Ukuhlela Okufingqiwe Kwezahluko Zebhayibheli Ezibalulekile ku-Chronological Order[i]

Umbhalo wesihloko: ULuka 1: 1-3

Esihlokweni sethu sesingeniso sibeke imithetho eyisisekelo futhi sabhekisa amabombo lapho sibheka khona "Uhambo Lokuthola Ukuthola Isikhathi".

Ukusungula Izimpawu Nezimpawu Zomhlaba

Kuzo zonke izinkambo kukhona izibonakaliso zezimpawu, izimpawu zomhlaba kanye nezikhombisi zendlela. Ukuze siphumelele ukufinyelela lapho besihlose ukuya khona kubalulekile ukuthi sibalandele ngokulandelana okuyikho, uma kungenjalo singagcina belahlekile noma endaweni engafanele. Ngakho-ke, ngaphambi kokuqala ku- "Uhambo lwethu Lokuthola Isikhathi", sizodinga ukukhomba izibonakaliso nezimpawu zomhlaba, nokuhleleka kwazo okuyikho. Sisebenzelana nezincwadi eziningana zeBhayibheli futhi ngaphezu kwalokho, njengoba kuthintwe esihlokweni sokuqala, iNcwadi kaJeremiya ihlelwe ngesihloko, kunokuba ibhalwe ikakhulu ngokulandelana kwezikhathi.[Ii] ukuhleleka. Ngakho-ke sidinga ukukhipha izibonakaliso (ngesimo esifingqiwe sezahluko ezibalulekile zebhayibheli (umthombo wethu)) futhi siqinisekise ukuthi zihlelwe ngokufanele ngokulandelana kwezikhathi (noma isikhathi esihlobene). Uma singakwenzi lokhu, khona-ke kuzoba lula kakhulu ukusebenzisa kabi izibonakaliso bese sihamba ngendlela engafanele. Ngokukhethekile, kungaba lula ukuhamba ngemibuthano bese udidanisa isignesha nenye esivele siyilandela futhi senze ukucabanga ukuthi kuyafana, lapho kuhlukile ngenxa yendawo ezikuyo (umongo).

Enye inzuzo yokubeka izinto ngokulandelana kwezikhathi noma ezilandelanayo zezikhathi ukuthi akudingeki sikhathazeke ngokunikeza izinsuku zanamuhla. Sidinga kuphela ukuqopha ubuhlobo bosuku oluthile lomcimbi ukuya kolunye umcimbi womcimbi. Zonke lezozinsuku noma imicimbi ephathelene neNkosi eyodwa noma umugqa wamaKhosi, ifakwe ngokulandelana, ingachazwa njengomugqa wesikhathi. Sidinga futhi ukukhipha ukuxhumana phakathi kwezikhathi ezahlukahlukene. Isibonelo, njengokuphakathi kwamakhosi akwaJuda namakhosi aseBabiloni, naphakathi kwamakhosi aseBabiloni namakhosi amaMede-Persia. Lokhu kuchazwa njengezivumelanisi[Iii]. Isibonelo se-synchronism nguJeremia 25: 1 oxhumanisa i-4th unyaka kaJehoyakimi, inkosi yakwaJuda ene-1st Unyaka kaNebukadinesari, inkosi yaseBabele. Lokhu kusho i-4th unyaka kaJehoyakimi uhlangana ne-1 noma ngesikhathi esifanayost unyaka kaNebukadinesari. Lokhu kunika amandla ukuhlelwa kwezikhathi okuhlukile nokuvumelanayo ukuze zihlelwe ngesikhathi esifanelekile sesihlobo.

Amavesi amaningi eBhayibheli aqopha unyaka futhi mhlawumbe nenyanga nosuku lwesiprofetho noma umcimbi, njengonyaka wokubusa kweNkosi. Ngakho-ke kungenzeka ukwakha isithombe esibonakalayo sokulandelana kwezenzakalo kuphela ngalesi sisekelo. Lesi sithombe siyakwazi ukusiza umbhali (kanye nanoma yibaphi abafundi) ekutholeni yonke imibhalo ebalulekile[Iv] ngokwesimo sabo esifanele. Lesi sithombe sezehlakalo siyakwazi ukusebenza njengomthombo wereferensi (njengebalazwe) sisebenzisa isifinyezo sezahluko ezisezingeni ezisetshenziswayo zeBhayibheli ngokulandelana kwesikhathi njengoba sihlanganisiwe. Ukufingqa okulandelayo kudalwe ngokusebenzisa ukubhekiswa kokulandelana kwezenzakalo kuze kube unyaka nonyaka wokubusa kweNkosi otholakala ezahlukweni eziningi futhi kuhlolisiswa umongo nokuqukethwe kwezinye izahluko. Umphumela walokhu kuhlanganiswa ulandela ngesifushaniso.

Umdwebo ongezansi umdwebo owenziwe lula wokulandelana kwamaKhosi alesi sikhathi esakhiwe emgodleni omkhulu ovela embhalweni weBhayibheli. Lawo Makhosi anezinhlaka ezinesibindi ashiwo embhalweni weBhayibheli. Ezisele yilezo ezaziwa emithonjeni yezwe.

Umdwebo 2.1 - Ukulandelana Okulula Kwamakhosi ENkathi Yomusa - I-Neo-Babylon.

I-Fig 2.1

 

Umdwebo 2.2 - Ukulandelana Kwenziwe lula Kwamakhosi ENkathi Yomhlaba - Iposi laseBabele.

