Kuhlola uMathewu 24; Ingxenye 3: Ukushumayela Kuwo Wonke Umhlaba Owakhiwe

by | Oct 25, 2019 | Kuhlolisisa uMathewu 24 Uchungechunge, Amavidiyo | 56 amazwana

Sawubona, igama lami ngu-Eric Wilson, futhi lokhu kungokwesithathu ochungechungeni lwethu kwisahluko se-24th sikaMathewu.

Ngifisa ucabange okwesikhashana ukuthi uhleli eNtabeni Yeminqumo ulalele uJesu lapho ekhuluma la mazwi alandelayo:

"Futhi lezi zindaba ezinhle zoMbuso ziyoshunyayelwa emhlabeni wonke owakhiwe ngenjongo yobufakazi ezizweni zonke, khona-ke ukuphela kuyofika." (Mt 24: 14)

Yini wena, njengomJuda wangaleso sikhathi, ongaqonda ukuthi uJesu wayeqonde ukuthini,

 1. Lezi zindaba ezinhle?
 2. Umhlaba wonke owakhiwe?
 3. Zonke izizwe?
 4. Ukuphela kuzofika?

Uma isiphetho sethu sokuqala ukuthi lokhu kufanele kusebenza kithi, ngabe asikho nje ukuthi siyindathane yokuzinikela? Ngiqonde ukuthi, asibuzanga mbuzo, futhi asitholanga mpendulo, pho kungani sicabanga ukuthi kusebenza kithi ngaphandle kokuthi, Yebo, uJesu usho ngokusobala - kodwa empeleni akenzi njalo.

OFakazi BakaJehova abagcini nje ukuthi leli vesi lisebenza osukwini lwethu, kodwa futhi bakholelwa ukuthi lisebenza kubo kuphela. Babodwa abakhokhiswa ukwenza lo mlando. Impilo yezigidigidi, empeleni wonke umuntu emhlabeni, incike ekutheni bawuqedela kahle kangakanani umsebenzi wabo. Ukuqedwa kwaso kuzokhombisa ukuphela komhlaba. Futhi bazokwazi ukuthi sekuphothulwe nini, ngoba banomunye umyalezo, umyalezo ongewona-muhle-wezindaba abazowushumayela. Bakholelwa ukuthi bazothunyelwa uNkulunkulu ukuba basho umyalezo wokwahlulela.

IJulayi 15, 2015 INqabayokulinda ithi ekhasini 16, isigaba 9:

“Lesi ngeke kube isikhathi sokushumayela“ izindaba ezinhle zoMbuso. ”Leso sikhathi siyobe sesidlulile. Isikhathi 'sokuphela' siyobe sesifikile! (Math. 24: 14) Akungabazeki… (O, inani lezikhathi ngifunde amagama athi "ngokungathandabuzi" ku-Nqabayokulinda kuphela ukuze badumazeke kamuva.) Akungabazeki, abantu bakaNkulunkulu bazomemezela umyalezo wesahlulelo onzima . Lokhu kungafaka isimemezelo esimemezela ukuthi izwe elibi likaSathane selizophela. ”

Lesi siphetho esimnandi sivela koFakazi BakaJehova nguNkulunkulu. Okungenani, leso yisiphetho abasithathayo ngokususelwa kuleli vesi elilodwa elincane.

Ngabe izimpilo zezigidi zezigidi zabantu ziphumula ekwamukeleni INqabayokulinda futhi I-Phaphama! NgoMgqibelo ekuseni? Lapho uhamba ngaleyo nqola emigwaqweni egadwe ngabathumeli bayo abathule, ngaphandle kokuyibukisisa okwesibili, ingabe ngempela uzigweba imbubhiso yaphakade?

Impela isiphetho esibi kangaka singafika nelebuli yokuxwayisa yohlobo oluthile, noma uNkulunkulu akasikhathaleli kangako.

Ukulandisa okuthathu kukaMathewu, uMarku, noLuka esikuhlaziya konke kuqukethe izinto ezijwayelekile ezejwayelekile, kanti ezinye izici ezibucayi kangako azikho ku-akhawunti eyodwa noma ezimbili. (Isibonelo, uLuka nguyena kuphela ophawula ukunyathela iJerusalema ngezikhathi ezimisiwe zabezizwe. UMathewu noMarku bayakushiya lokhu.) Noma kunjalo, izinto ezibaluleke ngempela, ezinjengezixwayiso zokugwema abaprofethi bamanga noKhristu wamanga, kwabiwa kuwo wonke ama-akhawunti. Kuthiwani ngalo myalezo okuthiwa wokuphila nokufa, wokuphela komhlaba?

Uthini uLuka ngale ndaba?

