Ezihlokweni ezintathu zokuqala zalolu chungechunge sibheka izici ezingokomlando, zezwe nezesayensi ezesekela imfundiso ye-No Blood yoFakazi BakaJehova. Esihlokweni sesine, sihlaziye umbhalo wokuqala webhayibheli osetshenziswa oFakazi BakaJehova ukusekela imfundiso yabo ethi No Blood: Genesis 9: 4.

Ngokuhlaziya izinhlaka zomlando nezamasiko ngaphakathi kwengqikithi yebhayibheli, saphetha ngokuthi lombhalo awukwazi ukusetshenziselwa ukusekela imfundiso evimbela ukuvikeleka kwempilo ngokusebenzisa ukwelashwa ngokusebenzisa igazi lomuntu noma okuphuma kulo.

Lo mbhalo wokugcina walolu chungechunge uhlaziya imibhalo emibili yokugcina esetshenziswe oFakazi BakaJehova emzamweni wokuzama ukwenqaba kwabo ukumpontshelwa igazi: uLevitikus 17: 14 kanye nezenzo 15: 29.

ILevitikus 17: I-14 isuselwa eMthethweni kaMose, kuyilapho iZenzo 15: 29 ingumthetho wabaphostoli.

UMthetho KaMose

Cishe iminyaka eyi-600 ngemuva komthetho ngegazi owanikwa uNowa, uMose, njengomholi wesizwe samaJuda ngaleso sikhathi sokuphuma, wanikezwa ikhodi yomthetho ngokuqondile evela kuJehova uNkulunkulu efaka imithetho yokusetshenziswa kwegazi:

“Futhi yilowo nalowo muntu wendlu yakwa-Israyeli, noma owabafokazi abagogobeleyo phakathi kwenu, odla noma yiluphi uhlobo lwegazi; Ngiyakubeka ubuso bami bumelane nalowo mphetha odla igazi, ngiwunqume phakathi kwabantu bakubo. I-11 Ngoba impilo yenyama isegazini; futhi ngikunikile e-altare ukwenza inhlawulo yemiphefumulo yenu, ngoba yigazi elenzela umphefumulo ukubuyisana. Ngakho-ke ngathi kubantwana bakwa-Israyeli: “Makungabikho muntu kini odla igazi, nomfokazi ogogobeleyo phakathi kwenu angadli gazi. 12 Futhi noma yimuphi umuntu wabantwana bakwa-Israyeli, noma owabafokazi abagogobeleyo phakathi kwenu, ozingela futhi abambe noma yisiphi isilwane noma inyoni edliwayo; Uyakuthulula negazi layo, alimboze ngothuli. I-13 Ngoba ingukuphila kwayo yonke inyama; Igazi lawo lingokuphila kwayo. Ngalokho ngithe kubantwana bakwa-Israyeli: “Aniyikudla igazi lanoma yiluphi uhlobo lwenyama, ngokuba impilo yayo yonke inyama yigazi layo; yilowo nalowo odlayo uyakuqunywa. I-14 Wonke umuntu odla okukubi ngokwayo, noma oklethwe yizilwane, kungaba okwelinye izwe lakho, noma ungumfokazi, wozihlanza izingubo zakhe, ageze ngamanzi, abe ngongcolile kuze kuba yebo uyakuhlambuluka. Kepha uma engazihlambi, angahlambi umzimba wakhe; uyakubuthwala ububi bakhe. "(uLevitikus 15: 16-17)

Ingabe kukhona okusha eMthethweni KaMose okwakungeza noma kuguqula umthetho owanikwa uNowa?

Ngaphandle kokuphinda umthetho owenqatshelwe wokudla inyama ebingabulwanga, futhi uwusebenzise kumaJuda nakwabafokazi, umthetho wawudinga ukuthi igazi lichithwe futhi limbozwe ngenhlabathi (vs. 13).

Ngaphezu kwalokho, noma ngubani ongalaleli le miyalo kwakumelwe abulawe (vs. 14).

