“Zinake njalo wena nokufundisa kwakho. Phikelela kulezi zinto, ngoba ngokwenza lokhu uzozisindisa wena kanye nalabo abakulalelayo. ”- U-1 UThimothi 4: 16.

[Kusuka ku-ws 8 / 19 p.14 Article Article Study 33: Oct 14 - Oct 20, 2019]

“Ngeke siphoqe izihlobo zethu ukuthi zamukele izindaba ezinhle, kodwa singazigqugquzela ukuthi zivule izingqondo nezinhliziyo zazo ukuze zilalele umyalezo weBhayibheli. (I-2 Timothy 3: 14, 15) ”(par.2). Lesi isitatimende sangempela, futhi sisebenza kithina sonke esivukile emangeni efundiswa yiNhlangano. Ngenkathi singazama ukusiza izihlobo nabanye oFakazi ukuba bavuke, ngophawu olufanayo, akufanele sizame ukubaphoqa.

Ukuvuka kuhluka emiphumeleni yayo ngomuntu ngamunye kepha ukuphaphamela iqiniso ngeqiniso kungabalimaza abaningi. Iningi, uma kungesiye sonke, lidlula ezigabeni ezinjengolaka lapho kuthathwa futhi kwenziwa kabili, nentukuthelo nokukhungatheka lapho siqala ukubona izinga lokukhwabanisa kwengqondo esibe ngaphansi kwalo. Kungahle kuholele ekudumazeni okukhulu ngoNkulunkulu nangeBhayibheli, kepha isimo esikuso akusilo iphutha likaNkulunkulu noma leBhayibheli.

Ungaqala nokubona ukuthi kungani kunabaningi kakhulu ocabanga ukuthi bangabantu “ababuthakathaka” abaqhubeka nokuhlala eNhlanganweni, beya emihlanganweni ethile, esikhathini esinqabile ukuya enkonzweni yasensimini. Mhlawumbe ngoba baphapheme, kepha kuningi kakhulu abangalahla, bakuthola kunzima ukuhlukana.

Ngikhumbula ngithi kumalungu omphakathi lapho ngingena indlu ngendlu, ukuthi uma “iqiniso" kwakungamanga-ke kwakuyinkohliso nenkohliso enkulu kunazo zonke emlandweni. Kungaba futhi imfihlo egcinwe kahle yilabo eNhlanganweni abazi ukuthi iyinkohliso. Kodwa-ke, manje kumkhawulo wami uqobo ngiyazi konke lokhu kuyiqiniso. Noma kunjalo, yingoba ngazitholela inkohliso, hhayi ngoba abanye bengitshelile. Indlela engifinyelele ngayo mathupha kulokhu ngathola nokuthi ngivuswa yikuzifundela eyami izihloko ezibalulekile, ngaphandle kokufunda noma yiziphi izincwadi zeNhlangano futhi ngaphandle kokufunda izincwadi okuthiwa zezihlubuki. Kwakudingeka ngizikholwe ngisebhayibhelini ukuthi izimfundiso eziningi (yize kungenjalo zonke) zazingalungile.

Izimfundiso ezibaluleke kakhulu ebezingalungile:

 1. Ukubuya kukaJesu okungabonakali ku1914.
 2. Umhlambi omncane oya ezulwini nesixuku esikhulu emhlabeni.

Kwabanye kwakuyizincwadi zikaRay Franz, “Inhlekelele Yonembeza” futhi “Ukufuna Inkululeko YobuKristu”. Kulabo abasesoFakazi abangacabanga ukuthi lezi zincwadi zilandisa izindaba ezikude, uma ukwazi, buza umdala ovukile ukuthi bakuthole kanjani ukukhonza njengomdala. Iningi lizokuqinisekisa ukuthi izinto ezifana:

 • ukungathandazi ngaphambi komhlangano wabadala obalulekile,
 • ukukhankasa komdala onamandla kunabo bonke,
 • ukukhetha kokuqokwa kanye nezabelo,

yonke imicimbi ejwayelekile ejwayelekile ezinhlanganweni zabadala. Impela ngangizibonele zonke lezi zinto njalo lapho ngingumdala. Izingxenye eziningi zezincwadi zikaRay Franz zazingashintsha nje amagama amalungu eNdikimba Ebusayo amagama wabadala engikhonze nabo futhi zisanemba ngokuphelele. Eqinisweni, ngesinye isikhathi lapho ngifunda lezi zincwadi bekubuyisa izinkumbulo eziningi ezimbi ebengifuna ukuzikhohlwa.