Ngokudabukisayo, hhayi lutho. Akasho lutho ngala magama. UMark uyakwenza, kodwa konke akusho nje "Futhi, kuzo zonke izizwe, izindaba ezinhle kufanele zishunyayelwe kuqala." (UMnu 13: 10)

“Futhi…”? Kufana neNkosi yethu ithi, "Hhawu, futhi ngendlela, izindaba ezinhle ziyashunyayelwa ngaphambi kokuba kwenzeke konke lokhu."

Akukho lutho mayelana nokuthi, "Kungcono ulalele, noma uzokufa."

Wayesho ukuthini ngempela uJesu lapho esho la mazwi?

Ake sibheke futhi kulolo hlu.

Kuzoba lula ukuyithola uma siqala phansi futhi sisebenza phezulu.

Ngakho-ke into yesine yayithi: “Lapho-ke ukuphela kuyofika.”

Isiphelo angabhekisa kuso? Ukhuluma ngesiphelo esisodwa. Leli gama lingelesisodwa. Babesanda kumcela isibonakaliso ukuze bazi ukuthi ukuphela komuzi nethempeli lawo kuzofika nini. Ngokwemvelo bacabanga ukuthi ukuphela kokuphela ayekhuluma ngakho. Kepha lokho, ukusho lokhu, izindaba ezinhle ngabe zatshunyayelwa emhlabeni wonke owakhiwe, nakuzo zonke izizwe, futhi lokho akwenzekanga ngekhulu lokuqala. Noma wakwenza? Masingagxili kunoma iziphi iziphetho.

Ukuthuthela ephuzwini lesithathu: Babezokuqonda ukuthi uJesu wayesho ukuthini lapho ekhuluma “ngazo zonke izizwe”? Ngabe bacabanga ukuthi, “Hhawu, izindaba ezinhle zizoshunyayelwa eChina, eNdiya, e-Australia, e-Argentina, eCanada naseMexico?

Igama alisebenzisayo ethnos, lapho sithola khona igama lesiNgisi, "ubuzwe".

I-Strong's Concordance isinika:

Incazelo: umjaho, isizwe, izizwe (njengoba zihlukile ku-Israyeli)
Ukusetshenziswa: umjaho, abantu, isizwe; izizwe, izwe labahedeni, abeZizwe.

Ngakho-ke, uma isetshenziswa ngobuningi, "izizwe", ethnos, kubhekisele kwabeZizwe, izwe lamaqaba elingaphandle kobuJuda.

Le ndlela igama elisetshenziswa ngayo kuyo yonke imiBhalo YamaKristu. Isibonelo, kuMathewu 10: 5 siyafunda, "Le 12 uJesu wayithumela, ebanikeza le miyalo:" Ningaqhubeki nihambe ngomgwaqo wezizwe, futhi ungangeni kunoma yimuphi umuzi waseSamariya; "(Mt 10: 5)

I-New World translation isebenzisa igama elithi “izizwe” lapha, kepha ezinye izinhlobo eziningi zisho lokhu ngokuthi “abeZizwe”. KumJuda, ethnos kwakusho ababengewona amaJuda, ezizweni.

Kuthiwani ngengxenye yesibili yamazwi akhe: “wonke umhlaba owakhiwe”?

Igama lesiGreek elithi oikoumené. (ee-ku-me-nee)

IStrord's Concordance ichaza ukusetshenziswa kwayo ngokuthi "(ngokufanele: umhlaba owakhiwe, izwe elisendaweni yokuhlala), umhlaba owakhiwe, okuwukuthi, umhlaba wamaRoma, kubo bonke abangaphandle wawubhekwa njengongabalulekile."

USIZO izifundo ze-Word ziyichaza ngale ndlela:

I-3625 (oikouménē) ngokwezwi nezwi isho ukuthi “izwe [elihlalwa].” “Kwaqala kwasetshenziswa amaGrikhi ukusho izwe elihlalwa wedwa, ngokungafani namazwe angenasimbe; emva kwalokho, lapho amaGrikhi ezithobela amaRoma, 'umhlaba wonke wamaRoma;' Kamuva, 'emhlabeni wonke owakhiwe' '.

Njengoba sinikezwe lolu lwazi, singabeka amanye amazwi kaJesu ukuze siwafunde, "futhi lezi zindaba ezinhle zombuso ziyoshunyayelwa emhlabeni wonke owaziwayo (uMbuso WaseRoma) kubo bonke abeZizwe ngaphambi kokuba iJerusalema libhujiswe."

Ngabe lokho kwenzeka? Ngo-62 CE, kusasele iminyaka emine ngaphambi kokuvinjezelwa kokuqala kweJerusalema ngenkathi eboshwe eRoma, uPawulu wabhalela abaseKolose ekhuluma “… ngethemba lalezozindaba ezinhle enizizwile, nashunyayelwa kuyo yonke indalo engaphansi izulu. ”(Col 1: 23)

Ngawo lowo nyaka, amaKristu ayengakafiki eNdiya, noma eChina, noma kubantu bomdabu baseMelika. Kodwa-ke, amazwi kaPawulu ayiqiniso ngokomongo wezwe laseRoma elalaziwa ngaleso sikhathi.

