“Kunesikhathi sokuthula nesikhathi sokukhuluma.” - UmShumayeli 3: 1,7

[Kusuka ku ws 03/20 p.18 Meyi 18 - Meyi 24]

Isikhathi sokukhuluma

"Kungani kubaluleke kakhulu ukuthi sibe nesibindi sokukhuluma lapho kunesidingo? Cabanga ngezibonelo ezimbili eziphikisanayo: Kokunye, owesilisa wayedinga ukuqondisa amadodana akhe, kuthi kwesinye, owesifazana abhekane nenkosi yesikhathi esizayo.”(Para.4).

Iyaqhubeka “5Umpristi Ophakeme u-Eli wayenamadodana amabili ayewathanda kakhulu. Nokho, lawo madodana ayengamhloniphi uJehova. Babenezikhundla ezibalulekile njengabapristi abakhonza etabernakele. Kepha basebenzisa kabi igunya labo, bakhombisa ukungayihloniphi ngokuphelele iminikelo abayinikwa uJehova, futhi baziphatha kabi ngokobulili. (1 Samuel 2: 12-17, 22) Ngokusho koMthetho KaMose, amadodana ka-Eli ayefanelwe ukufa, kodwa u-Eli owayekwenza okuvumayo wamane wazikhuza ngobumnene futhi wazivumela ukuba ziqhubeke zikhonze etabernakele. (Dut. 21: 18-21) UJehova wayibheka kanjani indlela u-Eli azisingatha ngayo izindaba? Yathi ku-Eli: “Kungani uqhubeka uhlonipha amadodana akho kunami?” UJehova wabe esenquma ukubulala lawo madoda amabili amabi. 1 Samuel 2:29, 34.

6 Sifunda isifundo esibalulekile ku-Eli. Uma sithola ukuthi umngane noma isihlobo sephule umthetho kaNkulunkulu, kufanele sikhulume, simkhumbuza ngezindinganiso zikaJehova. Ngemuva kwalokho kufanele siqiniseke ukuthi uluthola usizo aludingayo kubamele bakaJehova. (James 5:14) Ngeke sifune ukufana no-Eli, ukuhlonipha umngane noma isihlobo ngaphezu kokudumisa uJehova. Kudinga isibindi ukuhlangana nomuntu odinga ukulungiswa, kepha kuwufanele lowo mzamo.". Isihloko se-Nqabayokulinda siyabe sesiqhubeka ngokushesha sihlola isibonelo sika-Abhigayili.

Konke lokhu kuyasiza kakhulu, kepha ukubonile okushodayo?

Cabanga ngalesi simo.

  • Isizwe sakwa-Israyeli sasibuswa uNkulunkulu kanye noMpristi Ophakeme njengommeleli kaNkulunkulu. Iziphathimandla zazingabaphristi, yayingekho inkosi ngaleso sikhathi.
  • Ukudlulisela phambili kwanamuhla, noma ngabe singoFakazi BakaJehova noma cha, sonke siphila ngaphansi kohulumeni abaneziphathimandla zikahulumeni abanemithetho.

Ngokuphathelene nalezi ziphathimandla zikahulumeni umphostoli uPawulu wabhala encwadini yabaseRoma 13: 1Yonke imiphefumulo mayizithobe kumagunya aphakeme, ngoba alikho igunya ngaphandle [kokuvunyelwa uNkulunkulu]; Iziphathimandla ezikhona zibekwe nguNkulunkulu ezikhundleni zazo ”. Kungakho uPawulu aqhubeka nokusho “Ngakho-ke ophikisana negunya uthathile ukumelana nohlelo lukaNkulunkulu; … Ngoba kuyisikhonzi sikaNkulunkulu kuwe ukuze uzuze. … Ngoba yisikhonzi sikaNkulunkulu, umphindiseli wokubonisa ulaka kulowo owenza okubi. Ngakho-ke kunesizathu esiphoqayo sokuba nina nizithobe, hhayi kuphela ngenxa yolaka lelo kodwa nangenxa kanembeza wakho ” KwabaseRoma 13: 2-5.

Ngakho-ke, ngenxa yalezi zigaba ezikulesi sihloko se-Nqabayokulinda neyaseRoma 13: 1-5, oFakazi BakaJehova kufanele benze kanjani ecaleni lokumangalelwa kocansi ngomdala wokuhlukunyezwa kwezingane ngokocansi?

Yiziphi izimiso okufanele ziqondise umuntu ozithola ekuleso simo esingesimo sokuba yisisulu noma ezwa ukumangalelwa?

