“UJesu waqhubeka ethuthuka ekuhlakanipheni nasekukhuleni ngokomzimba nasothandweni lukaNkulunkulu nabantu.” - LUKA 2:52

 [Study 44 from ws 10/20 p. 26 December 28 - Januwari 03, 2021]

 

Lo ngumbuzo obalulekile kubo bonke abazali. Onke amaKrestu afuna izingane zabo zikhule zikholelwa kuNkulunkulu nokukholwa kuJesu Kristu. Futhi kuyindaba ebucayi futhi kufanele iphathwe kanjalo.

Kungani-ke isihloko esifundwayo ekuqaleni kwesigaba 5 sithi, “Qaphela ukuthi uJehova akazange akhethele uJesu abazali abacebile. ”? Sisebenza kanjani lesi sitatimende endabeni? Noma ngabe Inhlangano izama ukusho ukuthi ukuthiabazali abacebile”Noma abazali abangahlupheki, bazophumelela kancane noma bangakwazi kangako ukukhulisa izingane zabo ukuba zikhonze uNkulunkulu?

I-athikili efundwayo bese izitika ngokucabanga nokuqagela ukugcizelela ukuthi uJoseph noMary babempofu. Kuliqiniso, siyazi ukuthi babempofu ngesikhathi sokuzalwa kukaJesu (Luka 2:24). Bacaphuna lo mbhalo. Kepha bese beqhubeka bethi, “Joseph kungenzeka ukuthi wayenakho isitolo esincane esiseduze nomuzi wakhe eNazaretha"(U-Bold ungeziwe). Ukube wayehlupheka impilo yakhe yonke njengoba kubonakala sengathi bafuna ukuhileleka, mhlawumbe wayengenaso isitolo esincane njengoba wayengenayo imali yokwakha! Lesi sihloko bese sithi, “Umndeni wabo kumele ngabe wawulula, ikakhulukazi njengoba umndeni wakhula ngosayizi ukufaka okungenani izingane eziyisikhombisa”. Okungenani lapha Inhlangano yenza umcabango onengqondo, kepha iqiniso ukuthi, asazi ngempela. Ngakho-ke, futhi uqaphele lokhu ukucabanga okususelwa empilweni ejwayelekile, ukube uJoseph wayeseminyakeni yakhe yokuqala yama-20 ngenkathi eshada noMariya futhi uJesu ezalwa, cishe wayengeke abe ngumbazi osezingeni eliphezulu. Ngenkathi ekhula, wayengaba owaziwa kakhulu futhi onamakhono aphakeme futhi afunwe kakhulu, ehola kahle, okwamenza wakwazi ukondla umndeni wabantu abawu-7. ubaba omuhle, ngabe wayezoletha izingane eziyi-7 emhlabeni angakwazi ukuzondla kahle? Iqiniso lodaba asazi nje, futhi ikakhulukazi, ukuqagela okukulesi sihloko esifundwayo akucatshangwa kahle, okwenza umuntu azibuze ukuthi izinhloso zeNhlangano zithini ngokwenza leso sitatimende. Kungenzeka yini ukuthi kusikisela ukuthi ukuba ngoFakazi BakaJehova kufanele wamukele futhi uzoba mpofu?

Isigaba 6 singena ekucabangeni okungaphezulu, futhi, akuhlangene nokusiza izingane noma uJesu bakhule bakhonza uNkulunkulu. Ithi ngokulahlekelwa nguyise uJoseph “Ukulahlekelwa okunje kungenzeka kwakusho ukuthi uJesu, izibulo, kwakufanele aqhubeke nebhizinisi lomndeni. ” (ngesibindi bakithi) icaphuna uMark 6: 3 ukusekela lokhu. Konke uMarko 6: 3 asitshela khona ukuthi uJesu wayengumbazi, akukho okunye.

