Ukulungiselela okuthunyelwe kokugcina Ukususa ekuhlanganyeleni, Ngisebenzise isikhathi esiningi ngisebenza ukuthi ngisebenzisa kanjani izinqubo uJesu asinika zona kuMathewu 18: 15-17 ngokususelwa ekunikezelweni kwe-NWT,[1] ngokuqondile amagama okuqala: “Ngaphezu kwalokho, uma umfowenu enza isono…” Kwangijabulisa ukucabanga ukuthi le kwakuyinkqubo yokubhekana nesono ebandleni, hhayi nje izono zobuntu njengoba sifundisiwe, kodwa isono sisonke . Ngakuthola kwanelisa kakhulu ukucabanga ukuthi uJesu usinike le nqubo elula, yezinyathelo ezintathu ukubhekana nabenzi bokubi, nokuthi asisadingi okunye. Awekho amakomidi emfihlo amadoda amathathu, azikho incwadi yabadala eziyinkimbinkimbi[2] akukho datha ebanzi yeDatha Yenkonzo yaseBethel. Inqubo eyodwa nje yokusingatha cishe wonke amafrikhwensi.
Ungakucabanga ukudumala kwami ​​lapho ngikubuka kamuva ukuhunyushwa kwevesi 15 futhi ngithole ukuthi amagama eis se (“Ngokumelene nawe”) ibishiywe yikomidi elihumusha le-NWT — okusho ukuthi uFred Franz. Lokhu bekusho ukuthi akukho myalo oqondile wokuthi ungaphathwa kanjani izono ezingezona ezomuntu uqobo; into eyayibonakala iyinqaba, ngoba lokho kwakusho ukuthi uJesu wasishiya ngaphandle kwesiqondiso esithile. Noma kunjalo, ngenxa yokungafuni ukwenza ngalé kwezinto ezibhaliwe, kwadingeka ngishintshe i-athikili. Ngakho-ke ngamangala okuthile — isimanga esihle sokwethembeka — lapho ngathola ukulungiswa kokucabanga kwami ​​kusuka ku amazwana abekwe nguBobcat ngendaba. Ukucaphuna yena, kubonakala sengathi "amagama athi 'ngawe' awatholakali kwi-MSS yokuqala ebaluleke kakhulu (ikakhulukazi iCodex Sinaiticus neVaticanus).”
Ngakho-ke, ngokulunga, ngithanda ukucabanga kabusha ngengxoxo nalokhu kuqonda okusha njengesisekelo.
Okokuqala, kuyenzeka kimi ukuthi incazelo yesono somuntu siqu esibi ngokwanele ukuba asuswe ekuhlanganyeleni (uma ingaxazululiwe) inenkinga enkulu. Isibonelo, uma umzalwane enyundela igama lakho, akunakungatshazwa ukuthi uzokubheka lokhu njengesono sakho; isono kuwe. Ngokufanayo, uma umfowenu ekuphange imali noma into ethile. Kodwa-ke, kuthiwani uma umzalwane elala nomkakho? Noma ngendodakazi yakho? Ingabe lokho kungaba isono somuntu siqu? Akungatshazwa ukuthi ubuzokuthatha ngokwakho mathupha, ngokunokwenzeka ngaphezu kwalokho uma kunyundelwa noma ukukhwabanisa. Imigqa iyafiphala. Kunesici somuntu siqu kunoma yiliphi ithuna lesono esifanela ukunaka kwebandla, ngakho-ke sidonsela kuphi?
Mhlawumbe awukho umugqa ongadonswa.
Labo abasekela umbono weqembu eliphakeme ngokwesonto banesifiso sokuhumusha uMathewu 18: I-15-17 ukukhipha konke ngaphandle kokucaciswa kakhulu kwezono zomuntu siqu. Badinga lowo mehluko ukuze bakwazi ukusebenzisa igunya labo phezu kobuzalwane.
