OFakazi BakaJehova bashumayela ukuthi insindiso incike kakhulu emisebenzini. Ukulalela, ukwethembeka nokuba yingxenye yenhlangano yabo. Ake sibukeze izimfuneko ezine zokusindiswa ezibhalwe encwadini yokutadisha: “Ungaphila Phakade EPharadesi Emhlabeni — Kodwa Kanjani?” (WT 15/02/1983, amakhasi 12-13)

  1. Funda iBhayibheli (UJohn 17: 3) nomunye woFakazi BakaJehova ngosizo lokutadisha olukhiqizwe yi-Watch Tower Society.
  2. Lalela Imithetho KaNkulunkulu (I-1 Korion 6: 9, 10; 1 Peter 4: 3, 4).
  3. Zihlanganyele nesiteshi sikaNkulunkulu, inhlangano yakhe (Izenzo 4: 12).
  4. Thembeka eMbusweni (UMathewu 24: 14) ngokukhangisa ukubusa koMbuso nangokufundisa abanye ngezinjongo zikaNkulunkulu nalokho akufunayo.

Lolu hlu lungase lumangaze amaKristu amaningi - kodwa oFakazi BakaJehova bakholelwa ngokuqinile ukuthi lezi yizimfuneko ezingokomBhalo zokuthola insindiso. Ngakho-ke ake sibone ukuthi ufundisani umBhalo ngale ndaba ebalulekile, nokuthi oFakazi BakaJehova bayiphethe kahle yini.

Ukulungiswa Nokusindiswa

Kuyini ukulungiswa futhi kuhlobana kanjani nensindiso? Ukuqondiswa kungaqondakala ngokuthi 'ukwenza ukulunga'.

UPawulu waqaphela ngokufanele ukuthi 'bonke bonile, futhi bayasilela enkazimulweni kaNkulunkulu'. (KwabaseRoma 3:23) Lokhu kudala ukungezwani phakathi kwalokho uNkulunkulu ahlose ukuba sibe yikho: silunge - nokuthi siyini: izoni.

Singalungisiswa noBaba ngokuphenduka nangokukholwa egazini likaKristu elachitheka. Izono zethu zigeziwe zahlanzeka futhi yize sihlala singaphelele - "sibalwa njengabalungile". (KwabaseRoma 4: 20-25)

Ngenkathi labo abakwenze ngamabomu okungalungile ngaphandle kokuphenduka, empeleni, benqaba umusa kaNkulunkulu (i-1 Korinte 6: 9, 10; 1 Peter 4: 3, 4), Umbhalo ukhala ngokusobala ukuthi asinakuba nesizathu ngokulalela imithetho kaNkulunkulu. (Galathiya 2:21) Isizathu esilula ukuthi kwizoni, akunakwenzeka ukulalela imithetho kaNkulunkulu ngokugcwele, futhi ukona uhlamvu olulodwa nje loMthetho kusho ukuthi sehlulekile ukufeza indinganiso kaNkulunkulu yokulunga. Ngakho-ke, uma noMthetho kaNkulunkulu ngoMose ungeke ukwazi ukuveza ukulunga, alikho elinye iSonto elingaze licabange enye iqoqo lemithetho elizokwenza kangcono.

Yize umhlatshelo kanye nomthetho kudale indlela yokuxolelwa nokubusiswa, isono sahlala siyinto ehlala ikhona yesintu, ngakho-ke abaze banikeze ukubuyisana noYise. INkosi yethu uJesu Kristu yafa ukuze intethelelo ingagcini ngokumboza izono zangesikhathi esedlule, kodwa nezono ezizayo.

Ukungcweliswa kanye Nokusindiswa

Ukulungisiswa noBaba kuyisinyathelo esibalulekile kuwo wonke amaKrestu maqondana neNsindiso, ngoba ngaphandle kukaKristu, ngeke sisindiswe. Ngakho-ke, kufanele sibe ngcwele. (1 Petru 1:16) Bonke abafowethu nodadewethu abangamaKristu bavame ukubizwa ngokuthi “abangcwele” emiBhalweni. (IzEnzo 9:13; 26:10; Roma 1: 7; 12:13; 2 Korinte 1: 1; 13:13) Ukulungisiswa yisimo esisemthethweni esisinikezwa nguBaba ngesisekelo segazi likaKristu elachitheka. Kuyashesha futhi kuyabopha kusuka lapho kuya phambili futhi inqobo nje uma sinokholo esihlengweni sakhe.

