Sawubona, igama lami ngingu-Eric Wilson.

Kwividiyo yethu yokuqala, ngibeke umqondo wokuthi sisebenzise indlela thina njengoFakazi BakaJehova esiyisebenzisayo ukuhlola ukuthi ezinye izinkolo zithathwa njengeziyiqiniso noma ezingamanga kithi. Ngakho-ke, leyo mibandela efanayo, lawo maphuzu ayisihlanu — ayisithupha manje — sizowasebenzisa ukuhlola ukuthi siyahlangabezana yini nenqubo esilindele ukuthi zonke ezinye izinkolo zihlangabezane nayo. Kubukeka njengokuhlolwa okulungile. Ngingathanda ukwehlela kuyona nokho lapha sisevidiyo yesithathu namanje singakwenzi lokho; futhi isizathu ukuthi kusekhona izinto ezisendleleni yethu.

Noma nini lapho ngiletha lezi zihloko kubangani, ngithola inqwaba yeziphikiso ezingaguquguquki ebhodini lonke engitshela ukuthi lena akuyona imicabango yabo, kepha yimicabango efakwe eminyakeni edlule- futhi ngiyakuzonda sebenzisa igama-ukufundisa, ngoba bacishe baphume igama negama ngokulandelana. Ake ngikunikeze izibonelo.

Kungase kuqale ngokuthi: 'Kodwa thina siyinhlangano yeqiniso… Siyinhlangano kaJehova… Ayikho enye inhlangano… Sizoyaphi enye indawo?' Kulandela okufana nokuthi, 'Akufanele yini sithembeke enhlanganweni?… Kakade, ngubani owasifundisa iqiniso?… Nokuthi' Uma kukhona okungahambi kahle, kufanele silindele uJehova nje ... Akufanele siqhubekele phambili nakanjani… Ngaphandle kwalokho, ngubani obusisa inhlangano? Akuyena yini uJehova? Akucaci yini ukuthi isibusiso sakhe siphezu kwethu?… Futhi uma ucabanga ngakho, ngubani omunye oshumayela izindaba ezinhle emhlabeni wonke? Akekho omunye owenza lokho. '

I-kinda iphuma ngale ndlela, kumfudlana wokuqonda nje. Futhi ngiyabona ukuthi akekho umuntu oye wahlala phansi phansi wacabanga ngalokhu. Ngakho-ke ake sikwenze lokho. Ingabe lokhu kungukuphikisa okuvumelekile? Asibone. Ake sizicabangele ngamunye ngamunye.

Manje, enye yezokuqala ezavela ngaphandle kokuthi, 'Le yinhlangano eyiqiniso' — okuyisitatimende nje ngempela — ngumbuzo othi:' Singaya kuphi futhi? ' Imvamisa ngokuhambisana nalokho, abantu bazobe sebecaphuna amazwi kaPetru kuJesu. Bazothi, 'Khumbula lapho uJesu etshela isixuku ukuthi kufanele badle inyama yakhe baphuze igazi lakhe futhi bonke bamshiya, waphendukela kubafundi bakhe wababuza,' Niyafuna yini ukuhamba nani? ' Wathini uPeter? '

Futhi cishe ngaphandle kokukhetha — futhi ngibe nale ngxoxo eminyakeni edlule nabantu abahlukahlukene — bazosho wona la mazwi uPetru awasho, 'Sizoyaphi futhi?' ”Akukhona yini lokho ocabanga ukuthi wakusho? Ake sibheke ukuthi uthini empeleni. Uzokuthola encwadini kaJohane isahluko 6 ivesi 68. “Ngubani”, usebenzisa igama elithi, “bani.” Ubani sizoya? Hhayi, lapho sizohamba?

Manje, kunomehluko omkhulu lapho. Uyabona, noma ngabe sikuphi, singaya kuJesu. Singaba sodwa, singabambeka phakathi kwejele, ukuphela komkhulekeli weqiniso lapho bese siphendukela kuJesu, Ungumqondisi wethu, uyiNkosi yethu, uyiNkosi yethu, uyiNkosi yethu, uyiNkosi yethu Konke kithi. Hhayi “kuphi.” "Kuphi" kukhombisa indawo. Kufanele siye eqenjini labantu, kufanele sibe sendaweni, kufanele sibe senhlanganweni. Uma sizosindiswa, kufanele sibe senhlanganweni. Ngaphandle kwalokho, ngeke sisindiswe. Cha! Usindiso luza ngokuphendukela kuJesu, hhayi ngobulungu noma ngokuzibandakanya nanoma yiliphi iqembu. Akukho lutho eBhayibhelini olukhombisa ukuthi kufanele ube seqenjini elithile labantu ukuze usindiswe. Kufanele ube ngokaJesu, futhi empeleni yilokho okushiwo yiBhayibheli. UJesu ungokaJehova, singabakaJesu futhi zonke izinto zingezethu.

