[ngeVintage, kususelwa esihlokweni sika-Eric Wilson]

Lesi isikripthi seziThulu nabatolika abangasisebenzisa ekwenzeni amavidiyo e-YouTube. INqabayokulinda isonta iqiniso ngoNkulunkulu neNdodana yakhe uJesu. UJesu ungumlamuleli phakathi kukaNkulunkulu nomuntu. INdikimba Ebusayo intshontsha leso sikhundla somlamuleli kuJesu. Ama-video olimi lwezandla angaba usizo olukhulu ekukhululeni izithulu ekulawuleni izimfundiso zamanga. Noma iyiphi i-athikili kule sayithi ingasetshenziswa mahhala futhi mahhala njengesisekelo sevidiyo yolimi lwezandla. Ngikhiqize umbhalo wokuqhubeka kwesinye sezindatshana zangaphambili zika-Eric ukuze ngisize ukukhiqizwa kwevidiyo yolimi lwezandla. (Bona ngezansi)

Sicela wenze amavidiyo alo mbhalo ngezilimi zezandla zezwe lakini. Lesi script singahunyushelwa ezilimini eziningi ngokuchofoza isofthiwe yokuhumusha ezansi kwaleli khasi lewebhu. Bheka umugqa wamafulegi anemibala, chofoza, bese ukhetha ulimi. Dalula INqabayokulinda!

PHAWULA: Isithulu noma Umhumushi owenza le vidiyo kufanele asayine imibhalo yeBhayibheli ngokwakhe. UNGASEBENZISI noma yimaphi ama-video olimi lwezandla loFakazi BakaJehova NWT. Ungasebenzisi noma iyiphi ividiyo ye-Watchtower ekwenzeni ividiyo yalesi script. Zonke izinto zevidiyo ze-Watchtower zolimi lwezandla zivikelwe yilungelo lokukopisha. Okuhlukile kulo mthetho yi- umthetho “wokusetshenziswa ngendlela efanele”.

Umbhalo wevidiyo wezithulu: Ukuhlonza Isigqila Esithembekile - Ingxenye 2 Isingeniso:

Inkolo yoFakazi BakaJehova inamadoda ayisishiyagalombili abawabiza ngokuthi iNdikimba yabo Ebusayo. INdikimba Ebusayo iphethe inhlangano ebiza izigidi eziyizinkulungwane zamaRandi enamahhovisi egatsha, izindawo zokuhlala, izakhiwo nemishini emhlabeni wonke. Leyo nhlangano ibizwa ngokuthi i-Watchtower, Bible, and Tract Society, noma i-WTBTS. Indikimba Ebusayo isebenzisa izinkulungwane zamavolontiya emazweni amaningi. Izithunywa zevangeli, amaphayona akhethekile, ababonisi abajikelezayo nezisebenzi zamahhovisi egatsha bathola imali enhlanganweni ye-Watchtower.

 OFakazi BakaJehova bafundisa ukuthi esikhathini eside esidlule, ngemva kokufa kukaJesu, kwakunendikimba ebusayo eyayibusa ibandla lobuKristu lekhulu lokuqala. Kodwa, ingabe lokho kuyiqiniso ngempela? Cha! Akukho lutho emBhalweni othi abaPhostoli namadoda amadala edolobheni laseJerusalema babephethe umbuso wezinkampani zamazwe ngamazwe ngokuphathwa komhlaba, izakhiwo, kanye nempahla yezezimali ephethwe ngezimali eziningi. UNkulunkulu akazange anikeze amaKristu iNdikimba Ebusayo ekhulwini lokuqala.

 Manje-ke sisho ukuthini ngenhlangano ebusayo yekhulu lokuqala?

Namuhla, iNdikimba Ebusayo yoFakazi BakaJehova ifundisa okuthile okungelona iqiniso. INdikimba Ebusayo ifundisa ukuthi esikhathini eside esidlule, ngemva kokufa kukaJesu, amaKristu okuqala ekhulwini lokuqala ayenendikimba ebusayo. Kodwa lokho akulona iqiniso. Amanga. AmaKristu okuqala ayengenayo indikimba ebusayo. Ukube bekunendikimba ebusayo yekhulu lokuqala, lokho bekuyosho ukuthi kufanele sibe neNdikimba Ebusayo nayo esibusayo namuhla. INdikimba Ebusayo YoFakazi BakaJehova namuhla ifundisa ukuthi iyingxenye yendikimba ebusayo eyayikhona kudala, ekhulwini lokuqala. INdikimba Ebusayo ithi inelungelo lokunquma ukuthi yimaphi amadoda angaba abadala ebandleni. Batshela oFakazi BakaJehova ukuthi umbhalo ngamunye usho ukuthini. Bathi bonke oFakazi BakaJehova kumelwe bakholwe abakufundisayo. Benza imithetho engekho eBhayibhelini. Benza imihlangano yamakomiti. Futhi, bajezisa amaKristu angayilaleli imithetho ebekwa iNdikimba Ebusayo. INdikimba Ebusayo isusa ekuhlanganyeleni noma yimuphi uFakazi KaJehova ongamlaleli. INdikimba Ebusayo ithi uNkulunkulu ukhuluma nabantu abangamaKristu esebenzisa yona, iNdikimba Ebusayo.