Abantu abadala banegunya phezu kwezingane, ikakhulukazi uma zingumzali wengane. Ngisho nabazali okungebona abazali banesibopho esithile ngoba ongayena umzali mdala futhi ingane ithathwa kahle ngokuthi ayihlali iziphatha ngokuzibophezela.

  • Ngakho-ke, yini inkinga eyayikhona ngamadodana amabili ka-Eli? Babengalihloniphi igunya eliphakeme, kulokhu kwakunguJehova. Namuhla, igunya eliphakeme laliyoba igunya lezwe.
  • Okwesibili, amadodana ka-Eli asebenzisa kabi igunya lawo. Namuhla, umuntu omdala ohlukumeza ingane ngokocansi naye usebenzisa kabi igunya lakhe kuleyo ngane. Lokhu kunjalo ikakhulukazi uma lowo okuhlukumezayo eqokelwa esikhundleni sokuthembela ebandleni njengomdala.
  • Okwesithathu, njengoba indodana ka-Eli yenza ubufebe, namuhla umuntu omdala ohlukumeza ingane ngokobulili ayidlwengule leyo ngane, futhi aziphathe kabi ngokobulili naleya ngane, ngoba umuntu omdala akakwazi ukuba nomshado osemthethweni naleyo ngane. Ingane, ekubeni isencane ayikwazi ukutholwa inecala lokuvuma noma ukuholela umuntu okonile, ngokungathi ngencazelo ukuthi umuntu omdala uthathwa njengomuntu owenele ngokwanele ngokwazi abakwenzayo kanti nengane ngokuchaza ayikwazi ukuqonda imiphumela ephelele ngezenzo zayo.
  • Okwesine, ingabe u-Eli wabika ngokuziphatha okungekho emthethweni kwamadodanakhe kubaphristi ababephethe umthetho? Cha, wayimboza. Ngakho-ke i-athikili ithi “Sifunda isifundo esibalulekile ku-Eli. Uma sithola ukuthi umngane noma isihlobo sephule umthetho kaNkulunkulu, kufanele sikhulume, simkhumbuza ngezindinganiso zikaJehova. Ngemuva kwalokho kufanele siqiniseke ukuthi uluthola usizo aludingayo kubamele bakaJehova". Yini-ke, lamuhla, lesifundvo lesibalulekile lokufanele sibe yiso? Impela ukuthi “uma sithola ukuthi umngane noma isihlobo noma umngane womshado wephule umthetho weziphathimandla eziphakeme, futhi ngokusobala ukuthi umthetho awuphuli umthetho kaNkulunkulu, lapho-ke sinesibopho sokukhuluma, simkhumbuza imigomo kahulumeni, futhi aqinisekise ukuthi uthola usizo abaludingayo kubamele beziphathimandla, kubaphathi bamaphoyisa. Lezi ziphathimandla zikulungele ukumsiza ukuthi ayeke ukona noma ahlulele ukuthi ngabe wenziwe icala yini. Esingakwazi ukukwenza, ukugcina izenzo zizolile njengoba kwenza u-Eli, mhlawumbe ngoba ngephutha sithanda idumela lenhlangano esiyingxenye yayo, ngaphezu kobulungiswa. Khumbula, u-Eli wayethanda idumela lakhe ukwedlula elezobulungiswa futhi alahlwa ngenxa yalokho.

Njengoba nje uJehova abheka lokhu kufakwa kuka-Eli njengokubonisa ukungahloniphi igunya likaJehova, ngokufanayo neziphathimandla zikahulumeni zizobe zikubheka njengokungamhloniphi uNkulunkulu wazo okuvumele igunya, uma namuhla singabubopha lobu bugebengu noma izinsolo zobugebengu obunjalo.

Manje lokhu kungenzeka kube lula, ngoba njengoba umbhalo usho, "Kudinga isibindi ukuhlangana nomuntu odinga ukulungiswa, kodwa kuwufanele umzamo". Ngaziphi izindlela? Kuvimba umhlukumezi ukuthi angalimazi abanye. Kubabeka esimeni lapho kungenzeka basizwe khona.

Kepha, ingabe lowo okuhlukumezayo kufanele alindele ukuhlangana nomuntu okuhlukumezayo mathupha? Impendulo elula ithi, Ingabe njengomuntu okhulile ungahlangana nomuntu obone ukubulala omunye umuntu? Vele akunjalo. Kungenzeka ukuthi uzizwe wethukile futhi wesaba. Ngakho-ke kucabanga ukuthi ezimweni eziningi besingeke silindele ukuthi ingane ibhekane nomuntu ohlukumeza umuntu omdala.

