“Gcina amehlo akho. . . ezintweni ezingabonwayo. Ngoba izinto ezibonwayo zingezesikhashana, kepha izinto ezingabonwayo zihlala phakade. ” 2 KwabaseKhorinte 4:18.

[Isifundo 22 kusuka ku-ws 05/20 kk. Julayi 26 - Agasti 27, 2]

“Ngenkathi sigcina iso lethu, hhayi ezintweni ezibonakalayo, kodwa ezintweni ezingabonakali. Ngoba izinto ezibonwayo zingezesikhashana, kodwa izinto ezingabonwayo zihlala phakade ” - 2 KOR 4:18

Isihloko esedlule sikhulume ngezipho ezintathu uJehova asinikeze zona. Umhlaba, ubuchopho bethu, kanye neZwi lakhe iBhayibheli. Lo mbhalo uzama ukuxoxa ngengcebo emine engabonakali:

  • Ubungane noNkulunkulu
  • Isipho somkhuleko
  • Usizo lomoya ongcwele kaNkulunkulu
  • Ukusekelwa kwezulu esinakho enkonzweni yethu

UBUNGANE NOJEHOVA

Isigaba 3 siqala ngokuthi “Umcebo omkhulu ongabonakali ubungane noJehova uNkulunkulu ”.

Psalm 25:14 says: “Ubungane obusondelene noJehova kungobabamesabayo, futhi ubazisa isivumelwano sakhe.” Lo bekungumbhalo isihloko sale sihloko esikuyi-Nqabayokulinda kaFebhuwari isihloko esithi: “Lingisa Abangane Abasondele KuJehova".

Isigaba 3 sithi “Kungenzeka kanjani ukuthi uNkulunkulu enze ubungane nabantu abanesono futhi abe ngcwele ngokuphelele? Angakwenza lokho ngoba umhlatshelo wesihlengo kaJesu “ususa isono sezwe” sesintu. ”

Lesi sitatimende siqokomisa le nkinga ngemfundiso ye-JW yokuthi amaKhristu athola ubungani noNkulunkulu ngeRhlengo. UJakobe 2:23 uthi "Futhi kwagcwaliseka umbhalo othi," U-Abrahama wakholwa nguNkulunkulu, kwathiwa kuye kungukulunga, "wabizwa ngokuthi ngumngane kaNkulunkulu."- New International Version. Lesi ukuphela kwerekhodi eliqonde ngqo kumuntu kumuntu njengomngane kaNkulunkulu kungakhathalekile ukuthi sitshelwa izigaba 4 no-5.

Nengabe umhlatjelo wesihlengo uyatlhogeka kithi bona sifumane ubungani noJehova njengombana isigaba 3 sisho, u-Abhrahama bekazokubizwa njani ngokuthi ngumngani kaJehova?

Ngaphandle kokuthi sisebenze kanzima esihlokweni njengoba kukhulunywe ngaso kaningi kule nkundla, kubalulekile ukuqaphela ukuthi akukho lutho olungahambi kahle ngokubiza ubungani noNkulunkulu ngokubhekisele ebudlelwaneni obusondelene naye esingabumba Naye. Njengoba ubuhlobo bukhula, umuntu angakha ubungane nomuntu abamthandayo nabasondelene kakhulu naye.

Kodwa-ke, njengoba kuxoxiwe kwezinye izibuyekezo kule nkundla, Inkinga ngemfundiso ye-JW ukuthi kunciphisa ukubaluleka komhlatshelo wesihlengo maqondana nawo wonke amaKhristu namuhla futhi iwaphange lokho okuyikho ngokufanele.

OFakazi BakaJehova bafundisa ukuthi amaKristu angama-144,000 1000 kuphela “agcotshwe” amukelwa njengamadodana kaNkulunkulu. Bonke abanye boFakazi bayoba ngamadodana kaNkulunkulu kuphela emva kweminyaka eyi-XNUMX emhlabeni omusha kaNkulunkulu. Sicela ubheke izindatshana ezingezansi ukuthola ingxoxo eningiliziwe ngalesi sihloko.

https://beroeans.net/2016/04/11/imitate-jehovahs-close-friends/; https://beroeans.net/2016/04/05/jehovah-called-him-my-friend/

Phawula okushiwo kwabaseGalathiya 3: 23-29:

23Ngaphambi kokufika kwale nkolelo, sasiboshwe ngaphansi komthetho, sikhiyiwe kuze kufike lapho kuzokwembulwa ukholo oluzayo. 24Ngakho-ke umthetho wawungumqaphi wethu kuze kube yilapho uKristu efika ukuze silungisiswe ngokukholwa. 25Manje njengoba lokhu kukholwa sekufikile, asisekho ngaphansi komgcini.

