Ukubheka kwesibili kwe-1914, kulokhu kuhlola ubufakazi i-Nhlangano abathi bukhona ukuxhasa inkolelo yokuthi uJesu waqala ukubusa emazulwini e1914.

I-Transcript yevidiyo

Sawubona, igama lami ngingu-Eric Wilson.

Le yividiyo yesibili kuseti yethu engaphansi yamavidiyo ka-1914. Kowokuqala, sibheke ukulandelana kwesikhathi, futhi manje sibheka ubufakazi obunamandla. Ngamanye amagama, kuhle futhi kuhle ukusho ukuthi uJesu wabekwa njengenkosi emazulwini ngokungabonakali ngo-1914, ehleli esihlalweni sobukhosi sikaDavide, ebusa eMbusweni kaMesiya, kodwa asinabo ubufakazi balokho ngaphandle kokuthi, ubufakazi ngqo eBhayibhelini; kepha yilokho esizokubheka kuvidiyo elandelayo. Njengamanje, sifuna ukubona ukuthi ngabe bukhona yini ubufakazi emhlabeni, ezenzakalweni ezazizungeze lowo nyaka, obuzoholela ekutheni sikholwe ukuthi kwenzeka okuthile okungabonakali emazulwini.

Manje inhlangano ithi kunobufakazi obunjalo. Isibonelo, ku-Nqabayokulinda kaJuni 1 2003, ekhasini 15, isigaba 12, sifunda ukuthi:

Ukulandelana kwezikhathi zeBhayibheli nemicimbi yomhlaba kuqondana ngokukhomba unyaka ka-1914 njengesikhathi lapho leyo mpi yenzeka ezulwini. Kusukela lapho, izimo zomhlaba ziye zaba zimbi kakhulu. IsAmbulo 12:12 sichaza ukuthi kungani sithi: “Ngenxa yalokhu thokozani nina mazulu nani enihlala kuwo! Mayé ngomhlaba nangolwandle, ngoba uSathane wehlile, ethukuthele kakhulu, azi ukuthi unesikhathi esifushane. ”

Kulungile, ngakho-ke lokho kukhombisa ukuthi u-1914 bekungunyaka ngenxa yezehlakalo ezenzekile, kepha kwenzeke nini lokhu? Empeleni uJesu wabekwa nini esihlalweni sobukhosi? Singakwazi lokho? Ngiqonde ukuthi kunembe kangakanani ekuqondeni usuku? Yebo, ngokweNqabayokulinda kaJulayi 15th 2014 amakhasi 30 no-31, isigaba 10 sifunda ukuthi:

“AmaKristu agcotshiwe osuku lwanamuhla akhomba kusengaphambili ku-Okthoba 1914 njengosuku olubalulekile. Bakusekela lokhu esiprofethweni sikaDaniel somuthi omkhulu owagawulwa futhi owawuzophinde ubuye ngemuva kwezikhathi eziyisikhombisa. UJesu wabhekisela kule nkathi ngokuthi “izikhathi ezimisiwe zezizwe” esiprofethweni sakhe mayelana nokuba khona kwakhe kwesikhathi esizayo kanye 'nesiphelo sesimiso sezinto.' Kusukela ngalowo nyaka ophawuliwe ka-1914, uphawu lokuba khona kukaKristu njengenkosi entsha yoMhlaba selucacile kubo bonke abantu. ”

Ngakho-ke lokho empeleni kuyibopha kuze kube inyanga ka-Okthoba.

Manje, INqabayokulinda ka-June 1st 2001, ikhasi 5, ngaphansi kwesihloko esithi “Ungawethemba Amazinga Akabani”,

“Maye ngomhlaba weza lapho kugqashuka iMpi Yezwe 1 ngo-1914 futhi iqeda inkathi yezindinganiso ezihluke kakhulu kulezo zanamuhla. Isazi-mlando uBarbara Tuchman sithi: “Impi Enkulu yango-1914 kuya ku-1918 injengebhande lomhlaba ohanguliwe ohlukanisa leso sikhathi nesikhathi sethu.