Ukungcweliswa kuhluke kancane. Kufanele kuqondwe njengomsebenzi kaNkulunkulu ngaphakathi kwekholwa elifanele ngenhloso yokumfanisa nomfanekiso kaKristu. (KwabaseFiliphi 2:13) Umuntu olungisiswayo uzabunjwa nguNkulunkulu ukuze kancane kancane aveze izithelo zomoya ezithe xaxa; “Imisebenzi” efanele umKristu.

Kubalulekile ukuthi wazi ukuthi yize ukulungisiswa kwethu ngokukholwa kuyimfuneko yokuqala inqubo yokungcweliswa, ukungcweliswa kukodwa akunamthelela ekulungisisweni kwethu. Ukholo egazini likaKristu kuphela olwenziwayo.

Isiqinisekiso Sensindiso

Ukusindiswa kuqinisekiswa uNkulunkulu ngophawu lwakhe lobunikazi ngesimo sediphozi noma uphawu loMoya wakhe oNgcwele ezinhliziyweni zethu:

"[UNkulunkulu] ubeke uphawu lwakhe lobunikazi kithi, abeke umoya wakhe ezinhliziyweni zethu njengediphozithi, eqinisekisa okuzayo." (I-2 Korinte 1: 22 NIV)

Kungalesi sibonakaliso sikaMoya lapho Siyazi ukuthi sinokuphila okuphakade:

“Nginilobele lezi zinto nina enikholwa egameni leNdodana kaNkulunkulu, ukuze wazi ukuthi unokuphila okuphakade, nokuthi uqhubeke nokukholelwa egameni leNdodana kaNkulunkulu. ”(1 John 5: 13; Qhathanisa namaRoma 8: 15)

Ukuthululwa kukaMoya okuvela kuBaba enhliziyweni yethu kuyakhulumisana nomoya wethu futhi kunikeze ubufakazi noma ubufakazi bokutholwa kwethu njengezingane:

"UMoya uqobo uyafakaza ngoMoya wethu ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu" (KwabaseRoma 8: 16)

Ukuthululwa kukaMoya enhliziyweni yomKristu kusikhumbuza ngegazi elisenhla yomnyango eGibhithe lasendulo:

“Igazi liba yisibonakaliso kini ezindlini enikuzo: lapho sengibona igazi, ngizo Dlula phezu kwakho, nesifo ngeke makube phezu kwakho ukukubhubhisa, lapho ngishaya izwe laseGibithe. ”(Eksodusi 12: 13)

Leli gazi elisensikeni yomnyango laliyisikhumbuzo sesiqinisekiso sabo sensindiso yabo. Ukunikela ngewundlu nokumaka umnyango ngegazi lalo kwakuyisenzo sokholo. Igazi lalinikhumbuza ngesiqinisekiso sesiqinisekiso sensindiso ngokwesithembiso sikaNkulunkulu.

Mhlawumbe wake wezwa inkulumo ethi “uma ususindisiwe, usindisiwe njalo”? Kudukisa abantu bacabange ukuthi akukho abangakwenza ukuhlenga ukusindiswa kwabo sebemukele uKristu. Igazi elisensikeni yomnyango eGibhithe lalizosindisa kuphela umndeni uma kwenzeka igazi lisezinsikeni zomnyango ngesikhathi sokuhlolwa. Ngamanye amagama, umuntu angashintsha inhliziyo futhi ahlanze igazi esihlalweni sakhe semnyango - mhlawumbe ngenxa yengcindezi yontanga.

Ngokunjalo, umKhristu angalahlekelwa lukholo, ngakho-ke asuswe uphawu enhliziyweni yakhe. Ngaphandle kwesiqinisekiso esinjalo, wayengeke aqhubeke nokuqiniseka ngokusindiswa kwakhe.

