[lokhu okuthunyelwe kunikelwe ngu-Alex Rover]

Kanjani wena khombisa la mavesi amabili?

“UBaba ukhazinyuliswa ngalokhu, ukuba nithele izithelo eziningi; khona-ke niyakuba ngabafundi bami. ” (Johane 15: 8 AKJV)

"Kanjalo kuKristu thina, noma sibaningi, sibumba umzimba owodwa, futhi ilungu ngalinye lingelawo wonke amanye." (KwabaseRoma 12: 5 NIV)

 Mhlawumbe lesi sithombe se-National Geographic sisondela:

Screen Shot 2015-07-21 at 5.52.24 PM

ngu-National Geographic


Lokhu okubukayo kungumuthi oqhakaza ngokugcwele. Kepha akusisihlahla sakho esijwayelekile. Qaphela imibala ehlukene namaphethini. Impela, ngamunye wethu uneziphiwo ezihlukile zoMoya, kuya ngokuthi siyiphi ingxenye yoMzimba kaKristu. (1 Kor 12:27) Ngokufanayo umuthi oboniswe ngenhla unamagatsha aqhakazayo ahlanganiswe ngombala ofanayo. Simply enhle!
Ongakwazi ukuthi lesi sihlahla sikhula izinhlobo zezithelo ze-40! Kungenzeka kanjani lokho? Bheka le vidiyo emangalisayo ngenkathi ukhumbula ukuthi uBaba wethu ungumgcini wegadi. (UJohn 15: 1)

Kwenziwa kwenzeke ngenqubo ebizwa ngokuthi ngokuxhunyelelwa, njengoba kuchaziwe kuvidiyo,

Ukuxhunyelelwa kwabeZizwe ku-Israyeli Weqiniso

ngu-National Geographic

“Futhi wena, owawungumnqumo wasendle, wawunjalo kuwo phakathi kwabo wahlanganyela nabo empandeni ecebile yomnqumo ”(KwabaseRoma 11: 17 NASB)

Kepha manje kuKristu Jesu nina enanikade nikude nisondele ngegazi likaKristu. Ngoba yena ungukuthula kwethu, owenza amaqembu womabili laba yinye”(Kwabase-Efesu 2: 13-14 NASB)

Lesi sihlahla esimibalabala asisiye umJuda, futhi asisiGrikhi, kuyinto entsha yonke ndawonye! Umuthi oyingqayizivele onjalo awukaze ubonwe ngaphambili!

"Akekho umJuda noma abeZizwe, noma eyisigqila noma okhululekile, futhi akekho owesilisa nowesifazane, ngoba nonke nimunye kuKristu Jesu." (Galathiya 3: 28 NIV)

Njengomuthi omuhle, ohlukahlukene othela izithelo ezweni eliyincithakalo, sibonisa ukuthi singabafundi bakaKristu ngokuhlala kuye. (UMikha 7:13)

“Mina ngingumvini; nina ningamagatsha. Uma nihlala kimi futhi nami kini, uyothela izithelo eziningi; ngaphandle kwami ​​awukwazi ukwenza lutho. ”(UJohn 15: 5 NIV)

“Noma ngubani odla inyama yami futhi aphuze igazi lami uhlala kimi, nami kimi.” (UJohn 6: 56 NIV)

Masizimisele ukuhlala kuKristu njengabahlanganyeli besithembiso esikuye, sithele izithelo eziningi njengoba uBaba ethena umuthi wakhe ebuhleni obukhulu. Akungabazeki ukuthi uMlobokazi uzilungiselele usuku lapho injabulo yakhe iyobe seyiphelele! (Isambulo 19: 7-9; Johane 3:29)

14
0
Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x