Kulungile, lokhu kuwela esigabeni se- “Lapha futhi siyaya”. Ngikhuluma ngani? Kunokuthi ngikutshele, ake ngikubonise.

Le ngcaphuno ivela kuvidiyo yakamuva evela ku-JW.org. Futhi ungabona kuwo, mhlawumbe, ngiqonde ukuthini ngokuthi "nakhu siphinda futhi". Engiqonde ukukusho ukuthi le ngoma sike sayizwa phambilini. Sayizwa eminyakeni eyikhulu edlule. Sayizwa eminyakeni engamashumi amahlanu edlule. Isimo sihlala sifana. Eminyakeni eyikhulu edlule, umhlaba wawusempini futhi izigidi zabulawa. Kwakubonakala sengathi ukuphela kwase kufike. Ngenxa yomonakalo owabangelwa yimpi, kwabakhona nendlala ezindaweni eziningi. Kwathi ngo-1919, ngemuva konyaka iphelile impi, kwaqubuka isifo esasibizwa ngokuthi umkhuhlane waseSpain, futhi abaningi bafa kuleso sifo kunababulawa empini. Abasebenzisa le micimbi eyinhlekelele kwakungamadoda afana noJ. F. Rutherford owabikezela ukuthi ukuphela kungafika ngo-1925.

Kubukeka sengathi kunomjikelezo weminyaka engama-50 kulo msangano. Kusukela ngo-1925, sathuthela ku-1975, futhi manje, njengoba sisondela ku-2025, sinoStephen Lett ositshela ukuthi “ngokungangabazeki, sisekugcineni kwengxenye yokugcina yezinsuku zokugcina, ngaphambi nje kosuku lokugcina lwezinsuku zokugcina . ”

Ngenkathi abafundi becela uJesu ukuba abatshengise isibonakaliso sokubatshela ukuthi ukuphela kuzofika nini, ayengwani amagama ayephuma emlonyeni wakhe?

“Bhekani ukuthi akekho odukisa nina…” (uMathewu 24: 5).

UJesu wayazi ukuthi ukwesaba nokungaqiniseki ngekusasa kuzosenza izisulu ezilula zama-amahloni afuna ukusizakala ukuze asizakale. Ngakho-ke, into yokuqala asitshele yona ukuthi “niqaphele ukuthi akekho odukisa nina.”

Kodwa singakugwema kanjani ukudukiswa? Ngokulalela uJesu hhayi abantu. Ngakho-ke, ngemuva kokusinikeza lesi sixwayiso, uJesu ungena emininingwaneni. Uqala ngokusitshela ukuthi kuzoba nezimpi, ukusweleka kokudla, ukuzamazama komhlaba, nangokulandisa kukaLuka okukuLuka 21:10, 11, izifo eziwumshayabhuqe. Kodwa-ke, uthi ungethuki ngoba lezi zinto zizokwenzeka nje, kodwa ukumcaphuna, “ukuphela akukabi khona.” Ube esengeza, "zonke lezi zinto ziwukuqala kwemihelo yosizi".

Ngakho-ke, uJesu uthi lapho sibona ukuzamazama komhlaba noma isifo esiwumshayabhuqe noma ukusweleka kokudla noma impi, akufanele sihambe sigijima simemeza sithi, “Ukuphela kuseduze! Ukuphela kuseduze! ” Eqinisweni, usitshela ukuthi lapho sibona lezi zinto, nizokwazi ukuthi ukuphela akukabi khona, akuseduze; nokuthi lokhu kungukuqala kwemihelo yosizi.

Uma izifo eziwumshayabhuqe ezifana neCoronavirus zingukuqala kwemihelo, kungenzeka kanjani ukuthi uStephen Lett asayine ukuthi sisengxenyeni yokugcina yengxenye yokugcina yezinsuku zokugcina. Kuphakathi sikwemukela lokho uJesu asitshela khona noma sishaya indiva amazwi kaJesu asekela lawo avela kuStephen Lett. Lapha sinoJesu Kristu ngakwesokunene noStephen Lett ngakwesobunxele. Yikuphi ongathanda ulalele? Yikuphi ongathanda ukukholelwa?

Ingxenye yokugcina yezinsuku zokugcina empeleni, izinsuku zokugcina zezinsuku zokugcina. Lokho kungasho ukuthi uStephen Lett uzama kanzima ukusithengisa ngombono wokuthi akubona thina kuphela ezinsukwini zokugcina kodwa sisezinsukwini zokugcina zezinsuku zokugcina.

INkosi yethu, ngobuhlakani bayo, yayazi ukuthi isixwayiso esinjalo singeke sanele; leso sixwayiso asinikeze sona vele. Wayazi ukuthi sithambekele kakhulu ukwethuka futhi sizimisele ukulandela noma yimuphi umqambimanga othi unempendulo, ngakho usinikeze okuthe xaxa ukuze siqhubeke.