Kufanele Uzalwa kabusha

UJesu Kristu wathi: “Ngiqinisile ngithi kini, ngaphandle kokuthi uzalwe kabusha, awukwazi ukubona uMbuso kaNkulunkulu. ”(UJohn 3: 3 NLT)

Ukuzalwa kabusha kuhambelana nokubuyisana kwethu noNkulunkulu. Lapho sesemukele uKristu ngokukholwa, siba njengesidalwa esisha. Isidalwa esidala esinesono sesidlulile, isidalwa esisha esinokulunga siyazalwa. Lowo omdala uzalelwe esonweni futhi akakwazi ukusondela kuYise. Umuntu omusha ungumntwana kaNkulunkulu. (I-2 Korion 5: 17)

Njengabantwana bakaNkulunkulu siyizindlalifa ezikanye noKristu woMbuso kaNkulunkulu. (KwabaseRoma 8: 17) Ukuzicabangela thina njengezingane zika-Abba, uBaba wethu waseZulwini, kubeka konke ngendlela efanele:

"Futhi wathi:" Ngiqinisile ngithi kuwe, ngaphandle kokuthi uguquke futhi ube njengabantwana abancane, awusoze wangena embusweni wezulu. ” (Mathewu 18: 3 NIV)

Izingane azilutholi uthando lwabazali bazo. Sebenayo vele. Bazama ukuthola ukwamukelwa ngabazali babo, nokho abazali babo bayabathanda noma kungenzekani.

Ukulungisiswa kungumphumela wokuzalwa kwethu kabusha, kepha emva kwalokho kufanele sikhulele ekuvuthweni. (1 Petru 2: 2)

Kufanele Uphenduke

Ukuphenduka kuholela ekususweni kwesono enhliziyweni. (Izenzo 3:19; UMathewu 15:19) Njengoba izEnzo 2:38 ziveza, ukuphenduka kuyadingeka ukuthola ukuthululelwa nguMoya oNgcwele. Ukuphenduka kwekholwa elisha kufanekiswa ukucwiliswa ngokuphelele emanzini.

Usizi lwethu ngesimo sethu sokuba nesono kungaholela ekuguqukeni. (I-2 Korion 7: 8-11) Ukuphenduka kuholela ekuvumeni izono zethu kuNkulunkulu (1 John 1: 9), ngalo sicela intethelelo ngesisekelo sokholo lwethu kuKristu ngomkhuleko (Izenzo 8: 22).

Kufanele silahle isono sethu (Izenzo 19: 18-19; 2 Timothy 2: 19) futhi lapho kungenzeka sithathe khona isinyathelo esivuna labo esikonile. (Lukha 19: 18-19)

Ngisho nangemva kokuba sesithole ukulungiswa ngokuzalwa kwethu okusha, kufanele siqhubeke nokufuna intethelelo, njengoba kufanele nengane kumzali wayo. [1] Kwesinye isikhathi akwenzeki ukuthi ingane ilungise umonakalo wesono osenzile. Yilapho kufanele sithembele kubazali bethu.

Isibonelo, umfana oneminyaka engu-9 udlala ngebhola lokushaya ngaphakathi kwendlu yakhe bese ephula uqwembe olubizayo. Akanayo imali yokukhokhela uyise ngaleli qatha. Angazisola kuphela, avume, futhi acele intethelelo kuyise, azi ukuthi ubaba wakhe uzonakekela lokho angakwazi ukukwenza. Ngemuva kwalokho, ukhombisa ukwazisa nothando lukababa wakhe ngokungadlali ngebhola eligadulayo ngaphakathi endlini futhi.

Kufanele Ufune Ubaba Wakho

Mhlawumbe usijwayele lesi simo. Umama nobaba babona owokugcina wamadodakazi abo amabili eshada futhi baphuma ekhaya. Enye indodakazi ifona masonto onke futhi ihlanganyele injabulo nobunzima bayo, kanti enye ikhala lapho idinga usizo kubazali bayo.

Kungenzeka ukuthi sikubonile ukuthi uma kukhulunywa ngefa, abazali bavame ukushiya izingane eziningi abazifunile. Akunakwenzeka ukuba nobudlelwano nalabo esingachithi isikhathi nabo.