Ecabanga ukuthi akufanele sethembele kubantu, uPaul watshela abaseKorinte, ababenza yona le nto, okulandelayo ku-1 Korinte 3:21 kuye ku-23:

“Ngakho-ke makungabikho muntu oziqhayisa ngabantu; ngoba zonke izinto zingezakho, noma ngabe uPawulu noma u-Apholo noma uKhefase noma umhlaba noma ukuphila noma ukufa noma izinto ezikhona manje noma izinto ezizayo, zonke izinto zingezakho; nani ningabakaKristu; UKristu naye ungokaNkulunkulu. ” (1 Co 3: 21-23)

Kulungile, ngakho-ke lelo iphuzu 1. Kepha kusamele uhleleke kahle? Kufanele ube nomsebenzi ohlelekile. Yileyo ndlela esihlala sicabanga ngayo futhi elandelayo ngokunye ukuphikisa okuvela njalo: 'UJehova ubelokhu enenhlangano.' Kulungile,-ke, lokho akulona iqiniso ngoba kuze kube ukwakhiwa kwesizwe sakwa-Israyeli, eminyakeni engama-2500 eyedlule, wayengenaso isizwe noma abantu noma inhlangano. Wayenabantu abanjengo-Abrahama, u-Isaka, uJakobe, uNowa, u-Enoke abuyela emuva ku-Abela. Kodwa wasungula inhlangano ngo-1513 BCE ngaphansi kukaMose.

Manje, ngiyazi kuzoba nabantu abazothi 'O, awume kancane, awume kancane. Igama elithi “inhlangano” alikho eBhayibhelini ngakho ngeke usho ukuthi wayenenhlangano. '

Yebo, kuyiqiniso, igama aliveli futhi singakuthinta lokho; kepha angifuni ukuphikisana ngamazwi. Ngakho-ke, ake sikuthathe njengokuhlinzekiwe esingasho ukuthi inhlangano ifana nesizwe, iyafana nabantu. UJehova unabantu, unesizwe, unenhlangano, unebandla. Ake sicabange ukuthi lawo ayafana ngoba awushintshi impikiswano esiyenzayo. Kulungile, ngakho-ke ubelokhu enenhlangano selokhu uMose kwaba nguye owethula isivumelwano esidala esizweni sakwa-Israyeli — isivumelwano abahluleka ukusigcina.

Kulungile, kulungile, kulungile, ngakho-ke ukulandela lowo mqondo, kwenzekani lapho inhlangano iqhubeka kabi? Ngoba u-Israyeli wahamba kabi izikhathi eziningi. Kwaqala kahle impela, bahlala eZweni Lesithembiso bese iBhayibheli lithi, empeleni isikhathi seminyaka engamakhulu ambalwa, umuntu ngamunye wenza okulungile emehlweni akhe. Lokho akusho ukuthi benze noma yini abayifunayo. Babengaphansi komthetho. Kwakufanele balalele umthetho futhi benza - lapho bethembekile. Kodwa benza okulungile emehlweni abo. Ngamanye amagama, kwakungekho muntu ngaphezulu kwabo owayebatshela ukuthi, 'Cha, cha, kufanele nithobele umthetho ngale ndlela; kufanele uthobele umthetho ngaleyo ndlela. '

Isibonelo, abaFarisi bangesikhathi sakaJesu — batjela abantu indlela yokuthobela umthetho. Uyazi, ngeSabatha, ungakanani umsebenzi ongawenza? Ungabulala impukane ngeSabatha? Benza yonke le mithetho, jk kodwa esisekelweni sokuqala sakwa-Israyeli, kuleyo minyaka engamakhulu ambalwa okuqala, izinzalamizi zaziyizinhloko zomndeni futhi imindeni ngayinye yayizimele ngokuphelele.

Kwenzekani lapho kube nezingxabano phakathi kwemindeni? Yebo, babenamajaji kanti elinye lamajaji kwakungowesifazane, uDebora. Ngakho-ke, kukhombisa ukuthi umbono kaJehova ngabesifazane mhlawumbe akuyona into esiyithatha njengabantu besifazane. (Empeleni wayenomahluleli wesifazane u-Israyeli. Owesifazane wahlulela u-Israyeli. Kungumqondo othakazelisayo, okuthile kwenye i-athikili noma enye ividiyo esikhathini esizayo. Kepha ake sishiye lokho.) Kwenzekani ngemuva kwalokho? Bakhathala ukuzinqumela, basebenzise umthetho kubo. Ngakho-ke, benzeni?

