Ngisho nangemva kweminyaka emi-3 of yokushumayela, uJesu wayengakavezi lonke iqiniso kubafundi bakhe. Ingabe kukhona esingakufunda kulokhu emsebenzini wethu wokushumayela?

UJohn 16: 12-13[1] “Ngisenezinto eziningi engizokusho kuwe, kepha awukwazi ukuzithwala manje. Noma kunjalo, lapho efika lowo, umoya weqiniso, uyonihola kulo lonke iqiniso, ngoba ngeke akhulume ngokwakhe, kodwa lokho akuzwayo uzokukhuluma, futhi uzokumemezela izinto ezizayo. "

Wazibamba ezinye izinto, ngoba wayazi ukuthi abalandeli bakhe babengeke bakwazi ukuzibamba ngaleso sikhathi. Ngabe kwehlukile kithina lapho sishumayeza abafowethu bakaFakazi BakaJehova (JW)? Lokhu yinto abaningi bethu ohambweni lwethu olungokomoya lokutadisha iBhayibheli abaye babhekana nayo. Ukuhlakanipha nokuqonda kuthuthukiswa ngokubekezela, ukukhuthazela nesikhathi.

Ngokwesimo esingokomlando, uJesu wafa futhi wabuya waphila. Ekuvukeni kwakhe, wanikeza abafundi bakhe izinkomba eziqonde ngqo kuMathewu 28: 18-20 kanye nezenzo 1: 8.

“UJesu wasondela wakhuluma nabo, wathi:“Lonke igunya ngilinikezwe ezulwini nasemhlabeni.  Ngakho-ke hambani niyokwenza abantu bazo zonke izizwe babe abafundi, nibabhapathize egameni likaYise neleNdodana nelomoya ongcwele, nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Bheka! Nginani izinsuku zonke kuze kube isiphelo sesimiso sezinto. ”” (Mt 28: 18-20)

“Kepha uzokwamukela amandla lapho umoya ongcwele uza phezu kwakho, futhi nizokuba ngofakazi bami eJerusalema, kulo lonke elaseJudiya naseSamariya, nasezingxenyeni ezikude kakhulu zomhlaba. ”" (Ac 1: 8)

Amavesi la akhombisa ukuthi unamandla okusekela izinceku zakhe ezisemhlabeni.

Inselelo yethu ukuhlanganyela amaqiniso asemBhalweni esiwathola ngokufunda komuntu siqu ibhayibheli, ucwaningo, nokuzindla nalabo abasemphakathini we-JW, ngenkathi sigwema ukumangalelwa kokuhlubuka nemiphumela yako engaba khona.

Enye indlela kungaba ukukhombisa ubufakazi obucacile besikhalazo sobulungu be-UN; izambulo ezihlasimulisayo ze-Australia (i-ARC) yezambulo; Izinkinga ze-New World Translation nokunye. Kodwa-ke, imvamisa le micu yobufakazi ebonakalayo ibonakala ibangela ezinye izithiyo ezingqondweni zama-JWs. Ake ngikunikeze isibonelo sokuthi indlela yami yafika odongeni lwezitini. Lesi sehlakalo senzekile cishe ngezinyanga ze-4.

Izingxoxo nomfowethu obebuza ngempilo yami, kuholele kokubi. Ngizwakalise ukungajabuli kwami ​​mayelana nokulalelwa kwe-ArC. Ngosuku olwedlule lo mzalwane wayevakashele eBethel eLondon. Ngesikhathi sokudla kwasemini, uhlangane noMdala ovela eGatsheni lase-Australia owathi izihlubuki zidala izinkinga e-Australia nokuthi i-ARC ihlukumeza uMfoweth 'uGeoffrey Jackson. Ngambuza ukuthi uyazi ukuthi yini iqhaza nomsebenzi we-ARC. Uthe cha, ngakho-ke nginikeze ngamafushane ngamafuphi i-ARC. Ngachaza ukuthi izihlubuki azihlangene nomsebenzi we-ARC, futhi uma zenza, khona-ke zonke lezi ezinye izikhungo ezibuyekeziwe bezihlaselwa nayizihlubuki. Ngabuza ukuthi ngabe uyibonile yini le micimbi noma wayifunda umbiko. Impendulo yayithi cha. Ngiphakamise ukuthi kumele abuke le mhlangano futhi abheke ukuthi uphathwa kanjani ngobungane futhi ngendlela emfushane uMfoweth 'uJackson, futhi washo okunye ukuphawula kwakhe okuphakamise iso. Umfowethu wakhungatheka waqeda ingxoxo ngokuthi uJehova uzozixazulula zonke izinkinga njengoba le kuyinhlangano yakhe.