Kulungile, ngakho-ke siyazi ukuthi kwenzeka ngo-Okthoba, futhi siyazi ukuthi iMpi Yezwe 1 ingumphumela womaye, ngakho-ke ake sibuyele emuva ngokulandelana kwesikhathi: Isambulo 12 sikhuluma ngokubekwa kukaJesu Kristu esihlalweni sobukhosi. Ngakho-ke, sithi uJesu Kristu wabekwa esihlalweni sobukhosi njengeNkosi enguMesiya ngo-Okthoba ka-1914 ngokususelwa enkolelweni yokuthi ngo-607 BCE-Okthoba walowo nyaka — amaJuda athunjwa. Ngakho-ke, kuya ngqo enyangeni, iminyaka engu-2,520 1914 ukufika ku-Okthoba, XNUMX — mhlawumbe kungowesihlanu noma wesithupha ngezinye zezibalo ozozithola ezincwadini, ekuqaleni kuka-Okthoba. Kulungile, yini into yokuqala uJesu ayenza? Ngokusho kwethu, into yokuqala ayenza ukulwa noSathane namademoni akhe, wayinqoba leyo mpi futhi uSathane namademoni baphonswa phansi emhlabeni. Enentukuthelo enkulu-ke, azi ukuthi unesikhathi esifushane, waletha umaye emhlabeni.

Ngakho-ke maye emhlabeni ngabe waqala ngo-Okthoba ekuqaleni, ngoba ngaphambi kwalokho, uSathane wayesesezulwini, wayengathukuthele ngoba wayengazange aphonswe phansi.

Kulungile. Futhi kubalula ukuthi umehluko omkhulu owenzeka phakathi kwezwe langaphambi kuka-1914 nezwe langemva kuka-1914 njengoba kuchazwe yisazi-mlando uBarbara Tuchman njengoba sibonile kokugcina, noma ekugcineni kwezingcaphuno. Kwenzeka ukuthi ngifunde incwadi kaBarbour Tuckman, le bacaphuna kuyo. Yincwadi enhle kakhulu. Ake ngikubonise ikhava.

Ngabe kukhona okuqaphelayo ngakho? Isihloko sithi: "Izibhamu zika-Agasti". Hhayi ngo-Okthoba… Agasti! Kungani? Ngoba yaqala lapho impi.

UFerdinand, u-Archduke owabulawa, okwabulawa kwakhe kwaqala iMpi Yezwe Yokuqala wabulawa ngoJulayi walowo nyaka-Julayi 28. Manje ngenxa yezimo ezingajwayelekile, uhlobo lwababulali abazame ukumbulala, kwakuyinhlanhla enkulu nje - nangebhadi elibi kakhulu, ngicabanga ukuthi lo Mphathi - bakhubeka kuye ngemuva komzamo ohlulekile futhi ukwazile ukumbulala. Ezincwadini zenhlangano, sesikudlulile lokho, kwaholela esiphethweni sokuthi kusobala ukuthi nguSathane owahlela le nto. Okungenani lokho kwakuwukuthambekela lowo ayeholelwa kukho.

Kulungile, ngaphandle kokuthi kwaholela empini eyenzekile, eyaqala, izinyanga ezimbili ngaphambi kokuba USathane asemhlabeni, izinyanga ezimbili ngaphambi kokuba uSathane athukuthele, izinyanga ezimbili ngaphambi komaye.

Empeleni kubi kakhulu kunalokho. Yebo, umhlaba ngaphambi kuka-1914 wawuhlukile ezweni langemva kwalo. Kwakunobukhosi endaweni yonke, futhi abaningi babo baphela ukuba khona emva kuka-1914, ngemuva kwempi; kodwa ukucabanga ukuthi bekuyisikhathi esinokuthula uma siqhathaniswa nesikhathi esehlukile manje ukungalinaki iqiniso lokuthi ukubulala abantu abayizigidi eziyi-15 — njengoba eminye imibiko isho ukuthi kwenzeka eMpini Yezwe Yokuqala — udinga amakhulu ezigidi, uma kungenjalo izinkulungwane zezigidi zezinhlamvu. Kuthatha isikhathi ukwenza izinhlamvu eziningi kangako, izibhamu eziningi kangaka — izigidi nezigidigidi zezibhamu, amagobolondo ezikhali, izingcezu zezikhali.