Babefuna inkosi, bafuna umuntu ozobabusa futhi uJehova wathi, 'Umqondo omubi lona.' Usebenzise uSamuel ukubatshela lokho futhi bathi, 'Cha, cha, cha! Sisazoba nenkosi phezu kwethu. Sifuna inkosi. '

Ngakho-ke bathola inkosi futhi izinto zaqala ukonakala ngemuva kwalokho. Ngakho-ke, siza kwenye yamakhosi, inkosi yesizwe sezizwe eziyishumi, u-Ahabi, owashada nowezizwe, uJezebeli; owamenza wakhonza uBhali. Ngakho-ke ukukhulekelwa kukaBhali kwaba yinto evamile kwa-Israyeli futhi lapha uno-Eliya ompofu, ufuna ukwethembeka. Manje Uyithumele ukuthi ishumayele emandleni enkosi futhi iyitshele ukuthi yenza okungalungile Akumangalisi ukuthi izinto azihambanga kahle. Abantu abasezikhundleni kabathandi ukutshelwa ukuthi banephutha; ikakhulukazi lapho umuntu obatshelayo ekhuluma iqiniso. Ukuphela kwendlela yokubhekana nalokhu emqondweni wabo ukuthulisa umprofethi, nokuyilokho ababefuna ukukwenza no-Eliya. Futhi kwakudingeka abaleke ukuze asindise impilo yakhe.

Ngakho wabalekela yonke indlela eya eNtabeni iHorebe efuna ukuqondiswa uNkulunkulu naku-1 AmaKhosi 19:14, siyafunda:

“Kulokhu wathi:“ Benginentshiseko ngokuphelele ngoJehova uNkulunkulu wamabutho; ngoba abantu bakwa-Israyeli balahlile isivumelwano sakho, badilizile ama-altare akho, nabaprofethi bakho bababulele ngenkemba, kube yimi ngedwa osele. Manje sebefuna ukuthatha umphefumulo wami. ”(1 AmaKh. 19:14)

Nokho, ubonakala sengathi wehliselwa izinto phansi, okuqondakalayo. Yize kunjalo, wayengumuntu nje onabo bonke ubuthakathaka babesilisa.

Siyakuqonda ukuthi kungaba njani ukuba wedwa. Ukuze impilo yakho isongelwe. Ukucabanga ukuthi konke onakho kulahlekile. Noma kunjalo, uJehova wamnika amazwi esikhuthazo. Uthe evesini leshumi nesishiyagalombili:

"Futhi ngisale kwa-7,000 kwa-Israyeli, wonke amadolo awo angaguqanga kuBhali futhi umlomo wakhe ungamange." "(1Ko 19:18)

Lokho kumele ukuthi kwamthusa kakhulu u-Eliya futhi mhlawumbe kwaba nesikhuthazo impela nakubo. Wayengeyedwa; kwakukhona izinkulungwane ezinjengaye! Izinkulungwane ezazingazange zikhothamele uBhali, ezazingakhonzi unkulunkulu wamanga. Yeka umcabango! Ngakho-ke uJehova wamnika amandla nesibindi sokubuyela emuva futhi wakwenza lokho kwaba yimpumelelo.

Kepha nakhu okuthakazelisayo: Uma u-Eliya ayefuna ukukhonza futhi uma lawo madoda athembekile ayizinkulungwane eziyisikhombisa efuna ukukhonza, ayekhonza kuphi? Bangaya yini eGibhithe? Bangaya yini eBabiloni? Ngabe bangaya e-Edomi noma kwezinye izizwe? Cha. Bonke babenenkolo yamanga. Kwakufanele bahlale kwa-Israyeli. Kwakuwukuphela kwendawo lapho umthetho wawukhona — umthetho kaMose kanye neziqondiso nokukhulekela kweqiniso. Noma kunjalo, abakwa-Israyeli bebengahambisani nenkolo yeqiniso. Babekhulekela uBhali. Ngakho labo bantu kwakudingeka bathole indlela yokukhonza uNkulunkulu bebodwa, ngendlela yabo. Futhi kaningi ngasese ngoba babezophikiswa futhi bashushiswe futhi babulawe nokubulawa.

Ingabe uJehova wathi, 'Yebo, njengoba kunguwe wedwa othembekile, ngizokwenza inhlangano ngawe. Ngizolahla le nhlangano yakwa-Israyeli bese ngiqala ngawe njengenhlangano '? Cha, akazange akwenze lokho. Iminyaka eyi-1,500 XNUMX, waqhubeka nesizwe sakwa-Israyeli njengenhlangano yakhe, kokuhle nokubi. Futhi okwenzekile, imvamisa bekukubi, imvamisa kuyisihlubuki. Futhi kwakukhona njalo abathembekile futhi yilabo uJehova ababona futhi wabasekela, njengoba asekela u-Eliya.

Shesha kangaka emakhulwini ayisishiyagalolunye esikhathini sikaKristu. Lapha u-Israyeli useyinhlangano kaJehova. Uthumele iNdodana yakhe njengethuba, ithuba lokugcina lokuthi baphenduke. Futhi yilokho akwenzayo njalo. Uyazi, sikhulume ngathi, 'Kulungile kufanele silinde uJehova futhi umqondo-ke uthi, uzolungisa izinto'. Kepha uJehova akakaze alungise izinto ngoba lokho bekuyosho ukuphazamisa inkululeko yokuzikhethela. Akangeni emiqondweni yabaholi futhi abenze benze okufanele. Lokho akwenzayo, ubathumela abantu, abaprofethi futhi wakwenza lokho kuwo wonke lawo makhulu eminyaka ukuzama ukubenza baphenduke. Kwesinye isikhathi bayakwenza futhi kwesinye isikhathi abakwenzi.