Ngakho-ke, yilapho onakho. Izindaba ezinhle zombuso kaKristu zashunyayelwa ezweni lonke laseRoma kubo bonke abeZizwe ngaphambi kokuba uhlelo lwezinto lwamaJuda luphele.

Lokho kwakulula, akunjalo?

Lapho, sinencazelo eqondile, engathandeki yamazwi kaJesu afanelana nawo wonke amaqiniso omlando. Singayiqeda le ngxoxo manje bese siqhubekela phambili, ngaphandle kokuthi, njengoba sesishilo, oFakazi BakaJehova abayizigidi eziyisishiyagalombili bacabanga ukuthi bayayigcwalisa uMathewu 24: 14 namuhla. Bakholelwa ukuthi lokhu kungukugcwaliseka kokufanekisa noma okwesibili. Bafundise ukuthi amazwi kaJesu aba nokugcwaliseka okuncane ekhulwini lokuqala, kodwa esikubonayo namuhla ukugcwaliseka okukhulu. (Bona i-w03 1 / 1 k. 8 par. 4.)

Le nkolelo inamuphi umphumela koFakazi BakaJehova? Kufana nokonga impilo. Lapho bebhekene nobuzenzisi bokuhlangana kwe-10 yeNdikimba Ebusayo nonyaka, babambelela kuyo. Lapho bebona isisekelo sokuzwakala kabi komuntu okuphathelene namashumi eminyaka wokuhlukumeza ngokocansi kwezingane, babambelela kuye njengendoda ebilayo. Bathi: “Ngubani omunye umuntu oshumayela izindaba ezinhle zoMbuso emhlabeni wonke?”

Akukhathalekile ukuthi bayazi ukuthi abashumeli kuzo zonke izizwe noma kuwo wonke umhlaba owakhiwe. OFakazi abashumayeli ezizweni zamaSulumane, futhi abafinyeleli ngempumelelo kumaHindu ayizigidi eziyinkulungwane emhlabeni, futhi awenzi mehluko owoyisayo emazweni anjenge China noma iTibet.

Lawo wonke amaqiniso anganakwa kalula. Okusemqoka ukuthi bakholelwa ukuthi bangoFakazi kuphela abashumayela izindaba ezinhle zombuso kaNkulunkulu. Akekho omunye umuntu owenza lokho.

Uma singakhombisa ukuthi lokhu akunjalo, khona-ke lobu bumfihlo bobufundisi bezenkolo bungaqhekeka. Ukuze senze lokho, kufanele siqonde ububanzi obugcwele, nobubanzi, nokuphakama kwale mfundiso.

Ivela ku-1934. Eminyakeni emithathu eyedlule, u-Rutherford wathatha i-25% yamaqembu abafundi beBhayibheli asabambisene nenkampani yakhe yokushicilela, i-Watchtower Bible and Tract Society, futhi wabenza baba inhlangano efanele inkolo ngokubanika igama, oFakazi BakaJehova, futhi wafaka phakathi amandla okumisa abadala endlunkulu. Ngemuva kwalokho, ku-athikili enezingxenye ezimbili esebenza ku-Agasti 1 ne-15, izindaba ze-1934 INqabayokulinda, wethula uhlelo olunezigaba ezimbili olwalumvumela ukuba enze isigaba sabefundisi nabantu abanjengezenkolo njengoba amasonto eLobukholwa ayenalo. Lokhu wakwenza ngokusebenzisa izifanekisomqondo ezingqubuzana nemibhalo esebenzisa amadolobha esiphephelo akwa-Israyeli, ubudlelwano phakathi kukaJehu wakwa-Israyeli nesizwe uJonadabu, kanye nokwahlukanisa umfula iJordani lapho abapristi bewela nomphongolo wesivumelwano. (Nginokuhlaziywa okuningiliziwe kwalezi zihloko kuwebhusayithi yethu. Ngizofaka ukuxhumana kuzo encazelweni yale vidiyo.)

Ngale ndlela, wasungula isigaba sesibili sobuKristu esibizwa ngokuthi isigaba sikaJonadaba esaziwa ngokuthi enye iMvu.