Ngazibuza ukuthi ngabe yini le engahambanga kahle nokuthi kungani ngishaye udonga lwezitini. Ngokucatshangelwa, ngikholwa ukuthi kwakuhlobene negunya. Ngangihlabe umfowethu engazimisele ukuvulwa futhi akukho mibhalo esetshenzisiwe.

Amaphoyinti wesethenjwa agunyaziwe

Kubalulekile kulesi sigaba ukuzama nokuqonda i-mindset ye-JW nokuthi kunjani ukwamukela njengeqiniso. Eminyakeni yami njenge-JW eshisekayo, ngangiyithanda inkonzo (ngisayenza yize ngingahlanganisi namalungiselelo ebandla) futhi ngaso sonke isikhathi ngangiba nobudlelwano kanye nomoya wokungenisa izihambi kubazalwane. Iningi labadala kanye nabahlanganisi engikwaziyo ngokuhamba kweminyaka benza amalungiselelo amaningi emihlangano futhi bangakwazi ukuphendula ngemihlangano yalelo sonto. Kodwa-ke, bambalwa kakhulu abonakala bezindla ngokusebenza komuntu siqu. Uma ngabe kunephuzu ababengaliqondi, i-JW CD-ROM Library kuzoba ukuphela kwendawo yokubiza ucwaningo. (Ungangitholi kabi, kuncane okuncane engihlangabezane nakho, abadala kanye nabahlanganisi, abacwaninga kakhulu ngaphandle kwale mikhakha.)

Lokhu kusho ukuthi ukwenza ama-JWs 'ekucabangeni', kudingeka sifunde kwiNkosi yethu uJesu. Ake sicabangele ukulandisa okubili kwezimfundiso zakhe. Owokuqala nguMathewu 16: 13-17 kanti omunye kuMathewu 17: 24-27.

Ake siqale UMathewu 16: 13-17

“Lapho efika esifundeni saseKhesariya + Phi · lipʹpi, uJesu wabuza abafundi bakhe:“ Abantu bathi iNdodana yomuntu ingubani? ”14 Base bethi:“ Abanye bathi uJohane uMbhapathizi, abanye u-Eliya , abanye abanye uJeremiya noma omunye wabaprofethi. ”U-15 wathi kubo:“ Kepha nina nithi ngingubani? ”USimon Peter waphendula wathi:“ UnguKristu, iNdodana kaNkulunkulu ophilayo. ” I-16 Ephendula uJesu wathi kuye: "Ubusisiwe, Simoni kaJona, ngoba inyama negazi azange kwembula kuwe, kodwa uBaba osemazulwini ukwazile.” (Mt 17: 16-13)

Evesini 13 uJesu uphendula umbuzo. Lo mbuzo uvulekile futhi awuthathi hlangothi. UJesu ubuza ngalokho abakuzwile. Ngokushesha, singabeka isithombe sabo bonke abantu abafuna ukuwabelana, yingakho izimpendulo ezahlukahlukene evesini 14. Lokhu futhi kwenza abantu bahlanganyele engxoxweni njengoba kulula futhi kungathathi hlangothi.

Ngemuva kwalokho sishintshela evesini 15. Lapha umbuzo ubandakanya ukubuka komuntu siqu. Umuntu kufanele acabange, abonisane futhi kungenzeka azibeke engcupheni. Kwakungaba khona isikhathi sokuthula esingase sizwe sengathi yiminyaka. Ngokuthakazelisa evesini 16, uSimon Peter, ngemuva kokuhlala izinyanga ze-18 noJesu, uphethe ngokuthi uJesu unguMesiya neNdodana kaNkulunkulu. Evesini 17, uJesu uncome uPeter ngokuma kwakhe ngokomoya nokuthi ubusiswe nguYise.

Izifundo ezibalulekile zimi ngalendlela elandelayo:

 1. Zama ukubuza umbuzo ongathathi hlangothi wokubandakanya abantu ezingxoxweni.
 2. Lapho usuganisene umshado, bese ubuza umbuzo ukuze uzuze umbono womuntu ngamunye. Lokhu kubandakanya ukucabanga nokucabanga.
 3. Okokugcina, wonke umuntu uthanda ukuncoma okuqotho okuqondile futhi okubhekiswe kukho.