Lezi zifingqo zi-oda ngesikhathi sokubhala okuningi njengoba zisebenza, ngenkathi kubhekwana nazo zonke izahluko, kusetshenziswa imininingwane engaphakathi kwesahluko, noma imicimbi okukhulunywa ngayo, engabelwa isikhathi ngokususelwa kumcimbi ofanayo oshiwo kwenye incwadi noma esahlukweni esinenkomba yesikhathi kanye nomongo ofanayo kumcimbi okwenza kubonakale ngokucacile.

Imihlangano ilandelwe:

 • Izinombolo zamavesi zikubakaki (1-14) nalezo ezinesibindi (15-18) khombisa iphuzu elibalulekile.
 • Izikhathi zesikhathi zeminyaka kubakaki njenge- “(3th ukuze 6th Unyaka kaJehoyakimi?) (ICrown Prince + 1st ukuze 3rd Unyaka uNebukadinesari) ”kubonisa iminyaka ebaliwe. Lokhu kusekelwe emicimbini ekulesi sahluko esihambisana noma ukulandela ngokusobala ezinye izahluko ezinikezwe ngokusobala.
 • Izikhathi zesikhathi zeminyaka ezingekho kubakaki ezifana “nonyaka wesine (4th) kaJehoyakimi, 1st Unyaka kaNebukhadirezari ”ukhombisa ukuthi yomibili le minyaka kukhulunywa ngayo embhalweni weBhayibheli ngakho-ke ukuvumelanisa okuqinile, okuthembekile. Le synchronism ifana iminyaka yeminyaka ephakathi kwemakhosi amabili, uJehoyakimi noNebukadinesari. Ngakho-ke noma imiphi imicimbi eshiwo njengeyenzeka kwi-4th unyaka kaJehoyakimi kweminye imibhalo, kungashiwo ukuthi nayo yenzeka kwi1st Unyaka kaNebukadinesari ngenxa yalesi sixhumanisi, okuphambene nalokho, noma yimuphi umcimbi usho noma uxhumene ne-1st unyaka kaNebukadinesari kungashiwo ukuthi kwenzeka kwi-4th unyaka kaJehoyakimi.

Ake siqale uhambo lwethu lokutholwa ngokuhamba kwesikhathi.

a. Ukufingqwa kuka-Isaya 23

Isikhathi Sesikhathi: Yabhalwa ngemuva kokuhlaselwa kweNkosi uSargon yase-Asiriya e-Ashdodi (c. 712 BCE)

Amaphuzu Ayinhloko:

 • (1-14) Isimemezelo ngokumelene neTire. UJehova ukuze abangele ukuwa kweTire futhi asebenzise amaKaledi (abaseBabiloni) ukudala ukubhujiswa nokucekelwa phansi.
 • (15-18) ITire kufanele ikhohlwe iminyaka eyi-70 ngaphambi kokuba ivunyelwe ukuzakhela kabusha.

b. Ukufingqwa kukaJeremiya 26

Isikhathi Sesikhathi: Ukuqala kokubusa kukaJehoyakimi (v1, Ngaphambi kukaJeremia 24 kanye ne25).

Amaphuzu Ayinhloko:

 • (1-7) Ukhulele kwaJuda ukuze alalele ngenxa yenhlekelele uJehova ahlose ukuletha.
 • (8-15) Abaprofethi nabapristi bavukela uJeremiya ngokuprofethisa ukubhujiswa futhi bafuna ukumbulala.
 • (16-24) Izikhulu nabantu bavikela uJeremiya ngesisekelo sokuthi uprofetha ngoJehova futhi amanye amadoda amadala akhulumela uJeremiya, anikeze izibonelo zomyalezo ofanayo wabaprofethi bangaphambilini.

c. Ukufingqwa kukaJeremiya 27

Isikhathi Sesikhathi: Ukuqala kokubusa kukaJehoyakimi, Iphinda Umlayezo kuZedekiya (Ofana noJeremia 24).

Amaphuzu Ayinhloko:

 • (1-4) Imigoqo yejoka namaBhendi kuthunyelwe kwa-Edomi, kwaMowabi, emadodaneni ka-Amoni, eTire naseSidoni.
 • (5-7) UJehova unikeze uNebukadinesari onke la mazwe, kuyomelwe amkhonze kanye nabalandela esikhundleni sakhe, kuze kufike isikhathi sezwe lakhe.
 • (5-7) … Ngikunikeze kuye okubonakale kulungile emehlweni ami,… ngisho nezilo zasendle ngiyinikile ukuba zimkhonze. (Bona uJeremia 28: 14 noDaniel 2: 38[V]).
 • (8) Isizwe esingamkhonzi uNebukadinesari siyophela ngenkemba, nangendlala, nangesifo esiwumshayabhuqe.
 • (9-10) Ungalaleli abaprofethi bamanga abathi 'ngeke uyikhonze inkosi yaseBabele'.
 • (11-22) Gcina Ukukhonza iNkosi yaseBabiloni futhi ngeke uphele.
 • (12-22) Umlayezo wamavesi wokuqala we-11 aphindiselwe kuZedekiya ngosuku olulandelayo.