Ekugcineni, wathumela iNdodana yakhe futhi esikhundleni sokuthi baphenduke bayibulala. Ngakho-ke lokho kwaba utshani bokugcina futhi ngenxa yalokho uJehova wasibhubhisa isizwe. Ngakho-ke usebenza kanjani nenhlangano engalandeli indlela yakhe, imiyalo yakhe. Ekugcineni, ngemuva kokubanika amathuba amaningi, uyababhubhisa. Usula inhlangano. Futhi yilokho akwenza. Wabhubhisa isizwe sakwa-Israyeli. Yayingasekho inhlangano yakhe. Isivumelwano esidala besingasasebenzi, wabeka isivumelwano esisha wasibeka nabantu ababengama-Israyeli. Ngakho-ke usathathe enzalweni ka-Abrahama, amadoda athembekile. Kepha manje ulethe ezizweni amadoda athembeke ngokwengeziwe, amanye ayengewona ama-Israyeli futhi aba ngama-Israyeli ngomqondo ongokomoya. Ngakho-ke manje unenhlangano entsha.

Ngakho wenzeni? Waqhubeka nokusekela leyo nhlangano futhi ngasekupheleni kwekhulu lokuqala uJesu ugqugquzela uJohn ukuba abhale izincwadi eziya emabandleni ahlukahlukene, enhlanganweni yakhe. Ngokwesibonelo, wagxeka ibandla lase-Efesu ngokuntula kwalo uthando; kushiye uthando lokuthi babenalo kuqala. Manje-ke iPergamo, babemukela imfundiso kaBalami. Khumbula ukuthi uBhalami wanxenxa ama-Israyeli ekukhonzeni izithombe nasekuziphatheni okubi ngokobulili. Babemukela leyo mfundiso. Kwakukhona nehlelo likaNicholas ababelibekezelela. Ngakho-ke amahlelo angena ebandleni, enhlanganweni. EThiyathira babebekezelela ukuziphatha okubi kobulili kanye nokukhonza izithombe nokufundiswa kowesifazane ogama lakhe linguJezebeli. ESardesi babefile ngokomoya. ELaodikeya naseFiladelfiya babengenandaba. Zonke lezi kwakuyizono uJesu ayengeke azibekezelele ngaphandle kokuthi zilungiswe. Wabanikeza isexwayiso. Le futhi inqubo efanayo. Thumela umprofethi, kulokhu imibhalo kaJohane ukubaxwayisa. Uma bephendula… kuhle… futhi uma bengaphenduli, wenzani ke? Ngaphandle komnyango! Noma kunjalo, kwakukhona abantu abathile enhlanganweni ngaleso sikhathi ababethembekile. Njengoba nje kwakunabantu abathile ngesikhathi sakwa-Israyeli ababethembekile kuNkulunkulu.

Ake sifunde ukuthi uJesu wayezothini kulabo bantu.

““ Noma kunjalo, unabantu abambalwa eSaridi abangazingcolisanga izingubo zabo, futhi bazohamba nami ngezimhlophe, ngoba kufanele. Lowo onqobayo uyobe egqoke izingubo ezimhlophe, futhi angisoze ngacisha igama lakhe encwadini yokuphila, kodwa ngiyovuma igama lakhe phambi kukaBaba naphambi kwezingelosi zakhe. Onendlebe makezwe lokho umoya okushoyo emabandleni. '”(IsAm 3: 4-6)

Lawo mazwi ayeyosebenza nakwabanye abathembekile nakwamanye amabandla. Abantu basindisiwe, hhayi amaqembu! Akakusindisi ngoba unekhadi lobulungu kunhlangano ethile. Uyakusindisa ngoba uthembekile kuye nakuYise.

Kulungile, ngakho-ke siyavuma ukuthi inhlangano manje ibiyibandla lobuKristu. Lokho kwakukhona ngekhulu lokuqala. Futhi siyavuma ukuthi yena, uJehova, ubelokhu enenhlangano. Kunjalo?

Kulungile, yayiyini inhlangano yakhe ngekhulu lesine? Ngekhulu lesithupha? Ngekhulu leshumi?

Ubehlale enenhlangano. Kwakukhona iSonto LamaKatolika, Kwakukhona iSonto LamaGreki Lobu-Orthodox. Ekugcineni ngaleso sikhathi, kwavela amanye amasonto futhi kwavela iNguquko YamaProthestani. Kodwa phakathi naso sonke leso sikhathi uJehova wayehlale enenhlangano. Futhi nokho, njengoFakazi, sithi lokho, lelo kwakuyibandla elihlubukayo. UbuKristu bezihlubuki.

