“Kufa, kuphi ukunqoba kwakho? Kufa, luphi udosi lwakho? ” 1 KwabaseKhorinte 15:55

 [Funda u-50 kusuka ku-ws 12/20 p.8, Februwari 08 - Februwari 14, 2021]

NjengamaKristu, sonke silangazelela ukuvuswa ukuze sibe neNkosi yethu eMbusweni wayo. I-athikili lapha icabanga ukuthi umfundi uyayiqonda imfundiso enamathemba amabili eyethulwe yi-Watchtower Organisation. (1) Ukuthi iqembu elikhethiwe kuphela elizoya ezulwini, futhi (2) abanye abasele abafanelekile bayovuselwa ePharadesi lasemhlabeni. Ngokwemfundiso ye-Watchtower, yilabo kuphela abanethemba lasezulwini abayingxenye yesivumelwano esisha noKristu njengomlamuleli. Bonke abanye bavele bazuze ezingeni lesekeni kusukela kunani lomhlatshelo kaKristu nezithembiso ezitholakala ezigabeni ezimbalwa ezilandelayo. Isigaba 1 sithi “ININGI labantu manje elikhonza uJehova linethemba lokuphila phakade emhlabeni. Nokho, insali yamaKristu agcotshwe ngomoya inethemba lokuvuselwa ezulwini.".

Qaphela, nokho, ukuthi uthini uPaul maqondana nalokhu encwadini yakhe eya kwabase-Efesu 4 kusukela evesini 4 "Munye umzimba noMoya munye, njengalokho nabizelwa khona ithemba elilodwa lapho wabizwa; yinye iNkosi, yinye inkolo, munye umbhapathizo; uNkulunkulu munye noYise wabo bonke, ophezu kwabo bonke, okubo bonke, ophakathi kwabo bonke. "(New International Version)".

Qaphela kulesi sigaba sokuqala asinayo imiBhalo ekhonjiwe! Le ndatshana efundwayo ye-Nqabayokulinda ibhekise ethembeni lasezulwini lalesosigaba esikhethekile sabagcotshiwe ngokwemfundiso ye-Watchtower.

Isigaba 2 siyaqhubeka nokubeka isiteji senhlangano ngokukhethekile ngesihloko sendaba ngokuthi “UNkulunkulu waphefumulela abanye babafundi bakaJesu ngekhulu lokuqala ukuthi babhale ngethemba lokuphila ezulwini.Kukuphi emBhalweni ophefumulelwe lapho kukhona khona okukhombisa ukuthi abafundi babebhalela isigaba esikhethekile sasezulwini kuphela? Ngoba iningi loFakazi BakaJehova likholelwa ukuthi linethemba lasemhlabeni, lifunda lokhu futhi imiBhalo ekhonjiwe isebenza kuphela kulabo besigaba sabagcotshiwe, labo abanethemba lasezulwini, ngokwemfundiso ye-Watchtower. Kucashunwe eyoku-1 Johane 3: 2: “Manje singabantwana bakaNkulunkulu, kodwa akukabonakali ukuthi sizoba yini. Siyazi ukuthi lapho ebonakaliswa, nathi siyakuba njengaye. ”  Esinye isigaba sichaza ngalokhu. Inkinga ukuthi akukho okubonisa kumongo womBhalo ukuthi lokhu kusebenza kuphela ekilasini elikhethekile lamaKristu. Isigaba sasemhlabeni asibalwa njenge "Abantwana bakaNkulunkulu". Isigaba sabagcotshiwe kuphela esizoba noKristu ngale ncazelo.

(Ukuthola eminye ingxoxo yalokhu cinga kule webhusayithi maqondana noVuko, i-144,000, kanye neXuku Elikhulu. Izindatshana ezimbalwa zizoxoxa kabanzi ngalezi zihloko)

Isigaba 4 siqokomisa iqiniso lokuthi siphila ezikhathini eziyingozi. Yiqiniso! Isihloko esifundwayo sigxile ekushushisweni kwabafowethu nodadewethu. Kuthiwani ngamanye amaKristu amaningi abulawa nsuku zonke emazweni athile ngenxa nje yokuthiwa unegama lobuKristu? ENigeria, ngokusho kwe-gateestoneinstitute.org, ngokwesibonelo, amaKrestu angama-620 abulawa amaqembu amaSulumane anonya kusukela ngoJanuwari kuya kuMid-May 2020. Ushushiso luthinta BONKE abathi bangabaKristu, nokho kubhekwe kakhulu ukuthi kungoFakazi BakaJehova kuphela abashushiswayo. IBhayibheli linikeza isithembiso esihle kulawo maKristu athembekile abulawelwa ukholo ngenxa yegama likaKristu. Singakulindela ukugcwaliseka kwalesosithembiso. Phawula futhi ukuthi INqabayokulinda iqhubeka kanjani nokuziba indima ebalulekile kaKristu lapho ikhuluma ngokukhuthazelela lolu shushiso.