Manje ake sicabangele UMathewu 17: 24-27

"Ngemuva kokufika eKapernawume, amadoda aqoqa leyo ntela yedrakema amabili aya kuPhetro athi:" Uthisha wakho akayikhokhi le ntela yedrama amabili? "U-25 wathi:" Yebo. "Nokho, lapho engena endlini , UJesu wakhuluma naye kuqala wathi: “Ucabangani, Simon? Amakhosi omhlaba amukela kubani imisebenzi noma intela yenhloko? Ezamadodaneni abo noma nakubantu abangabazi? ”26 Lapho ethi:“ Kwabahambi, ”uJesu wathi kuye:“ Ngakho-ke, impela, amadodana akakhokhwa intela. I-27 Kepha ukuze singabakhubekisi, hamba uye olwandle, uphonse udoti lwezinhlanzi, uthathe inhlanzi yokuqala eza, futhi lapho uvula umlomo, uzothola uhlamvu lwesiliva. Thatha lokho ubanikeze mina kanye nami. ”(Mt 17: 24-27)

Lapha impikiswano intela yethempeli. Onke ama-Israyeli aneminyaka engaphezu kwe-20 kulindeleke ukuthi akhokhe intela yokugcinwa kwetabernakele futhi kamuva nethempeli.[2] Sibona uPhetro ecindezelwa ngumbuzo wokuthi inkosi yakhe, uJesu, uyayikhokha yini noma cha. UPeter uphendula ngo- "yebo", futhi uJesu uyakubona lokhu njengoba sibona evesini 25. Unquma ukufundisa uPetro futhi ucele imicabango yakhe. Umnika eminye imibuzo emibili ngokukhetha izimpendulo ezimbili ezingabakhona. Impendulo isobala, njengoba kukhonjisiwe evesini 26 lapho uJesu eveza khona ukuthi amadodana akhululekile. KuMathewu 16: 13-17, uPeter usho ukuthi uJesu uyiNdodana kaNkulunkulu Ophilayo. Ithempeli elikaNkulunkulu ophilayo futhi uma uJesu eyiNdodana, uyakhululwa ekukhokheni leyo ntela. Evesini 27, uJesu uthi uzolandela leli lungelo, ukuze angacasuki.

Izifundo ezibalulekile zimi ngalendlela elandelayo:

 1. Sebenzisa imibuzo eyenziwe ngabantu.
 2. Nikeza izinqumo ezizosiza ekucabangeni.
 3. Yakha olwazini lomuntu lwangaphambilini kanye nenkulumo yokukholwa.

Ngisebenzise imigomo engenhla kuzilungiselelo ezahlukahlukene futhi angitholanga impendulo engemihle kuze kube manje. Kunezihloko ezimbili engivame ukuwabelana ngazo futhi imiphumela kuze kube manje ibe mihle ngokumangazayo. Enye imayelana nokuthi uJehova unguBaba wethu kanti enye iphathelene “nesixuku esikhulu”. Ngizocubungula isihloko sikaBaba wethu nokuba yingxenye yomndeni. Isihloko esithi “Isixuku Esikhulu” sizoxoxwa ngaso esihlokweni esilandelayo.

Buyini Ubuhlobo Bethu?

Lapho abafowethu nodadewethu bengivakashela, babuza ukuthi imihlangano yami elahlekile ingenxa yezinkinga zami zempilo noma yezindaba ezingokomoya. Ngiqala ngokuchaza ukuthi impilo idlale indima enkulu kodwa nokuthi singacubungula neBhayibheli. Bajabule kakhulu ngalesi sigaba njengoba kukhombisa ukuthi nami ngingumuntu oshisekayo abahlale bazi ukuthi ngubani onothando ngeBhayibheli.

Njengoba wonke umuntu ebonakala enedivaysi ka-elekthronikhi, ngiyabacela ukuba bavule iBhayibheli ku-JW Library App yabo. Ngibenza ukuba baseshe igama elithi “inhlangano”. Benza njalo bese bebukeka bedidekile. Ngibuza ukuthi kukhona yini okungahambi kahle njengoba behlola ukuthi babone ukuthi kukhona iphutha. Ngiphakamisa ukuthi basebenzise igama elithi “inhlangano” laseMelika. Abuye lutho. Ukubukeka kobuso babo kuyamangalisa.