I-vesi 12 njenge-v1-7, iVesi 13 njenge-v8, iVesi 14 njenge-v9-10,

Zonke izinto zasethempelini zokuya eBhabhiloni uma ungamkhonzi uNebukadinesari.

d. Isifinyezo sikaDaniel 1

Isikhathi sesikhathi: Okwesithathu (3rd) unyaka kaJehoyakimi. (v1)

Amaphuzu Ayinhloko:

 • (1) Ku-3rd Ngonyaka kaJehoyakimi, iNkosi uNebukadinesari iza futhi ivimbezele iJerusalema.
 • (2) Esikhathini esizayo, (cishe i-4 kaJehoyakimith unyaka), uJehova unikela kuJehoyakimi kuNebukadinesari nezinye izinto zasethempelini. (Bona i-2 Kings 24, Jeremiah 27: 16, 2 IziKronike 35: 7-10)
 • (3-4) UDaniel nabangane bakhe bayiswe eBhabheli

e. Isifinyezo sikaJeremiya 25

Isikhathi Sesikhathi: Okwesine (4th) unyaka kaJehoyakimi, 1st Unyaka kaNebukadinesari[vi]. (i-v1, iminyaka engu-7 ngaphambi kwesifinyezo sikaJeremiya 24).

Amaphuzu Ayinhloko:

 • (I-1-7) Izilumkiso zinikezwe iminyaka edlule ye-23, kepha akukho nothi ethathiwe.
 • (8-10) UJehova waletha uNebukadinesari ngokumelana noJuda nezizwe ezizungezile ukuba zichithe, zenze intoamangala, zichitheke.
 • (11)[vii] Izizwe kuzofanele zisebenze iBhabheli 70 iminyaka.
 • (12) Lapho iminyaka engamashumi ayisikhombisa isigcwalisiwe, iNkosi yaseBabele izobikwa, iBabele libe yihlane eliyincithakalo.
 • (13-14) ukugqilazwa kanye nokubhujiswa kwezizwe kuzokwenzeka nakanjani ngenxa yezenzo zikaJuda nezizwe ngokungalaleli izixwayiso.
 • (15-26) Indebe yewaini yokufutheka kukaJehova ukudakwa yiJerusalema noJuda - ibenze babe yindawo ebhuqiwe, into emangazayo, ukushaya ikhwela, isiqalekiso - (njengalapho uJeremiya ebhala isiprofetho[viii]).  UFaro, Amakhosi ase-Uzi, amaFilisti, i-Ashikeloni, neGaza, ne-Ekroni, ne-Ashidodi, ne-Edomi, noMowabi, namadodana ka-Amoni, namakhosi aseTire, neSidoni, neDedani, neTema, neBuzi, namakhosi ama-Arabhu, noZimri, no-Elamu, namaMedi.
 • (27-38) Akukho ukuphunyula ekwahluleleni kukaJehova.

f. Ukufingqwa kukaJeremiya 46

Isikhathi Sesikhathi: 4th Unyaka kaJehoyakimi. (v2)

Amaphuzu Ayinhloko:

 • (1-12) Amarekhodi Wempi phakathi kukaFaro Neko neNkosi uNebukadinesari eKharikemishi e-4th unyaka kaJehoyakimi.
 • (13-26) IGibithe elahlekela iBhabheli, ukulungela ukubhujiswa nguNebukadinesari. IGibhithe lalizonikelwa ezandleni zikaNebukadinesari nezinceku zakhe isikhashana, futhi ngokuhamba kwesikhathi wayezoba nezakhamizi futhi.

g. Isifinyezo sikaJeremiya 36

Isikhathi Sesikhathi: 4th Unyaka kaJehoyakimi. (v1), 5th Unyaka kaJehoyakimi. (v9)

Amaphuzu Ayinhloko:

 • (1-4) i-4th unyaka kaJehoyakimi uJeremiya wayala ukuba zibhale phansi zonke iziprofetho kanye nezimemezelo ayezenzile kusukela ezinsukwini zikaJosiya ngethemba lokuthi babeyophenduka, futhi uJehova uzokwazi ukubathethelela.
 • (5-8) UBharuki ufunda lokho ayekuqophe ngokumemezela kukaJeremiya ethempelini.
 • (9-13) i-5th unyaka kaJehoyakimi (9th Inyanga) UBharuki uphinda ukufundwa ethempelini.
 • (14-19) Izikhulu zithola ukufundwa ngasese kwamazwi kaJeremiya.
 • (20-26) Imibhalo kaJeremiya yayifunda phambi kweNkosi nayo yonke inkosana. Base bephonswa ku-brazier futhi bashiswa. UJehova ufihla uJeremiya noBharuki kufihlwe intukuthelo yeNkosi.
 • (27-32) UJehova utshela uJeremiya ukuthi abhale ikhophi entsha, futhi ukungabikhona komngcwabo kaJehoyakimi lapho kubikezelwa. UJehova uthembisa ukuthi uJehoyakimi nabasekeli bakhe bazolandisa ngezenzo zabo.

h. Ukufingqwa kwama-2 AmaKhosi 24

Isikhathi Sesikhathi: (4th ukuze 7th Unyaka kaJehoyakimi?) (1st ukuze 4th Unyaka uNebukadinesari), (11th unyaka uJehoyakimi (v8), (8th UNebukadinesari), izinyanga ze-3 zokubusa kukaJehoyakini (v8) nokubusa kukaZedekiya

Amaphuzu Ayinhloko:

 • (1-6) UJehoyakimi ukhonza uNebukadinesari 3 iminyaka, bese kuba amavukela-mbuso (emelene nezixwayiso zikaJeremia).
 • (7) IBhabheli labusa lisuka eTrrent Valley yaseGibithe liya ku-Ewufrathe ngasekupheleni kwalesi sikhathi.
 • (8-12) (11th Unyaka kaJehoyakimi), uJehoyakini ubusa izinyanga ze-3 ngenkathi ivinjezelwa uNebukadinesari (8th Unyaka).
 • (13-16) UJehoyakini nabanye abaningi bathunjwa eBhabhulona. I-10,000 ithathiwe, kusele isigaba esiphansi kuphela. Ama-7,000 ayengamadoda angamaqhawe, izisebenzi ze-1,000.
 • (17-18) UNebukadinesari ubeka uZedekiya esihlalweni sobukhosi sakwaJuda obusa iminyaka eyi-11.
 • (19-20) UZedekiya wayeyinkosi embi wahlubuka eNkosini yaseBabele.

i. Ukufingqwa kukaJeremiya 22

Isikhathi Sesikhathi: Emuva kokubusa kukaJehoyakimi (v18, Renced 11 Zaka,).

Amaphuzu Ayinhloko:

 • (1-9) Isixwayiso sokunikeza uBulungiswa uma ezohlala eyinkosi. Ukungalaleli nokwehluleka ukusebenzisa ubulungisa kuzoholela ekuqothulweni kwendlu yeNkosi yakwaJuda nokubhujiswa kweJerusalema.
 • (10-12) Utshelwe ukuthi angamkhaleli uShalum (uJehowahazi) oyofela ekudingisweni eGibhithe.
 • (13-17) Iphinda isexwayiso ukusebenzisa ubulungisa.
 • (18-23) Ukufa kukaJehoyakimi nokuntuleka komngcwabo onesizotha kwabikezelwa, ngenxa yokungalaleli izwi likaJehova.
 • (24-28) UConiah (uJehoyakini) uxwayise ngekusasa lakhe. Wayezonikelwa esandleni sikaNebukadinesari futhi ayiswe ekudingisweni nonina futhi afele ekudingisweni.
 • (29-30) UJehoyakini wayezokwehla 'njengongenamntwana' ngoba akukho nzalo yakhe eyayizobusa esihlalweni sobukhosi sikaDavide nakwaJuda.

j. Isifinyezo sikaJeremiya 17

Isikhathi Sesikhathi: Akucaci kahle. Ngokunokwenzeka sekwephuzile ekubuseni kukaJosiya, kepha nakanjani ekuqaleni kwakamuva ekuqaleni kokubusa kukaZedekiya. Ngokubhekisele ekunganweni kweSabatha kungaba sekubusweni kukaJehoyakimi noma ukubusa kukaZediya.

Amaphuzu Ayinhloko:

 • (1-4) AmaJuda kuzofanele akhonze izitha zawo ezweni angalazi.
 • (5-11) Ukhuthaze ukuthembela kuJehova, owayezobabusisa. Isixwayiso ngenhliziyo yomuntu ekhohlisayo.
 • (12-18) Bonke labo abezwayo futhi bangazinaki izixwayiso zikaJehova bayojabha. UJeremia uthandazela ukuthi ihlazo lingehli kuye, njengoba eye wathembela futhi walalela izicelo zikaJehova futhi wethembekile kuJehova.
 • (19-26) UJeremiya watshela ukuthi axwayise amaKhosi akwaJuda nezakhamizi zaseJerusalema ikakhulukazi ukuthi zilalele umthetho weSabatha.
 • (27) Imiphumela yokungalaleli iSabatha yayiwukubhujiswa kweJerusalema ngomlilo.

k. Ukufingqwa kukaJeremiya 23

Isikhathi Sesikhathi: Cishe ekuqaleni kokubusa kukaZedekiya. (Ishicilele iminyaka ye-11)

Amaphuzu Ayinhloko:

 • (1-2) Maye kubelusi, bahlukumeza futhi bahlakaza izimvu zakwa-Israyeli / uJuda.
 • (3-4) Izinsalela zezimvu okufanele ziqoqwe nabelusi abahle.
 • (5-6) Profetha ngoJesu.
 • (7-8) Abathunjiwe bazobuyela. (Ezovele zithathwe noJehoyakini)
 • (9-40) Isexwayiso: Ungabalaleli abaphurofethi bamanga abangazange babathume.

l. Ukufingqwa kukaJeremiya 24

Isikhathi Senkathi: Kwasekuqaleni Kakhulu Ekubuseni kukaSedekiya lapho ukuxoshwa kukaJehoyakini (aka Jeconiah), izikhulu, izingcweti, abakhi, njll., Besanda kuqeda. (Kuyafana noJeremia 27, 7 Zaka emva kukaJeremia 25).

Amaphuzu Ayinhloko:

 • (1-3) Amabhasikidi Amabili Amakhiwane, amahle nokubi (awadliwe).
 • (4-7) Izithunjwa ezithunyiwe zifana namakhiwane amahle, zizobuya ekudingisweni.[ix]
 • (8-10) UZedekiya, izikhulu, insali yaseJerusalema, abaseGibithe bangamakhiwane amabi - bayothola indlala yenkemba, isifo esiwumshayabhuqe size siphele.

m. Ukufingqwa kukaJeremiya 28

Isikhathi Sesikhathi: 4th Unyaka wokubusa kukaZedekiya (v1, Ngemuva nje kukaJeremia 24 no27).