Kodwa-ke, njengoba uJesu asinike inqubo eyodwa kuphela okufanele siyilandele, ngithambekele emcabangweni wokuthi kwakuhloselwe ukumboza zonke izono.[3] Lokhu, ngokungangabazeki, kuzolawula igunya lalabo abathi bangasibusa. Kulokho, sithi, “Kubi”. Sikhonza ngentokozo yeNkosi, hhayi eyomuntu.
Ngakho-ke, ake sikuvivinye lokhu. Masisho ukuthi uyazi ukuthi omunye umKristu osebenza enkampanini efanayo nawe uthandana nomuntu osebenza naye ongakholwayo. Ngokwemiyalo yethu yenhlangano, unesibopho sokubika lo Fakazi kubadala. Kubalulekile ukuqaphela ukuthi akukho lutho emiBhalweni YamaKristu oludinga ukuthi ube ngumuntu ofundisayo. Lesi yisiqondiso senhlangano. Okushiwo yiBhayibheli — lokho okwashiwo uJesu — ukuthi kufanele uye kuye uqobo; munye. Uma ekulalela, umtholele umfowenu. Asikho isidingo sokuthatha lokhu kuqhubeke ukukhuluma ikakhulu ngoba isoni siphendukile futhi sayeka ukwenza isono.
Ah, kepha kuthiwani uma ekukhohlisa nje? Kuthiwani uma ethi uzoyeka, kepha aqhubeke enza isono ekusithekeni? Hheyi, bekungeke yini kube phakathi kwakhe noNkulunkulu? Uma sizokhathazeka ngezinto ezizokwenzeka, lapho-ke kufanele siqale ngokuziphatha njengamaphoyisa ngokomoya. Sonke sikubonile lapho kuholela khona.
Vele, uma ekuphika futhi bengekho abanye ofakazi, kufanele ushiye lokho. Kodwa-ke, uma kukhona omunye ufakazi, ungahambela esinyweni sesibili. Futhi, ungathola umfowenu futhi umbuyise esonweni njengamanje. Uma kunjalo, kuyaphela lapho. Uphenduka kuNkulunkulu, uthethelelwe, futhi ushintsha inkambo yakhe yokuphila. Abadala bangahileleka uma bengasiza. Kepha akusona isidingo. Azidingeki ukhipha intethelelo. Lokho kwenziwa nguJesu. (Maka 2: 10)
Manje ungahle uphambanise lo mbono wonke. Umfowethu uyafeba, aphenduke kuNkulunkulu, ayeke ukona, kanti yikho? Mhlawumbe unomuzwa wokuthi kunokunye okudingekayo, uhlobo oluthile lokujeziswa. Mhlawumbe unomuzwa wokuthi ubulungiswa abukhonzwa ngaphandle kokuthi kukhona ukuziphindisela. Kwenziwe ubugebengu ngakho-ke kufanele kube nesigwebo sokujeziswa — okuthile ukuze kungasuki isono. Kucabanga kanjena okuzalela umqondo wokuphindisela. Ekugqokeni kwemvelo okwedlulele, kwaveza imfundiso yesihogo somlilo. Amanye amaKristu ayavela kule nkolelo. Bakhungathekile ngenxa yobubi obenziwe kubo, ukuthi bathola ukwaneliseka okukhulu lapho becabanga labo ababaphathe kabi besezinhlungwini zaphakade. Ngibazi abantu abanje. Bacasuka kakhulu uma uzama ukuthatha isihogo somlilo kubo.
Kunesizathu sokuthi uJehova uthi, “Impindiselo ingeyami; Ngizobuyisela. ”(KwabaseRoma 12: 19) Ngeqiniso, thina bantu badabukelayo awufezekisi lo msebenzi. Sizokulahlekelwa yithina uma sizama ukunyathela i-turf kaNkulunkulu kulokhu. Ngendlela ethile, iNhlangano yethu ikwenzile lokhu. Ngikhumbula umngane wami omuhle owayeyinceku yebandla ngaphambi kokuba ilungiselelo labadala libe khona. Wayenguhlobo lwendoda eyayithanda ukubeka ikati phakathi kwamajuba. Ngenkathi ngenziwa umdala kuma-1970s, wanginikeza incwajana eyayilahliwe, kodwa eyayikade inikezwe zonke izinceku zebandla. Sachaza imihlahlandlela eqondile yokuthi umuntu kufanele aqhubeke isikhathi eside kangakanani esuswe ekuhlanganyeleni kuye ngesono sakhe. Unyaka ngalokhu, ubuncane beminyaka emibili walokho, njll. Ngathukuthela ngifunda nje. (Ngifisa nje ukuthi ngabe ngiyigcinile, kepha othile usenayo eyangempela, ngicela uskene ungithumele ikhophi nge-imeyili.)