Njengobufakazi, nansi ukukhishwa kwesinye sezigaba zokugcina zocwaningo oluneengxenye ezimbili — kubakaki bakwele:

“Kufanele kuqashelwe ukuthi isibopho sibekwa esigabeni sabaphristi [abagcotshiweyo] ukuhola noma ukufundwa komthetho wokuyala kubantu. Ngakho-ke, lapho kunenkampani [noma ibandla] lofakazi bakaJehova… umholi wesifundo kufanele akhethwe phakathi kwabagcotshiweyo, futhi ngokufanayo labo bekomidi lenkonzo kufanele bathathwe kogcotshiweyo…. UJonadab wayekhona njengomuntu ozofunda , hhayi noyedwa obezofundisa… .Ihlangano esemthethweni kaJehova esemhlabeni inensali yakhe egcotshiwe, futhi amaJonadabe [ezinye izimvu] ezihamba nabagcotshiweyo kufanele afundiswe, kodwa hhayi ukuba ngabaholi. Lokhu kubukeka njengelungiselelo likaNkulunkulu, bonke kufanele bajabule ngakho. ”(W34 8 / 15 p. 250 par. 32)

Lokhu kudale inkinga. Inkolelo yayiwukuthi abantu abangakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu, abahedeni, namaKristu amanga lapho efa ngaphambi kwe-Amagedoni bayovuswa njengengxenye yokuvuswa kwabangalungile. Abangalungile babuya besesimweni sabo sokuba nesono. Bangakwazi ukufeza ukuphelela nokungabi nasono kuphela lapho kuthiwe balungile nguNkulunkulu ekupheleni kweminyaka eyinkulungwane. Yiliphi ithemba lovuko ababenalo amaJonadabu noma ezinye Izimvu? Ngempela ithemba elifanayo. Nabo babeyobuya njengezoni futhi kufanele basebenzele ukuphelela ekugcineni kweminyaka eyinkulungwane. Ngakho-ke, yini okufanele ikhuthaze umJonadaba noma ezinye izimvu ukuba zibe ngoFakazi BakaJehova ukuthi bazidele kakhulu ngalo msebenzi uma umvuzo awutholayo ungafani nalowo ongakholwayo?

U-Rutherford kwadingeka ukuthi abanikeze okuthile abangakholwayo abangakutholanga. Ikherothi lalisinda ngeArmagedon. Kepha ukwenza kube kufiseleka impela, kwadingeka afundise ukuthi labo ababulawa e-Armagedoni ngeke bavuswe — ngeke balithole elinye ithuba.

Ngokuyikho okulingana ne-JW ngomlilo wesihogo. Imfundiso yesihogo somlilo kade yagxekwa ngoFakazi BakaJehova njengokuphikisana nothando lukaNkulunkulu. Ngabe uNkulunkulu wothando angahlukumeza kanjani umuntu kuze kube phakade ngoba enqaba nje ukumlalela?

Kodwa-ke, oFakazi behluleka ukubona ukungahambisani nokukhuthaza inkolelo yokuthi uNkulunkulu angabhubhisa umuntu unomphela ngaphandle kokumnikeza nethuba eliqinile lokuhlenga. Ngemuva kwakho konke, yiliphi ithuba umakoti wengane oneminyaka engu-13 oneminyaka engu-25 kumasiko amaSulumane namaHindu anokuthi abemazi uKristu ngaso sonke isikhathi? Ngaleyo ndaba, yiliphi ithuba noma yimuphi umSulumane noma umHindu onalo lokuqonda ngempela ithemba lobuKristu? Ngingaqhubeka nezibonelo eziningi eziningi.

Noma kunjalo, oFakazi banelisekile ukukholelwa ukuthi laba bazobulawa nguNkulunkulu benganalo ithemba lovuko, ngoba benobubi bokuzalelwa emndenini ongalungile noma esikweni elingalungile.

Kubalulekile ebuholini beNhlangano ukuthi bonke oFakazi bakholelwe lokhu. Ngaphandle kwalokho, yini abasebenzela kanzima kangaka? Uma abangewona ofakazi nabo bezosinda e-Amagedoni, noma uma labo ababulewe kuleyo mpi bethola ukuvuswa, manje kusho ukuthini?

Kodwa, lokho empeleni yizindaba Ezinhle ezishunyayelwa oFakazi.

Kusukela INqabayokulinda ka-Septhemba 1, ikhasi le-1989 19:

"Ngofakazi bakaJehova kuphela, labo bensali egcotshiweyo kanye 'nesixuku esikhulu,' njengenhlangano ebumbene ngaphansi kokuvikelwa nguMdidiyeli Ophakeme, abanethemba lokusinda ekuphelisweni kwalesi simiso esibhubhisiwe okulawulwa nguSathane uDeveli.”

Kusukela INqabayokulinda ka-Agasti 15, 2014, ikhasi 21:

"Empeleni, futhi uJesu udlulisela izwi likaJehova kithina njengoba eqondisa ibandla esebenzisa“ inceku ethembekileyo neqondayo. ”[Funda“ IQembu Elilawulayo ”] (Math. 24: 45) Sidinga ukusithatha ngokungathí sina lesi siqondisi nesiqondiso, ngoba impilo yethu yaphakade ixhomeke ekulaleleni kwethu. ”(Kubakaki bengeziwe.)

