Sawubona, nginguMeleti Vivlon.

Labo ababhikisha bebheka kabi kabi ukuhlukunyezwa kwezingane ngokocansi phakathi kobuholi boFakazi BakaJehova bavame ukufaka ihabhu ngalo mthetho wokufakazelwa kwababili. Bafuna ukuthi kudlule.

Manje kungani ngibiza umthetho wokuthi ngofakazi ababili, i-herring ebomvu? Ngabe ngivikela isikhundla seNhlangano? Akunjalo! Nginenye indlela engcono? Yebo, ngicabanga kanjalo.

Mangiqale ngokusho ukuthi kufanele ngibancome ngempela labo bantu abazinikele abachitha isikhathi sabo nemali endaweni efanele. Ngifisa impela ukuthi labo bantu baphumelele ngoba abaningi baye bahlupheka futhi basahlupheka, ngenxa yezinqubomgomo zenhlangano ezizibambela ekusingatheni lobu bugebengu ophakathi kwabo. Kodwa-ke, kubonakala sengathi kunzima kakhulu ukukhombisa, lapho ubuholi boFakazi BakaJehova buba buthaka ngokwengeziwe.

Okokuqala, kufanele sivume iqiniso lokuthi uma sizofinyelela isikhundla nefayela, sinemizuzwana embalwa yokwenza lokho. Bahlelelwe ukuvala umzuzu lapho bezwa noma iyiphi inkulumo ephikisayo. Kufana nokuthi kuneminyango yensimbi engqondweni ecija umzuzu lapho amehlo abo ewela kokuthile okungase kuphambane nezimfundiso zabaholi babo.

Cabanga ngalokhu INqabayokulinda funda kusuka emasontweni amabili edlule:

“USathane,“ uyise wamanga, ”usebenzisa labo abangaphansi kwakhe ukusakaza amanga ngoJehova nangabafowethu nodadewethu. (Joh. 8:44) Isibonelo, izihlubuki zishicilela amanga futhi zihlanekezela amaqiniso ngenhlangano kaJehova kumawebhusayithi nangethelevishini nakwezinye izindaba. Lawo manga aphakathi 'kwemicibisholo evuthayo' kaSathane. (Efe. 6:16) Kufanele sisabele kanjani lapho othile esiphatha amanga la? Siyabenqaba! Ngani? Ngoba sinokholo kuJehova futhi siyabethemba abafowethu. Eqinisweni, sikugwema konke ukuxhumana nezihlubuki. Asivumeli noma ngubani noma yini, kubandakanya ilukuluku, ukuba lisisondeze ekuxabaneni nabo. ”(W19 / 11 Article Article 46, ndima 8)

Ngakho-ke, noma ngubani ophikisana nanoma iyiphi inqubomgomo yeNdikimba Ebusayo ingaphansi kokulawulwa nguSathane. Konke abakushoyo kungamanga. Yini okufanele yenziwe oFakazi lapho bebhekene 'nemicibisholo evuthayo' laba baphikisi nezihlubuki ezijikijelayo? Benqabe! Ngoba oFakazi babethemba abafowabo. OFakazi bafundiswa 'ukwethemba izikhulu zabo namadodana abantu ukuba basindiswe'. Ngakho-ke ngeke baxoxe ngisho nomuntu ongavumelani nenhlangano.

Uma uthole ithuba lokukhuluma noFakazi BakaJehova lapho bengqongqoza emnyango wakho, uzokwazi ukuthi lokhu kuyiqiniso. Noma ngabe uyaqikelela ukuthi ungabashumayezi noma ukhuthaze izinkolelo zakho, kepha ucela kuphela imibuzo esekelwe emiBhalweni bese ubadinga ukuthi baveze okuvela eBhayibhelini noma yini abangahle bayifundise ngaleso sikhathi, maduze uzokuzwa okuye kwaba yiJW. Khulisa: “Asizelanga ukuxoxa nawe.” noma, “Asifuni ukuphikisana.”

Basekela lo mbono ekusetshenzisweni okungafanele kwamazwi kaPawulu kuThimothewu kweyesi-2 Thimothi 2:23.

"Ngaphezu kwalokho, yenqaba imibuzo yobuwula neyokungazi, wazi ukuthi idala ukulwa." (2 Thimothewu 2:23)

Ngakho-ke, noma ikuphi ukuxoxisana okungokomibhalo okubonakalayo kufakwa isitembu njengemibuzo 'yobuwula neyokungazi'. Bacabanga ukuthi ngalokhu, bathobela umyalo kaNkulunkulu.