Isigaba 3 sithi, “Maduze, uJehova uzoqeda lesi simiso. Kuphela yilabo 'abathambekele ngokufanele ekuphileni okuphakade' abayosinda. (Izenzo 13: 48) ”

Yebo, "UJehova uzoqeda lolu hlelo ”, kepha nguJesu noma uJesu kuphela onelungelo lokusho ukuthi kufanele enze nini futhi kanjani. Ukusho "Kungekudala" ukugabadela. Ukuze usebenzise omunye wemibhalo oyithandayo yeNhlangano ngokumelene nayo, umbono kaJehova wokugabadela uqoshwe ku-1 uSamu 15: 23 othi “ ngoba ukudlubulunda kuyafana nesono sokubhula, futhi ukuqhubela phambili ngokugabadela kuyafana [nokusebenzisa] amandla angaqondakaliyo neserafi. Njengoba ulalile izwi likaJehova, ngokufanele uyenqaba ukuthi ungabe yinkosi ”.

UJesu Kristu, iNdodana kaNkulunkulu wasixwayisa ngokusobala kuMathewu 24: 23-27, esithi,Khona-ke uma umuntu ethi kini, 'Bhekani! Nangu uKristu, 'noma,' Bheka! ' ungakukholwa. Ngoba kuyovela oKristu bamanga nabaprofethi bamanga futhi bayonikeza izibonakaliso ezinkulu nezimangaliso ezinkulu ukuze badukise, uma kungenzeka, ngisho nabakhethiweyo. I-25 Bheka! Nginixwayisile. I-26 Ngakho-ke, uma abantu bethi kini, 'Bhekani! Usehlane, 'ungaphumi; 'Bheka! Usegumbini elingaphakathi, 'ungakukholwa. I-27 Ngoba njengoba umbani uphuma ezingxenyeni zasempumalanga ukhanye ubheke ezingxenyeni ezisentshonalanga, kuyoba njalo nokuba khona kweNdodana yomuntu ”.

Yebo, uJesu wasixwayisa lokho abagcotshiweyo bamanga [noma christ] uzoza, ethi "Awumboni uJesu, kodwa ufikile futhi usegumbini elingaphakathi, usefikile engabonakali". [i]

Kepha uJesu waxwayisa,ungakukholwa ”. Ngani? Ngoba njengoba umbani ukhanyisa isibhakabhaka sonke futhi wonke umuntu uyabona futhi akunakuphikwa, "khona-ke ukuba khona kweNdodana yomuntu kuyakuba-njalo ”.

Lapho sikhunjuzwa ukuthi sizame kangakanani ukuphoqa abanye ukuthi bamukele izimfundiso zenhlangano lapho siqala ukuyifunda futhi sikholwa ukuthi “bangamaqiniso”, isigaba siyasikhumbuza “Umphostoli uPhawuli weluleka amaKhristu: "Amazwi akho mawabe nomusa ngaso sonke isikhathi, ayongwe ngosawoti, ukuze wazi ukuthi kufanele uphendule kanjani umuntu ngamunye." (KwabaseKolose 4: 5-6). Kuhle ukukhumbula lo mbhalo lapho thina, njengoFakazi abavukile, sizama ukusiza oFakazi esibazi mathupha futhi mhlawumbe sibakhathalele ngokujulile, siphaphame.

Isigaba 6 sidingida uzwela. Lapho uzama ukuvusa umuntu esimthandayo, izimiso ezikulesi sigaba zingasebenza. Ithi:

"Ekuqaleni, ngangifuna ukukhuluma nomyeni wami kuphela ngezinto ezingokomoya. Sasingenangxoxo 'evamile.' ”Nokho, umyeni kaPauline, uWayne, wayengenalo ulwazi lweBhayibheli futhi wayengakuqondi lokho uPauline ayekhuluma ngakho. Kuyena, kwakubonakala sengathi konke ayecabanga ngakho kwakuyinkolo yakhe. Ukhathazekile ukuthi ujoyina ihlelo eliyingozi futhi ekhohliswa. ”

Ezinye izihluthulelo zenguquko ebushelelezi yoFakazi ovukile ziqukethwe lapho. Kuningi njengoba sifisa ukuvusa othandekayo noma abangane bethu, ukuzama ukubenza bakholwe ukuthi into abakholelwa ukuthi bangathanda ukuba iqiniso futhi bayidlulisela kubo ngeqembu elibizwa ngokuthi liqondiswe uNkulunkulu, empeleni ngamanga noma imfundiso yamanga, intaba emile ukuze ukhuphuke. Ngani? Njengoba isigaba siveza kaningi othandekayo wethu kungenzeka angabi nalo ulwazi olungokomBhalo. Bangakholelwa ukuthi bayakwenza yingakho belwela ukubona ukubaluleka kwephutha noma abakwazi ukukubona nhlobo. Ngokwengeziwe kulokho, mhlawumbe bacabanga noma bakhathazekile ukuthi sizojoyina ingxenye ethile yeLobukholwa bese siqala ukukholelwa kuZiqu-zintathu futhi sigubhe uKhisimusi nokunye, kuningi kakhulu abangakucabanga. [Inothi elibalulekile: Kumaphakethe weBeroean asincomi noma yikuphi kwalokhu]. Kodwa ngokudabukisayo, njengoba sazi iqiniso ukuthi yibona abakhohliswayo.