Yebo u-Israyeli, inhlangano yakhe, yahlubuka kaningi. Kwakukhona njalo abantu abathembekile kwa-Israyeli, futhi kwakudingeka bahlale kwa-Israyeli. Abakwazanga ukuya kwezinye izizwe. Kuthiwani ngamaKristu? UmKristu weSonto LamaKatolika owayengawuthandi umqondo wesihogo somlilo nokuhlushwa phakade, owayengavumelani nokuthi umphefumulo awufi njengemfundiso yobuqaba, owathi uZiqu-zintathu uyimfundiso yamanga; wayezokwenzenjani lowo muntu? Shiya ibandla lobuKristu? Hamba uye ube ngumSulumane? UmHindu? Cha, kwakudingeka ahlale engumKristu. Kwakufanele akhulekele uJehova uNkulunkulu. Kwakufanele amukele uKristu njengeNkosi noMphathi wakhe. Ngakho-ke, kwakumele ahlale enhlanganweni, okwakungubuKrestu. Njengoba nje u-Israyeli wayekade enjalo, lokhu bekukhona manje the inhlangano.

Ngakho-ke manje siqhubekela phambili ngekhulu leshumi nesishiyagalolunye futhi unabantu abaningi abaqala ukuphonsela inselelo amaBandla futhi. Bakha amaqembu ezifundo zeBhayibheli. I-Bible Student Association ingenye yazo, yamaqembu ahlukahlukene okufunda iBhayibheli emhlabeni wonke ahlangana ndawonye. Basagcina ubuntu babo, ngoba bebengekho ngaphansi kwanoma ngubani ngaphandle kukaJesu Kristu. Bambona njengeNkosi yabo.

URussell wayengomunye walabo abaqala ukushicilela izincwadi nomagazini—INqabayokulinda ngokwesibonelo — ukuthi abaFundi BeBhayibheli baqala ukulandela. Kulungile. Ngakho-ke uJehova wabheka phansi yini wathi, 'Hmm, kulungile, nina nenza okulungile ngakho ngizonenza inhlangano yami njengoba nje ngenza amadoda angama-7000 angazange aguqe kuBali emuva kwa-Israyeli inhlangano? ' Cha. Ngoba ubengakwenzi ngaleso sikhathi, ubengasakwenzi manje. Kungani engenza lokho? Unenhlangano — ubuKristu. Ngaphakathi kuleyo nhlangano kunabakhulekeli bamanga nabakhulekeli beqiniso kepha kunenhlangano eyodwa.

Ngakho-ke, lapho sicabanga ngoFakazi BakaJehova, sithanda ukucabanga, 'Cha, yithina kuphela inhlangano yeqiniso.' Yebo, kungaba yini isisekelo sokwenza lokho kucabanga? Ukuthi sifundisa iqiniso? Kulungile, yebo, ngisho no-Eliya kanye nabayi-7000, bavunywa nguNkulunkulu ukuthi bangabakhulekeli beqiniso kepha akabenzanga baba yinhlangano yakhe. Ngakho-ke noma ngabe sifundisa iqiniso kuphela, kubonakala ngathi asikho isisekelo seBhayibheli sokuthi siyinhlangano eyodwa yeqiniso.

Kepha ake sithi kukhona. Ake sithi kunesisekelo salokho. Kulungile, kulungile ngokwanele. Futhi akukho okusivimba ukuthi sihlole imiBhalo ukuze siqiniseke ukuthi siyinhlangano eyiqiniso, nokuthi izimfundiso zethu ziyiqiniso ngoba uma kungenjalo kuthiwani? Lapho-ke asiyona inhlangano eyiqiniso ngokwencazelo yethu.

Kulungile, ngakho-ke kuthiwani ngezinye iziphikiso, ukuthi kufanele sethembeke? Sizwa lokho okuningi kulezi zinsuku-ukwethembeka. Isivumelwano sonke sokwethembeka. Bangashintsha amagama kaMika 6: 8 ukusuka “ekuthandeni umusa” baye “ukuthanda ukwethembeka”, obekungeyona indlela ebhalwe ngayo ngesiHeberu. Kungani? Ngoba sikhuluma ngokwethembeka endikimbeni Ebusayo, ukwethembeka enhlanganweni. Yebo, esimweni sika-Eliya isigungu esilawulayo sosuku lwakhe kwakuyinkosi futhi inkosi yabekwa nguNkulunkulu, ngoba kwakuyizinkosi ezilandelanayo futhi uJehova wabeka inkosi yokuqala, yena wabeka inkosi yesibili. Kwabe sekulandela amanye amakhosi ngozalo lukaDavide. Futhi ngakho-ke ungaphikisana, ngokwembhalo impela, ukuthi babekwa uNkulunkulu. Ukuthi benze okuhle noma okubi baqokwa nguNkulunkulu. Ingabe u-Eliya wayeqotho enkosini? Ukube wayekade ekhona, ngabe wayekhulekela uBhali. Wayengeke akwenze lokho ngoba ukwethembeka kwakhe ngabe kwahlukaniswa.