26Ngakho-ke kuKristu Jesu Nonke niyizingane zikaNkulunkulu ngokukholwa, 27ngoba nonke nina enabhapathizelwa kuKristu nizembathise uKristu [Bold wethu]. 28Akekho umJuda noma abeZizwe, noma eyisigqila noma okhululekile, futhi akekho owesilisa nowesifazane, ngoba nonke nimunye kuKristu Jesu. 29Uma ningabakaKristu, niyinzalo ka-Abrahama, niyizindlalifa ngokwesithembiso. ” - New International Version https://biblehub.com/niv/galatians/3.htm

Sifundani kulo mbhalo?

Okokuqala, asisagadli esitokisini. Kungani kubalulekile ukukuqaphela lokho? Njengoba kushiwo evesini 24 sithi “kulungisiswe ngokukholwa”. Kungani singadinga ukuba ngaphansi kokuqashwa noma ukuqashwa kwesigaba sabagcotshiweyo ngaphezu kwesihlengo? Ukube isihlengo besinganele ukuthi sibizwe ngokuthi singabantwana bakaNkulunkulu, le ngxenye yokuqala ibingasho lutho.

Okwesibili, phawula amagama aqokonyiswe ngesibindi. Bonke labo ababhapathizelwa kuKristu bazembathise uKristu futhi ngenxa yalokho bonke abantwana bakaNkulunkulu ngokukholwa. Hhayi ngerekhodi lethrekhi eliqinisekisiwe lokulalela ngesikhathi esizayo. Eqinisweni, ivesi 29 lisho ngokucacile ukuthi uma ungabakaKristu, niyizindlalifa. Ingabe umngane angaba yindlalifa efanele esihlalweni sobukhosi? Kungenzeka, kodwa kungenzeki. Imvamisa, lapho kungekho bantwana abazalelwa inkosi inkosi elinye ilunga lomndeni belingathatha ubukhosi.

Lesi sihloko sidinga okungaphezu kokubuyekezwa kwezigaba ezimbalwa. Ngeminye imicabango ngesihloko sicela ubheke izixhumanisi ezingenhla.

ISIPHO SOKUTHANDAZA

Izigaba 7 - 9 zinamaphuzu athile okuphawuleka ngesipho somkhuleko.

ISIPHO SOMOYA OYINGCWELE

Isigaba 11 sithi “Umoya ongcwele ungasisiza ukuba senze izabelo zethu enkonzweni kaNkulunkulu. Umoya kaNkulunkulu ungathuthukisa amakhono ethu namakhono ethu. ”

Lokhu kungenzeka kube njalo uma sinikezwa izabelo nguJehova. Kodwa iziphi izabelo esizithola eNhlanganweni? Ngabe siyawudinga ngempela umoya kaJehova ukuhambisa kabusha imininingwane esinikezwe yona kuma-Watchtowers nezincwadi zomsebenzi woMhlangano isonto nesonto ngaphandle kwendawo yokuthi sisebenzise izingqondo nezinhliziyo zethu kulokho esikufundayo? Ingabe abadala badinga umoya ongcwele ukuze baphindaphinde izinhlaka ezifanayo unyaka nonyaka njengezinkulumo ebandleni? Uma uMoya Oyingcwele usihola ezabelweni zethu nakanjani bekungeke kusesatshwe ngathi sisho izinto eziphikisana nalokho okufundiswa yiNhlangano.

Isigaba 13 bese sithi “Ngosizo lomoya ongcwele, abakhulekeli bakaJehova abangaba yizigidi eziyisishiyagalombili nengxenye babuthane kuzo zonke izingxenye zomhlaba. Futhi, sijabulela ipharadesi elingokomoya ngoba umoya kaNkulunkulu usisiza ukuba sihlakulele izimfanelo ezinhle, ezinjengothando, injabulo, ukuthula, ukubekezela, umusa, ukulunga, ukholo, ubumnene nokuzithiba. Lezi zimfanelo zakha “izithelo zomoya.” Umbhali unikeza buphi ubufakazi ngalesi simangalo esihle? Lutho. Kuphela nje ukuthi kubantu abaningi abayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-7.8, abantu abayizigidi eziyi-8.5 bangubufakazi obuqand 'ikhanda bokugcwaliseka kwamagama kuzEnzo 1: 8.