Kwakunomjaho wezikhali owawusaqhubeka iminyaka eyishumi ngaphambi kuka-1914. Izizwe zaseYurophu zazilwela impi. IJalimane yayinempi yamadoda ayisigidi. IJalimane izwe ongangena kulo esifundazweni saseCalifornia bese ushiya indawo eshiye iBelgium. Leli zwe elincane lalifaka ibutho lamadoda ayisigidi, ngesikhathi sokuthula. Kungani? Ngoba babehlela impi. Ngakho-ke, kwakungahlangene nakancane nentukuthelo kaSathane yokujikijelwa phansi ngo-1914. Lokhu bekuqhubeka iminyaka. Bonke babemiselwe yona. Kwenzeka nje ukuthi ukubala kuka-1914 kwehle ngenkathi kwenzeka impi enkulu kunazo zonke — kuze kube yilolo suku —.

Ngakho-ke, singaphetha yini ukuthi kunobufakazi obunamandla? Hhayi lokho. Kepha kukhona okunye mhlawumbe okungaholela ekukholweni ukuthi uJesu wabekwa esihlalweni sobukhosi ngo-1914?

Yebo, ngokwemfundiso yethu yenkolo, wabekwa esihlalweni sobukhosi, waqalaza, futhi wathola zonke izinkolo emhlabeni, futhi wakhetha kuzo zonke izinkolo, inkolo yethu — inkolo eyaba oFakazi BakaJehova, futhi wamisa phezu kwabo inceku ethembekileyo neqondayo. Bekungokokuqala ukuthi inceku ethembekileyo neqondayo ibe khona ngokusho kwevidiyo eyenziwe yiWatchtower Bible and Tract Society lapho uMfoweth 'uSplane echaza khona lokhu kuqonda okusha: Kwakungekho sigqila seminyaka eyi-1,900 33. Kwakungekho sigqila kusukela ngo-1919 CE kuye phambili kwaze kwaba ngo-2016. Ngakho-ke lokho kuyingxenye yobufakazi okufanele bube khona uma sizothola ukusekelwa komqondo wokuthi uJesu wayenza njengenkosi futhi ekhetha inceku yakhe ethembekileyo neqondayo. Isihloko esifundwayo sangoMashi, 29, esifundwa ku-Nqabayokulinda, ekhasini 2, isigaba XNUMX, esithi “Imibuzo Evela Kubafundi” siphendula lo mbuzo ngokungazwisisi kahle lokhu.

“Bonke ubufakazi bukhombisa ukuthi lokhu kuthunjwa [lokho kungukuthunjwa kwaseBabiloni] kwaphela ngo-1919 lapho amaKristu agcotshiwe ebuthelwa ebandleni elibuyiselwe. Cabanga ngalokhu: Abantu bakaNkulunkulu bavivinywa futhi bacwengisiswa phakathi neminyaka eyalandela ukusungulwa kombuso kaNkulunkulu emazulwini ngo-1914. ”

(Baya kuMalaki 3: 1-4 ngalokho, okuwukufanekiselwa kwesiprofetho esagcwaliseka ngekhulu lokuqala.) Kulungile, ngakho-ke kusukela ngo-1914 kuya ku-1919 abantu bakaJehova bavivinywa futhi bacwengisiswa kwathi ngo-1919 INqabayokulinda iyaqhubeka :

"… UJesu wabeka inceku ethembekileyo neqondayo phezu kwabantu bakaNkulunkulu abahlanziwe ukuba ibanike ukudla okungokomoya ngesikhathi esifanele."

Ngakho-ke, bonke ubufakazi bukhomba ku-1919 njengosuku lokuqokwa-yilokho elikushoyo-futhi luthi futhi bahlanjululwa iminyaka emihlanu kusuka ngo-1914 kuya ku-1919, bese kuthi ukuhlanzwa kwaqedwa ngo-1919 lapho enza ukuqokwa. Kulungile, ngakho-ke bukhona yini ubufakazi balokhu?