Amaphuzu Ayinhloko:

 • (1-17) UHananiya uprofethisa ukuthi ukudingiswa (kukaJehoyakiniin et al) kuzophela kungakapheli iminyaka eyi-2, uJeremiah ukhumbuza konke ukuthi uJehova uthe ngeke. UHananiya uyafa kungakapheli izinyanga ezimbili, njengoba uJeremiya aprofethayo.
 • (11) Isiprofetho samanga sikaHananiya sokuthi uJehova wayezophula “ijoka likaNebukadinesari inkosi yaseBabele kungakapheli iminyaka emibili kusukela entanyeni yazo zonke izizwe. "
 • (14) Ijoka lensimbi ukufaka esikhundleni seJoke lokhuni elibekwe entanyeni yazo zonke izizwe, ukuze bakhonze uNebukadinesari, kufanele bamkhonze, ngisho nezilo zasendle engizomnika zona. (Bheka uJeremiya 27: 6 noDaniel 2:38[X]).

n. Ukufingqwa kukaJeremiya 29

Isikhathi Sesikhathi: (4th Unyaka ka-Zediyaya ngenxa yemicimbi elandelayo ukusuka kuJeremia 28)

Amaphuzu Ayinhloko:

 • Incwadi yathunyelwa kuma-Exiles kanye nezithunywa zikaZedekiya kuNebukadinesari ngemiyalo.
 • (I-1-4) Incwadi yathunyelwa ngesandla sika-Elasah kumaJuda asekudingisweni (kaJehoyakin Exile) eBabele.
 • (5-9) Abadingisiwe ukwakha izindlu lapho, batshale izingadi njll ngoba bazoba khona isikhashana.
 • (10) Ngokuvumelana nokugcwaliseka kweminyaka ye-70 ye (at) eBhabheli ngizobe senginaka futhi ngibabuyise.
 • (11-14) Ukube bebethandaza futhi bafune uJehova, ke wayethatha isinyathelo ababuyisele. (Bheka uDaniel 9: 3, 1 Kings 8: 46-52[xi]).
 • (15-19) AmaJuda awadingisiwe ayophishekelwa ngenkemba, indlala, isifo esiwumshayabhuqe, njengoba engamlaleli uJehova.
 • (20-32) Umyalezo kumaJuda athunjiwe - ungalaleli abaprofethi bethi uzobuya kungekudala.

o. Isifinyezo sikaJeremiya 51

Isikhathi Sesikhathi: 4th Unyaka kaSedekiya (v59, Imicimbi elandela uJeremiya 28 & 29)

Amaphuzu Ayinhloko:

 • Incwadi yathunyelwa ekudingisweni eBhabhiloni noSeraya.
 • (1-5) Ukubhujiswa kweBabeli kwabikezelwa.
 • (6-10) IBabiloni elingaphezu kokulashwa.
 • (11-13) Ukuwa kweBabiloni ngasesandleni samaMede okwabikezelwa.
 • (14-25) Imbangela yokubhujiswa kweBabele ukuphathwa kwabo nguJuda neJerusalema (isib. Ukubhujiswa nokudingiswa kukaJehoyakini, okwakwenzekile kamuva nje.
 • (26-58) Imininingwane engaphezulu yokuthi iBabiloni liwela kanjani kumaMede.
 • (59-64) Imiyalo enikezwe uSeraya yokumemezela lezi ziprofetho ngeBabiloni lapho ifika lapho.

k. Ukufingqwa kukaJeremiya 19

Isikhathi Sesikhathi: Ngaphambi nje kokuvinjezelwa kokugcina kweJerusalema (9th Unyaka uZedekiya kusuka kumicimbi, 17th Unyaka kaNebukadinesari)[xii]

Amaphuzu Ayinhloko:

 • (1-5) Isexwayiso kumaKhosi akwaJuda enhlekeleleni ngoba akhonza uBhali futhi agcwalisa iJerusalem ngegazi labamsulwa.
 • (I-6-9) IJerusalema lizoba yinto eyisimanga, abakhileyo kulo bazophendukela ebugebengwini.
 • (10-13) Imbiza ephukile phambi kofakazi ukukhombisa ukuthi idolobha laseJerusalema nabantu balo laliyophulwa kanjani.
 • (14-15) UJeremiya uphindaphinda isiyeleliso senhlekelele iJerusalema nemizi yalo ngoba ilukhuni intamo yayo.

q. Ukufingqwa kukaJeremiya 32

Isikhathi Sesikhathi: 10th Unyaka kaZedekiya, 18th Unyaka kaNebukadinesari[xiii], ngesikhathi sokuvinjezelwa kweJerusalema. (v1)

Amaphuzu Ayinhloko:

 • (1-5) IJerusalema ivinjezelwe.
 • (6-15) Ukuthengwa nguJeremiya Wezwe kumalume wakhe ukusayina uJuda uzobuya ekudingisweni. (Bona uJeremia 37: 11,12 - ngenkathi evinjelwa okwesikhashana ngenkathi uNebukadinesari ebhekene nosongo lwaseGibhithe)
 • (16-25) Umkhuleko kaJeremiya kuJehova.
 • (26-35) Ukubhujiswa kweJerusalema kuqinisekisiwe.
 • (36-44) Ukubuya kusuka ekudingisweni kuthenjisiwe.

r. Ukufingqwa kukaJeremiya 34

Isikhathi Sesikhathi: Ngesikhathi sokuvinjezelwa kweJerusalema (10th - 11th Unyaka kaZedekiya, 18th - 19th Unyaka kaNebukadinesari, ngokusekelwe ezenzakalweni ezalandela kusuka kuJeremia 32 noJeremia 33).