 Kodwa, yayingekho indikimba ebusayo ekhulwini lokuqala. Ngaleso sikhathi, yayingekho indikimba ebusayo yobuKristu eyenza lezi zinto. Ngakho-ke, akufanele sibe neNdikimba Ebusayo esibusayo namuhla. Asikho isibonelo eBhayibhelini esinikeza iNdikimba Ebusayo ilungelo lokusibusa namuhla.

 Ingabe sasikhona isigungu esibusayo sekhulu lokuqala?

 Isibonelo Sokuqala, Namuhla: INdikimba Ebusayo YoFakazi BakaJehova yengamela umsebenzi wokushumayela emhlabeni wonke, imisa ababonisi bamagatsha nabajikelezayo, ithumele izithunywa zevangeli namaphayona akhethekile futhi ibanikeze izidingo zabo ezingokwezimali. Bonke laba, bona, babika ngokuqondile eNdikimbeni Ebusayo.

 Isibonelo Sokuqala, Ekhulwini Lokuqala: Awukho umbhalo ogciniwe wamahhovisi egatsha kunoma yiliphi izwe okubikwa ngalo emiBhalweni YesiGreki. Nokho, zazikhona izithunywa zevangeli. UPawulu, uBarnaba, uSila, uMarku, uLuka bonke bayizibonelo eziphawulekayo zokubaluleka okungokomlando. Ingabe la madoda ayethunywe iJerusalema? Cha. Ingabe iJerusalema lawasekela ngokwezimali ngemali ayeyithola kuwo wonke amabandla ezwe lasendulo? Cha. Ingabe abuyela eJerusalema lapho ebuya? Cha.

 Isibonelo Sesibili, Namuhla: Wonke amabandla alawulwa ngabameleli abajikelezayo namahhovisi egatsha abika eNdikimbeni Ebusayo. Izimali zilawulwa iNdikimba Ebusayo nabameleli bayo. Ngokufanayo ukuthengwa kwezindawo zamahholo oMbuso kanye nomklamo nokwakhiwa kwawo konke kulawulwa ngale ndlela iNdikimba Ebusayo isebenzisa abameleli bayo egatsheni naseKomitini Yokwakha Yesifunda. Wonke amabandla emhlabeni enza njalo imibiko yezibalo eNdikimbeni Ebusayo futhi bonke abadala abakhonza kula mabandla abamiswa amabandla ngokwawo. Namuhla, iNdikimba Ebusayo imisa abadala ngamahhovisi ayo egatsha.

 Isibonelo sesi-2, Ikhulu Lokuqala: Akukho ukufana kwanoma yikuphi kwalokhu osekushiwo ekhulwini lokuqala. Izakhiwo nezindawo zezindawo zomhlangano akukhulunywa. Kubonakala sengathi amabandla ayehlanganyela emizini yamalungu endawo. Imibiko yayingenziwa njalo, kodwa ngokuvumelana nesiko langaleso sikhathi, izindaba zazithwalwa abahambi, ngakho amaKristu ayeya endaweni ethile ayebika ebandleni lendawo umsebenzi owawuqhubeka nomaphi lapho ayekade ekhona. Kodwa-ke, lokhu bekuzenzekela futhi bekungeyona ingxenye yokuphatha okuhleliwe kokulawula.

 Isibonelo Sesithathu, Namuhla: INdikimba Ebusayo ishaya imithetho namajaji. Lapho okuthile kungashiwo ngokucacile emiBhalweni, umKristu ngamunye kufanele asebenzise unembeza wakhe. Kodwa iNdikimba Ebusayo yenza imithetho nemithetho emisha ngalezi zinto. INdikimba Ebusayo iye yanquma ukuthi kungase kufaneleke kanjani ukuba abazalwane bagweme ukuya empini. Ngokwesibonelo, iNdikimba Ebusayo yagunyaza umkhuba wokugwazisa izikhulu zaseMexico ukuze zithole iKhadi Lenkonzo Yezempi. INdikimba Ebusayo inqume ukuthi yiziphi izizathu zesehlukaniso. INdikimba Ebusayo yenze imithetho nezinqubo eziningi ukuze isebenzise imithetho yayo. Ikomiti yokwahlulela yamadoda amathathu, inqubo yokudlulisa amacala, imihlangano evaliwe evimba ngisho nezibukeli ummangalelwa azicelile ziyizibonelo zegunya iNdikimba Ebusayo ethi ilithole kuNkulunkulu.