Yebo, singacabanga ukuthi kwaqokwa oFakazi BakaJehova ngaleso sikhathi, noma phakathi koFakazi BakaJehova lapho, inceku ethembekileyo neqondayo. Lokho kwakuyiNdikimba Ebusayo ngo-1919. Kepha babengekho oFakazi BakaJehova ngo-1919. Lelo gama lanikezwa ngo-1931 kuphela. Kwakukhona ngo-1919 umfelandawonye, ​​noma inhlangano, yamaqembu azimele atadisha iBhayibheli emhlabeni wonke, afunda INqabayokulinda futhi bayisebenzisa njengethuluzi labo eliyinhloko lokufundisa. IWatchtower Bible and Tract Society kwakuyinhlangano esemthethweni eyayinyathelisa ama-athikili, ekhiqiza izinto eziphrintiwe. Kwakungeyona ikomkhulu lenhlangano yomhlaba wonke. Esikhundleni salokho, la maqembu abafundi bamazwe omhlaba azibusa kakhulu. Nawa amanye amagama alawo maqembu. Kwakukhona i-International Bible Students Association, i-Pastoral Bible Institute, i-Berean Bible Institute, i-Stand Fast Bible Students Association — indaba emnandi nabo — iDawn Bible Students Association, i-Independent Bible Students, i-New Covenant Believers, iChristian Discipling Ministries International, i-Bible Students Inhlangano.

Manje sengikhulume ngeStand Fast Bible Students Association. Bavelele ngoba bahlukana noRutherford ngo-1918. Kungani? Ngoba uRutherford wayezama ukushweleza kuhulumeni owayefuna ukumthwesa amacala ngalokho ababecabanga ukuthi kuyizincwadi zokukhohlisa ku Iqedile iMfihlakalo ayishicilela ngo-1917. Wayezama ukubancenga ngakho washicilela ku-Watchtower, 1918, ikhasi 6257 no-6268, amagama lapho achaza khona ukuthi kulungile ukuthenga ama-war bonds, noma lokho ababekubiza nge-Liberty Bonds ngalezo zinsuku; kwakuyindaba kanembeza. Kwakungekhona ukwephula ukungathathi hlangothi. Nayi ingcaphuno eyodwa — enye yezingcaphuno — ezivela kuleyo ndima:

“UmKristu okungenzeka ukuthi wethulwe kuye umbono ophendukezelwe wokuthi umsebenzi weSiphambano Esibomvu uwukusiza nje kuphela lokho kubulala okubhekiswe empini ephikisana nonembeza wakhe akakwazi ukusiza iRed Cross; ube esethola umbono obanzi wokuthi iSiphambano Esibomvu siyindlela yokusiza abangenakuzisiza, futhi uzithola ekwazi futhi ezimisele ukusiza iRed Cross ngokwamandla nangethuba. UmKristu ongathandi ukubulala kungenzeka ukuthi ngenxa kanembeza akakwazanga ukuthenga ama-bond kahulumeni; ngokuhamba kwesikhathi ubheka ukuthi yiziphi izibusiso ezinkulu azitholile ngaphansi kukahulumeni wakhe futhi uyabona ukuthi isizwe sisenkingeni futhi sibhekene nezingozi kuNkululeko yaso futhi uzizwa enonembeza okwazi ukuboleka imali ezweni njengoba nje angaboleka umngane ososizini . ”

Ngakho-ke amaStand Fasters ema eqinile kokungathathi hlangothi kwabo, futhi bahlukana noRutherford. Manje, ungahle uthi, “Awu, lokho-ke. Lokhu manje. ” Kepha iphuzu ukuthi, yilokhu uJesu ayekubhekile, kuthiwa, ngenkathi ezama ukunquma ukuthi ngubani othembekile, nokuthi ngubani ohlakaniphile noma ohlakaniphile.

Ngakho-ke udaba lokungathathi hlangothi kwakuyimpikiswano eyathikamezwa abaningi babafundi beBhayibheli. Ngempela, i- Ukusindiswa Komuntu incwadi, esahlukweni 11, ikhasi 188, isigaba 13, isho lokho,

"Ngesikhathi seMpi Yezwe 1 yango-1914-1918 CE, abanye bensali ka-Israyeli ongokomoya bamukela inkonzo engeyona eyempi emabuthweni alwayo, futhi ngenxa yalokho baba necala legazi ngenxa yokuhlanganyela kwabo kanye nomthwalo womphakathi wegazi elachitheka empini."

