[Eminyakeni embalwa emuva, u-Apholo wangazisa lokhu okunye ukuqonda kukaJohane 17: 3. Ngangisafundiswe kahle ngaleso sikhathi ngakho-ke ngangingaboni kahle umqondo wakhe futhi bengingakacabangi kangako ngawo kwaze kwafika i-imeyili yakamuva evela komunye umfundi owayenokuqonda okufanayo nokuka-Apholo engikhuthaza ukuba ngibhale ngakho. Lona umphumela.]

_________________________________________________

I-NWT Reference Bible
Lokhu kusho ukuphila okuphakade, ukungenisa kwabo ulwazi ngawe, owukuphela kukaNkulunkulu weqiniso, nangalowo omthumileyo, uJesu Kristu.

Eminyakeni eyi-60 edlule, lena inguqulo kaJohn 17: 3 thina njengoFakazi BakaJehova siyisebenzise kaninginingi enkonzweni yasensimini ukuze sisize abantu baqonde isidingo sokufunda nathi iBhayibheli ukuze bathole impilo engapheli. Lokhu kuguqulelwa kuguquke kancane ngokukhululwa kwe-2013 edition yeBhayibheli lethu.

I-NWT 2013 Edition
Lokhu kusho ukuphila okuphakade, ukukwazi kwakho, owukuphela kukaNkulunkulu weqiniso, nalowo omthumileyo, uJesu Kristu.

Kokubili lokhu kuhumusha kungasekela umbono wokuthi ukuphila okuphakade kuxhomeke ekutholeni ulwazi ngoNkulunkulu. Nakanjani siyisebenzisa ezincwadini zethu.
Uma uthi nhlá, lo mqondo ungabonakala ubonakala uqobo; a-brainer njengoba besho. Iyiphi enye indlela esizoxolelwa ngayo izono zethu futhi sinikezwe ukuphila okuphakade nguNkulunkulu uma singamazi kuqala? Ngenxa yokuqonda okunengqondo nokungangqubuzani kwalokhu kuqonda, kuyamangaza ukuthi izinguqulo eziningi azihambisani nokuhumusha kwethu.
Nayi isampula:

I-International Standard Version
Lokhu kuyimpilo yaphakade: ukukwazi wena, owukuphela kukaNkulunkulu weqiniso, kanye nalowo omthumileyo - uJesu uMesiya.

New International Version
Manje lokhu kuyimpilo yaphakade: ukuthi bayakwazi wena, owukuphela kukaNkulunkulu weqiniso, noJesu Kristu omthumileyo.

I-International Standard Version
Lokhu kuyimpilo yaphakade: ukukwazi wena, owukuphela kukaNkulunkulu weqiniso, kanye nalowo omthumileyo - uJesu uMesiya.

IBHAYIBHELI ELINGCWELE
Lokhu kuyimpilo yaphakade, ukuze bazi wena ukuphela koNkulunkulu weqiniso, noJesu Kristu omthumileyo.

IByington Bible (enyatheliswa yi-WTB & TS)
"Ukuphila okuphakade yilokhu, ukuthi bazi wena, owukuphela kukaNkulunkulu weqiniso, nalowo othumele kuye, uJesu Kristu."

Ukuhlinzekwa okungenhla kungokwejwayelekile njengoba kungabonakala ngokuvakashela ngokushesha http://www.biblehub.com lapho ungafaka khona “uJohane 17: 3” emkhakheni wokusesha bese ubheka ukuhumusha okungaphezulu kwama-20 okufanayo kwamagama kaJesu. Lapho usukhona, chofoza kuthebhu ye-interlinear bese uqhafaza kunombolo 1097 ngaphezu kwegama lesiGreki ginóskó.  Enye yezincazelo ezinikeziwe "ukwazi, ikakhulukazi ngokusebenzisa ulwazi lomuntu siqu (ukwazana nomuntu wokuqala)."
I-Kingdom Interlinear ihumusha lokhu ngokuthi “Lokhu kodwa kuwukuphila okuphakade, ukuze bazi wena owukuphela kukaNkulunkulu weqiniso owathumela uJesu Kristu.”
Akuzona zonke izinguqulo ezingavumelani nendlela esihumusha ngayo, kodwa iningi liyavuma. Okubaluleke kakhulu ukuthi isiGreki kubonakala ngathi sithi 'impilo engunaphakade ingeyokwazi uNkulunkulu'. Lokhu kuvumelana nomqondo ovezwe kumShumayeli 3:11.

“Futhi ubeke kuze kube nini nanini ezinhliziyweni zabo, ukuze isintu singaze siwuthole umsebenzi uNkulunkulu weqiniso awenzile kusukela ekuqaleni kuze kube sekupheleni.”

Noma singaphila kuze kube phakade asisoze samazi ngokuphelele uJehova uNkulunkulu. Futhi isizathu sanikezwa impilo engapheli, isizathu esingapheliyo safakwa ezinhlizweni zethu, kwakuwukuthi sikwazi ukukhula njalo olwazini ngoNkulunkulu “ngokuzibonela mathupha nokwazana kuqala.”
Ngakho-ke kuzovela ukuthi sililahlekile iphuzu ngokusebenzisa kabi umBhalo njengoba senza. Sisho ukuthi umuntu kufanele aqale athole ulwazi ngoNkulunkulu ukuze aphile ingunaphakade. Kodwa-ke, ukulandela lowo mqondo esiphethweni sawo kusiphoqa ukuthi sibuze ukuthi kungakanani ulwazi oludingekayo ukuze sithole ukuphila okuphakade? Luphi uphawu kumbusi, umugqa esihlabathini, indawo lapho sithole khona ulwazi olwanele ukuze sithole ukuphila okuphakade?
Vele, akekho umuntu ongazi uNkulunkulu ngokuphelele,[i] ngakho-ke umqondo esixhumana nawo emnyango ukuthi kudingeka izinga elithile lolwazi futhi uma seluzuziwe, khona-ke ukuphila okuphakade kungenzeka. Lokhu kuqiniswa yinqubo okumele bonke abafundi abazodlula kuyo babhapathizwe. Kufanele baphendule uchungechunge lwemibuzo engama-80 + etholakala ihlukaniswe izingxenye ezintathu kufayela le- Ukuhlelelwa Ukwenza Intando KaJehova incwadi. Lokhu kwenzelwe ukuvivinya ulwazi lwabo ukuze baqiniseke ukuthi isinqumo sabo sokubhapathizwa sisekelwe olwazini olunembile lweBhayibheli olufundiswa oFakazi BakaJehova.
Okubaluleke kakhulu ukuqonda kwethu uJohn 17: 3 kumqondo esisekela kuwo umsebenzi wethu wokufundisa ngebhayibheli esasinencwadi yokufunda ye-1989 enesihloko esithi Ungaphila Phakade EPharadesi Emhlabeni eyafakwa esikhundleni se-1995 enye incwadi yokufunda enesihloko esithi Ulwazi Oluholela Ekuphila Okumi Phakade.
Kunomehluko ocashile kodwa obalulekile phakathi kwale mibono emibili ye-1) "Ngifuna ukumazi uNkulunkulu ukuze ngiphile kuze kube phakade;" ne-2) "Ngifuna ukuphila kuze kube phakade ukuze ngazi uNkulunkulu."
Kusobala ukuthi uSathane unolwazi olunzulu kakhulu ngoNkulunkulu kunanoma imuphi umuntu ongathemba ukukuthola esikhathini sokufunda nokuhlangenwe nakho komuntu siqu. Ngaphezu kwalokho, u-Adamu wayesevele enokuphila okuphakade lapho edalwa kodwa engamazi uNkulunkulu. Njengengane esanda kuzalwa, waqala ukuthola ulwazi ngoNkulunkulu ngokuhlangana kwakhe nsuku zonke noyise wasezulwini nangokufunda kwakhe ngendalo. Ukube u-Adamu akazange one, ngabe manje ucebe iminyaka eyizi-6,000 olwazini lwakhe ngoNkulunkulu. Kepha akukhona ukungabi nalwazi okwabenza bona.
Futhi, asisho ukuthi ukwazi uNkulunkulu akubalulekile. Kubaluleke kakhulu. Kubaluleke kakhulu eqinisweni ukuthi kuyiyona njongo yokuphila. Ukubeka ihhashi phambi kwenqola, "Impilo ikhona ukuze sazi uNkulunkulu." Ukusho ukuthi "Ulwazi lukhona ukuze sikwazi ukuthola impilo", kubeka inqola phambi kwehhashi.