Isibonelo Sesithathu, Ekhulwini Lokuqala: Kunesikhathi esisodwa kuphela eBhayibhelini lapho amadoda amadala nabaphostoli bebeka imithetho. Lapho lokho kwenzeka, kwaba into ephawulekayo, futhi sizofunda ngalokho ngomzuzu nje. Kodwa ngaphandle kwalokho, amadoda amadala nabaphostoli abazange babeke imithetho nganoma yini ezweni lasendulo. Yonke imithetho nemithetho emisha yayiwumkhiqizo wabantu ababambe iqhaza noma ababhala ngaphansi kogqozi. UJehova ubelokhu esebenzisa umuntu ngamunye ukuze akhulume nabantu bakhe. UJehova akazange asebenzise amakomiti ukuze akhulume nabantu bakhe. Emabandleni endawo ekhulwini lokuqala, isiqondiso esiphefumulelwe ngokwaphezulu sasivela emadodeni nabesifazane ababengabaprofethi. Isiqondiso esiphefumulelwe ngokwaphezulu asizange sivela egunyeni elithile eliyinhloko.

Okuhlukile okufakazela umthetho.

Manje sizofunda ngalokho okuhlukile. Kunesikhathi lapho isiqondiso esiphefumulelwe ngokwaphezulu savela eqenjini lamadoda, hhayi kumuntu oyedwa. Funda imibhalo elandelayo ukuze uthole ukuthi lokhu kwenzeka kanjani.

Okuwukuphela kwesisekelo semfundiso yokuthi kwakunendikimba ebusayo yekhulu lokuqala eyayizinze eJerusalema sivela engxabanweni ngendaba yokusoka.

( IzEnzo 15:1, 2 ) 15 Amadoda athile ehla evela eJudiya aqala ukufundisa abazalwane: “Ngaphandle kokuba nisokwe ngokwesiko likaMose, anikwazi ukusindiswa.” 2 Kodwa lapho sekuvele ukuphikisana okukhulu nokuphikisana ngoPawulu noBarnaba kanye nabo, bahlela ukuba uPawulu noBarnaba nabanye kubo bakhuphukele kubaphostoli namadoda amadala eJerusalema mayelana nalokhu. ingxabano.

( IzEnzo 15:6 ) . . .Abaphostoli namadoda amadala babuthana ukuze babone ngale ndaba.

( IzE. 15:12 ) Khona-ke lonke uquqaba lwathula, futhi lalalela uBarnaba noPawulu belandisa izibonakaliso eziningi nezimangaliso uNkulunkulu azenza ngabo phakathi kwezizwe.

( IzEnzo 15:30 ) Ngakho, lapho la madoda ekhululwa, ehlela e-Antiyokiya, abuthela uquqaba ndawonye alinikeza incwadi.

( IzEnzo 15:24, 25 ) . . .Njengoba sizwile ukuthi abathile phakathi kwethu banihluphile ngezinkulumo, bezama ukuketula imiphefumulo yenu, nakuba singabanikanga noma yiziphi iziyalezo, 25 siye savumelana futhi siye sabonisa umusa ngokukhetha amadoda ukuba athumele kini ndawonye. kanye nabathandekayo bethu, uBarnaba noPawulu,...

Kubonakala sengathi abaphostoli namadoda amadala baba nalo mhlangano eJerusalema ngoba kwakunenkinga enkulu mayelana nokusoka phakathi kwamaKristu eJerusalema. Abaphostoli namadoda amadala kwakudingeka benze isinqumo mayelana nokusoka. Inkinga yayingeke iphele kuze kube yilapho wonke amaKristu eJerusalema evumelana ngale ndaba. Akubonakali sengathi abaphostoli namadoda amadala baya kulo mhlangano eJerusalema ngoba babemiswe uJesu ukuba abuse phezu kwebandla lomhlaba wonke lekhulu lokuqala. Kunalokho, kubonakala sengathi bonke baye eJerusalema ngoba umthombo wenkinga yokusoka wawuseJerusalema.

 Ukubuka sonke isithombe.

UPawulu wayemiswe ngokukhethekile njengomphostoli kwabezizwe. UPawulu wamiswa uJesu Kristu njengomphostoli ngokuqondile. Ukube kwakunendikimba ebusayo eJerusalema, uPawulu wayengeke yini akhulume naleyondikimba ebusayo? Kodwa akasho ukuthi wakhuluma nanoma iyiphi indikimba ebusayo eJerusalema. Kunalokho, uPawulu uthi,

 ( Galathiya 1:18, 19 ) . . .Khona emva kweminyaka emithathu ngenyukela eJerusalema ukuvakashela uKhefase, ngahlala naye izinsuku eziyishumi nanhlanu. 19 Kodwa angibonanga omunye wabaphostoli, kuphela uJakobe umfowabo weNkosi.

