“Zingaki izinto ozenzile, Jehova Nkulunkulu wami, imisebenzi yakho emihle nemicabango yakho kithi.” - IHubo 40: 5

[Isifundo 21 kusuka ku-ws 05/20 kk.20 Julayi 20 - Julayi 26, 2020]

“Zingaki izinto ozenzile, Jehova Nkulunkulu wami, Imisebenzi yakho emangalisayo nemicabango yakho ngathi. Akekho ongaqhathaniswa nawe; Ukube bengizama ukukusho nokukhuluma ngabo, bekuzoba kukhulu kakhulu ukubala! ”-IHu 40: 5

Lo mbhalo uxoxa ngezipho ezintathu uJehova asinikeze zona. Umhlaba, ubuchopho bethu, neZwi lakhe iBhayibheli. Isigaba 1 sithi usinike amandla okucabanga nokuxhumana futhi uphendule imibuzo ebaluleke kakhulu empilweni.

Vele, umhubi wamaHubo uthi imisebenzi emangalisayo kaNkulunkulu miningi kakhulu ukuba singayilandisa. Ngakho-ke, kuyasithokozisa ukuthi sibheke ukuthi kungani isihloko se-Nqabayokulinda sigxila kulezi ezintathu.

INDAWO YAKHO EQINISEKILE

"Ukuhlakanipha kukaNkulunkulu kubonakala kahle ekwakheni ikhaya lethu, umhlaba. ”

Isigaba 4-7 yimizamo yababhali yokwakha ukwazisa ngendlela uJehova adale ngayo umhlaba. Umbhali uveza amaqiniso ambalwa ngendlela esimeme umhlaba owakhiwe ngayo.

Umbhali walesi sihloko wenza izitatimende eziyisisekelo kakhulu kule ngxenye yendatshana. Akunamininingwane eminingi enikezwe ukwakheka kwesayensi nenzuzo ye-oksijini ngokwesibonelo. Imibhalo enjengamaRoma 1:20, amaHeberu 3: 4, uJon 36: 27,28 ayakhonjwa kodwa akukho ncazelo ejulile ngokubaluleka kwaleyo miibhalo enikeziwe.

ISITOLO SAMI SOKUQHAWULA

Le ngxenye yendatshana ihlose ukugqamisa isimanga okungobuchopho bethu. Umbhali uhlinzeka ngemininingwane ethokozisayo mayelana nekhono lethu lokukhuluma. Futhi, lolu lwazi lukhanya kancane maqondana namaqiniso kanye nezinkomba zesayensi, nemibhalo embalwa ebonakalayo efana no-Eksodusi 4:11. Esigabeni 10 ukusetshenziswa kwemibhalo ngendlela esingalusebenzisa ngayo ulimi lwethu kuqokonyiswa ngale ndlela elandelayo: "Enye indlela esingabonisa ngayo ukuthi siyasazisa isipho sethu sokukhuluma ukuchaza ukukholelwa kwethu kuNkulunkulu kulabo abazibuza ukuthi kungani thina singayemukeli imfundiso yokuziphendukela kwemvelo." Lolu uhlelo lokusebenza oluhle. Eyoku-1 Petru 3:15 ithi “Kepha ngcwelisani uKristu njengeNkosi ezinhlizweni zenu, ngaso sonke isikhathi nikulungele ukuziphendulela phambi kwakhe wonke umuntu okubuza isizathu sethemba onalo, kodwa wenze kanjalo ngomuntu omnene nenhlonipho ejulile. ”

Kungani kudingeka sizivikele ngobumnene nangenhlonipho ejulile? Isizathu sinye ukuthi singalethi isihlamba okholweni lwethu lobuKristu ngokucasula ngokungafanele abanye abangase bangakholelwa kulokho esikwenzayo. Esinye isizathu ukuthi kaningi izindaba zokholo zingaphikisana. Lapho sibonisana nothile ngendlela ezolile futhi enesilinganiso, singase sikwazi ukukunqoba. Kodwa-ke, uma senza impikiswano evuthayo, cishe ngeke sikholwe abanye ukuthi kunezizathu ezizwakalayo zokholo lwethu.