Yiqiniso, isimo sethu njengabantu abanesono asiyona eyemvelo. Izinto bezingahloselwe ukuba ngale ndlela. Ngakho-ke, ukuze sihlengwe kufanele samukele futhi sibeke ukholo kuJesu. Kufanele silalele imiyalo yakhe. Konke lokho kudinga ukuthola ulwazi. Noma kunjalo, lelo akulona iphuzu uJesu alishoyo kuJohane 17: 3.
Ukugcizelela kanye nokusebenzisa kwethu kabi lo mbhalo kuholele kuhlobo “lokupenda ngezinombolo” kubuKristu. Sifundiswa futhi sesikholelwa ukuthi uma samukela izimfundiso zeNdikimba Ebusayo ngokuthi “iqiniso”, siye emihlanganweni yethu njalo, siye enkonzweni yasensimini ngangokunokwenzeka, futhi sihlale ngaphakathi kwenhlangano enjengomphongolo, singakwazi qiniseka kakhulu ngokuphila okuphakade. Akudingeki sazi yonke into ekhona ukwazi ngoNkulunkulu noma ngoJesu Kristu, kodwa ngokwanele ukuthola ibanga lokuphasa.
Kaningi sizwakala njengabantu abathengisayo abanomkhiqizo. Okwethu Ngukuphila Okuphakade kanye noVuko lwabafileyo. Njengabantu abathengisayo sifundiswa ukunqoba ukuphikisa kanye nokucindezela izinzuzo zomkhiqizo wethu. Akukho lutho olubi ngokufuna ukuphila phakade. Kuyisifiso esingokwemvelo. Ithemba lovuko nalo libalulekile. Njengoba amaHeberu 11: 6 ebonisa, akwanele ukukholelwa kuNkulunkulu. Kufanele futhi sikholwe ukuthi “uba umvuzi walabo abamfuna ngobuqotho.” Noma kunjalo, akuyona indawo yokuthengisa egcwele izinzuzo ezizodonsela abantu futhi zibabambe. Ngamunye kufanele abe nesifiso sangempela sokwazi uNkulunkulu. Yilabo kuphela "abafuna ngobuqotho" uJehova abazohlala kuleyo njongo, ngoba abasebenzeli izinhloso zobugovu ezisuselwa kulokho uNkulunkulu angabanika khona, kodwa ngenxa yothando nesifiso sokuthandwa.
Umfazi ufuna ukwazi umyeni wakhe. Njengoba emvulela isifuba sakhe, uzizwa ethandwa nguye futhi emthanda kakhulu. Ngokufanayo, ubaba ufisa izingane zakhe ukuba zimazi, yize lolo lwazi lukhula kancane eminyakeni edlule namashumi eminyaka, kodwa ekugcineni — uma engubaba omuhle — isibopho esinamandla sothando nokwazisa kwangempela kuyokhula. Singumakoti kaKristu nezingane zikaBaba wethu, uJehova.
Ukugxila kwesigijimi sethu njengoFakazi BakaJehova kuyaphambuka emfanekisweni omuhle ovezwe kuJohane 17: 3. UJehova wenza indalo ebonakalayo, yakhiwa ngomfanekiso wakhe. Lesi sidalwa esisha, owesilisa nowesifazane, sasizojabulela ukuphila okuphakade — ukukhula okungapheli olwazini ngoJehova neNdodana yakhe eyizibulo. Lokhu kusazokwenzeka. Lolu thando ngoNkulunkulu nangeNdodana yakhe luyojula njengoba izimfihlakalo zendawo yonke zembuleka kancane kancane phambi kwethu, ziveze nezimfihlakalo ezijulile ngaphakathi. Asisoze safika ekugcineni kwakho konke. Ngaphezu kwalokhu, sizokwazi uNkulunkulu kangcono futhi kangcono ngokwazana nabantu bokuqala, njengo-Adam, kepha balahleka ngokunganaki. Asikwazi ukucabanga ukuthi konke kuzosiyisa kuphi, lokhu kuphila okuphakade nolwazi ngoNkulunkulu njengenhloso yalo. Akukho lapho uya khona, kodwa uhambo kuphela; uhambo olungenamkhawulo. Manje lokho kuyinto efanele ukuzabalazela.


[i] I-1 Cor. I-2: 16; UmSh. I-3: 11

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    62
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x