Amaphuzu Ayinhloko:

 • (1-6) Ukubhujiswa komlilo kweJerusalema kwabikezelwa.
 • (7) Kusasele iLakishi ne-Azeka kuphela kuyo yonke imizi ebiyelwe engazange iwele kwiNkosi yaseBabele.[xiv]
 • (8-11) Inkululeko imenyezelwe ezincekweni ngokuya nge-7th Unyaka weSabatha Wonyaka, kodwa kungekudala ubuyiselwe emuva.
 • (12-21) Ukhunjuzwa ngomthetho wenkululeko futhi utshelwe ukuthi uzobhujiswa ngalokhu.
 • (22) IJerusalema noJuda kwakuzokwenziwa incithakalo.

s. Ukufingqwa kukaHezekeli 29

Isikhathi Sesikhathi: 10th inyanga 10th Ukuphuma Konyaka kukaJehoyakini (v1, 10th Unyaka uZedekiya), kanye 27th Ukuphuma Konyaka kukaJehoyakini (v17, 34th U-Regnal Year uNebukhadinezari).

Amaphuzu Ayinhloko:

 • (1-12) I-Gibhithe ukuba ichitheke futhi ingahlalwa iminyaka engu-40. AbaseGibhithe basakazeke.
 • (13-16) AbaseGibhithe bazobuthwa futhi futhi ngeke baphinde babuse ezinye izizwe.
 • (17-21) i-27th Unyaka wokudingiselwa kukaJehoyakini, uHezekeli uprofetha ukuthi iGibhithe izonikelwa njengempango kuNebukadinesari.

t. Ukufingqwa kukaJeremiya 38

Isikhathi Sesikhathi: (10th Noma i-11th Unyaka) kaZedekiya, (18th Noma i-19th Unyaka kaNebukadinesari[xv]), ngesikhathi sokuvinjezelwa kweJerusalema. (v16)

Amaphuzu Ayinhloko:

 • (1-15) UJeremiya wafaka umgodi wokuprofeta ngokubhujiswa, wasindiswa ngu-Ebhedi-Meleki.
 • (16-17) UJeremiya utshela uZedekiya uma ephuma aye kwabaseBabiloni, azophila, futhi iJerusalema ngeke lishiswe ngomlilo. (kuchithwe, kuchithwe)
 • (18-28) UZedekiya uhlangana ngasese noJeremiya, kepha wesaba Amakhosi ngakho-ke awenzi lutho. UJeremiya ugcinwe ngaphansi kokuvikelwa kuze kuwa iJerusalema.

u. Isifinyezo sikaJeremiya 21

Isikhathi Sesikhathi: (9th ukuze 11th Unyaka kaZedekiya), (17th ukuze 19th Unyaka kaNebukadinesari[xvi]), ngesikhathi sokuvinjezelwa kweJerusalema.

 • Iningi labahlali baseJerusalema lizokufa bese abaseleyo befaka uZedekiya ezandleni zikaNebukadinesari.

v. Isifinyezo sikaJeremiya 39

Isikhathi Sesikhathi: 9th (v1) kuya ku-11th (v2) Unyaka kaZedekiya, (17th ukuze 19th Unyaka kaNebukadinesari[xvii]), ngesikhathi sokuvinjezelwa kweJerusalema.

Amaphuzu Ayinhloko:

 • (1-7) Ukuqala kuka Siege kweJerusalema, phunyuka futhi uthathwe uZedekiya.
 • (8-9) IJerusalema lashiswa.
 • (11-18) UNebukadinesari unikeza imiyalo yokusindisa uJeremiya no-Ebhedi-Meleki banikezwe inkululeko.

w. Isifinyezo sikaJeremiya 40

Isikhathi Sesikhathi: 7th ukuze 8th inyanga 11th Unyaka uZedekiya (osusiwe), (19th Unyaka uNebukadinesari).

Amaphuzu Ayinhloko:

 • (1-6) UJeremiya wavumela ukuthi akhethe lapho ayezohlala khona uNebuzaradani (induna kaNebukadinesari ye-Body Guard)
 • (7-12) AmaJuda abuthana kuGedaliya eMispa. AmaJuda avela kwaMowabi, kwa-Amoni nakwa-Edomi, njll. Eza kuGedaliya ukuzonakekela izwe.
 • (13-16) UGedaliya uxwayise ngesakhiwo sokubulala esenziwe yiNkosi yamadodana ka-Amoni.

x. Ukufingqwa kwama-2 AmaKhosi 25

Isikhathi Sesikhathi: 9th (v1) kuya ku-11th (v2) Unyaka kaZedekiya, (17th ukuze) 19th (v8) unyaka kaNebukadinesari[xviii], phakathi nangemva nje kokuvinjezelwa kweJerusalema.