Ngithembekile yini enkosini? Noma ngithembekile kuJehova? Ngakho-ke singaba qotho kunoma iyiphi inhlangano uma leyo nhlangano ihambisana ngokuphelele noJehova ngamaphesenti ayikhulu. Futhi uma kunjalo, khona-ke singasho nje ukuthi sithembekile kuJehova bese sikushiya lokho. Ngakho-ke sesiqala ukuthathwa kancane, uma siqala ukucabanga, 'O, cha, kufanele ngithembeke emadodeni. Kodwa ngubani owasifundisa iqiniso? '

Leyo yimpikiswano uyazi. 'Angilifundanga ngedwa iqiniso. Ngikufunde enhlanganweni. ' Kulungile, ngakho-ke uma ukufunde enhlanganweni kufanele manje uthembeke enhlanganweni. Lokho empeleni yisizathu esikushoyo. Yebo, umKatolika angasebenzisa ukucabanga okufanayo noma iMethodist noma iBaptist noma iMormon. 'Ngifunde esontweni lami ngakho kumele ngibe qotho kubo.

Kepha ungathi, 'Cha, cha, lokho kwehlukile.'

Hhayi-ke, kuhluka kanjani?

'Awu, kwehlukile ngoba bafundisa izinto ezingamanga.'

Manje sesibuyele emuva esikweleni sokuqala. Yiphuzu lonke lolu chungechunge lwamavidiyo — ukuqinisekisa ukuthi sifundisa izinto eziyiqiniso. Futhi uma kunjalo, kulungile. Impikiswano ingahle ibambe amanzi. Kepha uma singekho, impikiswano isijikela.

'Kuthiwani ngezindaba ezinhle?'

Lokho, enye into evela ngaso sonke isikhathi. Kunendaba efanayo, 'Yebo, yithina kuphela esishumayela izindaba ezinhle emhlabeni wonke.' Lokhu akulinaki iqiniso lokuthi ingxenye yesithathu yomhlaba ithi ingamaKristu. Kwenzeka kanjani ukuba babe ngamaKristu? Ubani owabafundisa izindaba ezinhle phakathi namakhulu eminyaka ukuze ingxenye yesithathu yomhlaba, abantu abangaphezu kwezigidi eziyizinkulungwane ezimbili, ibe ngamaKristu?

'Yebo kodwa bangamaKristu amanga,' usho. 'Bafundiswa izindaba ezinhle ezingamanga.'

Kulungile, ngani?

'Ngoba bafundiswa izindaba ezinhle ezisekelwe ezimfundisweni zamanga. ”

Sibuyele emuva esikweleni sokuqala. Uma izindaba zethu ezinhle zisekelwe ezimfundisweni eziyiqiniso singasho ukuthi yithi kuphela esishumayela izindaba ezinhle kepha uma sifundisa amanga, ngabe sehluke kanjani?

Futhi lo ngumbuzo obucayi kakhulu ngoba imiphumela yokufundisa izindaba ezinhle ngokususelwa emangeni inzima kakhulu. Ake sibheke kwabaseGalathiya 1: 6-9.

“Kuyamangaza ukuthi nimfulathela ngokushesha kangaka Lowo enikubize ngomusa ongafanelwe kaKristu niye kolunye uhlobo lwezindaba ezinhle. Hhayi ukuthi kunezinye izindaba ezinhle; kodwa kukhona abathile abakudalela inkathazo futhi abafuna ukuhlanekezela izindaba ezinhle ngoKristu. Kodwa-ke, noma ngabe thina noma ingelosi evela ezulwini ikumemezele izindaba ezinhle okuthile okungaphezu kwezindaba ezinhle esizimemezele kuwe, makabe ngoqalekisiweyo. Njengoba besishilo ngaphambili, ngiyaphinda ngiyaphinda ngithi, Noma ngubani okumemezela izindaba ezinhle kini ngale kwalokho enikwamukele, makaqalekiswe. ”(Ga 1: 6-9)

Ngakho-ke, sibuyele ekulindeni kuJehova. Kulungile, ake sithathe umzuzu lapha bese senza ucwaningo oluncane mayelana nokulindela uJehova — kanti-ke, kufanele ngikhulume ukuthi lokhu kuhlale kuhlobene nokunye ukungisebenzisa kabi engikuthandayo: 'Akufanele siqhubekele phambili.'

Kulungile, ukugijimela phambili kusho ukuthi siza nezimfundiso zethu, kepha uma sizama ukuthola izimfundiso eziyiqiniso zikaKristu, uma-ke kukhona esikuhlehlela emuva. Sibuyela kuKristu, sibuyele eqinisweni lokuqala, singagijimeli phambili nemicabango yethu.

Futhi 'ukulinda uJehova'? Yebo, eBhayibhelini. . . kahle, ake nje siye kumtapo wezincwadi we-Watchtower bese sibona ukuthi usetshenziswa kanjani eBhayibhelini. Manje, engikwenzile lapha ukusebenzisa amagama athi, “linda” nokuthi “ukulinda” ahlukaniswe umugqa oqondile, ozosinika konke ukuvela lapho kukhona lawo magama amabili emshweni kanye negama elithi “Jehova”. Kunezenzeko ezingama-47 sezizonke futhi ukonga isikhathi angizukubhekana nazo zonke ngoba ezinye zazo zifanelekile, ezinye zazo azisebenzi. Isibonelo, ukuvela okokuqala kuGenesise kuyafaneleka. Ithi, “O Jehova, ngizolinda insindiso evela kuwe.” Ngakho-ke lapho sithi 'linda uJehova', singakusebenzisa lokho kumongo wokulindela yena ukuthi asisindise.

Kodwa-ke, okulandelayo kuvela kuNumeri lapho uMose athi, “Yima lapho, ngizwe lokho uJehova angakuyala ngakho ngawe.” Ngakho-ke lokho akuhambelani nengxoxo yethu. Abalindelanga uJehova, kepha amagama womabili ayenzeka emshweni. Ngakho-ke ukonga isikhathi sokwenza konke okwenzekayo nokufunda ngayinye njengamanje, ngizokhipha lezo ezifanelekile, ezihlobene nokulinda uJehova ngandlela thile. Kodwa-ke, ngincoma ukuthi wenze lokhu uzifune ngejubane lakho ukuze uqiniseke ukuthi konke okuzwayo kunembile ngokuya ngokufundiswa yiBhayibheli. Ngakho-ke, engikwenzile lapha ukunamathisela emiBhalweni efanele ingxoxo yethu ukuze uyibuyekeze. Futhi sesivele sifunde uGenesise, 'Ukulindela insindiso kuJehova.' Esilandelayo ngamaHubo. Kusemthanjeni ofanayo, ukumlindela insindiso, njengeHubo 33:18, lapho likhuluma ngokulindela uthando lwakhe oluqotho, kanti uthando lwakhe oluqotho lubhekisa ekugcineni izithembiso. Njengoba esithanda, uyazifeza izithembiso zakhe kithi. Olandelayo futhi umqondo ofanayo, uthando lwakhe oluqotho, iHubo 33:22. Ngakho-ke, futhi, sikhuluma ngensindiso ngalowo mqondo ofanayo.

“Thula uthule uJehova,” kusho iHubo 37: 7, “ulinde yena, ungacasulwa umuntu ophumelela ukufeza amaqhinga akhe.” Ngakho-ke, uma kunjalo uma othile esikhohlisa noma esihlukumeza noma esebenzisa thina nganoma iyiphi indlela silinda uJehova ukuba alungise inkinga. Olandelayo ukhuluma ngokuthi, "U-Israyeli makaqhubeke elindele uJehovah uthembekile othandweni lwakhe futhi unamandla amakhulu okuhlenga." Ngakho ukuhlengwa, ukhuluma ngensindiso futhi. Futhi elandelayo ikhuluma ngothando oluqotho, elandelayo ikhuluma ngensindiso. Ngakho-ke empeleni, konke, lapho besikhuluma ngokulindela uJehova, konke kuhlobene nokulindela yena ukuze asindiswe.

Ngakho-ke, uma kungenzeka ukuthi sisenkolweni efundisa amanga, umqondo akukhona ukuthi sizozama ukulungisa leyo nkolo, akuwona umqondo lowo. Umqondo wukuthi sihlale sithembekile kuJehova, sithembekile kuye. Okusho ukuthi sinamathela eqinisweni njengoba kwenza u-Eliya. Futhi asiphambuki eqinisweni, noma ngabe labo abasizungezile benza kanjalo. Kepha ngakolunye uhlangothi, asigijimeli phambili futhi sizama ukulungisa izinto ngokwethu. Silindele kuye ukuthi asisindise.

Ingabe konke lokhu kuyakwesabisa? Ngokusobala siphakamisa, kepha asikakufakazeli okwamanje, ukuthi ezinye zezimfundiso zethu zingamanga. Manje, uma lokho kwenzeka, sibuyela embuzweni, Sizoyaphi futhi? Hhayi-ke besivele sishilo ukuthi asiyi kwenye indawo, siya komunye umuntu. Kodwa kusho ukuthini lokho?

Uyabona, njengoFakazi KaJehova, futhi ngikhulumela okwami ​​ukubona, besilokhu sicabanga ukuthi sisemkhunjini owodwa. Inhlangano ifana nomkhumbi oya epharadesi; selibheke epharadesi. Yonke eminye imikhumbi, zonke ezinye izinkolo — ezinye zazo yimikhumbi emikhulu, ezinye zazo yizikebhe ezincane kodwa zonke ezinye izinkolo — ziya kolunye uhlangothi. Basondela empophomeni. Abazi, akunjalo? Ngakho-ke, uma ngokuzumayo ngibona ukuthi umkhumbi wami usekelwe emfundisweni yamanga, lapho-ke ngiyahamba nabanye. Ngibheke empophomeni. Ngiya kuphi? Bona umcabango uthi, ngidinga ukuba semkhunjini. Ngifika kanjani epharadesi uma ngingekho emkhunjini? Angikwazi ukubhukuda indlela yonke.