Kulungile, yini enye uJesu ayengayithola ngo-1914 kuya ku-1919? Yebo, ubezothola ukuthi ayikho iNdikimba Ebusayo. Manje, lapho uRussell efa intando yakhe yabiza ikomidi eliphezulu labayisikhombisa nekomidi lokuhlela labayisihlanu. Uqambe amagama ngokuthi ufuna bani kulawo makomidi, futhi wengeza abasizi noma abazongena esikhundleni sazo, uma kwenzeka ukuthi amanye alawo angandulela ukufa. Igama likaRutherford lalingekho ohlwini lokuqala, futhi lalingekho phezulu ohlwini lokufaka esikhundleni. Kodwa-ke, uRutherford wayengummeli futhi eyindoda enezifiso, ngakho-ke wathatha isikhundla ngokuzibiza ngomongameli, kwathi lapho abanye babafowethu bebona ukuthi wayesebenza ngobushiqela, bafuna ukuba asuswe njengomongameli. Babefuna ukubuyela elungiselelweni lendikimba ebusayo uRussell ayecabanga ngalo. Ukuzivikela kulaba, ngo-1917, uRutherford washicilela i- "Harvest Siftings", futhi kuyo wathi, phakathi kwezinye izinto eziningi:

“Sekuyiminyaka engaphezu kwamashumi amathathu umongameli weWatchtower Bible and Tract Society ephethe izindaba zayo kuphela [ubhekise kuRussell] kanti neBhodi labaQondisi, okuthiwa, bebengenakwenza okuncane. Lokhu akushiwo ngokugxeka, kodwa ngesizathu sokuthi umsebenzi womphakathi udinga ukuqondiswa kwengqondo eyodwa ngokukhethekile. ”

Yilokho ayekufuna. Wayefuna ukuba yingqondo eyodwa. Futhi ngokuhamba kwesikhathi ukwazile ukukwenza lokho. Wakwazi ukuhlakaza iKomidi eliPhethe lamalungu ayisikhombisa, kwagcina ngokuthi kube nekomidi lokuhlela, elalimenza angashicileli izinto ayefuna ukuzishicilela. Ukukhombisa nje isimo sengqondo sale ndoda — futhi kungagxeki, ukusho nje lokhu yilokho uJesu ayekubona ngo-1914 kuya ku-1919. The Messenger ka-1927, Julayi 19, sinesithombe sikaRutherford. Wayezibheka njengoGeneralissimo wabafundi beBhayibheli. Yini iGeneralissimo. Yebo, uMussolini wayebizwa ngeGeneralissimo. Kusho umphathi wamasosha ophakeme, ujenene wojenene, uma uthanda. E-United States lo kungaba ngumkhuzi omkhulu. Lesi kwakuyisimo sengqondo ayenaso ngakuye esatholwa ngasekupheleni kweminyaka yama-20s, lapho esethole ukulawula okungcono kunhlangano. Ungamcabanga uPaul noma uPetru noma omunye wabaPhostoli ememezela ukuthi yi-Generalissimo yamaKrestu? Yini enye uJesu ayeyibukela phansi? Awu, kuthiwani ngaleli khava le- Iqedile iMfihlakalo okwashicilelwa nguRutherford. Qaphela, ikhava inophawu kuyo. Akuthathi okuningi ukuthola kwi-intanethi ukuthi lolu uphawu lwamaqaba, uphawu lwaseGibhithe, lukankulunkulu welanga uHorus. Kungani lokho kwakushicilelwe? Umbuzo omuhle kakhulu. Uma uvula ukushicilelwa, uzothola ukuthi umqondo, imfundiso, yePyramidology — ukuthi amaphiramidi asetshenziswa uNkulunkulu njengengxenye yesambulo sakhe. Eqinisweni, uRussell wayevame ukukubiza ngokuthi "ufakazi wetshe" - iPhiramidi laseGiza lalingufakazi wamatshe, futhi izilinganiso zemigwaqo ephasishi namakamelo kulelo phiramidi zazisetshenziselwa ukuzama ukubala izehlakalo ezahlukahlukene ngokuya ngokuthi iBhayibheli lalikhuluma ngani .

Ngakho-ke i-Pyramidology, i-Egyptology, izimpawu ezingamanga ezincwadini. Yini enye?

