangu uKristu, 'noma,' Nanguya! ' ungakukholwa. 24 Ngokuba kuyakuvela abaKristu bamanga nabaprofethi bamanga, benze izibonakaliso ezinkulu nezimangaliso ukuze bakhohlise, uma kungenzeka, ngisho nabakhethiweyo. 25 Bheka! Ngikubikezele ngaphambili. 26 Ngakho-ke, uma abantu bethi kini, 'Bhekani! Usehlane, 'ungaphumi; 'Bheka! Usemakamelweni angaphakathi, 'ningakukholwa. ” (Mt 24: 23-26)

Wayengasho kanjani lokhu ngokucacile? Kodwa-ke siyaqhubeka nokuqonda kabi amazwi akhe. Lesi sicaphuno esingenhla esigabeni 8 sibala ivesi elilandelayo njengombhalo wokusekelwa wokuba sobala kwesibonakaliso sokuba khona kukaJesu.

"Ngoba njengoba nje umbani uphuma empumalanga ukhanye ubheke entshonalanga, kuyoba njalo nokuba khona kweNdodana yomuntu." (Mt 24: 27)

Ingabe kukhona okuthile emvelweni okusobala ukwedlula ukukhanya kombani esibhakabhakeni? Ingathekiso ezithokozisayo iNkosi yethu esikhethile, akunjalo? Ungavala amehlo akho lapho kukhanya umbani futhi ukukhanya kusingene ku-retina.
Manje lokhu INqabayokulinda ikhomba uMathewu 24: 27 njengobufakazi bokuthi iNhlangano ibone izibonakaliso zobukhona bukaKristu obungabonakali ku-1914, yize ngandlela-thile umhlaba waphuthelwa yi-flash. Kodwa-ke, njengoba sesibonile nje, kuzoba cishe iminyaka eyi-20 ngaphambi kokuthi bafinyelele kulesi siphetho. Futhi kuzodlula isigamu seminyaka ngaphambi kokuthi babone ukuthi usizi olukhulu aluqalanga ku-1914.
Ngabe udinga umuntu ozokutshela ukuthi umbani ubanekile? Yilesi sizathu esenza uJesu asebenzise lesi sifaniso. Ngeke sidinge otolika abangabantu ukuthi basitshele lapho efika ngamandla oBukhosi. Amehlo ethu azokubona. (IsAm 1: 7)

Ukuhlala Uqaphile NjengoKristu Ofundisiwe

Akunakulindeleka ukuthi uJesu angavumelana nalokho okushiwo isigaba 8, ngoba kume kungqubuzana okukhulu kwamazwi akhe kusambulo 16: 15:

“Bheka! Ngiza njengesela. Ubusisiwe lowo uhlala ephapheme futhi agcine izingubo zakhe zangaphandle, ukuze angahambi enqunu futhi abantu babheke ihlazo lakhe. ”(Re 16: 15)

Isela alinikezi zibonakaliso zokuza kwakhe; futhi alindelekile ukuba umlindi aqhubeke ephapheme kuphela lapho kunezimpawu zokuthi isitha sisondele. Kulindelwe ukuthi uhlale uphapheme ngqo lapho zikhona akukho zimpawu sesitha esondela. Kungale ndlela kuphela lapho amazwi kaMathewu 24: 42 (futhi ekhonjiwe esigabeni 8) enza noma yimuphi umqondo.

"Ngakho-ke, hlalani nilindile, ngoba anazi ukuthi iNkosi yenu iza ngaluphi usuku." (Mt 24: 42)

Kunesibonakaliso sokuba khona kukaKristu esivezwe kuMathewu 24 ukuze uqiniseke. Thola emavesini 29 naku-30. Lapho thina, nezizwe zonke zomhlaba, sikubona lezo ebonakalayo Izibonakaliso ezulwini, khona-ke wonke umuntu uzokwazi ukuthi uJesu ufikile futhi uqalile ukubusa. Yilokho okushiwo yisibhakabhaka esibonisa “ubukhona beNdodana yomuntu”.

"Ukulindela kwethu akusekelwe ekuzimiseleni okungenamqondo kokukholelwa noma yini, kodwa kubufakazi obuqinile bemiBhalo" - isig. I-9

Uma ukholelwa ukuthi lesi sitatimende siyiqiniso, bese ubheka okulandelayo.