Ake sicabange ngalokhu umzuzu. Ukugcwalisa uMathewu 24: 14 indlela oFakazi abahumusha ngayo, izindaba ezinhle kufanele zishunyayelwe emhlabeni wonke owakhiwe ezizweni zonke. OFakazi abakwenzi lokho. Awusondele neze. Ukulinganisa kokuqapha kukhombisa ukuthi cishe abantu abayizigidi eziyizinkulungwane ezintathu abakaze bashunyayezwe nguFakazi KaJehova oyedwa.

Noma kunjalo, ake sibeke konke lokho okomzuzwana. Ake sicabange ukuthi ngaphambi kokuphela kwenhlangano izothola indlela yokufinyelela kuyo yonke indoda, abesifazane nengane emhlabeni. Ngabe lokho kuzoshintsha izinto?

Cha, futhi nakhu. Lokho kutolika kusebenza kuphela uma beshumayela izindaba ezinhle zangempela ezashunyayelwa nguJesu nabaphostoli. Ngaphandle kwalokho, imizamo yabo ingaba mibi kunokungasebenzi.

Cabanga ngamazwi kaPawulu kwabaseGalathiya ngale ndaba.

“Kuyamangaza ukuthi nimfulathela ngokushesha kangaka Lowo enikubize ngomusa ongafanelwe kaKristu niye kolunye uhlobo lwezindaba ezinhle. Hhayi ukuthi kunezinye izindaba ezinhle; kodwa kukhona abathile abakudalela inkathazo futhi abafuna ukuhlanekezela izindaba ezinhle ngoKristu. Kodwa-ke, noma ngabe thina noma ingelosi evela ezulwini ikumemezele izindaba ezinhle okuthile okungaphezu kwezindaba ezinhle esizimemezele kuwe, makabe ngoqalekisiweyo. Njengoba sekushiwo ngaphambili, manje ngiyaphinda ngithi, Noma ngubani okumemezela izindaba ezinhle ngokwedlula lokho enikwamukele, makaqalekiswe. ”(Galathiya 1: 6-9)

Kuyiqiniso, oFakazi bayaqiniseka ukuthi yibona kuphela abashumayeza okulungile, okuyikho, nezindaba ezinhle zangempela. Cabanga ngalokhu okuvela esifundweni se-Nqabayokulinda samuva:

“Manje obani ngempela abashumayela izindaba ezinhle zoMbuso namuhla? Ngokuqiniseka okugcwele, singathi: “OFakazi BakaJehova!” Kungani singazethemba kangaka? Ngoba sishumayela umyalezo ofanele, izindaba ezinhle zoMbuso. ”(W16 Meyi p. 12 par. 17)

"Yibona kuphela abashumayeza ukuthi uJesu ubephethe njengeNkosi kusukela nge1914." (W16 Meyi p. 11 par. 12)

Bamba kancane! Sesivele sikufakazisile ukuthi oFakazi BakaJehova banephutha nge-1914. (Ngizofaka isixhumanisi lapha kumavidiyo akhombisa lesi siphetho ngokucacile sisuka emiBhalweni.) Ngakho-ke, uma lokho kungumnqopho wabo wokushunyayelwa kwezindaba ezinhle, khona-ke bashumayela izindaba ezinhle zamanga.

Ingabe yikho kuphela okungahambi kahle ngokushunyayelwa kwezindaba ezinhle zoFakazi BakaJehova? Cha.

Ake siqale nge-Amagedoni. Ukugxila kwabo konke ku-Armagedoni. Bakholelwa ukuthi uJesu uzofika futhi ahlulele bonke abantu ngaleso sikhathi futhi bagwebe wonke umuntu ongeyena uFakazi kaJehova ekubhujisweni kwaphakade.

Kusho ukuthini lokhu?

Igama elithi Amagedoni livela kanye kuphela eBhayibhelini. Kanye nje! Kodwa-ke bacabanga ukuthi bazi konke ngalokho okumelelayo.

Ngokusho kwemithombo yomlando ethembekile, leli gama lembulwa kumaKristu ngasekupheleni kwekhulu lokuqala emva kwezenzakalo ezibhalwe encwadini yezEnzo. (Ngiyazi ukuthi ama-Preterists azophikisana nami ngalokhu, kepha ake siyeke leyo ngxoxo ngevidiyo yethu elandelayo.) Uma ufunda incwadi yeZenzo, ngeke uthole lutho nge-Amagedoni. Kuliqiniso ukuthi umlayezo amaKhristu ekhulu lokuqala awushumayeza emhlabeni wonke owakhiwe nakuzo zonke izizwe ngaleso sikhathi wawungowensindiso. Kepha kwakungeyona insindiso enhlekeleleni eyenzeka emhlabeni wonke. Eqinisweni, lapho ubheka okuwukuphela kwendawo lapho igama elithi Amagedoni livela khona eBhayibhelini, uzobona ukuthi alisho lutho ngokuphila okubhujiswa kwaphakade. Ake sifunde nje iBhayibheli futhi sibone ukuthi lithini.