Nokho-ke nabo babungaza uKhisimusi ngalezo zinsuku, kodwa mhlawumbe enye yezinto ezishaqisa kakhulu umkhankaso othi “Izigidi Eziphilayo Manje Azisoze Zafa” owaqala ngo-1918 waqhubeka kwaze kwaba ngu-1925. Kulokho, oFakazi babeyoshumayela ukuthi izigidi eziphila manje babengeke bafe, ngoba ukuphela kwakuza ngo-1925. URutherford wabikezela ukuthi abantu abadala basendulo — amadoda anjengo-Abrahama, u-Isaka, uJakobe, uDavida, uDaniel — bazovuswa kuqala. Empeleni, umphakathi, ngezimali ezinikele, wathenga isithabathaba somuzi onamakamelo ayi-10 eSan Diego esibizwa ngeBeth Sarim; futhi lokhu kwakufanele kusetshenziselwe ukufaka lezi zinceku zasendulo ngesikhathi zivuswa. Kwagcina kuyikhaya lasebusika likaRutherford, lapho abhala khona okuningi. Vele, akukho okwenzekile ngo-1925, ngaphandle kokudumazeka okukhulu. Umbiko esinawo kusukela ngo-1925 kusukela esikhumbuzweni salowo nyaka ukhombisa abangaphezu kuka-90,000 1928 abadlayo, kodwa umbiko olandelayo ongaveli kuze kube ngu-90,000 — omunye wemibhalo oshicilelwe ukhombisa ukuthi isibalo sehlile sisuka ku-17,000 saya ngaphezu nje kwe-XNUMX. Lokho kwehla kakhulu. Kungani kungaba njalo? Ukudumazeka! Ngoba bekunemfundiso engamanga futhi ayizange ifezeke.

Ngakho-ke, ake sibuyekeze futhi: UJesu wayebheke phansi, futhi utholani? Uthola iqembu elihlukaniswe noMfoweth 'uRutherford ngoba belingayekethisi kwezombusazwe kodwa ulishalazela lelo qembu bese eya kuRutherford owayeshumayela ukuthi ukuphela kuzofika eminyakeni embalwa nje, futhi owayezibambela amandla isimo sengqondo esagcina simbangele ukuthi azibize ngomlawuli wamabutho ophakeme — uGeneralissimo wabaFundi BeBhayibheli — mhlawumbe empini engokomoya; neqembu elaligubha uKhisimusi, elalikholelwa kubuphiramidi, futhi lifaka izimpawu zobuqaba ezincwadini zalo.

Manje kungenzeka ukuthi uJesu uyijaji elibi lesimilo noma lokho akwenzekanga. Akazange abaqoke. Uma sifuna ukukholwa ukuthi ubabekile naphezu kwawo wonke lawo maqiniso, lapho-ke kufanele sizibuze ukuthi sikusekelephi? Ukuphela kwento ebesingasekela kuyo okuthile okucacile eBhayibhelini okukhombisa ukuthi naphezu kwakho konke okuphambene nalokho, yilokho akwenza. Futhi yilokho esizokubheka kuvidiyo elandelayo. Ingabe bukhona ubufakazi obucacile obungenakuphikiswa beBhayibheli ngo-1914? Lokhu kuyinto ebaluleke kakhulu ngoba kuyiqiniso ukuthi asibuboni ubufakazi obunamandla, kepha asidingi njalo ubufakazi obunamandla. Abukho ubufakazi obunamandla bokuthi i-Armagedoni iyeza, ukuthi umbuso kaNkulunkulu uzobusa futhi umise ukuhleleka komhlaba omusha futhi ulethe insindiso esintwini. Sisekela lokho ekukholweni, futhi ukholo lwethu lubekwe ezithembisweni zikaNkulunkulu ongakaze asidumaze, ongakaze asiphoxe, noma asephule isithembiso. Ngakho-ke, uma uBaba wethu uJehova esitshela ukuthi lokhu kuzokwenzeka, asibudingi ngempela ubufakazi. Sikholwa ngoba usitshela kanjalo. Umbuzo uthi: “Usitshele kanjalo? Usitshele yini ukuthi u-1914 kwaba lapho indodana yakhe ibekwa esihlalweni sobukhosi njengeNkosi enguMesiya? ” Yilokho esizokubheka kuvidiyo elandelayo.

Ngiyabonga futhi futhi sizokubona kungekudala.

 

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    5
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x