Amaphuzu Ayinhloko:

 • (1-4) Ukuhlaselwa kweJerusalema nguNebukadinesari wase9th ukuze 11th unyaka kaSedekiya.
 • (5-7) Ukujaha nokuthwebula kukaZedekiya.
 • (8-11) i-19th unyaka kaNebukadinesari, iJerusalema neThempeli kushiswe ngomlilo, izindonga zacekelwa phansi, ukudingiswa kwabaseleyo abaningi.
 • (12-17) Abantu abaphansi bashiya, amagugu eThempeli asele kusukela ngesikhathi sikaJehoyakiniyiswa eBhabhiloni.
 • (18-21) Abaphristi Ababulewe.
 • (22-24) Insali encane esele ngaphansi kukaGedaliya.
 • (25-26) Ukubulawa kukaGedaliya.
 • (I-27-30) Ukukhishwa kukaJehoyakhin ngu-Evil-Merodach ku-37th unyaka wokudingiswa.

y. Isifinyezo sikaJeremiya 42

Isikhathi Sesikhathi: (Cishe i-8th inyanga 11th Unyaka uZedekiya (manje osusiwe), 19th Unyaka uNebukadinesari), maduze nje ngemuva kokubulawa kukaGedaliya.

Amaphuzu Ayinhloko:

 • (1-6) Abasasele kwaJuda bacela uJeremiya ukuba abuze uJehova futhi athembise ukulalela impendulo yakhe.
 • (7-12) Impendulo ayinikezwe uJehova yayiwukuthi ukuhlala ezweni lakwaJuda, uNebukadinesari wayengeke abahlasele noma abasuse.
 • (13-18) Isixwayiso esinikezwe ukuthi uma bengalaleli impendulo kaJehova bese esikhundleni sokuya eGibhithe lokho-ke imbubhiso abayesabayo, uzobathola lapho eGibhithe.
 • (19-22) Ngenxa yokuthi babecele uJehova base beyishaya indiva impendulo yakhe, babezobhujiswa eGibhithe.

z. Ukufingqwa kukaJeremiya 43

Isikhathi Senkathi: Cishe inyanga noma ngaphezulu ngemuva kokubulawa kukaGedaliya nokubalekela kwensali eGibhithe. (19th Unyaka kaNebukadinesari)

Amaphuzu Ayinhloko:

 • (1-3) UJeremiya wamangalela ngamanga abantu ngokunikeza imiyalo yokuthi bangayi eGibhithe.
 • (4-7) Isilali asimnaki uJeremiya futhi sifika eTah'panhes eGibhithe.
 • (8-13) UJeremiya uprofethela amaJuda eTahpanesi ukuthi uNebukadinesari uzofika lapho, ababhubhise, ashaye izwe laseGibithe, achithe amathempeli abo.

aa. Isifinyezo sikaJeremiya 44

Isikhathi Senkathi: Cishe inyanga noma ngaphezulu ngemuva kokubulawa kukaGedaliya nokubalekela kwensali eGibhithe. (19th Unyaka kaNebukadinesari)

Amaphuzu Ayinhloko:

 • (1-6) 'namuhla bona [iJerusalema kanye nemizi yakwaJuda] bayincithakalo, akukho ohlala khona. Kungenxa yezinto ezimbi abazenzile ukungicasula [uJehova]… '
 • (7-10) Isixwayisi senhlekelele uma (amaJuda) eqhubeka enkambweni yawo yokuphambuka.
 • (11-14) Insali eyabalekela eGibhithe yayizokufela khona ngesijeziso sikaJehova bese kubalekela abambalwa kuphela.
 • (15-19) Wonke amadoda nabesifazane abangamaJuda abahlala ePathros, eGibhithe, bathi bazoqhubeka nokuhlabela iNdlovukazi yezulu, ngoba babengenazinkinga lapho bekwenza lokho.
 • (20-25) UJeremiya uthi kunjalo ngoba wenze leyo mihlatshelo yokuthi uJehova abalethele inhlekelele.
 • (26-30) Bambalwa kuphela abazophunyuka enkembeni bese bebuya eGibhithe besiya kwaJuda. Kuyofanele bazi ukuthi izwi likabani lifezekile, elikaJehova noma elabo. Isibonakaliso sokuthi lokhu kuzokwenzeka ukunikwa kukaFaro Hophra[xix] ezandleni zezitha zakhe.

Umdwebo 2.3 - Ukusuka ekuqaleni kweBandla Lomhlaba WaseBabiloni kuya ku-19th Ukuxoshwa Kwonyaka kukaJehoyakini.

Le ngxenye yokufingqa yezahluko ezifanele zeBhayibheli iphethwa ku-3 yethurd i-athikili yochungechunge, iyaqhubeka kusukela ku-19th unyaka wokudingiswa kukaJehoyakini.

Sicela uqhubeke nathi kuhambo lwethu lokutholwa ngeSikhathi… ..  Uhambo Lokutholwa Ngokuhamba kwesikhathi - Ingxenye 3

_________________________________

[i] Kuhlelwe ngokulandelana kwezikhathi ngangokunokwenzeka ngokwesikhathi esibhalwe embhalweni weBhayibheli.

[Ii] Igama “ngokulandelana kwezikhathi” lisho “ngendlela elandela ukulandelana kwesikhathi okwenzeka ngalo imicimbi noma amarekhodi”

[Iii] I-"Synchronisms" isho ukuhlangana ngesikhathi, ngesikhathi esisodwa, ngasikhathi sinye.

[Iv] Yonke imibhalo ecashuniwe ivela kwi-New World Translation of the Holy Scriptures 1984 Reference Edition ngaphandle kokuthi kuchazwe ngenye indlela.