Kufanele futhi sibuze lo mbuzo, kungani iNhlangano ingathathanga ithuba ukwenza lawomaphuzu?

Amazinga Amabili

Isigaba 7 & 8 siqukethe elinye icala lamazinga aphindwe kabili ohlangothini lweNhlangano. Ihlanganisa izehlakalo ezungeze isicelo sikaDavide sosizo kuNabali. Kusho "Lapho u-Abhigayili ehlangana noDavid, wakhuluma ngesibindi, ngenhlonipho nangokukholisa. Noma u-Abhigayili engazange asolwe ngesimo esibi, waxolisa kuDavide. Wancenga izimfanelo zakhe ezinhle futhi wathembela kuJehova ukuthi amsize. (1 Sam. 25: 24, 26, 28, 33, 34) Njengo-Abhigayili, kudingeka sibe nesibindi sokukhuluma uma sibona umuntu ehla ngendlela eyingozi. (IHu. 141: 5) Kufanele sibe nenhlonipho, kodwa futhi kufanele sibe nesibindi. Lapho sinikeza umuntu uthando ngeseluleko esidingekayo, sibonisa ukuthi singabangane beqiniso. IzAgaama-erbs 27: 17".

Lapha iNhlangano ikhuthaza isibonelo sowesifazane oshadile enikeza indoda angashadanga kuyo, futhi nendoda esevele igcotshwe njengeNkosi yesikhathi esizayo yakwa-Israyeli nguJehova ngomprofethi uSamuel. Manje, ukube namhlanje udade ebandleni bebengazama ukululeka esidlangalaleni umdala, udadewethu futhi uma eseshadile, umyeni wakhe, ubezothola isiyalo esiqinile mayelana nokugcina kwakhe indawo efanele ebandleni, ngokuvumela kukaJehova ukusebenzelana nomdala, kunalokho umdala amukele ngokuzithoba futhi asebenzise leso seluleko.

Isigaba 13 siyasitshela "Labo abakhethelwe isikhundla sokuthembela ebandleni abanakuba “namabala aphindwe kabili,” noma bakhohlise ”. Nalu olunye udaba. Lapha i-Watchtower ithi abadala baqokelwe esikhundleni sokwethembana ebandleni. Kodwa-ke, lapho laba badala behlukumeza lokho kuthenjwa, iNhlangano iphenduka futhi ifake enkantolo ukuthi ayinacala ukuthi abazalwane nodade babheka abadala njengamadoda okufanele bathenjwe.

Ngaphezu kwalokho, iNhlangano ithi kungumsebenzi wofakazi ngamunye, hhayi abadala, noma ngabe izinkinga zimboziwe, ngenxa yokubuka okungalungile kwemfihlo.

Akukho ukuthula lapho sekuyisikhathi sokuthula

In iningi uma kungewona wonke amabandla kukhona ukusetshenziswa kakhulu "kwemfihlo" njengesigatshana sokuphuma. Inika inhlebo yegama elihle loFakazi abaningi ukuya eminyango evaliwe phakathi kwezindikimba zabadala. Njengomphumela singakhomba enye yezimiso ezivame ukwephuka kakhulu zeNhlangano, ezabafazi babadala bengazi ukuthi kwenzekani ekusithekeni kwemihlangano yabadala. Esikhundleni sokuthula, bobabili amakhosikazi abadala kanye nabafazi abadala baneqhaza ekunyundeleni okukhohlisayo okusakazekela ebandleni lilonke, kungabikho ukuphindisela kulowo okhethiwe.

Thula noma ukhulume ngaphandle?

Ekugcineni, kunesikhathi esisodwa esibaluleke kakhulu lapho kufanele sikhulume khona. Thina lapha kuleli sayithi sizokhuluma futhi siqhubeke nokukwenza lapha kuleli sayithi.

UGalathiya 6: 1 uthi “Bazalwane, yize umuntu ethatha igxathu elingafanele engakakwazi lokho, nina eninezimfanelo ezingokomoya zamani ukulungisa umuntu onjalo ngomoya wobumnene, njengoba nizibheka njalo ngokwesaba nani ukuthi nani lingalingwa ” .

Okokuqala, leli vesi lihunyushwe ngokungalungile. Ukubuyekezwa kwencazelo ye-interlinear kwembula ukuthi igama "Izimfanelo" igama elifakiwe nelingalungile emongo futhi liguqula okushiwo ivesi. Ngiyabona le nguqulo ye-online interlinear.