Futhi lokhu, ngikholwa ukuthi, yinkinga yangempela yokugxila kumthetho wokufakaza kwababili. Kuyabanika amandla. Kubanikeza isizathu — yize kungamanga — kokukholelwa ukuthi benza intando kaNkulunkulu. Ukwenza isibonelo, bukela le vidiyo:

Manje kukhona okuthile izihlubuki ezikhuluma ngakho futhi ezizama ukukubeka phambili. Abezindaba bayithathile, abanye bayithathile; futhi leso yisikhundla sethu esingokomBhalo sokuba nofakazi ababili — imfuneko yesinyathelo sokwahlulela uma kungekho ukuvuma. Imibhalo icace bha. Ngaphambi kokuthi kubizwe ikomidi lezobulungiswa, kufanele kube nokuvuma izono noma ofakazi ababili. Ngakho-ke, asisoze sashintsha isikhundla sethu semiBhalo kuleyo ndaba.

UJehova usinike amandla okucabanga ngezinto; ukucabanga ngayo. Ngakho-ke, ake senze ingxenye yethu futhi singavumeli ukholo lwethu ukuthi luzanyazanyiswe ngokushesha. Ngemuva kwalokho, singaba nethemba uPawulu akhuluma ngalo kweyesi-2 Thesalonika 2 ivesi 5 lapho ethi: "Kwangathi iNkosi ingaqhubeka nokuqondisa izinhliziyo zenu ngempumelelo othandweni lukaNkulunkulu nasekubekezeleni kukaKristu."

Uyalibona iphuzu? UGary ukhuluma ngesikhundla seNdikimba Ebusayo, futhi isikhundla sabo bonke oFakazi BakaJehova bangavumelana naso. Ukhuluma kanjena nje ukuthi laba baphikisi nezihlubuki bazama ukwenza ukuthi oFakazi BakaJehova banciphise ukuthembeka kwabo, baphule umthetho ongcwele kaNkulunkulu. Ngakho-ke, ukuma uqine lapho ubhekene nemibhikisho enjalo kubheka koFakazi BakaJehova njengovivinyo lokholo lwabo. Ngokunganikezeli, bacabanga ukuthi bathola ukuvunyelwa uNkulunkulu.

Ngiyazi ukuthi ukusebenzisa kwabo lo mthetho wokufakaza kwababili akulungile, kodwa ngeke sibanikeze ithuba ngokuzibandakanya empikiswaneni yemfundiso yenkolo esekelwe ekuhunyushweni kwabo nokulingana nokwakithi. Ngaphandle kwalokho, asisoze sathola ithuba lokuxoxa ngakho. Bazobona isibonakaliso esesibanjiwe, bazokuzwa amagama amenyezelwayo, bese bevala umlomo, becabanga ukuthi, "Ngeke ngawulalele umthetho oshiwo ngokucacile eBhayibhelini."

Esikudingayo kusibonakaliso yinto ekhombisa ukuthi abawulaleli umthetho kaNkulunkulu. Uma singabenza babone ukuthi abamlaleli uJehova, khona-ke mhlawumbe bazoqala ukucabanga.

Singakwenza kanjani lokhu?

Nayi iqiniso lendaba. Ngokungazibiki izigebengu nokuziphatha kobugebengu, oFakazi BakaJehova ababuyiseli kuKhesari, izinto ezingekaKhesari. Lokho kuvela emazwini kaJesu uqobo kuMathewu 22:21. Ngokungabiki ubugebengu, abawulaleli abaphethe. Ngokungabiki ubugebengu benza ukungalaleli komphakathi.

Ase sifundze Roma 13: 1-7 ngobe lena ngumbuto wendzaba.

“Wonke umuntu makazithobe kumagunya aphakeme, ngoba alikho igunya ngaphandle kukaNkulunkulu; Iziphathimandla ezikhona zibekwe uNkulunkulu ezikhundleni zazo ezilinganiselwe. Ngakho-ke, noma ngubani ophikisana negunya uthathile uhlangothi lukaNkulunkulu; labo abamelene nalo bayozilethela isahlulelo. Kulabo babusi bayinto yesabekayo, hhayi esenzweni esihle, kodwa embi. Ngabe ufuna ukukhululeka ngokwesaba igunya? Qhubeka wenza okuhle, futhi uzoba nodumo oluvela kuyo; ngoba kuyisikhonzi sikaNkulunkulu kuwe ukuze uzuze. Kepha uma wenza okubi, yesaba, ngoba akungenxa yenkemba ukuthi iphathe inkemba. Uyisikhonzi sikaNkulunkulu, umphindiseli wokubonisa ulaka kulowo owenza okubi. Ngakho-ke kunesizathu esiphoqayo sokuba uzithobe, hhayi ngenxa yolaka kuphela kodwa nangenxa kanembeza wakho. Kungakho futhi nikhokha izintela; ngoba bayizisebenzi zikaNkulunkulu zomphakathi ezikhonza njalo le njongo. Nikani bonke okulungele bona: kulowo ofuna intela, intela; kulowo obiza intela, intela; kulowo ofuna ukwesaba, ukwesaba okunjalo; kulowo ofuna udumo, mnikeze udumo olunje. ”(Ro 13: 1-7)