“. . .Ngokunye, yizinkulumo eziphefumulelwe ngamademoni futhi zenza izibonakaliso, futhi ziyaphuma ziye kumakhosi omhlaba wonke owakhiwe, ukuwaqoqela ndawonye empini yosuku olukhulu lukaNkulunkulu uMninimandla onke .... ndawonye endaweni ebizwa ngokuthi ngesiArmagedoni ngesiHeberu. ”(Re 16: 14, 16)

Uzoqaphela ukuthi akuyona yonke indoda, abesifazane, nengane ezalethwa empini kodwa ngamakhosi noma ababusi bomhlaba. Lokhu kuyahambelana nesiprofetho esitholakala encwadini kaDaniel.

“Ezinsukwini zalawo makhosi uNkulunkulu wezulu uyomisa umbuso ongasoze wachithwa. Futhi lo mbuso ngeke udluliselwe kwabanye abantu. Uzochoboza uqede yonke le mibuso, wona uqobo ume njalo, ”(Da 2: 44)

Njenganoma imaphi amandla okunqoba, inhloso kaJesu ngeke kube ukubhubhisa konke impilo kepha kunalokho ukuqothula noma yikuphi ukuphikisana nokubusa kwakhe noma ngabe kungokwepolitiki, okwezenkolo noma okuyisikhungo. Vele, noma ngubani olwa naye kuze kufike kwabaphansi kunabo bonke abantu uzothola abakufanele. Esingakusho nje ukuthi akukho lutho emiBhalweni ukukhombisa ukuthi wonke umuntu wesilisa, owesifazane, kanye nengane emhlabeni uzobulawa ingunaphakade. Eqinisweni, labo ababuleweyo abaphikwa ngokusobala ithemba lovuko. Ukuthi bavusiwe noma cha yinto esingakwazi ukuqiniseka ngayo. Ukuqiniseka, bukhona ubufakazi bokuthi labo uJesu ashumayela kubo ngqo kanye nabantu ababi baseSodoma naseGomora bazobuyela ovukweni. Ngakho-ke lokho kusinika ithemba, kepha thina akumele sihambe senza noma yisiphi isitatimende sokwahlulela ngalolu daba. Lokho kuzobe kukhipha isahlulelo ngakho-ke kungaba okungalungile.

Kulungile, ngakho ofakazi abangalungile mayelana nokusungulwa kombuso kwe-1914 kanye nangemvelo ye-Amagedoni. Ingabe yilezo zinto ezimbili kuphela ekushumayeleni kwabo izindaba ezinhle ezingamanga? Ngokudabukisayo, cha. Kunokuthile okubi kakhulu okufanele kucatshangelwe.

UJohn 1: I-12 isitshela ukuthi bonke ababonisa ukholo egameni likaJesu bathola “igunya lokuba ngabantwana bakaNkulunkulu”. KwabaseRoma 8: 14, 15 isitshela ukuthi "bonke abaholwa umoya kaNkulunkulu bangamadodana kaNkulunkulu" futhi 'batholile umoya wokutholwa'. Lokhu kutholwa kwenza amaKhristu abe yizindlalifa zikaNkulunkulu ezingakuthola njengefa kuYise lokho anakho, okuphila okuphakade. I-1 uThimothi 2: I-4-6 isitshela ukuthi uJesu ngumlamleli phakathi kukaNkulunkulu nabantu, uyisihlengo sabo bonke. Akukho lapho amaKristu abizwa ngokuthi abangane bakaNkulunkulu kepha kuphela njengezingane zakhe. UZimu wenze isivumelwano namkha amaKrestu, abizwa ngeSivumelwano esisha. Akukho lapho sitshelwa khona ukuthi iningi lamaKristu alifakwa kulesi sivumelwano, ngoba empeleni alinasivumelwano sikaNkulunkulu nhlobo.

Izindaba ezinhle ezashunyayelwa nguJesu nokuthi abalandeli bakhe bathatha bashumayela kuwo wonke umhlaba ngaphambi kokubhujiswa kweJerusalema ukuthi bonke abakholwa kuKristu bangaba abantwana bakaNkulunkulu bokutholwa futhi bahlanganyele noKristu embusweni wamazulu. Alikho ithemba lesibili ababelishumayela. Hhayi enye insindiso.