Uma siqhubeka nokuphatha abathandekayo bethu namanje njengabathandekayo bethu, futhi asijoyina elinye isonto leLobukholwa, kepha impilo iguquka kancane ezintweni, njengokuthi mhlawumbe asisahlanganyele enkonzweni yasensimini, futhi mhlawumbe asisahambi abaningi noma Yonke imihlangano, mhlawumbe yokwenza lezi zinto ngokwezinga elithile kancane, ke abathandekayo bethu baba nesikhathi sokushintsha nokwamukela izimo ezintsha nathi esikuzo.

Esigabeni 10, sikhunjuzwa ukuthi “UJehova akasinikanga msebenzi wokwahlulela - unikeze uJesu lowo msebenzi. (UJohn 5: 22) ". Lo mbhalo olusizo ongabelana ngawo nabathandekayo bethu abazokhathazeka kakhulu ukuthi ngenxa yokwenqaba kwethu iNhlangano ngokubona kwabo ngeke sisinde e-Amagedoni (uma ngempela iza esikhathini sethu sokuphila). Singabakhumbuza ngobumnene ukuthi kuJesu hhayi iNhlangano, futhi singasebenzisa iZenzo 24: 15 ngendlela enenhliziyo elula, njengoba isethembiso kukhona "Uvuko lwabalungile nabangalungile".

Emzameni wokuthuthukisa ukukopishwa kwesibonelo sika-Alice ngabazalwane nodade, kushiwo umbandela we-14 Kepha uma unomusa oqinile nomndeni wakho, amanye awo angakulalela. Yilokho okwenzeka ku-Alice. Bobabili abazali bakhe manje bangamaphayona, futhi ubaba wakhe ungumdala ”.

Kungenzeka kube njalo, kepha uma bengezinhliziyo ezinomusa, abantu, futhi bezama ukwenza ngendlela efana nekaKristu nsuku zonke lokho kuyize. Ngokufanayo, uma befundisa amanga, akusizi ngalutho. Uyini iphayona noma umdala umuntu okufanele afinyelele kuye isihloko noma isikhundla esinjalo? Lutho kepha izakhi zeNhlangano eyenziwe umuntu. Njengoba uJesu asho kuMathewu 6: 1-4, “Lapho uya wenza izipho zesihe, ungashayi icilongo phambi kwakho, njengoba nje nabazenzisi benza emasinagogeni nasemigwaqweni, ukuze bakhazinyuliswe ngabantu. Ngiqinisile ngithi kini, Bawuthola umvuzo wabo ngokugcwele ”.

Isiphetho

Ukubhalwa kancane kwesigaba 17 kwenza ukufunda kangcono kakhulu, "Siyethemba ukuthi zonke izihlobo zethu zizohlanganyela nathi ekukhonzeni uJehova, ” ngaphandle kwenhlangano ekhohlakele abathi ingeyakhe, kepha ingamanga ngezidingo zakhe kithina. “Noma kunjalo, naphezu kwayo yonke imizamo yethu yokusiza izihlobo zethu ukuvuka, kungenzeka zingangeni ” Isimo sokufunda iqiniso ngo “iqiniso. Uma kungenjalo, akufanele sizisole ngesinqumo sabo. Yize kunjalo, asikwazi ukuphoqa noma ngubani ukuthi akwamukele ” yaboizinkolelo ” konakele. … “Bakhulekele. Khuluma nabo ngobuhlakani… .Qiniseka ukuthi uJehova ” noJesu “intando ” thanda “imizamo yakho. Futhi uma izihlobo zakho zikhetha ukukulalela, ziyosindiswa! ”

Yebo, sisindisiwe enkolweni eyonakele futhi efayo eyenziwe abantu inenkululeko ephezulu. Njengoba amaRoma 8: I-21 isho ngokwengxenye, bona "Bayokhululwa ekugqilazweni ukonakala futhi babe nenkululeko ekhazimulayo yezingane zikaNkulunkulu."

——————————————--

[i] Amazwana anjengokuthi "Lelo qembu elifanayo labafundi beBhayibheli elihlangene noCharles Russell kanye nephephabhuku i-Zion's Watch Tower lisize namaKristu aqotho ukuba aqonde ukuthi “ukuba khona” kukaKristu kufanele kuqondwe ukuthi akubonakali, nokuthi ngeke abuyele emhlabeni ukuze abuse njengenkosi yenyama. Babedonsela ukunaka “abendlu” yeNkosi ezenzakalweni zomhlaba maqondana “nesibonakaliso” sokuba khona kukaKristu 'nesikhathi sokuphela.'" kungatholakala kudwetshwe kuyo yonke i-Watchtower Publications. *** w84 12 / 1 k. I-17 par. I-10 Hlala Ilungele! ***

UTadua

Imibhalo kaTadua.
  15
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x