NgoLwesihlanu, Disemba 11, 2020 umbhalo wosuku (Ukuhlola ImiBhalo Nsuku Zonke), umyalezo wawuthi akumele siyeke ukuthandaza kuJehova nokuthi "sidinga ukulalela lokho uJehova asitshela khona ngeZwi lakhe nangenhlangano yakhe."

Umbhalo ubusuka kuHabakuki 2: 1, ofundeka kanje,

“Ngizoqhubeka ngimi endaweni yami yokuqapha, Futhi ngizozimisa othangeni. Ngizohlala ngibheke ukuze ngibone ukuthi yini azoyikhuluma ngami nokuthi ngizophendulani lapho ngisolwa. ” (UHabakuki 2: 1)

Iphinde yabhekisa kwabaseRoma 12:12.

“Jabula ethembeni. Khuthazelela usizi. Phikelelani emthandazweni. ” (KwabaseRoma 12:12)

Lapho ngifunda “inhlangano kaJehova ', kwangimangaza imibhalo esetshenzisiwe, ngoba ukwenza isitatimende esinjengaleso kungadinga ukusekelwa okuthile noma ukusekelwa, umuntu angacabanga.

Ngesinye isikhathi, ngangikholelwa ukuthi uJehova ubeke uJW.org ukuthi aphathe abathembekile baKhe nokuthi ukubhekiswa 'enhlanganweni kaJehova' kwamukelwa yimina. Kodwa-ke, manje bengifuna lesi sitatimende siqinisekiswe njengeqiniso yiZwi likaNkulunkulu. Ngakho-ke, ngaqala ukufuna ubufakazi.

NgeSonto eledlule, ngoDisemba 13, 2020, emhlanganweni wethu weBeroean Pickets Zoom, besikhuluma ngamaHeberu 7 futhi lezo zingxoxo zasiholela kweminye imibhalo. Kusukela lapho ngaqonda ukuthi ukusesha kwami ​​sekuphelile futhi ngaba nempendulo yami.

Impendulo yayiphambi kwami. UJehova wabeka uJesu njengoMpristi oMkhulu ukuba angenelele esikhundleni sethu ngakho-ke akukho nhlangano yomuntu edingekayo.

“Iphuzu lalokhu esikushoyo yileli: Sinompristi omkhulu onje, owahlala ngakwesokunene sesihlalo sobukhosi soMkhulu ezulwini, okhonza endlini engcwele nasetabernakele leqiniso elimiswe yiNkosi hhayi ngomuntu. ” (Hebheru 8: 1, 2 BSB)

ISIPHETHO

AmaHeberu 7: 22-27 athi uJesu ... ube yisiqinisekiso sesivumelwano esingcono. ” Ngokungafani nabanye abapristi abafa, Unobupristi obuhlala njalo futhi uyakwazi ukusindisa ngokuphelele labo abasondela kuNkulunkulu ngaye. Yini enye ukufinyelela okungcono okungaba khona?

Ngabe-ke bonke abawona yini ibandla likaJehova ngeNkosi yethu uJesu?

 

 

 

 

 

 

 

 

Elpida

Angiyena uFakazi KaJehova, kodwa ngifundile futhi ngiye emihlanganweni yangoLwesithathu neyangeSonto naseSikhumbuzweni kusukela cishe ngo-2008. Ngangifuna ukuqonda iBhayibheli kangcono ngemva kokulifunda izikhathi eziningi kusukela ekuqaleni kuya ekugcineni. Kodwa-ke, njengamaBhereya, ngibheka amaqiniso ami futhi lapho ngiqonda kakhudlwana, kulapho ngabona khona ukuthi angigcinanga nje ngokungakhululeki emihlanganweni kodwa ezinye izinto zazingenangqondo kimi. Ngangivame ukuphakamisa isandla sami ukuze ngiphawule kuze kube yiSonto elilodwa, umdala wangilungisa esidlangalaleni ukuthi angifanele ukusebenzisa amagama ami kepha lawo abhalwe kuleyo ndatshana. Angikwazanga ukukwenza njengoba ngingacabangi njengoFakazi. Angizemukeli izinto njengeqiniso ngaphandle kokuzihlola. Okungikhathaze kakhulu yizikhumbuzo njengoba ngikholelwa ukuthi, ngokusho kukaJesu, kufanele sidle noma yinini lapho sifuna khona, hhayi kanye ngonyaka; ngaphandle kwalokho, ubezocacisa futhi asho ngosuku lokukhumbula ukufa kwami, njll. Ngithola ukuthi uJesu wakhuluma mathupha futhi enothando kubantu bazo zonke izinhlanga nebala, noma ngabe babefundile noma cha. Lapho sengibonile ushintsho olwenziwe emazwini kaNkulunkulu nakaJesu, kwangiphatha kabi njengoba uNkulunkulu asitshele ukuthi singalingezi noma siliguqule iZwi lakhe. Ukulungisa uNkulunkulu, nokulungisa uJesu, Ogcotshiweyo, kuyangihlukumeza. IZwi likaNkulunkulu kufanele lihunyushwe kuphela, hhayi ukuhunyushwa.
10
0
Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x