Akukho ndawo eBhayibhelini lapho uthola khona ngisho inkomba yezindaba ezinhle ezihlukile etshela abantu ukuthi bazokhulunyelwa njengabangane bakaNkulunkulu kodwa hhayi izingane futhi bayovuswa besesimweni sesono yize kuthiwe balungile. Akukho lapho kukhulunywa khona ngeqembu lamaKristu elalizofakwa esivumelwaneni esisha, babengeke uJesu Kristu abe ngumlamuleli wabo, babengeke babe nethemba lokuphila okuphakade lapho sebevukile. Akukho lapho amaKristu atshelwa khona ukuthi ayenqabe ukudla izifanekiselo ezimelela inyama negazi elisindisayo leNkosi yethu uJesu Kristu.

Uma, lapho uzwa lokhu, ukusabela kwakho kokuqala ukubuza, “Ngabe uthi wonke umuntu uya ezulwini?” Noma, “Ngabe uthi alikho ithemba lasemhlabeni?”

Cha, angisho lutho lolohlobo. Engikushoyo nje ukuthi yonke ingca yezindaba ezinhle ezishunyayelwa oFakazi BakaJehova ayilungile kusukela phansi kuya phezulu. Yebo, kukhona izinhlobo ezimbili zokuvuswa kwabantu. UPowula wakhuluma ngovuko lwabangalungile. Kuyacaca ukuthi ukungalungi akunakulidla ifa lombuso wamazulu. Kepha awekho amaqembu amabili alungile.

Lesi yisihloko esiyinkimbinkimbi kakhulu futhi engiyethemba ukuthi sizosisingatha ngemininingwane emihle ochungechungeni lwamavidiyo azayo. Kodwa ukuze sithulise ukukhathazeka abaningi abangakuzwa, ake sikubheke kafushane. Sketch lesithonjana, uma uthanda.

Unezigidigidi zabantu kuwo wonke umlando abaye baphila kwezinye zezimo ezesabekayo kakhulu ongazicabanga. Baye bahlupheka kakhulu abanye bethu esingakwazi ngisho ukukucabanga. Ngisho nanamuhla, izigidigidi ziphila ebuphofini obukhulu noma zihlushwa izifo eziwohlozayo, noma ukucindezelwa kwezombusazwe, noma ukugqilazwa kwezinhlobo ezahlukahlukene. Kungenzeka kanjani ukuthi abanye balaba bantu babe nethuba elifanele futhi elifanelekile lokwazi uNkulunkulu? Bangethemba kanjani ukuthi babuyiselwe emuva emndenini kaNkulunkulu? Ngakho-ke, kufanele kudlalwe insimu yokudlala. Bonke kufanele babe nethuba elifanele. Faka abantwana bakaNkulunkulu. Iqembu elincane, elazama futhi lavivinya njengoba enjalo noJesu uqobo, labe selinikeza igunya namandla hhayi nje ukubusa umhlaba nokuqinisekisa ubulungiswa kodwa futhi nokusebenza njengabaphristi, ukuze bakhonze kulabo abadinga usizo futhi basize bonke babuyelane ebudlelwaneni noNkulunkulu.

Izindaba ezimnandi aziphathelene nokusindisa wonke umuntu wesilisa nowesifazane ekufeni komlilo e-Armagedoni. Izindaba ezimnandi ezimayelana nokufinyelela kulabo abazokwamukela isicelo sokuthola ingane kaNkulunkulu okuyiyo futhi abazimisele ukusisebenzela kuleso sikhundla. Lapho isibalo sabo sesiphelele, uJesu angaletha ukuphela kokubusa komuntu.

OFakazi bakholelwa ukuthi kuphela lapho beqeda umsebenzi wokushumayela lapho uJesu angaletha ukuphela. Kepha uMathewu 24: 14 yagcwaliseka ngekhulu lokuqala. Akugcwaliseki namhlanje. UJesu uzoletha ukuphela lapho inani eliphelele labakhethiweyo, abantwana bakaNkulunkulu, seliphelele.

Ingelosi yembulela lokhu kuJohane:

“Lapho livula uphawu lwesihlanu, ngabona ngaphansi kwe-altare imiphefumulo yalabo ababulewe ngenxa yezwi likaNkulunkulu nangenxa yobufakazi ababunikeze. Bamemeza ngezwi elikhulu, bathi: “Kuze kube nini, Nkosi EnguMbusi, ungcwele futhi uqinisile, unqaba ukwahlulela nokuphindisela igazi lethu kulabo abahlala emhlabeni?” Banikezwa ngamunye wabo ingubo emhlophe. batshelwa ukuthi baphumule isikhashana, size isibalo sigcwale izigqila zabo kanye nabafowabo abase besazobulawa njengoba babebulewe. ”(Re 6: 9-11)

Ukuphela kokubusa komuntu kuza kuphela lapho inani eligcwele labafowabo bakaJesu seligcwalisiwe.