Bese kungazelelwe kwangishaya, sidinga ukholo kuJesu Kristu. Futhi lokhu kukholwa okusenza sikwazi ukukwenza kuyasivumela, kuyasivumela, kusinika amandla okuhamba phezu kwamanzi. Singahamba phezu kwamanzi. Yilokho uJesu akwenza. Wahamba ngokoqobo phezu kwamanzi — ngokholo. Futhi ukwenze lokho, hhayi ngenjongo yokubukisa ngamandla, kodwa ukwenza iphuzu elibaluleke kakhulu. Ngokholo singasusa izintaba; ngokholo singahamba phezu kwamanzi. Asidingi omunye umuntu noma yini enye, ngoba sinoKristu. Angasihambisa lapho.

Futhi uma sibuyela emuva ku-akhawunti ka-Elija, singabona ukuthi umcabango omuhle kanjani, nokuthi uBaba wethu unakekela kangakanani, nokuthi unentshisekelo kangakanani kithi ngokwezinga ngalinye. Kweyoku-1 AmaKhosi 19: 4, siyafunda:

“Wahamba uhambo losuku ehlane wafika wahlala phansi kwesihlahla somshanelo, wacela ukuthi afe. Yathi: “Kwanele! Manje, Jehova, susa umphefumulo wami, ngoba angingcono kunokhokho bami. ”" (1 AmaKhosi 19: 4)

Manje, okumangazayo ngalokhu ukuthi lokhu kuphendula usongo lukaJezebel ngempilo yakhe. Futhi nokho lo muntu wayesenze izimangaliso eziningi. Wamisa imvula ukuba ingani, wanqoba abapristi bakaBali emncintiswaneni owawuphakathi kukaJehova noBali, lapho i-altare likaJehova lashiswa khona ngumlilo ovela ezulwini. Nakho konke lokho ngemuva kwakhe, ungacabanga, “Kwenzeka kanjani ukuthi lo muntu avele abe lusizi kangaka? Uyesaba kangaka? ”

Kukhombisa nje ukuthi sonke singabantu futhi noma ngabe senza kahle kangakanani ngolunye usuku, ngakusasa singaba umuntu ohluke ngokuphelele. UJehova uyakubona ukwehluleka kwethu. Uyakubona ukushiyeka kwethu. Uyaqonda ukuthi siluthuli nje futhi uyasithanda noma kunjalo. Futhi lokho kubonakala ngokwenzeka ngokulandelayo. Ingabe uJehova uthumela ingelosi ukuba iyojezisa u-Eliya? Ingabe uyamkhuza? Ngabe umbiza ngentekenteke? Cha, kuphambene impela. Ithi evesini 5:

“Walala walala phansi kwesihlahla somshanelo. Kepha kungazelelwe ingelosi yamthinta yathi kuye: “Vuka udle.” Lapho ebheka, ekhanda lakhe kwakukhona isinkwa esiyindilinga ematsheni afudumele nejeke lamanzi. Wadla, waphuza, walala phansi futhi. Kamuva ingelosi kaJehova yabuya ngokwesibili futhi yamthinta yathi: “Vuka udle, ngoba uhambo luzokuba lukhulu kuwe.” (1 AmaKh. 19: 5-7)

Ibhayibheli lembula ukuthi ngamandla alokho kudla, waqhubeka izinsuku ezingamashumi amane nobusuku obungamashumi amane. Ngakho-ke kwakungekhona ukondleka okulula. Kwakunokuthile okukhethekile lapho. Kepha okujabulisayo ukuthi ingelosi imthinte kabili. Ukuthi ngokwenza kwakhe kanjalo wanika u-Eliya amandla akhethekile okuqhubeka noma ukuthi kwakuyisenzo nje sobubele bangempela ngomuntu obuthakathaka, asikwazi. Kodwa esikufundayo kule ndaba ukuthi uJehova unakekela abathembekile bakhe ngazinye. Akasithandi ngokuhlanganyela, usithanda njengabantu ngabanye, njengoba ubaba ethanda ingane ngayinye ngendlela yayo. Ngakho-ke uJehova uyasithanda futhi uzosisekela ngisho nalapho sifika ezingeni lokufuna ukufa.

Ngakho-ke, lapho unayo! Manje sizothuthela kuvidiyo yethu yesine. Ekugcineni sizofinyelela ezintweni zethusi, njengoba besho. Ake siqale ngokuthile okuhehe ukunaka kwami. Ngo-2010, izincwadi zaphuma zinokuqonda okusha kwesizukulwane. Futhi lokho bekungokwami ​​isipikili sokuqala ebhokisini lomngcwabo, ngomqondo ongokomfanekiso. Ake sibheke lokho. Sizokushiya lokho noma kunjalo, ngevidiyo yethu elandelayo. Ngiyabonga kakhulu ngokubuka. Ngingu-Eric Wilson, sala kahle okwamanje.

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.

  Ukuhumusha

  Ababhali

  Izihloko

  Imibhalo yenyanga

  Izigaba

  9
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x