"Brothers"Ibhekise kwamanye amaKristu, hhayi amadoda kuphela, hhayi i-NWT, abadala kuphela, labo ababheka njengabo kuphela "Izimfanelo ezingokomoya". "indoda”Ikhuluma ngomqondo ojwayelekile kumuntu wesintu noma esintwini njengoba besingasho ngokunembile namuhla. Leli vesi kufanele-ke lifundeke ukuthi "Bakwethu, noma umuntu kufanele anqotshwe ngesiphambeko esithile [thatha igxathu elingafanele], nina bokomoya [ngokungafani nokuphikisana nomhlaba, onesono] nibuyisele lowo moya wobumnene uzicabangela wena funa nawe ulingwe [ngoba futhi ungathatha isinyathelo esifanayo esingamanga, futhi ungathanda ukuphathwa kanjani kuleso simo?] ”.

Lokhu kusho ukuthi noma ngubani obona omunye ethatha isinyathelo esibi, mhlawumbe efundisa okuthile okuvela e-Bhayibhelini okuphikisana nokuthile okusebhayibhelini kufanele akwamukele ukulungiswa.

Lokhu kusebenza kanjani namuhla?

Lokhu kusho ukuthi noma ngabe iNdikimba Ebusayo yamiswa nguKristu (abangenabo ubufakazi obuhlukile njengabaphostoli bokuqala), bebengeke babe ngaphezu kokulungiswa. Kepha benzenjani uma begxekwa noma behlinzeka ngobufakazi bokuthi ezinye zezimfundiso zabo azilungile ngendlela engathí sina, njengokulandelana kwabo kowe-607BC kuya ku-1914AD, ngokwesibonelo[i]? Ngabe bayasamukela isiluleko ngomoya wobumnene esanikezwa ngaso? Noma ingabe bafuna ukuthulisa labo abanamazwi aphikisayo ngokubabeka uphawu njengezihlubuki nokubakhipha ebandleni?

Akukhathazi yini ukuthi umphostoli uPhetro (obekwe nguKhristu) wayethobekile ngokwanele ukwamukela isiluleko esivela kumphostoli uPhawuli, (ophinde waqokwa nguKhristu), nomfowabo ayekanye naye, nokho iNdikimba Ebusayo (engenabufakazi bokuqokwa kukaKristu) yenqaba ukwamukela isiluleko komunye umuntu?

Ngenxa yalokhu sishicilela lesi sicelo esilandelayo esivulelekile kwiNdikimba Ebusayo YoFakazi BakaJehova:

Sigungu Lesiphethe

Sicela usamukele ngomusa lesi seluleko kanye nokugxekwa emoyeni esinikezwe ngawo, okukhona othandweni nomusa ngesifiso sokusiza, hhayi ukuchitha. Lesi seluleko sinikezwe ukukusiza kanye nalabo abakulandela ngobumpumputhe, hhayi ukukujezisa. Isimo sakho sengqondo sokungenelela njengamanje senza ukuthi izinkulungwane zoFakazi zilahlekelwe ukholo lwazo, hhayi eNhlanganweni kuphela kodwa ngokungathi sína kakhulu kuJehova, kuJesu Kristu, nasezithembisweni zazo ezinhle kakhulu.

Uyacelwa ukuthi ugweme izinkulungwane zamabandla aqukethe inani elikhulu lamaKristu anenhliziyo ezilungile ekufundisweni kwamanga nasekufundiseni abanye amanga ngeBhayibheli. Ngaleyo ndlela kubenza bagule ngokomoya, ngoba njengoba izaga 13:12 zisho “Ukuhlehliswa kwento kudambisa inhliziyo ”.

Ngiyacela ungabeki itshe lokugaya ezintangeni zakho nalabo abakulandela ngokungaboni, kunalokho zithobe ulungise amaphutha akho uyeke ukuba yisizathu sokukhubeka kulabo abathanda uNkulunkulu noKristu. (Lukha 17: 1-2)

Umfowenu kuKristu

UTadua

[i] Bheka uchungechunge “Uhambo Lokutholwa Ngesikhathi” kule sayithi ukuze kuhlolwe kabanzi iqiniso le-607BC njengosuku lokuwa kweJerusalema kwabaseBabiloni yingakho ukukhululwa kuka-1914AD njengokuqala kukaJesu Kingdom. Futhi, uchungechunge luvuliwe "Isiprofetho SikaMesiya SikaDaniel 9: 24-27", nochungechunge lwamavidiyo e-YouTube kuMathewu 24 phakathi kwama-athikili amaningi namavidiyo.

UTadua

Imibhalo kaTadua.