Ubuholi boFakazi obuvela eNdikimbeni Ebusayo, emahhovisi egatsha nababonisi besifunda, zonke izikhungo zabadala azihambelani nalawa magama. Ake ngifanekise:

Yini esiyifundile kwi-Australia Royal Commission yaba Izimpendulo zeSikhungo Sokuhlukunyezwa Kwezingane Ngokobulili?

Kwakunamacala ayi-1,006 alesi senzo sobugebengu emafayilini egatsha lase-Australia. Kwabandakanyeka izisulu ezingaphezu kuka-1,800. Lokho kusho ukuthi bekunamacala amaningi nezisulu eziningi, ofakazi abaningi. Kwakunamacala amaningi lapho abadala babenofakazi ababili noma ngaphezulu. Bakuvumile lokhu ngaphansi kwesifungo. Kwakukhona nezimo lapho babenokuvuma khona. Basusa abanye abahlukumezi futhi bakhuza abanye esidlangalaleni noma ngasese. Kepha abakaze babike lobu bugebengu kubaphathi abaphezulu, kumphathiswa kaNkulunkulu, “umphindiseli wokubonisa ulaka kulowo owenza okubi.”

Ngakho-ke, uyabona, umthetho wokufakazelwa kwababili uyimpushana ebomvu. Noma bekulahlile, bekungeke kushintshe lutho, ngoba noma ngabe benofakazi ababili noma ukuvuma izono, abasabiki lobu bugebengu kwiziphathimandla. Kepha sibize ukuthi kususwe lowo mthetho, futhi bakhweza ihhashi labo eliphakeme ngentukuthelo yokuziphatha isimemezelo sokuthi asisoze saphula umthetho kaNkulunkulu.

Ukukholelwa abakwenzayo intando kaNkulunkulu yisithende sabo se-Achilles. Bakhombise ukuthi empeleni abalaleli uNkulunkulu, futhi ungabaxosha ehhashini labo eliphakeme. Ungakhipha ukhaphethi wesimilo ngaphansi kwezinyawo zabo. (Uxolo ngokuxuba izingathekiso.)

Ake sibize lokhu ukuthi kuyini. Akukona ukwengamela inqubomgomo okulula. Lokhu kuyisono.

Kungani singakubiza lokhu ngokuthi isono?

Ukubuyela emazwini kaPawulu kwabaseRoma, wabhala, "Wonke umuntu azithobe emagunyeni aphezulu". Lowo ngumyalo ovela kuNkulunkulu. Ubuye wabhala ukuthi, “noma ngubani ophikisana negunya uthathile ukumelana nohlelo lukaNkulunkulu; labo abaye bamelana nalo bayozilethela isahlulelo. ”Ukumelana nohlelo lukaNkulunkulu. Akukhona yini lokho okwenziwa zezihlubuki? Azimi yini ezimelana noNkulunkulu? Ekugcineni, uPawulu wasixwayisa ngokubhala ukuthi ohulumeni bomhlaba 'bayisikhonzi sikaNkulunkulu, umphindiseli wokubonisa ulaka kulowo owenza okubi.'

Umsebenzi wabo ukuvikela umphakathi ezigebengwini. Ukufihla izigebengu kubo kwenza inhlangano nabadala bebodwa bahambisane neqiniso. Baphelelwa yicala.

Ngakho-ke, lokhu kuyisono zombili ngoba kuphambene nokuhlelwa kukaNkulunkulu nobugebengu ngoba kuvimbela umsebenzi weziphathimandla eziphakeme.

Inhlangano ayimlalelanga uJehova uNkulunkulu ngokuhlelekile. Manje sebemi ngokungqubuzana nohlelo uNkulunkulu alubekile ukuze bavikele umphakathi ezigebengwini. Lapho umuntu eyisihlubuki sangempela — lapho umuntu ephikisana noNkulunkulu — ingabe umuntu ucabanga ukuthi ngeke ibe khona imiphumela? Ngenkathi umbhali wamaHeberu ebhala, "Kuyinto ethusayo ukuwela ezandleni zikaNkulunkulu ophilayo", ngabe wayehlekisa nje?