Isigaba 7 okungenani siqukethe ukudla okuhle komcabango:

"Uma ningabantu abashadile futhi nifuna ukuba nezingane, zibuze: 'Ingabe siluhlobo lwabantu abathobekile, abanomqondo ongokomoya uJehova angakhetha ukubanakekela impilo entsha eyigugu?' (IHu. 127: 3, 4) Uma usuvele ungumzali, zibuze: 'Ingabe ngifundisa izingane zami ukubaluleka kokusebenza kanzima?' (UmSh. 3:12, 13) 'Ingabe ngenza konke okusemandleni ukuvikela izingane zami ezingozini ezingokomzimba nezingokokuziphatha ezingase zihlangabezane nazo ezweni likaSathane?' (IzA. 22: 3) Angekhe wakghona ukuvikela abantwabakho kizo zoke iinselele abangabhekana nazo. Lowo ngumsebenzi ongenakwenzeka. Kepha ungabalungiselela ngokuqhubekayo nangothando ukubhekana namaqiniso okuphila ngokubafundisa indlela yokuphendukela eZwini likaNkulunkulu ukuze bathole iseluleko. (Funda izAga 2: 1-6.) Ngokwesibonelo, uma isihlobo sikhetha ukwenqaba ukukhulekela kweqiniso, siza izingane zakho zifunde eZwini likaNkulunkulu ukuthi kungani kubaluleke kangaka ukuhlala ziqotho kuJehova. (IHu. 31:23) Noma uma kufa umuntu omthandayo, bonisa izingane zakho ukuthi zingalisebenzisa kanjani iZwi likaNkulunkulu ukuze zibhekane nosizi futhi zithole ukuthula. 2 Kor. 1: 3, 4; 2 Thim. 3:16. ”

Mayelana nombuzo "Ingabe ngenza konke okusemandleni ukuvikela izingane zami ezingozini ezingokomzimba nezingokokuziphatha ezingase zihlangabezane nazo ezweni likaSathane? '” kufanele futhi ubuze lo mbuzo, Ngabe ngifundisa izingane zami ukuthi zenqabe noma yimiphi imizamo yokuzihlukumeza, noma ngabe zivela kumzali, usingamzali, noma kunoma ngubani omaziyo ebandleni, noma ngabe kungumdala noma omunye umuntu oqokiwe, noma esikoleni? Eqinisweni, uma ingane yakho inabazali ababili abanothando, abesaba uNkulunkulu, futhi bobabili abazali bethandana, izinhlangano lapho izobhekana khona nengozi enkulu yokuchayeka kumuntu onukubeza izingane ziyoba sebandleni loFakazi BakaJehova. Kungani? Ngenxa yokufihlwa okubekwa izinsolo ezinjalo, nesikhathi esichithwa phakathi kwabahlanganyeli, kanye namathuba imisebenzi ethile enikeza abahlukumeza izingane ukulungiselela ingane yakho, njengokusebenza wedwa nengane yakho enkonzweni yasensimini. Ngokudabukisayo, kunjalo kulezi zinsuku, ukuthi ungalokothi uvumele ingane yakho ukuthi ibe yodwa nelungu lebandla lapho bengekho emehlweni akho futhi kungenzeka ukuthi bangabe besakuzwa. Ngaphandle kwalokho, zingalungiswa ngaphandle kolwazi lwakho. Ukuthi umuntu ungumdala, inceku ekhonzayo, iphayona, noma umbonisi wesifunda, futhi kucatshangwa ukuthi unengqondo ngokomoya akusona isiqinisekiso njengoba abaningi eminyakeni edlule bakutholile ukuzilimaza bona nezingane zabo.

Okucatshangwayo mayelana nobuntwana bukaJesu kuyaqhubeka esigabeni 9. Ithi, “UJoseph noMary bakhetha ukugcina isimiso esihle sezinto ezingokomoya njengomkhaya. ” Ngenkathi sinethemba elinjalo, futhi noJesu wayefundiswe kahle imibhalo, asinabo ubufakazi bokuthi leso simangalo siphikisane noma siphikisane nalesi simangalo, “Akungatshazwa, babeya emihlanganweni yamasonto onke esinagogeni laseNazaretha,…. Eqinisweni, ulwazi lokuthi amasinagoge ayesebenza kanjani emuva ngekhulu lokuqala AD alunamicikilisho futhi aluphelele, futhi luvame ukuqagela.[i] Ngabe bahlangana masonto onke futhi kwakunjani ifomethi yaleyo mibuthano? Asinakuqiniseka nje.