Ngibe sengiphakamisa ukuthi "ake sizame igama elithi ibandla" futhi ngokushesha kuzokhombisa ukwenzeka kwe-51 ngaphansi 'kwamavesi aphezulu' ne-177 ngaphansi kwamathebhu wonke 'amavesi'. Wonke umuntu olandele le nqubo uyamangala. Ngijwayele ukuthi, "ungafuna ukubheka umehluko phakathi 'kwenhlangano' kanye 'nebandla' ngombono webhayibheli."

Ngibe sengibahambisa I-1 Timothy 3: 15 lapho kufundeka khona ukuthi “kodwa uma kwenzeka ngibambezelekile, ukuze wazi ukuthi kufanele uziphathe kanjani endlini kaNkulunkulu, okuyisibandla sikaNkulunkulu ophilayo, ” Ngibacela ukuba bayifunde okwesibili bese ngibuza imibuzo elandelayo:

 1. Yini inhloso yebandla?
 2. Yini uhlelo lokusebenza?

Umbuzo wokuqala baphendula ngokushesha, njengensika noxhaso lweqiniso. Ngiyabuza ukuthi sivame ukuyithola kuphi insika bese bethi ezakhiweni.

Umbuzo wesibili uthatha isikhathi eside ukuthi bagaye kodwa bazofika endlini kaNkulunkulu futhi umbuzo owengeziwe ungadingeka kulokho okusho ukuthi sisemndenini kaNkulunkulu. Ebhayibhelini, izindlu zazivame ukuba nezinsika ezibonakalayo. Ngakho-ke, sonke singamalungu omndeni asendlini kaNkulunkulu. Ngiyababonga ngokungibona njengelungu lomndeni wabo, futhi ngibuze ukuthi bangathanda yini ukubheka umbhalo ongokwezifiso owavuma ingqondo yami. Wonke umuntu uthe 'yebo' kuze kube manje.

Manje sengibenza ukuba bafunde uMathewu 6: 9 ngibabuze ukuthi babonani. Wonke umuntu uthi "malingcweliswe igama lakho". Ngibe sengisho ukuthi uphuthelwe yini. Impendulo ithi “le yindlela othandaza ngayo”. Ngibacela ukuthi baqhubeke nokuhamba futhi sifika ku “Baba Wethu”.

Ngalesi sikhathi ngifunde incwadi kaEksodusi 3: 13 ngabuza ukuthi uMose wayelazi yini igama likaNkulunkulu? Impendulo ihlala inguyebo. Ngibuza ukuthi wayebuza ngani? Basho ukuthi kukhulunywa ngomuntu kaJehova nezimfanelo zakhe. Ngalesi sikhathi sithola lokho uJehova aqhubeka ukuveza ngaye ngaye evesini 14. Sidlula kuMninimandla onke, uMniki-mthetho, ijaji, Inkosi, uMelusi njll.

Ngibe sengibuza ukuthi kukangaki uJehova ebizwa ngokuthi uBaba emiBhalweni yesiHeberu ehlanganisa i75-80% yebhayibheli? Ngikhombisa itafula engilenzileyo futhi limayelana nezikhathi ze-15. Akukaze kube semthandazweni futhi ikakhulukazi ku-Israyeli noma kuSolomoni. Ngaphezu kwalokho, ngomqondo ongokwesiprofetho. Ngithi yingakho i-23rd AmaHubo asondele kakhulu, njengoba amaJuda ayazi izindima zikaMelusi nezimvu.

Manje sengibuza ukuthi "siyini ukwambulwa ukuthi umprofethi omkhulu kunoMose, onguJesu, ufundisani ngoJehova?" Ngiveza ukuthi amaJuda wonke ayelazi igama nokuthi lingcwele kanjani, kepha uJesu umethula ukuthi akayona “uBaba” kodwa "uBaba Wethu". Yini athi singaba nayo? Ubudlelwano bukababa nengane. Ngiyabuza “ingabe kukhona ilungelo elikhulu ukwedlula ukubiza uJehova uBaba?” Impendulo ihlala ithi cha.