 Ubufakazi obuningi bubonisa ukuthi uJesu wayesebenzelana namabandla ngokwakhe ngokuqondile phakathi nekhulu lokuqala.

Isifundo ku-Israyeli wasendulo.

Esikhathini eside ngaphambi kokuba uJesu aphile emhlabeni, uJehova waqala wathatha isizwe sakwa-Israyeli wasibeka esakhe isizwe. UJehova wanika u-Israyeli umholi ogama lakhe linguMose. UNkulunkulu wanika uMose amandla amakhulu negunya. Futhi uNkulunkulu wanika uMose umsebenzi wokukhulula abantu bakhe eGibhithe futhi abaholele ezweni lesethembiso. Kodwa uMose akangenanga yena ezweni lesithembiso. Ngakho, uMose wayala uJoshuwa ukuba ahole abantu bakhe abayise ezweni lesithembiso. Ngemva kokuba lowo msebenzi usuphelile futhi uJoshuwa efa, kwenzeka okuthile okuthakazelisayo.

 ( AbaHluleli 17:6 ) . . .Ngalezo zinsuku kwakungekho nkosi kwa-Israyeli. Wonke umuntu wayejwayele ukwenza okulungile emehlweni akhe.

 Kalula nje, kwakungekho mbusi ongumuntu phezu kwesizwe sakwa-Israyeli. Inhloko yomuzi ngamunye yayinekhodi yomthetho. Babenendlela yokukhulekela nokuziphatha eyalotshwa ngesandla sikaNkulunkulu. Yiqiniso, ayekhona amajaji, kodwa indima yawo kwakungekona ukubusa kodwa ukuxazulula izingxabano. Basebenza futhi ekuholeni abantu ngezikhathi zezimpi nezingxabano. Kodwa yayingekho iNkosi engumuntu noma indikimba ebusayo kwa-Israyeli ngoba uJehova wayeyiNkosi yabo.

 Kamuva, uJesu waba uMose omkhulu. Ekhulwini lokuqala, lapho uJehova ephinda ezithathela isizwe, kwakungokwemvelo ukuthi uNkulunkulu alandele indlela efanayo yokubusa kwaphezulu. UMose omkhulu, uJesu, wakhulula abantu bakhe ekuthunjweni okungokomoya. Lapho uJesu ehamba, wathuma abaphostoli abayishumi nambili ukuba baqhubeke nomsebenzi. Labo baphostoli abayishumi nambili bafa. Khona-ke, esezulwini ngokuqondile, uJesu wabusa phezu kwebandla lobuKristu lomhlaba wonke. Ibandla lobuKristu lalingabuswa igunya lomuntu eliyinhloko.

Isimo namuhla.

Kuthiwani namuhla? Ingabe iqiniso lokuthi kwakungekho sigungu esibusayo sekhulu lokuqala lisho ukuthi akufanele sibe khona namuhla? Uma babezwana ngaphandle kwesigungu esilawulayo ngaleso sikhathi, kungani singakwazi ukuphilisana ngaphandle kwaso manje? Ingabe ibandla lanamuhla lobuKristu liyalidinga iqembu lamadoda aliqondisayo? Uma kunjalo, lingakanani igunya okufanele litshalwe kuleyo nhlangano yamadoda?

Sizozama ukuphendula leyo mibuzo kokuthunyelwe kwethu okulandelayo.

 Isambulo Esimangalisayo.

UMfoweth’ uFrederick Franz watshela ikilasi laseGileyadi ezinye zalezi zinto ezifanayo phakathi nokuthweswa kwalo iziqu ngo-September 7, 1975. UFrederick Franz wanikeza leyonkulumo ngaphambi nje kokumiswa kwendikimba ebusayo yoFakazi BakaJehova yosuku lwanamuhla ngo-January 1, 1976. Ungayizwa inkulumo kaFrederick Franz ku-youtube.com. Kodwa, izinto ezinhle uFrederick Franz azisho enkulumweni yakhe azizange zishaywe indiva, futhi azizange ziphindwe kunoma iyiphi yezincwadi ze-Nqabayokulinda.

 Ukuvala amazwana:

Ngithemba ukuthi usijabulele lesi sihloko. Kuyi-CV esekelwe esihlokweni esikule sayithi esinesihloko esithi, “Ukuhlonza Inceku Ethembekile - Ingxenye 2”. Lokhu kuqhubekela phambili kwe-athikili ka-Eric yenzelwe ikakhulukazi iziThulu nabatolika. Sicela wenze ividiyo ngalo mbhalo ukuze abanye abantu abayizithulu bayibuke futhi bayiqonde. Ngenxa yothando, siza bonke abantu basuke ku-Watchtower.

Ngiyabonga ngokufunda.

18
0
Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x