ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ > Womenਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਈਸਾਈ ਕਲੀਸਿਯਾ ਵਿਚ Womenਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ (ਭਾਗ 6): ਸਰਦਾਰੀ! ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ.

ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰੀ ਬਾਰੇ 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 11: 3 ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਇਤ ਦਾ ਗਲਤ translatedੰਗ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਦਮੀ ਅਤੇ forਰਤ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਈਸਾਈ ਕਲੀਸਿਯਾ ਵਿਚ Womenਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ (ਭਾਗ 5): ਕੀ ਪੌਲ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ Womenਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟੀਆ ਹਨ?

https://youtu.be/rGaZjKX3QyU In this video, we are going to examine Paul’s instructions regarding the role of women in a letter written to Timothy while he was serving in the congregation of Ephesus.  However, before getting into that, we should review what we already...

ਈਸਾਈ ਕਲੀਸਿਯਾ ਵਿਚ Womenਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ (ਭਾਗ)): ਕੀ Prayਰਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?

ਪੌਲੁਸ ਸਾਨੂੰ 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 14:33, 34 ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ congregationਰਤਾਂ ਕਲੀਸਿਯਾ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਘਰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ. ਇਹ ਪੌਲੁਸ ਦੇ 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 11: 5, 13 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਜੋ womenਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਯਾ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿਚ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਈਸਾਈ ਕਲੀਸਿਯਾ ਵਿਚ Womenਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ (ਭਾਗ 3): ਕੀ ਇਕ aਰਤ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਕ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਹਰ ਧਰਮ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ womenਰਤਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗ਼ੈਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੜੀ ਦੇ ਭਾਗ 3 ਵਿਚ ਮਸੀਹੀ ਕਲੀਸਿਯਾ ਵਿਚ womenਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ.

ਈਸਾਈ ਕਲੀਸਿਯਾ ਵਿਚ Womenਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ (ਭਾਗ 2) ਬਾਈਬਲ ਰਿਕਾਰਡ

ਇਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ weਰਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸਰਾਏਲੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ womenਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਈਸਾਈ ਕਲੀਸਿਯਾ ਵਿਚ Womenਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ (ਭਾਗ 1): ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ womenਰਤਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਰਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗ਼ਲਤ .ੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾਈ-ਜਗਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋਵਾਂ ਲਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਵਿਡੀਓਜ਼ ਲੜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ womenਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਤਪਤ 3:16 ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ.

ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਉਤਪਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ - ਰੱਬ ਨਰ ਅਤੇ viewਰਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ?

ਜਾਣ ਪਛਾਣ "ਰੱਬ ਮਰਦ ਅਤੇ viewਰਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ?" ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਦਮੀ ਅਤੇ womanਰਤ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਲਿੰਗਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾਇਆ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਈਸਾਈ ਵਿੱਚ ਉਤਪਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ...

ਕੀ ਇਕ manਰਤ ਕਲੀਸਿਯਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈਡਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?

[ਕਲੀਸਿਯਾ ਵਿਚ Womenਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਹੈ.] ਇਹ ਲੇਖ ਐਲੇਨੇਸਰ ਦੀ ਸੋਚ-ਭੜਕਾ., 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 11: 3 ਵਿੱਚ ਕੇਫਾਲੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ. “ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ…

ਰੱਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ Womenਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ

ਲੇਖਕ ਦਾ ਨੋਟ: ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਿ communityਨਿਟੀ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਇਹ ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ' ਤੇ, ਇਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ womenਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ...

ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ:

English简体中文DanskNederlandsFilipinoSuomiFrançaisDeutschItaliano日本語한국어ພາສາລາວPolskiPortuguêsਪੰਜਾਬੀРусскийEspañolKiswahiliSvenskaதமிழ்TürkçeУкраїнськаTiếng ViệtZulu

ਲੇਖਕ ਦੇ ਪੰਨੇ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਵਿਸ਼ੇ

ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਲੇਖ