Kuhlola uMathewu 24; Ingxenye 3: Ukushumayela Kuwo Wonke Umhlaba Owakhiwe

by | Oct 25, 2019 | Kuhlolisisa uMathewu 24 Uchungechunge, Amavidiyo | 56 amazwana

Sawubona, igama lami ngu-Eric Wilson, futhi lokhu kungokwesithathu ochungechungeni lwethu kwisahluko se-24th sikaMathewu.

Ngifisa ucabange okwesikhashana ukuthi uhleli eNtabeni Yeminqumo ulalele uJesu lapho ekhuluma la mazwi alandelayo:

"Futhi lezi zindaba ezinhle zoMbuso ziyoshunyayelwa emhlabeni wonke owakhiwe ngenjongo yobufakazi ezizweni zonke, khona-ke ukuphela kuyofika." (Mt 24: 14)

Yini wena, njengomJuda wangaleso sikhathi, ongaqonda ukuthi uJesu wayeqonde ukuthini,

  1. Lezi zindaba ezinhle?
  2. Umhlaba wonke owakhiwe?
  3. Zonke izizwe?
  4. Ukuphela kuzofika?

Uma isiphetho sethu sokuqala ukuthi lokhu kufanele kusebenza kithi, ngabe asikho nje ukuthi siyindathane yokuzinikela? Ngiqonde ukuthi, asibuzanga mbuzo, futhi asitholanga mpendulo, pho kungani sicabanga ukuthi kusebenza kithi ngaphandle kokuthi, Yebo, uJesu usho ngokusobala - kodwa empeleni akenzi njalo.

OFakazi BakaJehova abacabangi nje ukuthi leli vesi lisebenza osukwini lwethu, kodwa futhi bakholelwa ukuthi lisebenza kubo kuphela. Babodwa abakhokhiswa ukwenza lo msebenzi oyingqophamlando. Impilo yezigidigidi, ngokoqobo wonke umuntu emhlabeni, incike ekutheni bawufeza kahle kangakanani umsebenzi wabo. Ukuqedwa kwalo kuzokhombisa ukuphela komhlaba. Futhi bazokwazi lapho sekuphothuliwe, ngoba banomunye umlayezo, umyalezo ongeyona izindaba enhle okufanele bawushumayele. Bakholelwa ukuthi bazothunywa nguNkulunkulu ukumemezela umyalezo wokwahlulela.

IJulayi 15, 2015 INqabayokulinda ithi ekhasini 16, isigaba 9:

“Lesi ngeke kube isikhathi sokushumayela“ izindaba ezinhle zoMbuso. ”Leso sikhathi siyobe sesidlulile. Isikhathi 'sokuphela' siyobe sesifikile! (Math. 24: 14) Akungabazeki… (O, inani lezikhathi ngifunde amagama athi "ngokungathandabuzi" ku-Nqabayokulinda kuphela ukuze badumazeke kamuva.) Akungabazeki, abantu bakaNkulunkulu bazomemezela umyalezo wesahlulelo onzima . Lokhu kungafaka isimemezelo esimemezela ukuthi izwe elibi likaSathane selizophela. ”

Lesi siphetho sokuheha sinikezwa oFakazi BakaJehova uNkulunkulu. Okungenani, leso yisiphetho abasithathayo ngokuya ngaleli vesi elilodwa elincane.

Ngabe izimpilo zezigidi zezigidi zabantu ziphumula ekwamukeleni INqabayokulinda futhi I-Phaphama! ngoMgqibelo ekuseni? Uma uhamba ngaleyo nqola emgwaqeni ugadwe onogada bayo abathule, ngaphandle kokuyibheka okwesibili, ingabe uyazilahla ekubhujisweni kwaphakade?

Impela isiphetho esibi kangaka singafika nelebuli yokuxwayisa yohlobo oluthile, noma uNkulunkulu akasikhathaleli kangako.

Ama-akhawunti amathathu kaMathewu, uMarko, noLuka esiwahlaziya wonke aqukethe izinto ezahlukahlukene ezahlukahlukene, kanti ezinye izici ezibucayi azikho ku-akhawunti eyodwa noma ezimbili. (Isibonelo, nguLuka kuphela okhuluma ngokunyathelwa kweJerusalema ngezikhathi ezimisiwe zabezizwe. UMathewu noMark bayakushiya lokhu.) Noma kunjalo, izinto ezibaluleke kakhulu, njengezixwayiso zokugwema abaprofethi bamanga noKrestu bamanga, kwabiwa kuwo wonke ama-akhawunti. Kuthiwani ngalomyalezo okuthiwa wukuphila nokufa, ukuphela kokuphela komhlaba?

Uthini uLuka ngale ndaba?

Ngokumangazayo, hhayi lutho. Akasho lutho ngala mazwi. UMark uyakwenza, kodwa konke akushoyo uthi “Futhi, ezizweni zonke, izindaba ezinhle kufanele zishunyayelwe kuqala.” (Mnu 13:10)

“Futhi…”? Kufana neNkosi yethu ithi, "Hhawu, futhi ngendlela, izindaba ezinhle ziyashunyayelwa ngaphambi kokuba kwenzeke konke lokhu."

Akukho lutho mayelana nokuthi, "Kungcono ulalele, noma uzokufa."

Wayesho ukuthini ngempela uJesu lapho esho la mazwi?

Ake sibheke futhi kulolo hlu.

Kuzoba lula ukuyithola uma siqala phansi futhi sisebenza phezulu.

Ngakho-ke into yesine yayithi: “Lapho-ke ukuphela kuyofika.”

Yisiphi isiphetho okungenzeka ukuthi wayekhuluma ngaso? Ukhuluma ngomkhawulo owodwa kuphela. Igama lisebunyeni. Babesanda kumcela isibonakaliso ukuze bazi ukuthi ukuphela komuzi nethempeli lawo kuzofika nini. Bangacabanga ngokwemvelo ukuthi leso yisiphetho ayekhuluma ngaso. Kepha ukuze lokho kube nomqondo, izindaba ezinhle bekufanele zishunyayelwe kuwo wonke umhlaba owakhiwe, nakuzo zonke izizwe, futhi lokho akwenzekanga ngekhulu lokuqala. Noma wakwenza? Masingagxili kuziphetho.

Ukuthuthela ephuzwini lesithathu: Babezokuqonda ukuthi uJesu wayesho ukuthini lapho ekhuluma “ngazo zonke izizwe”? Ngabe bacabanga ukuthi, “Hhawu, izindaba ezinhle zizoshunyayelwa eChina, eNdiya, e-Australia, e-Argentina, eCanada naseMexico?

Igama alisebenzisayo ethnos, lapho sithola khona igama lesiNgisi, "ubuzwe".

I-Strong's Concordance isinika:

Incazelo: umjaho, isizwe, izizwe (njengoba zihlukile ku-Israyeli)
Ukusetshenziswa: umjaho, abantu, isizwe; izizwe, izwe labahedeni, abeZizwe.

Ngakho-ke, uma isetshenziswa ngobuningi, "izizwe", ethnos, kubhekisele kwabeZizwe, izwe lamaqaba elingaphandle kobuJuda.

Le ndlela igama elisetshenziswa ngayo kuyo yonke imiBhalo YamaKristu. Isibonelo, kuMathewu 10: 5 siyafunda, "Le 12 uJesu wayithumela, ebanikeza le miyalo:" Ningaqhubeki nihambe ngomgwaqo wezizwe, futhi ungangeni kunoma yimuphi umuzi waseSamariya; "(Mt 10: 5)

I-New World translation isebenzisa igama elithi “izizwe” lapha, kepha ezinye izinhlobo eziningi zisho lokhu ngokuthi “abeZizwe”. KumJuda, ethnos kwakusho ababengewona amaJuda, ezizweni.

Kuthiwani ngengxenye yesibili yamazwi akhe: “wonke umhlaba owakhiwe”?

Igama lesiGreek elithi oikoumené. (ee-ku-me-nee)

IStrord's Concordance ichaza ukusetshenziswa kwayo ngokuthi "(ngokufanele: umhlaba owakhiwe, izwe elisendaweni yokuhlala), umhlaba owakhiwe, okuwukuthi, umhlaba wamaRoma, kubo bonke abangaphandle wawubhekwa njengongabalulekile."

USIZO izifundo ze-Word ziyichaza ngale ndlela:

3625 (oikouménē) ngokwezwi nezwi lisho “umhlaba owakhiwe.” Lalisetshenziswa ekuqaleni ngamaGrikhi ukukhombisa umhlaba owakhiwe wodwa, ngokungafani namazwe angaphandle; kamuva, lapho amaGrikhi eba ngaphansi kwamaRoma, 'izwe lonke lamaRoma;' kamuva, 'komhlaba wonke owakhiwe' ".

Njengoba sinikezwe lolu lwazi, singabeka amanye amazwi kaJesu ukuze siwafunde, "futhi lezi zindaba ezinhle zombuso ziyoshunyayelwa emhlabeni wonke owaziwayo (uMbuso WaseRoma) kubo bonke abeZizwe ngaphambi kokuba iJerusalema libhujiswe."

Ingabe lokho kwenzeka? Ngo-62 CE, eminyakeni emine nje ngaphambi kokuvinjezelwa kokuqala kweJerusalema nangesikhathi eboshiwe eRoma, uPawulu wabhalela abaseKolose ekhuluma “ngethemba lalezo zindaba ezinhle enazizwa, futhi zashunyayelwa kuyo yonke indalo engaphansi ezulwini. ” (Kol 1:23)

Ngalowo nyaka, amaKristu ayengakafiki eNdiya, noma eChina, noma kubantu bomdabu baseMelika. Kepha, amazwi kaPawulu ayiqiniso ngokomongo wezwe laseRoma elalaziwa ngaleso sikhathi.

Ngakho-ke, yilapho onakho. Izindaba ezinhle zombuso kaKristu zashunyayelwa ezweni lonke laseRoma kubo bonke abeZizwe ngaphambi kokuba uhlelo lwezinto lwamaJuda luphele.

Lokho kwakulula, akunjalo?

Lapho sinencazelo eqondile, nengacacile yamazwi kaJesu ahambisana nawo wonke amaqiniso omlando. Singayiqeda le ngxoxo njengamanje bese siqhubeka, ngaphandle kokuthi, njengoba sesishilo, oFakazi BakaJehova abayizigidi eziyisishiyagalombili bacabanga ukuthi bagcwalisa uMathewu 24:14 namuhla. Bakholelwa ukuthi lokhu kungukugcwaliseka okungokomfanekiso noma kwesibili. Bafundisa ukuthi amazwi kaJesu agcwaliseka kancane ngekhulu lokuqala, kodwa lokhu esikubonayo namuhla ukugcwaliseka okukhulu. (Bheka w03 1/1 k. 8 isig. 4.)

Le nkolelo iba naliphi ithonya koFakazi BakaJehova? Kufana nokulondolozwa kwempilo. Lapho bebhekene nobuzenzisi beminyaka eyishumi yeNdikimba Ebusayo ne-United Nations, bayabambelela kuyo. Lapho bebona isisekelo sokumenyezelwa okubi emashumini eminyaka okuphatha kabi ukuhlukunyezwa kwezingane ngokocansi, babambelela kuso njengomuntu ominzayo. “Ubani omunye oshumayela izindaba ezinhle zoMbuso emhlabeni wonke?” bathi.

Akukhathalekile ukuthi bayazi ukuthi abashumeli kuzo zonke izizwe noma kuwo wonke umhlaba owakhiwe. OFakazi abashumayeli ezizweni zamaSulumane, futhi abafinyeleli ngempumelelo kumaHindu ayizigidi eziyinkulungwane emhlabeni, futhi awenzi mehluko owoyisayo emazweni anjenge China noma iTibet.

Lawo wonke amaqiniso anganakwa kalula. Okusemqoka ukuthi bakholelwa ukuthi bangoFakazi kuphela abashumayela izindaba ezinhle zombuso kaNkulunkulu. Akekho omunye umuntu owenza lokho.

Uma singakhombisa ukuthi lokhu akunjalo, khona-ke lobu bumfihlo bobufundisi bezenkolo bungaqhekeka. Ukuze senze lokho, kufanele siqonde ububanzi obugcwele, nobubanzi, nokuphakama kwale mfundiso.

Ivela ku-1934. Eminyakeni emithathu eyedlule, u-Rutherford wathatha i-25% yamaqembu abafundi beBhayibheli asabambisene nenkampani yakhe yokushicilela, i-Watchtower Bible and Tract Society, futhi wabenza baba inhlangano efanele inkolo ngokubanika igama, oFakazi BakaJehova, futhi wafaka phakathi amandla okumisa abadala endlunkulu. Ngemuva kwalokho, ku-athikili enezingxenye ezimbili esebenza ku-Agasti 1 ne-15, izindaba ze-1934 INqabayokulinda, wethula uhlelo olunezigaba ezimbili olwalumvumela ukuba enze isigaba sabefundisi nabantu abanjengezenkolo njengoba amasonto eLobukholwa ayenalo. Lokhu wakwenza ngokusebenzisa izifanekisomqondo ezingqubuzana nemibhalo esebenzisa amadolobha esiphephelo akwa-Israyeli, ubudlelwano phakathi kukaJehu wakwa-Israyeli nesizwe uJonadabu, kanye nokwahlukanisa umfula iJordani lapho abapristi bewela nomphongolo wesivumelwano. (Nginokuhlaziywa okuningiliziwe kwalezi zihloko kuwebhusayithi yethu. Ngizofaka ukuxhumana kuzo encazelweni yale vidiyo.)

Ngale ndlela, wasungula isigaba sesibili sobuKristu esibizwa ngokuthi isigaba sikaJonadaba esaziwa ngokuthi enye iMvu.

Njengobufakazi, nansi ukukhishwa kwesinye sezigaba zokugcina zocwaningo oluneengxenye ezimbili — kubakaki bakwele:

“Kufanele kuqashelwe ukuthi isibopho sibekwa esigabeni sabaphristi [abagcotshiweyo] ukuhola noma ukufundwa komthetho wokuyala kubantu. Ngakho-ke, lapho kunenkampani [noma ibandla] lofakazi bakaJehova… umholi wesifundo kufanele akhethwe phakathi kwabagcotshiweyo, futhi ngokufanayo labo bekomidi lenkonzo kufanele bathathwe kogcotshiweyo…. UJonadab wayekhona njengomuntu ozofunda , hhayi noyedwa obezofundisa… .Ihlangano esemthethweni kaJehova esemhlabeni inensali yakhe egcotshiwe, futhi amaJonadabe [ezinye izimvu] ezihamba nabagcotshiweyo kufanele afundiswe, kodwa hhayi ukuba ngabaholi. Lokhu kubukeka njengelungiselelo likaNkulunkulu, bonke kufanele bajabule ngakho. ”(W34 8 / 15 p. 250 par. 32)

Lokhu kudale inkinga nokho. Inkolelo yayiwukuthi abangakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu, abahedeni, namaKristu wamanga abafa ngaphambi kwe-Armagedoni bazovuswa njengengxenye yokuvuka kwabangalungile. Abangalungile babuya besesimweni sabo sesono. Bangazuza ukuphelela noma ukungabi nasono lapho kuthiwe balungile nguNkulunkulu ekupheleni kweminyaka eyinkulungwane. Yiliphi ithemba lovuko amaJonadaba noma ezinye izimvu ababenalo? Ngempela ithemba elifanayo. Nabo bazobuya beyizoni futhi kufanele basebenzele ukupheleliswa ngasekupheleni kweminyaka eyinkulungwane. Ngakho-ke, yini okufanele ikhuthaze uJonadaba noma ezinye izimvu uFakazi KaJehova ukuba azidele kakhulu ngomsebenzi uma umvuzo awutholayo ungafani nalowo ongakholwayo?

URutherford kwadingeka abanikeze okuthile okungafanele okholwayo okhohlakele angakutholi. Isanqante ibisinda nge-Armagedoni. Kepha ukuze akwenze kufiseleke ngempela, kwakudingeka afundise ukuthi labo ababulawa e-Armagedoni ngeke bathole uvuko — ngeke baphinde bathole elinye ithuba.

Ngokuyikho okulingana ne-JW ngomlilo wesihogo. Imfundiso yesihogo somlilo kade yagxekwa ngoFakazi BakaJehova njengokuphikisana nothando lukaNkulunkulu. Ngabe uNkulunkulu wothando angahlukumeza kanjani umuntu kuze kube phakade ngoba enqaba nje ukumlalela?

Kodwa-ke, oFakazi bayehluleka ukubona indida ekukhuthazeni inkolelo yokuthi uNkulunkulu uzobhubhisa umuntu phakade ngaphandle kokunikeza ngisho nethuba elincane lokuhlengwa. Ngemuva kwakho konke, yiliphi ithuba ingane eneminyaka engu-13 ubudala engumakoti wamasiko amaSulumane namaHindu analo lokwazi uKristu njalo? Ngaleyo ndaba, yiliphi ithuba umuntu ongumSulumane noma umHindu analo lokuqonda ngempela ithemba lobuKristu? Ngingaqhubeka nezinye izibonelo eziningi.

Noma kunjalo, oFakazi banelisekile ukukholelwa ukuthi laba bazobulawa nguNkulunkulu benganalo ithemba lovuko, ngoba benobubi bokuzalelwa emndenini ongalungile noma esikweni elingalungile.

Kubalulekile kubaholi beNhlangano ukuthi bonke oFakazi bakukholwe lokhu. Ngaphandle kwalokho, yini abayisebenzele kanzima kangaka? Uma nabangewona ofakazi nabo bezosinda e-Armagedoni, noma uma labo ababulawa kuleyo mpi bethola uvuko, kusho ukuthini lokho?

Kodwa, lokho empeleni yizindaba Ezinhle ezishunyayelwa oFakazi.

Kusukela INqabayokulinda ka-Septhemba 1, ikhasi le-1989 19:

 “OFakazi BakaJehova kuphela, labo bensali egcotshiwe kanye“ nesixuku esikhulu, ”njengenhlangano ebumbene ngaphansi kwesivikelo soMhleli Ophakeme, abanalo noma yiliphi ithemba elingokomBhalo lokusinda ekupheleni okusondelayo kwalesimiso esilahliwe esilawulwa uSathane uDeveli.”

Kusukela INqabayokulinda ka-Agasti 15, 2014, ikhasi 21:

“Empeleni, noJesu usidlulisela izwi likaJehova njengoba eqondisa ibandla 'ngenceku ethembekileyo neqondayo.' [Funda “iNdikimba Ebusayo”] (Math. 24:45) Sidinga ukusithatha ngokungathi sína lesi siqondiso nesiqondiso, ngoba ukuphila kwethu okuphakade kuxhomeke ekulaleleni kwethu. ” (Abakaki bangeziwe.)

Ake sicabange ngalokhu umzuzu. Ukugcwalisa uMathewu 24:14 ngendlela oFakazi abayichaza ngayo, izindaba ezinhle kufanele zishunyayelwe emhlabeni wonke owakhiwe kuzo zonke izizwe. OFakazi abakwenzi lokho. Akusondele ngisho. Ukulinganiswa okulindelekile kubonisa ukuthi cishe abantu abayizigidi eziyizinkulungwane ezintathu abakaze bashunyayelwe uFakazi KaJehova oyedwa.

Noma kunjalo, ake sibeke konke lokho okomzuzwana. Ake sicabange ukuthi ngaphambi kokuphela kwenhlangano izothola indlela yokufinyelela kuyo yonke indoda, abesifazane nengane emhlabeni. Ngabe lokho kuzoshintsha izinto?

Cha, futhi yingakho. Lokho kuchazwa kusebenza kuphela uma beshumayela izindaba ezinhle zangempela ezashunyayelwa nguJesu nabaphostoli. Ngaphandle kwalokho, imizamo yabo ingaba mibi kunokungavumelekile.

Cabanga ngamazwi kaPawulu kwabaseGalathiya ngale ndaba.

“Kuyamangaza ukuthi nimfulathela ngokushesha kangaka Lowo enikubize ngomusa ongafanelwe kaKristu niye kolunye uhlobo lwezindaba ezinhle. Hhayi ukuthi kunezinye izindaba ezinhle; kodwa kukhona abathile abakudalela inkathazo futhi abafuna ukuhlanekezela izindaba ezinhle ngoKristu. Kodwa-ke, noma ngabe thina noma ingelosi evela ezulwini ikumemezele izindaba ezinhle okuthile okungaphezu kwezindaba ezinhle esizimemezele kuwe, makabe ngoqalekisiweyo. Njengoba sekushiwo ngaphambili, manje ngiyaphinda ngithi, Noma ngubani okumemezela izindaba ezinhle ngokwedlula lokho enikwamukele, makaqalekiswe. ”(Galathiya 1: 6-9)

Kuyiqiniso, oFakazi bayaqiniseka ukuthi yibona kuphela abashumayeza okulungile, okuyikho, nezindaba ezinhle zangempela. Cabanga ngalokhu okuvela esifundweni se-Nqabayokulinda samuva:

“Manje obani ngempela abashumayela izindaba ezinhle zoMbuso namuhla? Ngokuqiniseka okugcwele, singathi: “OFakazi BakaJehova!” Kungani singazethemba kangaka? Ngoba sishumayela umyalezo ofanele, izindaba ezinhle zoMbuso. ”(W16 Meyi p. 12 par. 17)

"Yibona kuphela abashumayeza ukuthi uJesu ubephethe njengeNkosi kusukela nge1914." (W16 Meyi p. 11 par. 12)

Bamba kancane! Sesivele sikufakazisile ukuthi oFakazi BakaJehova banephutha nge-1914. (Ngizofaka isixhumanisi lapha kumavidiyo akhombisa lesi siphetho ngokucacile sisuka emiBhalweni.) Ngakho-ke, uma lokho kungumnqopho wabo wokushunyayelwa kwezindaba ezinhle, khona-ke bashumayela izindaba ezinhle zamanga.

Ingabe yikho kuphela okungahambi kahle ngokushunyayelwa kwezindaba ezinhle zoFakazi BakaJehova? Cha.

Ake siqale nge-Amagedoni. Ukugxila kwabo konke ku-Armagedoni. Bakholelwa ukuthi uJesu uzofika futhi ahlulele bonke abantu ngaleso sikhathi futhi bagwebe wonke umuntu ongeyena uFakazi kaJehova ekubhujisweni kwaphakade.

Kusho ukuthini lokhu?

Igama elithi Armagedoni livela kanye kuphela eBhayibhelini. Kanye nje! Yize kunjalo bacabanga ukuthi bazi konke ngalokho elikumele.

Ngokusho kwemithombo yomlando ethembekile, leli gama lembulwa kumaKristu ngasekupheleni kwekhulu lokuqala emva kwezenzakalo ezibhalwe encwadini yezEnzo. (Ngiyazi ukuthi ama-Preterists azophikisana nami ngalokhu, kepha ake siyeke leyo ngxoxo ngevidiyo yethu elandelayo.) Uma ufunda incwadi yeZenzo, ngeke uthole lutho nge-Amagedoni. Kuliqiniso ukuthi umlayezo amaKhristu ekhulu lokuqala awushumayeza emhlabeni wonke owakhiwe nakuzo zonke izizwe ngaleso sikhathi wawungowensindiso. Kepha kwakungeyona insindiso enhlekeleleni eyenzeka emhlabeni wonke. Eqinisweni, lapho ubheka okuwukuphela kwendawo lapho igama elithi Amagedoni livela khona eBhayibhelini, uzobona ukuthi alisho lutho ngokuphila okubhujiswa kwaphakade. Ake sifunde nje iBhayibheli futhi sibone ukuthi lithini.

“. . .Ngokunye, yizinkulumo eziphefumulelwe ngamademoni futhi zenza izibonakaliso, futhi ziyaphuma ziye kumakhosi omhlaba wonke owakhiwe, ukuwaqoqela ndawonye empini yosuku olukhulu lukaNkulunkulu uMninimandla onke .... ndawonye endaweni ebizwa ngokuthi ngesiArmagedoni ngesiHeberu. ”(Re 16: 14, 16)

Uzobona ukuthi akuyena wonke umuntu wesilisa, owesifazane, nengane olethwa empini kodwa amakhosi noma ababusi bomhlaba. Lokhu kuhambelana nesiphrofetho esitholakala encwadini kaDaniel.

“Ezinsukwini zalawo makhosi uNkulunkulu wezulu uyomisa umbuso ongasoze wachithwa. Futhi lo mbuso ngeke udluliselwe kwabanye abantu. Uzochoboza uqede yonke le mibuso, wona uqobo ume njalo, ”(Da 2: 44)

Njenganoma imuphi amandla anqobayo, inhloso kaJesu ngeke kube ukubhubhisa konke okuphilayo kepha kunalokho ukuqeda noma ikuphi okuphikisana nokubusa kwakhe kungaba kwezepolitiki, kwezenkolo noma kwezenhlangano. Vele, noma ngubani olwa naye kuze kwehle kwesintu esiphansi uzothola lokho okubafanele. Esingakusho ukuthi akukho lutho emiBhalweni okukhombisa ukuthi wonke umuntu wesilisa, owesifazane, nengane emhlabeni bazobulawa ingunaphakade. Eqinisweni, labo ababulewayo abalincishwa ngokucacile ithemba lovuko. Ukuthi bavusiwe yini noma cha yinto esingenakusho ngokuqinisekile ngayo. Ngokuqinisekile, kunobufakazi bokuthi labo uJesu abashumayeza ngqo kanye nabantu ababi baseSodoma naseGomora bazobuya ovukweni. Ngakho-ke lokho kusinikeza ithemba, kepha akumele nje ukuthi senze noma isiphi isitatimende sendaba ngalolu daba. Lokho kungaba ukukhipha isahlulelo futhi ngaleyo ndlela kungaba okungalungile.

Kulungile, ngakho ofakazi abangalungile mayelana nokusungulwa kombuso kwe-1914 kanye nangemvelo ye-Amagedoni. Ingabe yilezo zinto ezimbili kuphela ekushumayeleni kwabo izindaba ezinhle ezingamanga? Ngokudabukisayo, cha. Kunokuthile okubi kakhulu okufanele kucatshangelwe.

UJohn 1: 12 usitshela ukuthi bonke abakholwa egameni likaJesu bathola "igunya lokuba ngabantwana bakaNkulunkulu". AbaseRoma 8:14, 15 basitshela ukuthi “bonke abaholwa ngumoya kaNkulunkulu bangamadodana kaNkulunkulu” futhi “sebemukele umoya wokutholwa”. Lokhu kwamukelwa kwenza amaKrestu abe yindlalifa kaNkulunkulu angathola ifa kuBaba wawo lokho anakho, ukuphila okuphakade. U-1 Thimothewu 2: 4-6 usitshela ukuthi uJesu ungumlamuleli phakathi kukaNkulunkulu nabantu, "isihlengo sabo bonke". Akukho ndawo lapho kubhekiswa khona amaKristu njengabangane bakaNkulunkulu kodwa kuphela njengabantwana bakhe. UNkulunkulu wenze isivumelwano noma isivumelwano namaKrestu, esibizwa ngeSivumelwano Esisha. Akukho lapho sitshelwa khona ukuthi iningi lamaKristu alifakwanga kulesi sivumelwano, ukuthi empeleni abanaso isivumelwano noNkulunkulu.

Izindaba ezinhle ezashunyayelwa nguJesu nokuthi abalandeli bakhe baqala ukushumayela kuwo wonke umhlaba owakhiwe ngaphambi kokubhujiswa kweJerusalema ukuthi bonke abakholwa kuKristu bangaba ngabantwana bakaNkulunkulu bokutholwa futhi bahlanganyele noKristu embusweni wamazulu. Kwakungekho themba lesibili ababelishumayela. Hhayi enye insindiso.

Akukho ndawo eBhayibhelini lapho uthola khona nokuncane ukusikisela kwezindaba ezinhle ezihlukile ezitshela abantu ukuthi bazolungiswa njengabangane bakaNkulunkulu kepha hhayi izingane futhi bazovuswa besesimweni sesono yize kuthiwa balungile. Akukho lapho kukhulunywa khona ngeqembu lamaKrestu ebelingafakwa esivumelwaneni esisha, ebengeke libe noJesu Kristu njengomlamuleli wabo, abengeke abe nethemba lokuphila okuphakade ngokushesha lapho bevuka. Akukho lapho amaKristu atshelwa khona ukuthi ayeke ukudla izifanekiselo ezimele inyama negazi leNkosi yethu uJesu Kristu.

Uma, lapho uzwa lokhu, ukusabela kwakho kokuqala ukubuza, “Ngabe uthi wonke umuntu uya ezulwini?” Noma, “Ngabe uthi alikho ithemba lasemhlabeni?”

Cha, angisho lutho lolohlobo. Engikushoyo nje ukuthi yonke ingca yezindaba ezinhle ezishunyayelwa oFakazi BakaJehova ayilungile kusukela phansi kuya phezulu. Yebo, kukhona izinhlobo ezimbili zokuvuswa kwabantu. UPowula wakhuluma ngovuko lwabangalungile. Kuyacaca ukuthi ukungalungi akunakulidla ifa lombuso wamazulu. Kepha awekho amaqembu amabili alungile.

Lesi yisihloko esiyinkimbinkimbi kakhulu futhi engiyethemba ukuthi sizosisingatha ngemininingwane emihle ochungechungeni lwamavidiyo azayo. Kodwa ukuze sithulise ukukhathazeka abaningi abangakuzwa, ake sikubheke kafushane. Sketch lesithonjana, uma uthanda.

Unezigidigidi zabantu kuwo wonke umlando abake bahlala kwezinye zezimo ezesabeka kakhulu ongazicabanga. Bake bahlukumezeka iningi lethu elingakwazi ngisho ukulicabanga. Nanamuhla, izinkulungwane zezigidi zihlala ebuphofini obedlulele noma zihlushwa izifo eziqeda amandla, noma ukucindezelwa kwezepolitiki, noma ukugqilazwa kwezindlela ezahlukahlukene. Kungenzeka kanjani ukuthi laba bantu babe nethuba elifanele futhi elifanele lokwazi uNkulunkulu? Bangaba kanjani nethemba lokuthi babuyiselwe emndenini kaNkulunkulu? Inkundla yokudlala, ngomqondo ongokomfanekiso, kufanele ilinganiswe. Bonke kufanele babe nethuba elifanele. Ngena bantwana bakaNkulunkulu. Iqembu elincane, lazama futhi lavivinywa njengoJesu uqobo, labe selinikezwa igunya namandla hhayi kuphela okubusa umhlaba nokuqinisekisa ubulungiswa kepha futhi nokusebenza njengabapristi, ukuze lisebenzele labo abaswele futhi lisize bonke babuyele ebudlelwaneni noNkulunkulu.

Izindaba ezimnandi aziphathelene nokusindisa wonke umuntu wesilisa nowesifazane ekufeni komlilo e-Armagedoni. Izindaba ezimnandi ezimayelana nokufinyelela kulabo abazokwamukela isicelo sokuthola ingane kaNkulunkulu okuyiyo futhi abazimisele ukusisebenzela kuleso sikhundla. Lapho isibalo sabo sesiphelele, uJesu angaletha ukuphela kokubusa komuntu.

OFakazi bakholelwa ukuthi kuphela lapho beqeda umsebenzi wokushumayela lapho uJesu angaletha ukuphela. Kepha uMathewu 24: 14 yagcwaliseka ngekhulu lokuqala. Akugcwaliseki namhlanje. UJesu uzoletha ukuphela lapho inani eliphelele labakhethiweyo, abantwana bakaNkulunkulu, seliphelele.

Ingelosi yembulela lokhu kuJohane:

“Lapho livula uphawu lwesihlanu, ngabona ngaphansi kwe-altare imiphefumulo yalabo ababulewe ngenxa yezwi likaNkulunkulu nangenxa yobufakazi ababunikeze. Bamemeza ngezwi elikhulu, bathi: “Kuze kube nini, Nkosi EnguMbusi, ungcwele futhi uqinisile, unqaba ukwahlulela nokuphindisela igazi lethu kulabo abahlala emhlabeni?” Banikezwa ngamunye wabo ingubo emhlophe. batshelwa ukuthi baphumule isikhashana, size isibalo sigcwale izigqila zabo kanye nabafowabo abase besazobulawa njengoba babebulewe. ”(Re 6: 9-11)

Ukuphela kokubusa komuntu kuza kuphela lapho inani eligcwele labafowabo bakaJesu seligcwalisiwe.

Ake ngiphinde lokho. Kungaleso sikhathi kuphela lapho kugcwele isibalo sabafowabo bakaJesu, lapho ukuphela kokubusa komuntu kufika khona. I-Armageddon ifika lapho bonke abantwana bakaNkulunkulu abagcotshiwe bebekwa uphawu.

Ngakho-ke, manje sifika enhlekeleleni yangempela eye yaba khona ngenxa yokushunyayelwa kwalokho okubizwa ngokuthi yizindaba ezinhle okushunyayelwa oFakazi BakaJehova. Eminyakeni engu-80 edlule, oFakazi BakaJehova banikele ngezigidigidi zamahora emzamweni ongaqondile wokubuyisela isiphelo emuva. Bangena indlu ngendlu bayokwenza abafundi futhi babatshele ukuthi abakwazi ukungena embusweni njengabantwana bakaNkulunkulu. Bazama ukuvimba indlela eya eMbusweni wamazulu.

Bafana nabaholi bosuku lukaJesu.

“Maye kini, babhali nabaFarisi, bazenzisi! ngoba nivalela umbuso wamazulu phambi kwabantu; ngoba nina uqobo aningeni, futhi anibavumeli labo abasendleleni ukuthi bangene. ”(Mt 23: 13)

Izindaba ezinhle ezishunyayelwa oFakazi empeleni ziyizindaba ezilwa nezindaba ezinhle. Uphikisana ngokuphelele nomyalezo owashunyayelwa ngamaKristu ekhulu lokuqala. Kusebenza kuphambene nenhloso kaNkulunkulu. Uma ukuphela kufika kuphela lapho inani eliphelele labafowabo bakaKristu selitholakele, khona-ke imizamo yoFakazi BakaJehova yokuguqula izigidi zibe yinkolelo yokuthi ababizelwa ukuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu kuhloselwe ukuphazamisa lowo mzamo.

Lokhu kwaqalwa ngu-JF Rutherford ngesikhathi lapho ethi umoya ongcwele wawungasawuqondisi umsebenzi, kepha ukuthi izingelosi zazidlulisa imiyalezo evela kuNkulunkulu. Iyiphi “ingelosi” engafuni ukuthi imbewu yabesifazane ingene emandleni?

Manje siyakwazi ukuqonda ukuthi kungani uPawulu akhuluma ngokuqinile ngalokhu kwabaseGalathiya. Masibuye sikufunde lokho kepha kulokhu kusuka kwi-New Living Translation:

“Ngishaqekile ukuthi uphambuka maduze nje kuNkulunkulu, onibizele kuye ngesihe sothando sikaKristu. Ulandela indlela ehlukile enza sengathi iyizindaba ezinhle kodwa akuyona izindaba ezimnandi nhlobo. Ukhohliswa yilabo abaphambanisa iqiniso ngamabomu ngoKristu. Isiqalekiso sikaNkulunkulu masibehlele noma ngubani, kufaka phakathi thina noma ingelosi evela ezulwini, eshumayela olunye uhlobo oluhlukile lwezindaba ezinhle kunalesi esikushumayezile. Ngiphinda futhi ngikushilo esake sikusho phambilini ukuthi: Uma umuntu eshumayela noma yiziphi ezinye Izindaba Ezinhle kunalezo enimamukele, lowo muntu makaqalekiswe. ”(Galathiya 1: 6-9)

UMathewu 24:14 awunakugcwaliseka kwanamuhla. Kwagcwaliseka ngekhulu lokuqala. Ukusisebenzisa ezikhathini zanamuhla kuholele ezigidini zabantu ngokungazi eziphikisana nezintshisekelo zikaNkulunkulu nenzalo ethenjisiwe.

Isiyeleliso nokulahlwa kukaPawulu kugcwaliseka manje njengoba kwenzeka ngekhulu lokuqala.

Ngithemba nje ukuthi bonke abafowethu nodadewethu bangaphambili emphakathini woFakazi BakaJehova bazocubungula ngomthandazo ukuthi lesi sixwayiso sibathinta kanjani ngamunye wabo.

Sizoqhubeka nengxoxo yethu kaMathewu 24 kuvidiyo yethu elandelayo ngokuhlaziya kusuka evesini 15 kuya phambili.

Ngiyabonga ngokubuka nangokusekelwa kwakho.

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    56
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x