Futhi qaphela ukuthi umbhalo uthi: "Phambi kwawo wonke umuntu okubuza isizathu sethemba onalo." Akuwona wonke umuntu onesifiso sokukholelwa kwethu noma u-Kristu noma ngabe ungasiphikisa ngasiphi isizathu. Iqiniso ngukuthi noJesu uqobo akazange akwazi ukukholisa wonke umuntu ukuthi uyiNdodana kaNkulunkulu. "Ngisho nangemva kokuba uJesu enze izibonakaliso eziningi phambi kwabo, bebengakholelwa kuye." - John 12: 37 New International Version. Le yinto iNhlangano ebilokhu ilwa nayo. Kwezinye izikhathi ngize ngisebenze kakhulu futhi ngigqugquzele abafowethu ukuthi babeke izimpilo zabo engcupheni yokuma baqine futhi 'banikeze ubufakazi' Mhlawumbe lokhu kudalwa yinkolelo yokuthi oFakazi bakwi “qiniso ”. Kodwa ingabe ukhona umuntu obenokuba neqiniso elingaphezu kukaJesu? (Johane 14: 6)

Isigaba 13 sineminye imicabango emnandi maqondana nokuthi singasisebenzisa kanjani isipho senkumbulo.

  • ukukhetha ukukhumbula zonke izikhathi uJehova asisize futhi wasiduduza ngazo esikhathini esidlule Lokhu kuzokwakha ukuqiniseka kwethu ukuthi uzosisiza nangomuso esikhathini esizayo.
  • ukukhumbula izinto ezinhle abanye abantu abasenzela zona nokuba sibonge ngezinto abazenzayo.
  • Senza kahle ngokulingisa uJehova maqondana nezinto akhetha ukuzikhohlwa. Isibonelo, uJehova unenkumbulo epheleleko, kodwana nengabe siphenduka, wakhetha ukulibalela futhi alibale amaphutha esiwenzayo.

IBHAYIBHELI — ISIPHO ESINGAZI

Isigaba 15 sithi ibhayibheli liyisipho sothando esivela kuJehova ngoba sisebenzisa iBible "Uphendula imibuzo ebaluleke kakhulu". Yiqiniso lokhu. Kodwa-ke, uma sicabangisisa ngale ndaba siyabona ukuthi ibhayibheli alisho lutho ezicini eziningi zokuphila ezibalulekile. Kungani kunjalo? Okokuqala nje cabanga ngemibhalo efana noJohane 21:25 ethi “UJesu wenza nezinye izinto eziningi. Ukube zonke ezinye zazo bezingabhalwa phansi, ngicabanga ukuthi ngisho umhlaba wonke ubungeke ube nayo indawo yezincwadi ebezingabhalwa. ” I-New International Inguqulo

Iqiniso ngukuthi kunemibuzo eminingi kakhulu ngokuphila kanye nokuba khona kwethu okumele iphendulwe ezincwadini. Ezinye izinto zizohlala zingaphezu kokuqondwa ngumuntu (Bheka uJobe 11: 7). Noma kunjalo, ibhayibheli lingaphezu kwesipho kithi kunezimpendulo zemibuzo ebalulekile yempilo. Ngani? Kusivumela ukuthi sicabange ngendlela kaJehova yokucabanga. Kusinikeza ukuqonda kokuthi amadoda angaphelele akwazi kanjani ukukhonza uJehova ngokuphumelelayo. Inika isisekelo esingacabanga ngaso ngemodeli yoKholo lwethu; UJesu Kristu. (Roma 15: 4)

Akudingeki ukuthi sibe nezimpendulo zakho konke uma sinokholo. UJesu ngokwakhe wayazi ukuthi ezinye izinto zazaziwa nguJehova kuphela. (UMathewu 24:36). Ukwamukela nokuvuma lokhu kuzosindisa iNhlangano ihlazo elikhulu, ikakhulukazi ukucubungula imibhalo emibili edlule ngeNkosi yaseNyakatho neNkosi yaseningizimu.

Isiphetho

Lo mbhalo uzama ukwazisa ngesipho sikaNkulunkulu somhlaba, ubuchopho bethu neBhayibheli. Ezinye izigaba zinikeza imicabango emihle ngezihloko, kepha umbhali wehluleka ukucacisa futhi anikeze ukusetshenziswa kweBhayibheli okujulile ngaphandle kwemibhalo embalwa ekhonjiwe. Umbhali futhi uhlinzeka ngemininingwane emincane kakhulu yesayensi noma izinkomba ukusekela imibono yakhe.

4
0
Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x