UKUSEKELA NGOKUVELA EMSEBENZINI WETHU

Isigaba 16 sithi "Sinomcebo ongabonakali 'wokusebenza ngokubambisana' noJehova nengxenye esezulwini yenhlangano yakhe. ” 2 KwabaseKhorinte 6: 1 kukhonjiwe njengokusekelwa kwalokhu kugomela.

“Ngakho-ke, njengezisebenzi ezikanye noNkulunkulu, sinikhuthaza ukuba ningemukeli ize kaNkulunkulu"- IBerean Bible

Uke wabona ukuthi kukhona okubhekiselwe engxenyeni esezulwini yenhlangano kaJehova emazwini kaPawulu? Cha. Kungani-ke kubalulekile ukuba umbhali akusho lokhu lapha. Akukhona yini ukunikela umbono othile wokuthi iSigungu Esilawulayo sisebenzisa ingxenye esemhlabeni yenhlangano? Akukho lapho kubhekiselwa khona eBhayibhelini enhlanganweni. UJehova akakaze asebenzise inhlangano phambilini lapho asebenzelana nezinceku zakhe ezithembekile. Yebo, kungenzeka ukuthi wasebenzisa amaqembu athile anjengamaLevi ukwenza imisebenzi ethile kuma-Israyeli akubo esikhathini esidlule. Yebo, wasebenzisa abaphostoli bekhulu lokuqala ukusakaza izindaba zeGoods kepha akekho kubo owayeyinhlangano.

Inhlangano ngumqondo oyindilinga ovame ukufaka into efakiwe.

Isichazamazwi seCambridge sithi inhlangano "Yiqembu labantu abasebenza ndawonye ngendlela ehlelekile ngenhloso yokwabelana."

Izibonelo ezisinikezayo ukukhombisa iphuzu zonke zifakiwe izinto ezifakiwe. Phambilini oFakazi BakaJehova babebiza inhlangano ngokuthi “umphakathi” onomqondo ofanayo.

Isigaba 17 njengoba nje kuyisiko futhi sifuna ukukhuthaza oFakazi ukuba bakhuthale emsebenzini “wendlu ngendlu.” Isigaba 18 siyisikhuthazo sokulandela noma isiphi isithakazelo esiboniswe ngokwenza izimpindelo. Uma ngabe le nhlangano ibakholelwa ngokweqiniso amazwi acashunwe esigatshaneni 16 kusuka ku-1 Korinte 3: 6,7, ngabe bayodinga ukuphikelela ukukhumbuza oFakazi ukuthi baqhubeke beshumayela ensimini efanayo engakhiqizi emihlanganweni yezonto ngesonto? Kuthiwani ngezikhumbuzo ezihlala zishicilelwa abashicileli ukuthi kufanele bazame futhi bahlangane “nesilinganiso sebandla” futhi bagweme ukungahloniphi?

1 KwabaseKhorinte 3: 6,7 uthi: "Mina ngitshalile, u-Apholo wanisela, kodwa uNkulunkulu uqhubeka ekhulisa, ukuze lowo otshalayo angabi yilutho noma oniselekayo, kodwa nguNkulunkulu okhulisayo."

Kukuphi ukuqiniseka kweNhlangano ukuthi uNkulunkulu uzokwenza ikhule?

Isiphetho

Lo mbhalo ungomunye umzamo wokwenza oFakazi bazizwe bejabule mayelana nokuba yinhlangano. Ingxenye enkulu yendatshana yakhelwe ekusetshenzisweni kabi kwemibhalo nasekubhalweni kabusha kwemfundiso ekhona ye-Watchtower. “Amagugu angabonakali” okukhulunywa ngawo kulesi sihloko enza okuncane kakhulu ekwakheni ukwazisa ngoJehova. Ngaphandle kwezigaba ezimbalwa ezinhle emthandazweni, akukho lutho oluncomekayo ngalesi sihloko.

8
0
Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x