UmKristu weqiniso waziwa ngekhwalithi yothando. UmKhristu weqiniso uthanda uNkulunkulu ngakho ulalela uNkulunkulu, futhi athande umakhelwana wakhe okusho ukuthi uyamkhathalela futhi umvikela ekulimaleni.

UPaul uphetha ngokubhala, "Ngakho-ke kunesizathu esizwakalayo sokuthi uzithobe, hhayi kuphela ngenxa yolaka lelo kodwa nangenxa kanembeza wakho."

“Isizathu esinamandla… ngenxa kanembeza wakho.” Kungani iNdikimba Ebusayo ingazizwa inyanzelekile ukuthobela? Unembeza wabo ohlanganyelwe kufanele ushukunyiswe uthando, okokuqala belalela umyalo kaNkulunkulu bese owesibili bavikele omakhelwane babo kubaphangi abayingozi. Kodwa-ke, okubonakala sengathi siyakubona ukukhathalela bona.

Ngokucacile, umuntu angasho kanjani ukuthi angabiki i-pedophile eziphathimandleni? Singasivumela kanjani isisulu ukuba singalawuleki futhi sigcine unembeza ohlanzekile?

Iqiniso ukuthi akukho lutho eBhayibhelini oluvimbela ukubikwa kobugebengu. Impela okuphambene. AmaKhristu kumele abe yizakhamizi ezihle ezisekela umthetho wezwe. Ngakho-ke noma ngabe uNgqongqoshe kaNkulunkulu engayaleli ukuthi kubikwe ubugebengu, ukuthanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda kuzoshukumisela umKristu ukuthi avikele izakhamizi ezikanye naye lapho azi ukuthi kukhona umuntu oziphethe kabi ngokobulili. Noma kunjalo abakaze bakwenze lokhu, ngisho nakanye, e-Australia, futhi sazi ngokuhlangenwe nakho ukuthi i-Australia iyisiqalo seqhwa kuphela.

Lapho uJesu egxeka abaholi benkolo bosuku lwakhe, igama elilodwa lalisetshenziswa kaninginingi: bazenzisi.

Singakhombisa ukuzenzisa kwenhlangano ngezindlela ezimbili:

Okokuqala, ngezinqubomgomo ezingahambisani.

Abadala batshelwa ukuthi babike isono ngasinye abaziswa ngaso kuMxhumanisi Wenhlangano Yabadala. Umdidiyeli noma i-COBE iba yindawo yokugcina yazo zonke izono ebandleni. Isizathu sale nqubomgomo ngukuthi, uma isono sibikiwe ngofakazi oyedwa, umzimba awukwazi ukwenza; kepha uma kamuva umdala ohlukile ebika leso sono esivela kofakazi ohlukile, i-COBE noma Umxhumanisi uzokwazi ngazo zombili ngakho-ke umzimba ungathatha isinyathelo.

Ngakho-ke, asiyikwandisi le nqubomgomo kuNgqongqoshe kaNkulunkulu? Kuliqiniso, abadala bebandla linye bangaba ngufakazi munye kuphela ezenzweni zokuhlukumeza ngokocansi, kepha ngokubika ngalesi sehlakalo esisodwa, baphatha iziphathimandla eziphakeme njengoba benza i-COBE. Kukho konke abakwaziyo, kwabo kuzoba ngufakazi wesibili. Kungenzeka kube nesigameko esehlukile esibikiwe kwiziphathimandla.

Kuyazenzisa ukusebenzisa le nqubomgomo ngaphakathi hhayi futhi nangaphandle.

Kodwa-ke, sekuvezwe ubuzenzisi obukhulu.

Ukuze bazisindise esinqumweni samadola ayizigidi ezingama-35 ecaleni laseMontana, badlulisele icala enkantolo ephakeme ebanga ilungelo lobufundisi nelungelo lokuvuma ukuthi ngubani. Bathe banelungelo lokugcina ukuvuma izono ngamacala ayimfihlo futhi eyimfihlo. Banqobile, ngoba inkantolo yayingafuni ukudlulisela isizatho esizothinta wonke amasonto. Lapha sibona okubalulekile enhlanganweni. Esikhundleni sokukhokha inhlawulo yokungabiki ubugebengu, bakhetha imali ngaphezulu kokwethembeka futhi bazihlanganisa esidlangalaleni neSonto lamaKatolika futhi bamukela enye yezimfundiso zalo ezethusayo.