[V] UDaniel 2: 36-38 '“Nanti iphupho, nokuchazwa kwalo siyakukusho phambi kwenkosi. Wena, nkosi, nkosi yamakhosi, wena onikelwe uNkulunkulu wamazulu umbuso, namandla, namandla, nesithunzi, nobuniké esandleni sakhe, nomaphi lapho abantwana babantu behlala khona, izilwane zase insimu nezidalwa ezinamaphiko zamazulu, nezimenze umbusi wazo zonke, wena uyikhanda legolide. '

[vi] ENcwadini kaJeremiya, iminyaka kaNebukadinesari ibalwa njengokubalwa kwaseGibithe. (Lokhu kungenzeka kungenxa yethonya laseGibhithe ngasekupheleni kokubusa kweNkosi uJosiya kanye nokubusa kukaJehoyakimi nokuthi uJeremiya waqeda ukubhala incwadi yakhe ekudingisweni eGibhithe.) Ukubalwa kwamakhosi eGibhithe kwakungekho mqondo weminyaka yobuzwe njengabaseBabiloni futhi ungabi nonyaka wokungena njengonyaka we-0, kodwa kunalokho njengonyaka owodwa. Ngakho-ke lapho ufunda unyaka u-1 UNebukadinesari kuJeremia lokhu kuqondwa njengokulingana neNyaka 0 I-Greek Regnal Year njengoba itholakala ezibhebheni ze-cuneiform. Noma yikuphi ukucaphuna okuvela eBhayibhelini kuzosebenzisa unyaka webhayibheli orekhodiwe (noma kubaliwe). Ngokufunda noma yimiphi imibhalo yezwe eqopha idatha ye-cuneiform kaNebukadinesari, ngakho-ke kudingeka sinciphise unyaka we-1 onyakeni weBhayibheli wokubusa kaNebukadinesari ukuze sithole inombolo yakhe yonyaka we-cuneiform waseBelgium.

[vii] Amavesi emiBhalo ku IBHALWE zingamavesi asemqoka. Yonke imibhalo izodingidwa ngokuningiliziwe kamuva.

[viii] Bona ingxoxo yakamuva kaJeremia 25: 15-26 kusigaba: Ukuhlaziywa kwemibhalo esemqoka.

[ix] UJeremia 24: I-5 NWT Reference 1984 Edition: “Njengala makhiwane amahle, ngakho-ke ngiyakubheka abathunjiweyo bakwaJuda, engizomukisa kule ndawo ezweni lamaKhaledi, ngendlela enhle ”. I-NWT 2013 Edition (Grey) "engimukisile kule ndawo”. Lokhu kubuyekezwa kusho ukuthi i-NWT manje iyavumelana nazo zonke ezinye izinguqulo futhi ikhombisa uJehova ngoJeremiya wayekhuluma ngalabo ababesanda kuthunjwa noJehoyakini, njengoba uNebukadinesari ebeka uZedekiya esihlalweni sobukhosi.

[X] Bheka Imibhalo yangaphambilini kaDaniel 2: 38.

[xi] Bona Amakhosi we-1 8: 46-52. Bheka Ingxenye 4, Ingxenye 2, "Iziprofetho Zangaphambili Zigcwaliswe yimicimbi yokudingiswa kwamaJuda futhi ziyabuya".

[xii] Bheka Umbhalo waphansi we- Year of Nebukhadinezari. Unyaka 17 = unyaka we-Regnal 16.

[xiii] Bheka Umbhalo waphansi we- Year of Nebukhadinezari. Unyaka 18 = unyaka we-Regnal 17.

[xiv] Isifinyezo esingeziwe sokuhunyushwa kweLachish Letters nesizinda esitholakala kumlobi.

[xv] Bheka Umbhalo waphansi we- Re Year kaNebukadinesari. Unyaka wokuBusa weBhayibheli 19 = unyaka wokuBhalwa kweReginal waseBelish 18.

[xvi] Bheka Umbhalo waphansi we- Year of Nebukhadinezari. Unyaka wokuBusa weBhayibheli 19 = Uhulumeni waseBhabheli waseRegino 18, unyaka webhayibheli 18 = unyaka waseBhabheli weRegum 17, unyaka webhayibheli 17 = unyaka waseBhabheli waseRegunini 16.

[xvii] Bheka Umbhalo waphansi we- Year of Nebukhadinezari. Unyaka we-19 = unyaka we-Regnal 18, unyaka u-18 = unyaka we-Regnal 17, unyaka u-17 = unyaka we-Regnal 16.

[xviii] Bheka Umbhalo waphansi we- Year of Nebukhadinezari. Unyaka we-19 = unyaka we-Regnal 18, unyaka u-18 = unyaka we-Regnal 17, unyaka u-17 = unyaka we-Regnal 16.

[xix] Kuyaqondakala ukuthi i-3rd Unyaka kaFaro Hophra wayeyi-18th Uhulumeni waseBabiloni waseReghea uNebukadinesari. UFaro Hophra wehlulwa (nguNebukhadinezari no-Ahmose) kwathi esikhundleni sikaHophra's 19th unyaka, eminye iminyaka ye-16 kamuva, elingana ne-34th Uhulumeni waseBabiloni waseReghea uNebukadinesari. Kwakuwunyaka ofanayo nesiprofetho sikaHezekeli 29: 17 lapho uNebukadinesari ayezonikezwa iGibithe njengembuyiselo yeTire.

UTadua

Imibhalo kaTadua.
  7
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x