Ngabe isizathu salokho kucabanga siqhubeka nokucindezela kwengqondo kubafowethu nodadewethu ngesikhathi lapho ukwehla kwaba khona? Ungase ulingeke ukuba ucabange ukuthi kunjalo!

Isigaba 10 bese sitshela abafundi baso ukuthi “Esinye sezifundo ezibaluleke kakhulu ongazifundisa indlela yokugcina isimiso esihle sezinto ezingokomoya sokutadisha, ukuthandaza, ukuhlangana nokuhlanganyela enkonzweni.” Lokho kusekelwe kokunconywa okuningi okukhulu, okufana:

  • ukuthi umuntu ufunda iBhayibheli, hhayi izincwadi ezenziwe ngabantu,
  • ukuthi izinto ezilethwa emihlanganweni azifundisi amanga futhi zisonte okufundiswa yiBhayibheli futhi
  • ukuthi ngenxa yalokho umuntu uyakwazi ukufundisa nokushumayela iqiniso nakwabanye.

 Mhlawumbe isifundo esibaluleke kunazo zonke ongazifundisa wena nezingane zakho yisibonelo sabaseBereya, esiqukethwe kulo mbhalo olandelayo Izenzo 17:11 ositshela ukuthi, “Manje laba [amaJuda eSinagoge LaseBhereya] babenengqondo enhle kunaleyo yaseThesalonika, ngoba bamukela izwi ngokulangazela okukhulu kwengqondo, behlola ngokucophelela imiBhalo nsuku zonke ukuthi zinjalo yini lezi zinto.” UMphostoli uPawuli akazange aphatheke kabi ngala maJuda aseBhereya, kodwa kunalokho wabancoma ngokukhuthala kwabo ekuvivinyeni uma ngabe lokho akubashumayeza kubo kuyiqiniso. Yeka ukuthi uhluke kanjani kwiNdikimba Ebusayo nabadala banamuhla, okungenzeka ukuthi bakugweme, noma bakusole ngokuhlubuka, futhi bangabi nokholo ekuqokeni kwabo uNkulunkulu naseNhlanganweni.

 Futhi, akukho mali ekhishwayo ngobhadane lomhlaba wonke lwe-Covid-19 ku-athikili ebiqhubeka kahle ngesikhathi kungenzeka ukuthi i-athikili ye-Watchtower ibhalwe. (Noma ngabe wawubhalwe ngaphambi kobhadane, bekufanele ubuyekezwe ukuqinisekisa ukuthi usasebenza). Isigaba 11 sisikisela ukuvakashela ikhaya laseBethel ndawonye njengomkhaya, sisekele ukwakhiwa okungokwasezulwini, nishumayele ensimini engasetshenzwa njalo. Kulandela ngokusho ukuthi “Imindeni ekhetha le misebenzi kumele idele imali, futhi kungenzeka babhekane nezinselelo ezithile. ”. Kulezi zikhathi zobhadane, abaningi balahlekelwe noma balahlekelwa imisebenzi. Kodwa-ke lapha, bacelwa ukuthi benze imihlatshelo yezezimali ngaphezulu nangaphezulu kwalabo asebevele babhekene nabo ngenxa yalolu bhubhane.

Iqiniso elidabukisayo ukuthi iningi loFakazi lisemisebenzini ekhokhelwa imali ephansi okuyiyona eyalimala okokuqala kunoma yikuphi ukwehla komnotho, kungaba ukuhlanza amawindi, ukuhlanza amahhovisi, ukusebenza ezitolo, noma itoho. Futhi-ke, ngokujwayelekile bazoba nemali encane noma engeke ibekwe ukuze ibasize kulezi zikhathi ezinzima. Lapho imisebenzi itholakala, ngoba inamakhwalifikheshini amancane noma ayinayo, ngokufanayo bayohluleka ukuqashwa kabusha noma ukungasebenzi isikhathi eside. Ngabe zonke lezo ziphakamiso azinazo yini izimpawu zeNhlangano engakhathaleli, engenaluthando, ethuthukisa kuphela izintshisekelo zayo, ngaphansi kokuzenza izintshisekelo zikaNkulunkulu. Ngezikhathi ezinjalo kufanele ngabe banciphisa imithwalo kubafowethu nodadewethu. Kepha ekusakazweni kwangoDisemba 2020 njalo ngenyanga ingabe u-Anthony Morris III ubukeka sengathi uhlanganyela nokuhlupheka kwabo? Ukuphela kwento abukeka ehlupheka ngayo ukuphatha isisindo esithe xaxa.