Isigaba 5 sinikeza umbono wokuthi namuhla oFakazi ukuphela kwabantu abanethemba lovuko. Yize kuyiqiniso ukuthi abaningi abangewona amaKristu balahlekelwe ukholo kuNkulunkulu futhi baphilela unamuhla kuphela, amaKristu amaningi ayakholelwa ovukweni futhi anesifiso esiqotho sokusebenzela uJesu nokuba naye.

Isigaba 6 kodwa sihlobanisa ukuzihlanganisa nalesi sithombe. Kungani umuntu kufanele abhekwe njengabangane ababi ngoba engakholelwa ovukweni? Ingabe lokhu kufanele kusenze sibheke lowo muntu njengesihlobo esibi? Abaningi abangewona amaKristu baphila impilo enhle yokuziphatha futhi bathembekile. Kungani indatshana isho; “Akukho okuhle okungahle kutholakale ngokukhetha abangane abanesifiso sokubuka okomzuzwana. Ukuba nabanjalo kungonakalisa umbono nemikhuba yomKristu weqiniso. ”  Lesi sihloko sicaphuna eyoku-1 Korinte 15:33, 34 “Ningadukiswa, ukuzihlanganisa nababi konakalisa imikhuba emihle. Buyela ezingqondweni zakho ngendlela elungile futhi ungasenzi umkhuba isono. ”.

Yize iningi lingavuma, ukuthi njengomKristu mhlawumbe besingafuni ukuba nobudlelwano obuseduze nesidakwa, umlutha wezidakamizwa, noma umuntu oziphethe kabi, INqabayokulinda kubukeka sengathi inweba lesi sigaba kunoma ngubani ongeyona ingxenye yeNhlangano futhi izama yeka konke ukuzihlanganisa nabanjalo.

Kunezinto eziningi okufanele sizikhumbule maqondana nengxoxo kaPawulu lapha. Okokuqala, abaningi ebandleni lobuKristu langaleso sikhathi babengamaSadusi aguqukile. AbaSadusi babengakholelwa ovukweni. Futhi, uPaul kwakudingeka akhulume ngesiphambeko esasiqala ukuvela. IKorinte kwakuyidolobha elaliziphethe kabi. AmaKrestu amaningi athinteka ngokuziphatha okubi kwabantu abakhelene nawo futhi beyithatha inkululeko yabo yobuKristu ngokweqile (Bheka uJude 4 kanye nabaseGalathiya 5:13). Siyasibona lesi simo saseKorinte nanamuhla futhi futhi, futhi kufanele, siqaphele ukuthi singathonywa yisimo esinjalo. Kodwa akudingeki seqise ekuvaleni lokho oFakazi BakaJehova abakubiza ngokuthi “abantu bezwe.” Funda eyoku-1 kwabaseKorinte 5: 9,10.

Izigaba 8-10 zikhuluma ngeyoku-1 Korinte 15: 39-41. Inkinga lapha ukuthi iNhlangano ithi lokhu kusebenza kuphela kwabangu-144,000, nokuthi bonke abanye bazonikezwa imizimba emisha yenyama lapha emhlabeni. Kusho kuphi lokhu encwadini kaPawulu? Umuntu kufanele akuthathe emfundisweni ye-Watchtower kuneMibhalo.

Isigaba 10 sithi "Ngakho-ke kungenzeka kanjani ukuthi umzimba “uvuswe ungonakali”? UPawulu wayengakhulumi ngomuntu ovuselwa ekuphileni emhlabeni, njengalabo abavuswa u-Eliya, u-Elisha noJesu. UPawulu wayekhuluma ngomuntu ovuswa enomzimba wasezulwini, okungukuthi, “ongokomoya.” - 1 Kor. 15: 42-44. ”. Abukho ubufakazi bokuthi "UPawulu wayengakhulumi ngomuntu ovuselwa emhlabeni". NoPawulu akafanisi umzimba wasezulwini nomzimba womoya. Bamane nje bangukuqagela engxenyeni yeNhlangano, okushiwo njengeqiniso, ukusekela imfundiso yabo.