Ake ngikubeke lokho. Kulapho kuphela isibalo esigcwele sabafowabo bakaJesu, lapho ukuphela kokubusa komuntu kufike. IArmagedoni iza lapho bonke abantwana bakaNkulunkulu abagcotshiweyo babekwa uphawu.

Futhi-ke, manje sesifikelwa usizi lwangempela oluye lwabangelwa ukushunyayelwa kwezindaba okuthiwa yizindaba ezinhle ezishunyayelwa oFakazi BakaJehova. Eminyakeni eyi-80 edlule, oFakazi BakaJehova banikele amahora ayizigidi eziyinkulungwane emzamweni ongazi wokuphokophela emuva ukuphela. Bahamba umnyango nomuzi bayokwenza abafundi futhi babatshele ukuthi ngeke bangene embusweni njengabantwana bakaNkulunkulu. Bazama ukuvimba indlela yokungena eMbusweni wamazulu.

Bafana nabaholi bosuku lukaJesu.

“Maye kini, babhali nabaFarisi, bazenzisi! ngoba nivalela umbuso wamazulu phambi kwabantu; ngoba nina uqobo aningeni, futhi anibavumeli labo abasendleleni ukuthi bangene. ”(Mt 23: 13)

Izindaba ezinhle ezishunyayelwa oFakazi empeleni zingezindaba ezimnandi. Iphikisana ngokweqile nesigijimi amaKristu ekhulu lokuqala ashumayela. Kusebenza okuphikisana nenhloso kaNkulunkulu. Uma ukuphela kufika kuphela lapho inani eliphelele labafowethu bakaKristu selifinyelelwe, khona-ke imizamo yoFakazi BakaJehova yokuguqula izigidi kwinkolelo yokuthi ababizwanga ukuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu kuhloselwe ukukhuba lowo mzamo.

Lokhu kwaqalwa ngu-JF Rutherford ngesikhathi lapho ethi umoya ongcwele awusawenzi umsebenzi, kodwa ukuthi izingelosi zazidlulisela imiyalezo evela kuNkulunkulu. Yimuphi “ingelosi” ongafuni ukuba inzalo yabesifazane ibuse?

Manje siyakwazi ukuqonda ukuthi kungani uPawulu akhuluma ngokuqinile ngalokhu kwabaseGalathiya. Masibuye sikufunde lokho kepha kulokhu kusuka kwi-New Living Translation:

“Ngishaqekile ukuthi uphambuka maduze nje kuNkulunkulu, onibizele kuye ngesihe sothando sikaKristu. Ulandela indlela ehlukile enza sengathi iyizindaba ezinhle kodwa akuyona izindaba ezimnandi nhlobo. Ukhohliswa yilabo abaphambanisa iqiniso ngamabomu ngoKristu. Isiqalekiso sikaNkulunkulu masibehlele noma ngubani, kufaka phakathi thina noma ingelosi evela ezulwini, eshumayela olunye uhlobo oluhlukile lwezindaba ezinhle kunalesi esikushumayezile. Ngiphinda futhi ngikushilo esake sikusho phambilini ukuthi: Uma umuntu eshumayela noma yiziphi ezinye Izindaba Ezinhle kunalezo enimamukele, lowo muntu makaqalekiswe. ”(Galathiya 1: 6-9)

UMathewu 24: I-14 ayinakho ukugcwaliseka kwanamuhla. Kwagcwaliseka ngekhulu lokuqala. Ukuyisebenzisa ezikhathini zanamuhla kuye kwaholela ezigidini zabantu besebenza ngokungazi bamukele izifiso zikaNkulunkulu nembewu ethenjisiwe.

Isiyeleliso nokulahlwa kukaPawulu kugcwaliseka manje njengoba kwenzeka ngekhulu lokuqala.

Ngithemba nje ukuthi bonke abafowethu nodadewethu bangaphambili emphakathini woFakazi BakaJehova bazocubungula ngomthandazo ukuthi lesi sixwayiso sibathinta kanjani ngamunye wabo.

Sizoqhubeka nengxoxo yethu kaMathewu 24 kuvidiyo yethu elandelayo ngokuhlaziya kusuka evesini 15 kuya phambili.

Ngiyabonga ngokubuka nangokusekelwa kwakho.

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.

  Funda lokhu olimini lwakho:

  isiZulu简体 中文IsiDanishiNederlandsFilipinoSuomiFrançaisDeutschItalian日本语한국어ພາ ສາ ລາວPolskiPortuguêsਪੰਜਾਬੀRussianisi-EspañolKiswahiliIsiSwidiதமிழ்TürkçeУкраїнськаTiếng ViệtZulu

  Amakhasi Umbhali

  Izihloko

  Imibhalo yenyanga

  56
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x