Ngaphezu kwalokho, ngiveza ukuthi emiBhalweni YamaKristu YesiGreki, kuyo yonke imibhalo yesandla esetshenzisiwe, igama laphezulu lisetshenziswa amahlandla amane kuphela kusimo senkondlo sika'Jah '(bheka kusAmbulo Isahluko 19). Ngokuphambene nalokho, igama elithi uBaba lisetshenziswa izikhathi ze-262, i-180 nguJesu nabanye ababhali bezincwadi ezahlukahlukene. Ekugcineni, igama elithi Jesu lisho ukuthi 'uJehova uyinsindiso'. Ngamafuphi, igama lakhe liyakhula noma nini lapho kukhulunywa ngoJesu (bona kwabaseFiliphi 2: 9-11).[3] Manje sesingasondela kuye 'njengoYise' okusondele kakhulu kuye.

Ngibe sengibuza, bangathanda ukwazi ukuthi ngabe lokhu kusho ukuthini kumaKristu ekhulu lokuqala? Bahlala bethi yebo. Ngibe sengichaza amaphuzu amahlanu azuzisa okholwayo ongena kulobu budlelwano noBaba.[4] Amaphuzu amahlanu yilawa:

 1. Ubudlelwano emhlabeni 'ongabonakali'

Ukukhulekelwa konkulunkulu ezweni lakudala kwakugxile ekuwabekeni ngemihlatshelo nangezipho. Manje sesiyazi ukuthi uNkulunkulu 'unguBaba wethu', ngenxa yomhlatshelo omkhulu wethu kaJesu waphakade. Lokhu kuyimpumuzo enjalo. Akusadingeki sesabe okwesabekayo uSomandla njengoba sekusondele manje indlela yokusondelana.

2. Ubudlelwano emhlabeni obonwe

Sonke sibhekana nezinselelo eziningi ezinzima ezimpilweni zethu. Lokhu kungavela nganoma yisiphi isikhathi futhi kungaqhubeka. Lokhu kungaba impilo engeyinhle, ukuqashwa okungaqinisekile, izinkinga ezikhathazayo zezezimali, izingqinamba zomndeni, ukuphela kwezingqinamba zempilo nokushonelwa. Azikho izimpendulo ezilula kepha sazi ukuthi 'uBaba wethu' uzoba nentshisekelo yokuxhasa futhi kwesinye isikhathi ukulungisa izinkinga. Ingane iyamthanda ubaba obambe isandla futhi azizwe ephephe ngokuphelele. Ayikho into eduduza futhi eqinisayo. Lokhu kuyefana 'nangobaba wethu' ngokomfanekiso esibambe isandla.

I-3. Ubudlelwano komunye nomunye

Uma uNkulunkulu 'enguBaba wethu', khona-ke singabafowethu nodadewethu, umndeni. Sizoba nenjabulo nosizi, izinhlungu kanye nenjabulo, kukhuphuka nezikhathi eziphansi kepha sibumbene kuze kube phakade. Akuve kududuza! Futhi, labo esihlangana nabo enkonzweni yethu bangazi uYise. Kuyilungelo lethu ukubethula. Le yinkonzo elula futhi emnandi.

I-4. Siphakanyiselwe ebukhosini

Abaningi bahlushwa izinkinga zokuzithemba. Uma 'uBaba wethu' eyiNkosi EnguMbusi, khona-ke sonke siyizikhulu namakhosazana omndeni omkhulu kunabo bonke endaweni yonke. 'UBaba wethu' ufuna ukuba yilowo nalowo enze njengeNdodana yakhe yasebukhosini, umfowethu omdala. Lokho kusho ukuthobeka, ukuthobeka, uthando, isihawu, nomusa futhi uzimisele njalo ukudela abanye. Kufanele sihlale sikulungele ukukhonza njengoYise neNdodana. Manje njalo ekuseni siyakwazi ukuzibuka esibukweni bese sibona ubukhosi ngaphakathi kithi. Leyo indlela enhle yokuqala noma yiluphi usuku!

I-5. Ubukhosi obukhulu, amandla, inkazimulo kepha kuyafinyeleleka

Ensimini yethu, amaSulumane ajwayele ukusho ukuthi ngokumbiza u-Allah, Baba, siyamhlisela phansi. Lokhu akulungile. UNkulunkulu unikeze ukusondelana futhi lokho kusho ukuthi singakwazi ukufinyelela Ubukhosi bakwa-Israyeli, sibhekane noMninimandla onke uNkulunkulu, futhi sikwazi ukubonisa inkazimulo yakhe ngokulingisa iNdodana yakhe ezelwe yodwa. Sinobungane futhi siyafinyelela kepha akukho okunciphile. UBaba wethu neNdodana yakhe abazehliselwa phansi kodwa siphakanyisiwe ngesenzo sabo sokusinika ukusondelana okunjalo.