Imiyalo kaNkulunkulu noma iTorah kufanele kusithokozise. INkosi uDavida yathi:

“O, ngiyithanda kanjani iTorah yakho. Ngikhuluma ngalo usuku lonke ”(AmaHubo 119)

Ngabe uzizwa kanjani ngeTorah kaNkulunkulu? Torah okusho ukufundiswa kukaJehova uNkulunkulu. INkosi uDavid injabulo wawuseTorah, wazindla phezu kweTorah imini nobusuku. (IHubo 1: 2)

Wake wakuthola ukuzuzwa okunjalo eZwini likaNkulunkulu? Mhlawumbe unombono wokuthi ukuba nokholo kuKristu kanye nomusa kaNkulunkulu kwanele. Uma kunjalo, ubuphuthelwe! UPowula watlolela uThimothi: "Yonke imibhalo iphefumulelwe uNkulunkulu futhi inenzuzo yokufundisa, yokusola, yokuqondisa, yokuyala ngokulunga". (I-2 uThimothi 3: 16)

Ingabe Insindiso Yakho Iqinisekile?

OFakazi BakaJehova babhabhadisa ekuguqukeni kwezono. Bavuma ukholo kuKristu, futhi bafuna uYise. Kepha baswela ukuzalwa okusha futhi abakaze baqale inqubo yokungcweliswa. Ngakho-ke, abakakutholanga ukuthululwa komoya okuqinisekisa ukusindiswa kwabo futhi okuqinisekisa ukuthi bangabantwana bakaNkulunkulu abamukelekayo.

Uma uqhathanisa nezinyathelo ezidingekayo zokusindiswa ezibhalwe esigabeni sokuqala nalokho okufundiswa yiBhayibheli, ungaqaphela ukuthi cishe yonke into ihambelana nemisebenzi futhi akukho lapho kukhulunywa khona ngokukholwa. Ngokuphikisana nezimfundiso ezisemthethweni zomphakathi we-Watch Tower, oFakazi BakaJehova abaningi bamukele uJesu Kristu njengoMlamuli wabo siqu.

Njengoba singeke sahlulele izinhliziyo zabanye, ngeke sikwazi ukuphawula ngokusindiswa koFakazi ngabanye. Singadabukisa kuphela imfundiso ebhaliwe esemthethweni yomphakathi we-Watch Tower njengomyalezo wamanga ogqugquzela imisebenzi phezu kokholo.

Ngokuqondene nobuKristu, iningi alinazo izithelo zoMoya nobufakazi bokungcweliswa kwabo. Kepha Siyazi ukuthi kunabantu abasakazeke kulo lonke, abangazange bahlanganyele ekukhulekeleni izidalwa futhi abunjwe kumfanekiso kaKristu. Futhi, akusikho kithi ukwahlulela, kepha singakhala ukuthi abaningi bakhohlisiwe ngoKhristu bamanga namavangeli amanga.

Izindaba ezimnandi eziyiqiniso ukuthi singaba izindlalifa eMbusweni, sizuze ifa lezithembiso zonke ezikhona. Futhi njengoba uMbuso uthenjiswa labo abuyisane noNkulunkulu njengabantwana abazelwe kabusha, kuyinkonzo yokubuyisana:

"UNkulunkulu wayekuKristu ebuyisela izwe kuye uqobo, engabazi iziphambeko zabo, futhi ebeke kithi izwi lokubuyisana." (2 Korinte 5: 19)

Kungemva kokuba sithola lezi zindaba ezinhle kuphela, lapho singathatha isinyathelo kukho. Lo ngumlayezo obaluleke kakhulu emBhalweni esingawabelana nabanye, yingakho kufanele sizimisele kakhulu ukumemezela inkonzo yokubuyisana.


[1] Lapha ngicabanga ukuthi uma uzalwe kabusha ngokweqiniso, bekungenxa yokholo. Masikhumbule ukuthi ukulungisiswa (noma ukushiwo ukuthi ulungile) kuvela ekukholweni. Sizalwe kabusha ngokukholwa, kepha inkolo eza kuqala futhi okukhulunywa ngayo maqondana nokuthiwa ulungile. (Ro 5: 1; Gal 2:16, 17; 3: 8, 11, 24)

Ukuvuselelwa Kombhali: Isihloko esikule ndatshana sibuyekezwe sisuka kokuthi 'Ungayithola kanjani insindiso' saya kokuthi 'ungayithola kanjani insindiso' Angifuni ukunikeza umbono ongalungile wokuthi singathola insindiso ngemisebenzi.

10
0
Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x