Isigaba 13-16 Ngokwemfundiso ye-Watchtower, kusukela ngo-1914 uvuko lwensali yabangu-144,000 lwenzeka njengoba befa. Badluliselwa ngqo ezulwini. Ngakho-ke ngokweWatchtower Theology, uvuko lokuqala seluvele lwenzeka futhi lusenzeka namanje, kanti noKristu ubuye ngokungabonakali. Kodwa ingabe yilokho okufundiswa yiBhayibheli? Ingabe uKristu wathi wayezobuya ngokungabonakali? Ngabe uzobuya kabili?

Okokuqala, abukho ubufakazi obungokombhalo ukuthi uKristu uzobuya kabili, kanye ngokungabonakali futhi futhi e-Armagedoni! Imfundiso yabo nalesi sihloko esifundwayo sincike kulokho okucatshangwayo. Ukube labo bavuswa ekufeni kwabo ukujoyina labo okukholakala ukuthi bangabagcotshiwe yiNhlangano, abafa ngaphambi kuka-1914, bebekade benzani ezulwini kusukela ngaleso sikhathi? Le ndaba akukhulunywa ngayo. Sesha yonke i-CD-Rom ye-Watchtower noma umtapo wolwazi oku-inthanethi futhi ngeke uthole ngisho nendatshana eyodwa ekhuluma ngalokho abavusiwe kwabangu-144,000 abekade bekwenza ezulwini selokhu bavuswa. Phawula nokho ukuthi isAmbulo 1: 7 sisitshelani ngokuza kukaKristu: Bheka, uza namafu futhi wonke amehlo azombona... ".  Akekho ngokungabonakali! (Bheka indatshana ekule webhusayithi Ukuhlola uMathewu 24).

Okwesibili, abukho ubufakazi obungokomBhalo bokuthi bangu-144,000 XNUMX kuphela abazongena ezulwini noma ukuthi bayisigaba esikhethekile samaKristu. Ukucabanga okunjalo kungukucabanga nokuzama ukuguqula imiBhalo ukuze ilingane nemfundiso ye-Watchtower. Futhi, akukho ukusekelwa okungokomBhalo ngale mfundiso. (Bheka i-Who's Who (Isixuku Esikhulu noma ezinye izimvu).

Okwesithathu, abukho ubufakazi obusemiBhalweni bokuthi kunezigaba ezimbili zamaKrestu ezifundiswa yiNhlangano, esisodwa sinethemba lasezulwini kanti esinye sinethemba lasemhlabeni. UJohn 10:16 usho ngokusobala ukuthi "ezinye izimvu" zizoba "mhlambi munye". UJesu wathunyelwa kuqala kumaJuda, ngokuhamba kwesikhathi umnyango wavulelwa ezinye izimvu, abeZizwe abahlanganiselwe emhlanjini munye nomalusi oyedwa.

Okwesine, abukho ubufakazi obungokomBhalo bokuthi uvuko luzokwenzeka ngezikhathi ezithile kuyo yonke iminyaka eyinkulungwane (bheka iSambulo 20: 4-6). Kukhulunywa ngovuko ababili kuphela. Labo abangabalandeli bakaKristu ababamba iqhaza ovukweni lokuqala kanye naso sonke isintu abazovuselwa ekwahlulelweni ekupheleni kweminyaka eyinkulungwane.

Okwesihlanu, akukho Kucacile ubufakazi obungokomBhalo bokuthi noma ngubani uyovuselwa ezulwini.[i]

Isigaba 16 sigcizelela ukuthi impilo yethu incike ekuthembekeni kwethu kuJehova abachaza iNhlangano ngakho. Ezimfundisweni zeWatchtower iNhlangano ifana noJehova! Indikimba Ebusayo ingumlamuleli phakathi komuntu noKristu ngakho-ke kufanele sithembele ngokuphelele futhi sikholwe yiNdikimba Ebusayo! Kwenzekani ekukholweni kwethu kuJesu? Kungani lokho kungashiwo? Bheka u-1 Thimothewu 2: 5. "Ngoba munye uNkulunkulu nomlamuleli oyedwa phakathi kukaNkulunkulu nabantu, indoda, uKristu Jesu ”. Ngokusho emfundisweni ye-Watchtower, lokhu kusebenza kuphela “kwabagcotshiwe”. INHLANGANO izibeke yaba ngumlamuleli phakathi kukaKristu nalabo okungebona “besigaba esigcotshiwe”. Akukho okubonisa emBhalweni ukuthi kunjalo!