Ngemuva kokusitshela ukuthi ngisho naye wayengazi ukuthi uzobuya nini, usinika ukuqhathanisa nezinsuku zikaNowa. Uthi ngalezo zinsuku “babenganaki, kwaze kwafika uzamcolo wabakhukhula bonke” (uMathewu 24:39 BSB). Futhi-ke, ukwenza nje isiqiniseko sokuthi asicabangi ukuthi ukhuluma ngabantu abangebona abafundi bakhe; ukuthi abafundi bakhe ngeke banganaki kodwa bazokwazi ukubona ukuthi usezokuza, uyasitshela, “Ngakho-ke hlalani nilindile, ngoba anilwazi usuku iNkosi yenu eyokuza ngalo” (uMathewu 24:42). Ungacabanga ukuthi lokho kuzokwanela, kepha uJesu bekazi kangcono, ngakho-ke amavesi amabili kamuva uthi uyeza ngesikhathi ebesingasilindele.

“Ngakho-ke nani yibani nilungele, ngoba iNdodana yomuntu izofika ngehora eningalilindelanga.” (UMathewu 24:44 NIV)

Kuzwakala sengathi indikimba ebusayo ilindele ukuthi iza.

Sekuyiminyaka engaphezu kwe-100 abaholi bale nhlangano befuna izibonakaliso futhi bathokozisa wonke umuntu ngenxa yezinto ababone njengezibonakaliso. Ingabe le yinto enhle? Ngabe lokhu kungumphumela wokungapheleli kobuntu; ukubabaza okuhle?

UJesu ukusho lokhu ngalabo ababefuna izibonakaliso njalo:

"Isizukulwane esibi nesiphingayo siyaqhubeka sifuna isibonakaliso, kepha asikho isibonakaliso esiyonikwa sona ngaphandle kwesibonakaliso sikaJona umprofethi." (UMathewu 12:39)

Yini engafanelekela isizukulwane samanje samaKristu njengokuphinga? AmaKristu agcotshiwe ayingxenye yomlobokazi kaKristu. Ngakho-ke, ukuhlangana kweminyaka eyishumi nomfanekiso wesilo sasendle seSambulo, oFakazi abathi bamele iZizwe Ezihlangene, kungakufanelekela ngempela ukuphinga. Futhi bekungeke kube kubi ukwenza abantu bangazinaki izixwayiso zikaKristu ngokuzama ukubenza bakholelwe kwizimpawu ezingasho lutho ngempela? Umuntu kufanele azibuze ngesisusa sento enjalo. Uma bonke oFakazi BakaJehova becabanga ukuthi iNdikimba Ebusayo inokuqonda okukhethekile ngezenzakalo zamanje; ezinye izindlela zokubikezela ukuthi ukuphela kusondele kangakanani futhi unikeze imininingwane esindisa impilo lapho isikhathi sifika, lapho-ke bazolalela ngokungaboni konke iNhlangano — iNdikimba Ebusayo — ebatshela ukuba bakwenze.

Ingabe yilokho abazama ukukufeza?

Kepha unake iqiniso lokuthi bakwenzile lokhu kaningi ngaphambili, nokuthi isikhathi ngasinye behlulekile; futhi banikezwe iqiniso lokuthi njengamanje basitshela ukuthi i-Coronavirus iyisibonakaliso sokuthi sisondele ekugcineni, lapho uJesu asitshela ngokuqondile - kodwa, lokho akubenzi babe ngabaprofethi bamanga?

Ngabe bazama ukuxhaphaza ukwethuka kwalesisikhathi ngamasu abo? Lokho kusho ukuthi konke okwenziwa ngumprofethi wamanga.

Ibhayibheli liyasitshela:

“Lapho lo mprofethi ekhuluma egameni likaJehova futhi izwi lingagcwaliseki noma lingagcwaliseki, khona-ke uJehova akazange alikhulume lelo zwi. Umprofethi wakhuluma ngokugabadela. Akumele umesabe. '”(Duteronome 18:22)

Kusho ukuthini uma kuthi, "akufanele umesabe"? Kusho ukuthi akufanele simkholwe. Ngoba uma simkholwa, sizobe sesaba ukungazinaki izixwayiso zakhe. Ukwesaba ukuhlupheka umphumela wezibikezelo zakhe kuzosenza simlandele futhi simlalele. Leyo yinhloso yokugcina yalo mprofethi wamanga: ukwenza abantu bamlandele futhi bamlalele.

Ngakho-ke, ucabangani? Ngabe uStephen Lett, ekhuluma egameni leNdikimba Ebusayo, usebenza ngokugabadela? Ingabe kufanele simesabe? Ingabe kufanele sizesabe? Noma kunalokho, kufanele yini simesabe uKristu ongakaze asidikibalise futhi ongakaze awele lokhu ngendlela engafanele, noma kube kanye?

Uma ucabanga ukuthi lolu lwazi luzozuzisa abangane nomndeni enhlanganweni noma kwenye indawo, sicela ukhululeke ukuxoxa ngayo kwabezindaba zenhlalo. Uma ungathanda ukwaziswa ngamavidiyo azayo nemicimbi yokusakaza bukhoma, qiniseka ukuthi ubhalisa. Kusidalele imali ukwenza lo msebenzi, ngakho-ke uma ungathanda ukusiza umnikelo wokuzithandela, ngizofaka isixhumanisi encazelweni yale vidiyo, noma ungahamba uye ku-Beroeans.net lapho kunesici sokunikela khona .

Ngiyabonga kakhulu ngokubuka.

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    13
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x