Kusukela INqabayokulinda:

"UMkhandlu waseTrent ngo-1551 wanquma" ukuthi ukuvuma izono kwesakramente kwaqhamuka kuNkulunkulu futhi kuyadingeka ukuze umuntu asindiswe ngumthetho waphezulu. . . . UMkhandlu wagcizelela ukuzwelana nesidingo sokuvuma ngokungazelelwe [okushiwo endlebeni, ngasese] njengoba kwenziwa eSontweni 'kusukela ekuqaleni.' ”-New Catholic Encyclopedia, Vol. 4, k. 132. ”(g74 11/8 kk. 27-28 Kufanele Sivume? - Uma kunjalo, Kubani?)

ISonto lamaKhatholika laphula amaRoma 13: 1-7 futhi laziguqula laba yigunya lezwe lokuncintisana nezikhulu eziphakeme ezimiswe uNkulunkulu. Baba yisizwe sabo nohulumeni wabo futhi bazibambe njengabangaphakeme kwemithetho yezizwe zomhlaba. Amandla ayo aba makhulu kangangokuba yabekela imithetho yayo kohulumeni bomhlaba, uNgqongqoshe kaNkulunkulu. Lokhu kukhombisa kakhulu isimo soFakazi BakaJehova. Bazithatha 'njengesizwe esinamandla', futhi imithetho yeNdikimba Ebusayo, noma ngabe ingqubuzana nemithetho yezizwe zomhlaba, kumele ilandelwe noma kungekho sisekelo esingokomBhalo.

Isakramente le lokuvuma ukuthathwa kweziphathimandla zezwe. Akuyona eyebhayibheli. NguJesu kuphela obekwe ukuba athethelele izono futhi asindise. Amadoda awakwazi ukwenza lokhu. Akukho lungelo noma isibopho sokuvikela izoni ezenze ubugebengu kulokho okufanele kwenziwe phambi kukahulumeni. Ngaphezu kwalokho, le nhlangano kudala yathi ayinasigaba sabefundisi.

Futhi kusuka INqabayokulinda:

“Ibandla labafowethu linqabela ukuba nesigaba sabefundisi abaziqhenyayo abazidumisa ngeziqu ezinomsindo ophakeme futhi baziphakamisa ngaphezu kwesikhungo.” (W01 6/1 k. 14 par. 11)

Bazenzisi! Ukuze bavikele ingcebo yabo, bathole indlela yokuthola ukuzithoba kubaphathi abaphezulu abamiswe uNkulunkulu njengengqongqoshe wakhe ngokuthatha umkhuba ongasekelwe emiBhalweni weSonto lamaKatolika. Bathi iSonto lamaKhatholika liyingxenye ephambili yesifebe esikhulu, iBabiloni Elikhulu, futhi amasonto amancane angamadodakazi akhe. Yebo, manje sebeyemukele esidlangalaleni ukwamukelwa kulowo mndeni ngokwamukela phambi kwenkantolo yezwe imfundiso abakade beyigxeka njengengxenye yenkolo yamanga.

Ngakho-ke, uma ufuna ukukhombisa izinqubomgomo zabo nokuziphatha kwabo, ngokubona kwami ​​ukuthobeka, kufanele ukhohlwe yisimiso sofakazi ababili futhi ugxile ekutheni oFakazi bephula kanjani umthetho kaNkulunkulu. Namathela lokho kusiginali yakho bese uyikhombisa.

Kanjani nge:

INdikimba Ebusayo ithi kunjalo
kweConcessional yamaKatolika

Noma mhlawumbe:

INdikimba Ebusayo yeqa uNkulunkulu.
Bheka kwabaseRoma 13: 1-7

Lokho kungahle kube noFakazi abafuna amaBhayibheli abo.

Noma mhlawumbe:

OFakazi abalaleli iziphathimandla eziphakeme
Fihla izigqebhezi kuNgqongqoshe kaNkulunkulu
(KwabaseRoma 13: 1-7)

Uzodinga isibonakaliso esikhulu salokho.

Ngokufanayo, uma uthola embukisweni wenkulumo noma intatheli ibeka ikhamera ebusweni futhi ikubuza ukuthi kungani ubhikisha, yisho okufana nokuthi: “Ibhayibheli kwabaseRoma 13 litshela amaKhristu ukuthi alalele uHulumeni futhi lokho kusho ukuthi kumele sibike amacala amabi njengokubulala, ukudlwengula, nokuhlukumeza ngokocansi kwezingane. OFakazi bathi balandela iBhayibheli, kodwa njalo abawulaleli lo myalo olula, oqondile kaJehova uNkulunkulu. ”

Manje kukhona ukuluma okuzwakalayo engingathanda ukukuzwa ezindabeni zehora lesithupha.

Siyabonga ngesikhathi sakho.

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.