 

Isigaba 17 sisebenzisa isibonelo sikaJesu ukusikisela lokho ngaphansi kwesihloko "Nquma ukuthi uzokhonza bani", ukuthi "Lapho-ke uyokwazi ukwenza isinqumo esibaluleke kunazo zonke ekuphileni kwakho, isinqumo sokukhonza uJehova. (Funda uJoshuwa 24:15; UmShumayeli 12: 1) ”. Yiqiniso, uJesu wayekhonza uJehova futhi efeza injongo yakhe nentando yakhe ngaye. Ama-Israyeli namaJuda ayekhonza uJehova (kwesinye isikhathi), ngoba njengesizwe babezinikele kuJehova, kepha lokhu kwakungenjalo ngamaKrestu. AmaKrestu kwakufanele abe ngofakazi bakaJesu nokuthi wayeyindlela yensindiso. AmaJuda ayekhonza uJehova, kodwa iningi lalingamamukeli uKristu. Ingabe njengoFakazi ufakwa endaweni efanayo unganakile? Kungani isigaba singashongo ukuthi, “isinqumo sokukhonza uJehova noJesu Kristu”? Ngenkathi i-athikili yokufunda ibhekisa kuJesu njengesibonelo, kumongo wokusebenza kanzima kuphela, ukunakekela imithwalo yemfanelo yomndeni, nokulalela uNkulunkulu. Alisho lutho ngokuba nokholo kuJesu nelungiselelo lakhe lokusindisa isintu ngokufa nokuvuka kwakhe.

Ekugcineni, isigaba 18 sinikeza okunye ukuhunyushwa kombhalo okutshekile, kulokhu u-1 Thimothewu 6: 9-10. Bathi, "Eqinisweni, labo abagxila ezinhlosweni zezinto ezibonakalayo bazigwaza 'yonke indawo ngezinhlungu eziningi' ”. UPawulu wabhalela uThimothewu “Labo kunqunywe ukuceba uwele esilingweni nasogibeni… ukuthanda yemali iyimpande yazo zonke izinhlobo zezinto ezilimazayo… futhi bazigwaza yonke indawo ngobuhlungu obuningi. ” Kunomehluko omkhulu phakathi kwalabo abangagxila okwesikhashana ezinhlosweni zezinto ezibonakalayo ukuqinisekisa ukuthi ngokwesibonelo, bangakwazi ukondla imindeni yabo yamanje noma yesikhathi esizayo, nalabo abazimisele ngokuceba futhi abathanda imali. Kepha ngobuqili iNhlangano iphakamisa ukuthi noma yikuphi ukugxila ezinhlosweni zezinto ezibonakalayo kubuhlungu futhi kuyingozi uma kukude necala.

Esikhundleni salokho iBhayibheli linikeza umoya olinganiselayo kuzAga 30: 8 lapho lithi, “Unganginiki ubumpofu noma ingcebo.” Kungcono kangakanani ukuhlakanipha kweZaga kuneziphakamiso zeNhlangano eziholela bonke labo abalalela iNhlangano ebunzimeni noma obuseduze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[i] USmith, JA "Isinagoge Lasendulo, iSonto Lokuqala Nokucula." Umculo nezincwadi, vol. 65, cha. 1, 1984, ikhasi 1. JSTOR, www.jstor.org/stable/736333. Kufinyelelwe ngo-18 Dec. 2020.

 

UTadua

Imibhalo kaTadua.
    2
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x