Le ndatshana yesithathu izophetha ngokusungula izimbokodo esizodinga kuzo “Ohambweni Lokuthola Izikhathi”. Ihlanganisa isikhathi sesikhathi kusuka ku-19th unyaka wokudingiswa kukaJehoyakini i6th Unyaka kaDariyu umPersia (Omkhulu).

Bese kuba nokubuyekezwa kwezimpawu zokubaluleka ezibalulekile eziye zabonakala ngaphansi kwesihloko esithi “Imibuzo Yokuzindla (Ukubonisana NgemiBhalo)” ngokulungiselela ukungena nokulandela indlela yethu ku “Uhambo Lokuthola Isikhathi Sonke” esihlokweni sesine sochungechunge .

Ukufingqa kwemibhalo efanelekile - Ngemuva kwe-19th Yebor ekudingisweni kukaJehoyakini (kuqhubeka)

bb. Ukufingqwa kukaDaniel 4

Isikhathi Sesikhathi: Emaphakathi kuya engxenyeni yokugcina yokubusa kukaNebukadinesari? (Imisiwe iminyaka ye-43 Regnal) Ngemuva kokubhujiswa kokugcina kweJerusalema, kanye nokubanjwa kweTire neGibhithe.

Amaphuzu Ayinhloko:

 • (1-8) UNebukadinesari udumisa uNkulunkulu oPhezukonke futhi ukhumbula ukuba nephupho futhi acele uDaniel ukuthi ahumushe.
 • (9-18) UNebukadinesari ulandisa ngephupho lelo kuDaniel.
 • (19-25) UDaniel unikeza ukuhunyushwa kwephupho lesihlahla sesihlahla esikhulu esibucayi futhi esihlanganisiwe.
 • (26-27) UDaniel uxwayisa uNebukadinesari ukuthi aphenduke ngokuziqhenya kwakhe, ukuze iphupho lingangehli.
 • (28-33) UNebukadinesari akalaleli futhi wenza i-1 inyanga ngokuhamba kwesikhathi ngenkathi eziqhayisa ngezinto azifezile uJehova uyamshaya ukuze enze njengesilo sensimu ekufezekiseni iphupho.
 • (34-37) UNebukadinesari ubuyiselwa ebukhosini ekupheleni kwezinsuku.[i]

cc. Isifinyezo sikaDaniel 5

Isikhathi Sesikhathi: 16th usuku, 7th inyanga (Tishri) (ye-539 BC approx. Okthoba 5th ikhalenda yanamuhla) (17th Unyaka weRegnal weNabonidus, 14th Unyaka weRegnal kaBelishazari).

Amaphuzu Ayinhloko:

 • (1-4) UBelishasari unedili futhi usebenzisa izitsha zegolide nezesiliva ezivela ethempelini likaJehova.
 • (5-7) Ukubhala odongeni kuholela kuBelshazari enikeza i-3rd beka embusweni.
 • (8-12) UBelishasari uya ngokuya ethuka kuze kube yilapho iNdlovukazi (umama?) Iphakamisa ukubiza uDaniel.
 • (13-21) UBelishasari uphindaphinda isithembiso sokuthola umvuzo kuDaniel, omkhumbuza ngokwenzeka kuNebukadinesari.
 • (22-23) UDaniel usola uBelishasari.
 • (24-28) UDaniel uhumusha okubhalwe odongeni.
 • (29) UDaniel wavuza.
 • (30-31) IBabiloni liwela ngalobo busuku kuDariyu umMede futhi uBelishasari wabulawa.

dd. Ukufingqwa kukaDaniel 9

Isikhathi Sesikhathi: 1st unyaka kaDariyu umMede (v1)

Amaphuzu Ayinhloko:

 • (1-21st Unyaka kaDariyu umMede, uDaniel uyaqonda ukuthi yayiphela nini iminyaka ye-70 kusuka kuJeremia nezehlakalo ezazenzekile. (bona uJeremia 25: 12) (Isiprofetho siqondwe lapho sigcwalisiwe).
 • (3-19) UDaniel ubona ukuthi ukuphenduka kuyadingeka ukuqeda incithakalo yeJerusalema. (bona i-1 Kings 8: 46-52[Ii], UJeremiah 29: 12-29)
 • (20-27) Umbono onikezwe ingelosi yesiprofetho samasonto e-70 wokufika kukaJesu.

ee. Ukufingqwa kwe-2 IziKronike 36

Isikhathi Sesikhathi: Ukufa kukaJosiya kuya ku-1st unyaka kaKoresi wasePheresiya (Omkhulu (II))

Amaphuzu Ayinhloko:

 • (1-4) UJehowahazi uyinkosi izinyanga ze-3 ngaphambi kokuba inkosi yaseGibhithe imyise eGibhithe ibeke uJehoyakimi esihlalweni sobukhosi.
 • (5-8) UJehoyakimi mubi emehlweni kaJehova futhi uNebukadinesari uyamsusa.
 • (9-10) UJehoyakini wabekwa inkosi ngabantu. Ngemuva kwalokho uyiswe eBhabhiloni uNebukadinesari owenza uZedekiya inkosi.
 • (11-16) UZedekiya wenza kabi emehlweni kaJehova futhi uvukela uNebukadinesari. Abantu abazinaki izixwayiso.
 • (17-19) IJerusalema labhujiswa yiNkosi yaseBabele ngenxa yokushaya indiva izixwayiso.
 • (20-21) Izinceku zaseBabiloni kuze kube yilapho uKoresi eqala ukubusa. Ukugcwalisa izwi likaJehova ngoJeremiya, ngenkathi incithakalo ikhokhele amaSabatha (engagcinwanga), kuze kuphele iminyaka ye-70. (ukugcwalisa iminyaka ye-70)
 • (22-23) Ukufeza izwi likaJehova ngoJeremiya, uJehova wavusa uKoresi ukuba akhiphe i-1 yakhest Unyaka. (bona i-1 Kings 8: 46-52[Iii], Jeremiya 29: 12-29, Daniyeli 9: 3-19) “22 Ngonyaka wokuqala kaKoresi iNkosi yasePheresiya, ukuze izwi likaJehova ngomlomo kaJeremiya lifezeke, uJehova wavusa umoya kaKoresi inkosi yasePheresiya, ukuze enze isimemezelo sidlule kuwo wonke umbuso wakhe nangokubhala 1. Yilokhu uKoresi inkosi yasePheresiya akushilo 'Yonke imibuso yomhlaba uJehova uNkulunkulu waseZulwini unginikile yona, futhi yona ingithume ukuba ngiyakhele indlu eJerusalema, elikwaJuda. Noma ngubani phakathi kwenu kubo bonke abantu bakhe, uJehova uNkulunkulu wakhe makabe naye. Ngakho-ke akhuphuke. ".

ff. Ukufingqwa kukaJeremiya 52

Isikhathi Sesikhathi: U-1st Year kaZedekiya kuya ku-1st Unyaka wobubi-Merodach

Amaphuzu Ayinhloko:

 • (1-5) UZedekiya uba yinkosi, uvukela uNebukadinesari, okuholela ekuvinjezelweni kweJerusalema kusukela ngenyanga ye-10th, unyaka u-9 kaZedekiya (v4) kuya ku-11th Unyaka (v5). Bona uHezekeli 24: 1, 2. (10th usuku, 10th inyanga, 9th unyaka wokudingiswa kukaJehoyakin).[Iv]
 • (6-11) Ukuwa kweJerusalema e4th inyanga 11th unyaka kaSedekiya. Umndeni kaZedekiya wabulawa.
 • (12-16) Ukushiswa kweJerusalema neThempeli. AmaJuda amaningi adingiswa; izisebenzi ezimbalwa zisale noGedaliya.
 • (I-17-23) Ukuphangwa kwezinto ezisele zeThempeli, (ibhesari yethusi njll.)
 • (24-27) Ukubulawa Kompristi Ophakeme uSeraya no2nd Umpristi.
 • (28-30) Izikhathi ezahlukahlukene zokudingiswa zisho kanye nenani labadingisiwe abathunjiwe ekudingisweni ngakunye.
 • (31-34) Ukukhishwa kukaJehoyakini e1st U-Regnal Year we-Evil-Merodach (indodana kaNebukadinesari).

gg. Ukufingqwa kuka-Ezra 4

Isikhathi Sesikhathi: (2nd U-Cyrus unyaka?) Ku-2nd U-Regnal Year uDarius wasePheresiya (omkhulu) (v24)

Amaphuzu Ayinhloko:

 • (1-3) AmaSamariya azama ukujoyina amaJuda ekwakheni kabusha iThempeli futhi anqatshwa nguZerubabele.
 • (4-7) Ukuphikiswa okuvela kumaSamariya nakwabanye phakathi nokuyingxenye yokubusa kukaKoresi kukaDariyu wasePheresiya.
 • (8-16) Izikhalazo ngabaphikisi ku-Artaxerxes (Bardiya?)
 • (17-24) I-Artaxerxes imisa ukwakhiwa kabusha kwethempeli, kuze kube yi-2nd Unyaka weRegnal kaDariyusi wasePheresiya.

hh. Ukufingqwa kuka-Ezra 5

Isikhathi Sesikhathi: (2nd Unyaka kaDariyu umPheresiya (omkhulu) ngokukaHagayi noZakariya)

Amaphuzu Ayinhloko:

 • (1-5) UHagayi noZakariya baqala ukuprofetha futhi bakhuthaza ukwakhiwa kabusha kweThempeli. UZerubabele noJeshua baqala ukwakha kabusha.
 • (6-10) Incwadi eya kuDariyu ngabaphikisi bezama ukumisa umsebenzi wokwakha kabusha.
 • (11-16) Incwadi kaZerubabele eya kuDariyu ukuvikela isenzo samaJuda.
 • (17) UDariyu ucela ukuseshwa ezinqolobaneni zasesigodlweni, ukuze ahlulele.

ii. Ukufingqwa kukaZakariya 1

Isikhathi Sesikhathi: 2nd Unyaka weRegnal kaDarius the Great (Persian) (v1)

Amaphuzu Ayinhloko:

 • (1-2) Izwi likaJehova kuZakariya ku8th inyanga ye-2nd Unyaka weRegnal kaDariyusi wasePheresiya.
 • (3-6) UJehova unxusa amaJuda ukuthi abuyele kuye.
 • (I-7-11) Umbono ku-24th Usuku 11th inyanga 2nd U-Regnal Year kaDarius, ama-Angelo abika ukuthi akukho ukuphazamiseka emhlabeni.
 • (12) U-Angel uyabuza: Ngabe uJehova uzobonisa nini isihe iJerusalema noJuda, okuye kwachithwa iminyaka eyi-70 edlule.
 • (13-15) UJehova uthi wayefuna ukubasiza, kepha bazifaka kulokho kubhekisisa ngenxa yezenzo zabo zesono eziqhubekayo.
 • (I-16-17) Ithembisa ukubuyela eJerusalema ngesihe futhi ibone kwakhiwa kabusha ithempeli.
 • (18-21) Umbono wezimpondo.

jj. Isifinyezo sikaHagayi 1

Isikhathi Sesikhathi: 1st Usuku 6th inyanga 2nd Unyaka weRegnal kaDariyusi wasePheresiya. (v1)

Amaphuzu Ayinhloko:

 • (1) Izwi likaJehova kuHagayi ku1st Usuku 6th Inyanga 2nd Unyaka weRegnal kaDariyusi wasePheresiya.
 • (2-6) Abantu bebethi abanaso isikhathi sokwakha indlu kaJehova, nokho abantu banezindlu ezinhle ezigotshwe ngocelemba.
 • (7-11) UJehova ufuna indlu yakhe yakhiwe. UJehova wagodla amazolo nokukhula kwezilimo ngoba zazingakhiwa kabusha ithempeli.
 • (12-15) AmaJuda ashukunyiselwe ukuqala ku-24th usuku 6 inyanga 2nd Unyaka kaDariyu.

kk. Isifinyezo sikaHagayi 2

Isikhathi Sesikhathi: 21st Usuku 7th inyanga 2nd Unyaka we-Regnal kaDariyusi wasePheresiya. (v2 neSahluko 1)

Amaphuzu Ayinhloko:

 • (1-3) UHagayi ubuza amaJuda abona indlu kaJehova enkazimulweni yayo yangaphambili futhi angayiqhathanisa neyamanje.
 • (4-9) UJehova uthembisa ukuwasekela ekwakheni ithempeli.
 • (10-17) i-24th Usuku 9th AmaJuda awazange abusiswe ngoba ayengcolile futhi engalaleli.
 • (18-23) UJehova ubacela ukuba bashintshe izinhliziyo futhi uyobabusisa futhi abavikele.

ll. Ukufingqwa kukaZakariya 7

Isikhathi Sesikhathi: 4th Unyaka kaDarius the Great (Persian) (v1)

Amaphuzu Ayinhloko:

 • (1) i-4th Usuku lwe-9th inyanga ye-4th Unyaka weRegnal kaDarius.
 • (2-7) Abapristi babuza ukuthi kufanele bakhale futhi bazijwayeze ukuzithiba kwi-5th inyanga njengoba babenayo iminyaka eminingi. UJehova ucela lokho lapho ezila futhi ekhala nge-5th futhi 7th izinyanga zeminyaka yokugcina ye-70, ingabe bazilekela yena noma bazenzela bona.
 • (8-14) UJehova ubakhumbuza ukuthi kungani badingiswa. (14) Kwakungenxa yokuthi babengeke balalele, (13) izwe laba yincithakalo nento eyamangisayo. Ivesi 8: Bayakhunjuzwa ukwahlulela ngobulungiswa bangempela.

mm. UZakariya 8:19

Isikhathi Sesikhathi: (4th U-Regnal Year kaDarius the Great ngokusekelwe kuSahluko 7)

Amaphuzu Ayinhloko:

 • Ukusheshisa kwe-4th inyanga (bona uJeremia 52: 6) ekhumbula indlala enkulu eJerusalema.
 • Ukusheshisa kwe-5th inyanga (bona uJeremia 52: 12) ekhumbula ukuwa kweJerusalema.
 • Ukusheshisa kwe-7th inyanga (bheka i-2 Kings 25: 25) ekhumbula ukubulawa kukaGedaliya nokukhishwa kukaJuda ekugcineni.
 • Ukusheshisa kwe-10th inyanga (bona uJeremia 52: 4) ekhumbula ukuqala kokuvinjezelwa kweJerusalema.

nn. Ukufingqwa kuka-Ezra 6

Isikhathi Sesikhathi: (2nd) ku-6th Unyaka weRegnal kaDarius the Great (v15)

Amaphuzu Ayinhloko:

 • (1-5) Darius ukhipha i-oda elisha lokwakhiwa kabusha kwethempeli.
 • (I-6-12) Abaphikisi banikeze ama-oda ukuthi angaphazamisi, kepha asize.
 • (13-15) Ukwakhiwa kwethempeli kuqediwe yi-6th Unyaka kaDariyu Omkhulu (wasePheresiya)
 • (16-22) Imikhosi kanye nokuvulwa kweThempeli.

Umdwebo 2.4 - Kusuka ku-19th Ukudingiswa Kwonyaka kukaJehoyakini ku8th Unyaka Darius Omkhulu.

 

Ukutholwa okusemqoka kusuka ekubuyekezweni kafushane kweZifingqo Zesahluko Sebhayibheli

Imibuzo Yokuzindla (Ngokubonisana NgemiBhalo)

Le mibuzo emifushane yokubuyekezwa ikwifomethi yokukhetha eminingi. Izimpendulo zinikezwa ezansi. Akukho ukukopela !!!

 1. UJeremiya wathembisa abathunjwa abathile ukuthi bazokwazi ukubuya. Badingiswa kubusa kabani ngokukaJeremia 24, Jeremiah 28 noJeremia 29?
  1. UkuBusa kukaJehoyakimi?
  2. Ukubusa kafushane kukaJehoyakini?
  3. 11th Unyaka wokubulawa kukaZedekiya nokubhujiswa kweJerusalema?
 2. AmaJuda nakanjani Iqalile 'ukukhonza iBabiloni' nini, ngokusho kwama-2 AmaKhosi 24 noJeremiya 27 noDaniel 1
  1. 4th Unyaka uJehoyakimi?
  2. Ukudingiswa kukaJehoyakini?
  3. 11th UNyaka uZedekiya Nokubhujiswa KweJerusalema?
 3. NgokukaJeremiya 24, 28 & 29, amaJuda ayekhona nini vele usekudingisweni nasekukhonzeni IBabele?
  1. 4th Unyaka kaJehoyakimi?
  2. Ngokudingiswa kukaJehoyakini?
  3. 11th UNyaka uZedekiya Nokubhujiswa KweJerusalema?
 4. Ngokusho kukaJeremia 27 noJeremia 28 obezosebenzela uNebukadinesari iminyaka ye-70?
  1. UJuda kuphela?
  2. Izizwe Ezizungezayo Kuphela?
  3. UJuda Nezizwe Ezizungezayo?
  4. Ekekho neyodwa?
 5. NgokweJeremiya 52 no-2 AmaKhosi 25 no-25 kwathathwa inani elikhulu kakhulu labadingisiwe (ngeceke elikhulu)?
  1. 4th Unyaka kaJehoyakimi?
  2. Ngokudingiswa kukaJehoyakini?
  3. 11th UNyaka uZedekiya Nokubhujiswa KweJerusalema?
  4. Iminyaka engu-5 ngemuva kwe-11th Unyaka uZedekiya?
 6. UMathewu 1: 11,12,17 uphakamisa ukuthi ukuDonswa phansi kuqale nini?
  1. 4th Unyaka kaJehoyakimi?
  2. Ngokudingiswa kukaJehoyakini?
  3. 11th UNyaka uZedekiya Nokubhujiswa KweJerusalema?
 7. UHezekeli uqala nini ukudingiswa ngokusho kukaHezekeli 1: 2, Ezekiel 30: 20, Ezekiel 31: 1, Ezekiel 32: 1,17, Ezekiel 33: 21, Ezekiel 40: 1, and ngokusho kuka-Esther 2: 5-6?
  1. 4th Unyaka kaJehoyakimi?
  2. Ngokudingiswa kukaJehoyakini?
  3. 11th UNyaka uZedekiya Nokubhujiswa KweJerusalema?
 8. Iminyaka engu-70 eBhabheli yayizoqedwa nini ngokukaJeremia 25: 11-12
  1. Ngaphambi kokuwa kweBabiloni?
  2. Ukuwa KweBabiloni (KaKoresi)?
  3. Isikhathi esingacacisiwe ngemuva kokuwa kweBabiloni?
 9. Ukuphela kweBabiloni kwaphela nini ngokukaDaniel 5: 26-28
  1. Ngaphambi kokuwa kweBabiloni?
  2. Ukuwa KweBabiloni (KaKoresi)?
  3. Isikhathi esingacacisiwe ngemuva kokuwa kweBabiloni?
 10. INkosi yaseBabele yayizolandiswa nini ngokukaJeremiya 25: 11-12 noJeremia 27: 7?
  1. Ngaphambi kweminyaka engu-70?
  2. Ekuqedeni kweminyaka ye-70?
  3. Esikhathini esithile ngemuva kweminyaka engu-70?
 11. Kungani iJerusalema labhujiswa ngokusho kwe-2 IziKronike 36, uJeremiah 17: 19-27, Jeremiah 19: 1-15, Jeremiah 38: 16-17 (Konke lokho kusebenza)?
  1. Ukunganaki Imithetho KaJehova, ukwenza okubi?
  2. Ngoba Ongaphenduki?
  3. Inqaba kuseva yeBabeli?
  4. Ukukhonza iBhabheli?
 12. Yini eyayidingeka ngaphambi kokubhujiswa kweJerusalema ukuqeda ngokusho kukaDeteronomi 4: 25-31, 1 Kings 8: 46-52, Jeremiah 29: 12-29, Daniel 9: 3-19?
  1. Ukuwa kweBabele?
  2. Ukuphenduka?
  3. Ukudlula kweminyaka ye-70?
 13. Yayiyini inhloso yePhupho lesihlahla esigawuliwe esanikwa uNebukadinesari? (Daniyeli 4: 24-26,30-32,37 noDaniel 5: 18-23)
  1. Indaba emnandi?
  2. Ukufundisa uNebukadinesari isifundo sokuthobeka?
  3. Ukuze udale uhlobo lwenqaba yokugcwaliseka kwesikhathi esizayo?
  4. Okunye?
 14. Sicela ufunde uZakariya 1: 1,7 & 12 noZakariya 7: 1-5. Wabhalwa nini uZakariya 1: 1,12? (bona u-Ezra 4: 4,5,24, XNUMX)[V]
  1. 1st Unyaka kaKoresi / Darius 539 BCE / 538 BCE?
  2. 11th inyanga, 2nd Unyaka kaDariyu umMede? I-538 BCE / 537 BCE?
  3. 11th inyanga 2nd Unyaka kaDariyu wasePheresiya (the Great) 520 BCE?
  4. 9th inyanga 4th Unyaka kaDariyu wasePheresiya (Great) 518 BCE?
 15. Lokhu kudelelwa bekuqhubeka isikhathi eside kangakanani? (UZakariya 1)
  1. iminyaka 50
  2. iminyaka 70
  3. iminyaka 90
 16. Kungani ingelosi icele isihe eJerusalema nakwamadolobha akwaJuda? (UZakariya 1)
  1. UJuda neJerusalema basabuswa yiBabiloni
  2. AmaJuda asadingiswa futhi engakadedelwa eBhabheli
  3. Ithempeli alikakhiwa kabusha elivumela ukubuyiselwa kokukhulekelwa kweqiniso
 17. Ukusebenza emuva kusuka empendulweni eya ku- (14) neminyaka kusuka (15) ufike kuliphi unyaka?
  1. 11th inyanga 609 BCE
  2. 9th Inyanga 607 BCE
  3. 11th Inyanga 589 BCE
  4. 9th Inyanga 587 BCE
 18. Yimuphi umcimbi omkhulu owenzekile ngonyaka okhethwe ku (17) (bona uJeremiya 52: 4 noJeremiya 39: 1)
  1. Ukuxoshwa Okusemqoka
  2. Nothing
  3. Kwaqala ukuvinjezelwa kweJerusalema
  4. Izincwajana zemininingwane
 19. UZakariya 7 wabhalwa nini: 1,3,5 yabhalwa (bheka futhi u-Ezra 4: 4,5,24)
  1. 1st Unyaka kaKoresi / Darius 539 BCE / 538 BCE?
  2. 11th inyanga, 2nd Unyaka kaDariyu umMede? I-538 BCE / 537 BCE?
  3. 11th inyanga 2nd Unyaka kaDariyu wasePheresiya (the Great) 520 BCE?
  4. 9th inyanga 4th Unyaka kaDariyu wasePheresiya (Great) 518 BCE?
 20. Bade bazila isikhathi esingakanani ku-5th inyanga ne-7th inyanga? (UZakariya 7)
  1. iminyaka 50
  2. iminyaka 70
  3. iminyaka 90
 21. Yini eqale kabusha ku-2nd Unyaka kaDariyu umPheresiya ngokusho kuka-Ezra 4:24 no-Ezra 5: 1,2 no-Ezra 6: 1-8,14,15?
  1. Ukuphela kokubusa kweBabiloni
  2. Buyela Ekudingisweni
  3. Ukwakhiwa kabusha kwethempeli
 22. Ukusebenza emuva kusuka empendulweni eya ku- (19) neminyaka kusuka (20) ufike kuliphi unyaka?
  1. 11th inyanga 609 BCE
  2. 9th Inyanga 607 BCE
  3. 11th Inyanga 589 BCE
  4. 9th Inyanga 587 BCE
 23. Yimiphi imicimbi emi-2 emikhulu eyenzekile ngonyaka okhethwe ku (22) (bona uJeremiya 39: 2 noJeremiya 52:12)
  1. Ukuxoshwa kukaJehoyakini
  2. Ukuxoshwa eGibhithe
  3. Ukubhujiswa Kwethempeli
  4. Ukubulawa kukaGedaliya

Qaphela: Izimpendulo zayo yonke imibuzo ekukhetheni okuningi (1-23) ngaphezulu kukhona izinketho (noma) ezise- / ezisethalini.

Manje sesisungule izimbokodo zethu nokulandelana okufanele sizilandele futhi sijwayele imvelo esizohamba ngayo.

Manje sesikulungele ngokuphelele ukuqhubekela phambili senza ukutholwa kwethu okubalulekile ku- "Uhambo Lokuthola Izikhathi Zethu Ngokufika Esikhathini" ku-athikili yesine yochungechunge lwethu.

Uhambo Lokutholwa Ngokuhamba kwesikhathi - Ingxenye 4

 

 

[i] Abanye bathi izikhathi ze-7 zingaba yizinkathi ze-7 (abaseBabiloni babenezinkathi ezimbili zonyaka, ubusika nehlobo) okungukuthi iminyaka ye-3.5 kepha amagama athi lapha futhi akhombisa uDaniel 7: 12 'okwesikhathi nenkathi' kungahle kukhombise 'isikhathi 'bekungunyaka owodwa, kunesikhathi nenkathi = iminyaka ye-1.5.

[Ii] Amakhosi we-1 8: 46-52. Bheka Ingxenye 4, Ingxenye 2, "Iziprofetho Zangaphambili Zigcwaliswe yimicimbi yokudingiswa kwamaJuda futhi ziyabuya".

[Iii] Amakhosi we-1 8: 46-52. Bheka Ingxenye 4, Ingxenye 2, "Iziprofetho Zangaphambili Zigcwaliswe yimicimbi yokudingiswa kwamaJuda futhi ziyabuya".

[Iv] Unyaka wokudingiswa kukaJehoyakin = Unyaka kaZedekiya kuze kufike ekuthunjweni kweJerusalema e11th unyaka uZedekiya.

[V] Iminyaka Esondele inikezwe ngokususelwa ezinsukwini ekuvunyelwene ngazo zezwe kanye neze-JW.

UTadua

Imibhalo kaTadua.
  2
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x