Isigaba 17 sisinikeza inkulumo-ze eningi ngokubhekisele ekuhlanganyeleni emsebenzini wokushumayela esingazuza kuwo, ngemisebenzi yethu, ukuphila okuphakade! Ukuthi kufanele sihlanganyele emsebenzini wokushumayela uma sifuna ukusinda e-Armagedoni! IBhayibheli lisobala ukuthi ukukholwa kwethu eNkosini yethu uJesu kuphela okungasisindisa. Ngenkathi njengamaKristu sifuna ukuhlanganyela ukholo lwethu nabanye njengoba uKristu eyale, sikwenza lokhu ngokholo, hhayi ngokwesaba, ngesibopho, noma ngecala! Babhekisa lapha ku-1 Korinte 15:58 “… banokuningi kokukwenza emsebenzini weNkosi…”. Lokhu akubhekiseli ekwabelaneni nabanye ngokholo lwethu. Kuhlobene nendlela esiphila ngayo izimpilo zethu, uthando esilukhombisa abanye ngokomoya nangokwezinto ezibonakalayo. Akukona nje ngemisebenzi! UJakobe 2:18 usisiza ukuba siqonde ukuthi uma sinokholo, luzobonakala emisebenzini yethu.

Ngakho-ke, ukubilisa le ndatshana efundwayo ye-Nqabayokulinda, ithi yizi-144,000 kuphela ezizovuselwa ezulwini, ngakho-ke, imibhalo eku-1 Korinte 15 isebenza kuphela kwabagcotshiwe. I-Watchtower Organisation isebenzisa indlela ye-Fear Obligation ne-Icala yokugqugquzela izikhundla nokuthi zihlale ziqotho eNhlanganweni, zihlanganyele emsebenzini wokushumayela, futhi zihambele yonke imihlangano ukuze zithole ulwazi uma zizosindiswa. Azinikezeli nobufakazi obungokomBhalo bokuthi abafileyo bazovuswa kanjani, isihloko sendatshana efundwayo.

IBhayibheli licacile, insindiso yethu iza ngoKristu, hhayi INHLANGANO. Qaphela uJohane 11:25 “… 'Mina ngingukuvuka nokuphila. Lowo obonisa ukholo ku me, ngisho noma efa, uyophila. '” nezenzo 4:12 zikhuluma ngoJesu:  Ngaphezu kwalokho, akukho ukusindiswa komunye umuntu, ngoba alikho elinye igama phansi kwezulu elinikiwe ebantwini esimele ukusindiswa ngalo. ”

 

 

[i] Bheka uchungechunge oluthi “Ithemba Lesintu ngekusasa, Lizoba kuphi?” ukuthola ukuhlolwa okujulile kwalesi sihloko. https://beroeans.net/2019/01/09/mankinds-hope-for-the-future-where-will-it-be-a-scriptural-examination-part-1/

ITheophilis

Ngabhapathizwa i-JW ngo-1970. Angikhuliswanga i-JW, umndeni wami uvela emlandweni wobuprothestani. Ngashada ngo-1975. Ngiyakhumbula ngitshelwa ukuthi kwakungumqondo omubi ngoba i-armegeddon iyeza maduze. Sathola ingane yethu yokuqala ngo-19 1976 futhi indodana yethu yazalwa ngo-1977. Ngikhonze njengenceku ekhonzayo nephayona. Indodana yami yasuswa ekuhlanganyeleni ineminyaka engaba ngu-18 ubudala. Angikaze ngimsike ngokuphelele kepha silinganise ubudlelwane bethu ngenxa yesimo somkami kunesami. Angikaze ngivume ngokuxoshwa ngokuphelele komndeni. Indodana yami yasinika umzukulu, ngakho-ke umkami usebenzisa lokho njengesizathu sokuxhumana nendodana yami. Angicabangi ukuthi naye uvuma ngokugcwele, kepha wakhuliswa i-JW ngakho ulwa nonembeza wakhe phakathi kothando lwendodana yakhe nokuphuza i-GB koolaid. Isicelo semali esiqhubekayo nokugcizelelwa okwengeziwe kokugwema umndeni kwakuwutshani bokugcina. Angibikanga isikhathi futhi ngiphuthelwe imihlangano eminingi ngangokunokwenzeka ngonyaka odlule. Umkami uhlushwa ukukhathazeka nokudangala futhi ngisanda kuba nesifo i-Parkinson's Disease, okwenza kube lula ukuphuthelwa imihlangano ngaphandle kwemibuzo eminingi. Ngicabanga ukuthi ngibhekwe ngabadala bethu, kodwa kuze kube manje angikenzi noma ngisho noma yini engangibiza ngokuthi ngiyisihlubuki. Lokhu ngikwenzela abafazi bami ngenxa yesimo sempilo yakhe. Ngijabule kakhulu ukuthi ngithole le sayithi.
    19
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x