Ngalesi sikhathi, abanye baba nemizwelo. Kuyamangaza. Ngiphakamisa ukuthi siqede ingxoxo okwamanje futhi sizindle ngala maphuzu. Abambalwa bathathe amanothi. Ngibe sengibuza ukuthi bangathanda yini ukufunda ngokusondela kuJesu njengoba kubonakala kuRev 3: 20 kanye / noma ku-Efesu 1: 16 ngokwenza ngcono imithandazo yethu.

Impendulo ihlala ithi 'yebo ngiyacela'. Abantu bavame ukucela isikhathi sokulandela. Ngibatshela ukuthi ngiyakwazisa ukuvakasha kwabo kanye nentshisekelo yomuntu siqu ngesimo sami.

Ekuphetheni, le ndlela ibonakala isebenza njengoba sisebenzisa kuphela amaphuzu weziphathimandla ze-JWs ezibambelela kuzo; i-NWT Bible, incwadi ekhishwa “Inceku Ethembekile”; uhlelo lwe-JW Library App; akudingeki siphikise noma yini enkolweni; sembula okuningi ngoJehova noJesu; silingisa indlela yeNkosi yethu uJesu yokufundisa ngokusemandleni ethu. Umuntu ngamunye angacwaninga futhi azindle 'ngenhlangano nasebandleni'. Ayikho iminyango evaliwe futhi ama-Heberu 4: I-12 ithi “Ngoba izwi likaNkulunkulu liyaphila, linamandla futhi libukhali kunanoma iyiphi inkemba esika-nhlangothi zombili, lihlaba kuze kwahlukaniswe umphefumulo nomoya, nokuhlangana nokuhlangana kwabo, futhi liyakwazi ukuqonda imicabango nezinhloso kwenhliziyo. ” Bonke abafowethu nodadewethu bayakuthanda ukufunda ngeBhayibheli futhi ikakhulukazi okuthile ngoJehova uBaba neNdodana yakhe abangakusebenzisa ngokushesha. ILizwi likaNkulunkulu kuphela, iBhayibheli neNdodana yakhe iZwi Eliphilayo, elingafinyelela engxenyeni ejulile yanoma imuphi umuntu. Masenze okuncane kwethu bese sishiyela iNdodana enalo lonke igunya namandla adingekayo.

__________________________________________________

[1] Zonke izingcaphuno zebhayibheli zivela ku-NWT 2013 edition ngaphandle kokuthi kuchazwe ngenye indlela.

[2] U-EKSODUS 30: 13-15: Yilokhu bonke abazonikela abadlulisela kulabo ababaliwe: ishekeli isigamu ngeshekeli lendawo engcwele. Ama-gera angamashumi amabili alingana neshekeli. Ishekeli linye ngumnikelo oya kuJehova. Wonke umuntu odlulela kulabo ababhaliswe kusukela kwabaneminyaka engamashumi amabili kuya phezulu uzonikela umnikelo kaJehova. Abacebile akufanele banikeze okuningi, futhi ophansi akumele akhiphe ngaphansi kweshekeli, ukuze anikeze umnikelo kaJehova ukuze kwenzelwe inhlawulo yemiphefumulo yenu.

[3] Ngenxa yalesi sizathu, uNkulunkulu wamphakamisela esikhundleni esiphakeme futhi ngomusa wamnika igama elingaphezu kwawo wonke amanye amagama, ukuze ngegama likaJesu wonke amadolo aguqe — alabo abasezulwini nalabo abasemhlabeni nalabo abangaphansi komhlaba. - futhi zonke izilimi kufanele zivume obala ukuthi uJesu Kristu uyiNkosi yenkazimulo kaNkulunkulu uYise.

[4] Ukuphawula kukaWilliam Barclay ngeVangeli likaMathewu, niyabo isigaba kuMathewu 6: 9.

Eleasar

JW iminyaka engaphezu kwengu-20. Usanda kwesula njengomdala. Izwi likaNkulunkulu kuphela eliyiqiniso futhi alinakusisebenzisa ukuthi siseseqinisweni. U-Eleasar usho ukuthi "uNkulunkulu usizile" futhi ngigcwele ukubonga.
  10
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x