Iqiniso ngukuthi, sikwenza lokhu ngezinga elithile. Kukhona de facto ubuncane besikhathi umuntu kufanele asuswe kulo. Uma abadala bebuyisela isifebe esikhathini esingaphansi konyaka, bazothola incwadi evela ehhovisi legatsha becela incazelo yokucacisa isenzo. Akekho ofuna ukuthola incwadi efana naleyo evela egatsheni, ngakho ngokuzayo, bazokwazi ukwelula isigwebo okungenani unyaka. Ngakolunye uhlangothi, abadala abashiya indoda iminyaka emibili noma emithathu ngeke baphinde babuzwe.
Uma umbhangqwana oshadile uhlukaniswa futhi kunesizathu sokukholelwa ukuthi wakuthinta ukuphinga ukunikeza ngamunye isisekelo esingokomBhalo sokuphinde ashade, isiqondisi esisitholayo — esihlala sikhuluma ngamazwi, singabhaliwe — asifanele ukuphindisela ngokushesha okukhulu ukuze singanikeli abanye umbono abangawenza ngokufanayo futhi bavele babelula.
Siyakhohlwa ukuthi umahluleli waso sonke isintu ubukele futhi uzonquma ukuthi yisiphi isijeziso okufanele asikhiphe nokuthi yini isihe angasikhulisa. Akubi phansi endabeni yokukholwa kuJehova nakumahluleli wakhe omisiwe, uJesu Kristu?
Iqiniso ngukuthi uma umuntu eqhubeka ona, ngisho ngasese, imiphumela ayinakugwenywa. Kumele sivune esikuhlwanyelayo. Lowo ngumgomo obekwe uNkulunkulu futhi ngenxa yalokho awunakuphikwa. Umuntu ophikelela esonweni, ecabanga ukuthi ukhohlisa abanye, uyazikhohlisa. Inkambo enjalo izomane iholele ekuqiniseni kwenhliziyo; kuze kube sezingeni lokuthi ukuphenduka kuba okungenakwenzeka. UPowula wakhuluma ngonembeza obukade ubanjiwe kungathi yinsimbi yokubeka uphawu. Ubuye futhi wakhuluma ngabathile ababenikezwe uNkulunkulu esimweni sengqondo esingavunyelwe. (I-1 uThimothi 4: 2; Roma 1: 28)
Kunoma ikuphi, kuvela ukuthi ukusebenzisa uMathewu 18: 15-17 kuzo zonke izinhlobo zezono kuzosebenza nokuthi kunikeza inzuzo yokubeka umthwalo wokuqaphela izinhloso ezinhle zomfowethu lapho kufanele, kungabi nabanye abakhethiweyo iqembu, kepha ngamunye wethu.
____________________________________________________________________________________________________

[1] INguqulo Yezwe Elisha YemiBhalo Engcwele, i-copyright ka-2014, i-Watch Tower Bible & Tract Society
[2] Yalusa Umhlambi KaNkulunkulu, i-copyright ka-2010, i-Watch Tower Bible & Tract Society
[3] Njengoba kuxoxwe ngazo Yiba Nesizotha Ekuhambeni NoNkulunkulu kunezono ezithile ezikhona nezobugebengu ngokwemvelo. Izono ezinjalo, noma ngabe zisingathwa ebandleni, kumele zidluliselwe kwabaphethe (“izikhonzi zikaNkulunkulu”) ngenxa yokuhlonipha ilungiselelo laphezulu.

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    39
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x