Ukuphathwa Kakubi

Kusuka esigabeni 11:

"Lapho uqaphela ukuthi ukuba khona kukaKristu kwaqala e1914, Abalandeli bakaJesu balungiselela kufanele ukufika kwesiphelo kusenesikhathi. Lokhu bakwenze ngokuqinisa umsebenzi wabo wokushumayela ngoMbuso. ”

Izincwadi zethu zivame ukubhekisa kulokhu kuqiniswa komsebenzi wokushumayela okwenzeka ngemuva kwe- “Advertise! Khangisa! Memezela INkosi noMbuso wayo ”inkulumo kaJF Rutherford emhlanganweni waseCedar Point, e-Ohio ngo-1922. Lokhu kwakuyingxenye yomkhankaso othi“ Izigidi Eziphilayo Manje Azisoze Zafa ”owawushumayela ukuthi ukuphela kungenzeka kufike ngo-1925. ngabona nje ukuthi uRutherford wayeshumayela ngaleso sikhathi ukuthi ukuba khona kukaKristu kwaqala ngo-1874. (Bheka umbhalo waphansi iii) Ngakho-ke, lesi sitatimende singamanga aluhlaza cwe, futhi abashicileli balo magazini abazibheka “njengabasemaqinisweni” kufanele bahoxise.
Kuzovela ukuthi lesi sitatimende silapha emzameni wokunciphisa ukuqonda okwandayo kokuzalwa kwe-intanethi phakathi koFakazi BakaJehova kokuthi i-1925 ibingunyaka omakiwe. Lokhu misstep manje sekupendiwe njengoba "ilungele kahle ukufika kokuphela kokuqala".
Omashiqela kanye nabadikibali bafundile ukuthi uma uqhubeka nokuphinda amanga, abantu abaningi ekugcineni bazokwamukela njengeqiniso. Ukhiye ukuphindaphinda ngokuzethemba.

“Silindele ukuthi inhlangano kaJehova izoqhubeka nokusikhumbuza ukuthi kufanele sikhonze uNkulunkulu sinomuzwa wokuphuthuma. Izikhumbuzo ezinjalo azinikezwa nje ukusigcina simatasa enkonzweni kaNkulunkulu kodwa zisisize ukuba sihlale sikwazi lokho isibonakaliso sokuba khona kukaKristu manje siyagcwaliseka. ”- isigaba. I-15

"Izinto ezenzeka emhlabeni zibonisa ngokusobala ukuthi manje isiprofetho seBhayibheli siyagcwaliseka nokuthi ukuphela kwalesi simiso sezinto sekusondele. ”- isig. I-17

Konke okutsheliwe, lo mbono uphindwa amahlandla amane kule ndatshana kuphela, kodwa abashicileli abanikezi ubufakazi kanye. Azidingi ukwenza kanjalo. Simiselwe ukukholwa. Amandla walesi simo afakazelwa ngala magama komunye wodadewethu:

“Ngokushumayela izindaba ezinhle zoMbuso kaNkulunkulu, thina… singasiza ukutakula abantu ekufeni okuqinisekile kwinhlekelele ezayo emhlabeni. ”- Umhl. I-16

Manje sesihamba indlu ngendlu noma sime ngesizotha eceleni kwezinqola zethu ezinhle sithwele umthwalo omkhulu. Ngakolunye uhlangothi ukuqwashiswa okukhulayo komphakathi ngesihlava esiseduze sokuhlukunyezwa kwezingane esifana nalesi esiqhubeka nokukhathaza iSonto LamaKatolika. Ngakolunye uhlangothi ukuqaphela okufanayo ukuthi sehluleke kaningi ukubikezela ukuphela kwezikhathi. Ngalomthwalo ophindwe kabili uthikameza umyalezo wethu, sicabanga ukuthi—uzakuthathwa—Ukusho obala emhlabeni ukuthi uJehova uNkulunkulu usebenzisa thina ukubakhulula ekufeni okuqinisekile. (UJames 3: 11)
Mhlawumbe kufanele sibheke ukufaka uMathewu 7: 3-5 kithi ngokwethu.
________________________________________________________
[i] Ubufakazi balokhu kuvuselelwa okulindelwe kungabonakala ku Ukusakazwa kukaSepthemba kusuka kwi-tv.jw.org lapho uDavid Splane echaza ukuthi labo abaseqenjini lesibili bayaguga, bakhombisa izithombe zamalungu asebashona aleli qembu, futhi baphetha ngokuthi wonke amalungu eNdikimba Ebusayo njengamanje aleli qembu futhi “abanye bethu kuyakhombisa iminyaka yethu. ”
[Ii] Amahhovisi Okuhumusha Ezifunda. Ezinyangeni ezinhlanu ezedlule, uStephen Lett wachaza ku ukusakazwa komlando ukuthi i-140 yalawa mahhovisi ayehlelelwa ukwakhiwa emhlabeni jikelele.
[Iii] "Ubufakazi obungokomBhalo ukuthi ubukhona besibili beNkosi uJesu Kristu buqale nge-1874 AD" - Isiprofetho kaJ. Rutherford, i-Watch Tower Bible & Tract Society, 1929, ikhasi 65.
[Iv] “Ngonyaka ka-1914 leso sikhathi esifanele sokulinda saphela. UKristu Jesu wathola igunya lombuso futhi wathunywa nguJehova ukuba abuse phakathi kwezitha zakhe. Ngakho-ke, unyaka ka-1914 uphawula ukuza kwesibili kweNkosi uJesu Kristu, iNkosi yodumo. ” - INqabayokulinda, Ngo-December 1, 1933, ikhasi 362

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    55
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x