Kwenziwa okuhlukile lapho isilwane sesifile ngezimbangela zemvelo noma sesibulewe yizilo zasendle ngoba ukwelashwa kwegazi ngendlela efanele bekungeke kwenzeke ezimeni ezinjalo. Lapho umuntu edla leyo nyama, wayethathwa njengongcolile isikhashana bese enza inqubo yokuzihlanza. Ukwehluleka ukwenza njalo kuzoba nenhlawulo enkulu (vss. 15 and 16).

Kungani uJehova eshintsha umthetho ngegazi nama-Israyeli kulawo awunikwa uNowa? Singathola impendulo evesini 11:

"Ngoba impilo yenyama isegazini. Futhi ngikunikile e-altare ukwenza inhlawulo yemiphefumulo yenu, ngoba yigazi elenzela ukubuyisana komphefumlo".

UJehova akazange ashintshe umqondo wakhe. Manje wayesenabantu abamkhonzayo futhi wayesungula imithetho yokugcina ubuhlobo bakhe nabo futhi abeke isisekelo salokho okwakuzofika ngaphansi kukaMesiya.

Ngaphansi komthetho kaMose, igazi lezilwane lalisetshenziswa ngendlela yomkhosi: ukuhlengwa kwesono, njengokubona kwevesini 11. Lokhu kusebenzisa kwegazi lezilwane ngomkhosi kwakufanekisela umhlatshelo wokuhlenga kaKristu.

Cabanga ngomongo wezahluko 16 ne-17 lapho sifunda khona ngokusetshenziswa kwegazi lezilwane ngezinjongo zesiko. Kubandakanya:

 1. Usuku lwenkambiso
 2. I-altare
 3. Umpristi ophakeme
 4. Isilwane esiphilayo sokuba ngumhlatshelo
 5. Indawo engcwele
 6. Ukuhlatshwa kwesilwane
 7. Thola igazi lesilwane
 8. Ukusetshenziswa kwegazi lesilwane ngokwemithetho yesiko ngalinye

Kubalulekile ukugcizelela ukuthi uma isiko lingaqhutshwa njengoba kuchaziwe eMthethweni, umPristi Ophakeme anganqunywa njengoba nje omunye umuntu ebenjalo ngokudla igazi.

Uma sikhumbula lokhu, singase sibuze, umyalo kaLevitikus 17: 14 uhlobene kanjani nemfundiso yoFakazi BakaJehova ethi 'Akukho Gazi?' Kubukeka sengathi akukho lutho olungahambisani nakho. Kungani singasho njalo? Ake siqhathanise izinto ezichazwe kuLevitikusi 17 zokusebenzisa isiko ngokwegazi ukuhlengwa kwezono njengoba zingase zifake isicelo sokuhambisa igazi elonga impilo ukubona ukuthi kukhona yini ukuxhumana.

Ukumpompela igazi akuyona ingxenye yesiko lokuhlenga isono.

 1. Akukho-altare
 2. Akunasilwane okufanele sihlabelwe.
 3. Alikho igazi lesilwane elisetshenziswayo.
 4. Akukho mpristi.

Ngesikhathi senqubo yezokwelapha esinayo elandelayo:

 1. Isazi sezokwelapha.
 2. Kunikelwe ngegazi lomuntu noma okuphuma kuye.
 3. Umemukeli.

Ngakho-ke, oFakazi BakaJehova abanaso isisekelo esingokomBhalo sokusebenzisa uLevitikus 17: 14 njengokusekelwa kwenqubomgomo yabo yokwenqaba ukumpontshelwa igazi.

OFakazi BakaJehova bafanisa ukusetshenziswa kwegazi lesilwane enkambisweni yenkolo yokuhlenga isono nokusebenzisa igazi lomuntu inqubo yokwelashwa ukusindisa impilo. Kunomgudu omkhulu onengqondo wokuhlukanisa le mikhuba emibili, yokuthi akukho ukuxhumana phakathi kwabo.

AbeZizwe negazi

AmaRoma ayesebenzisa igazi lezilwane emihlatshelweni yazo ezithombeni nasekudleni. Kwakuyinto evamile ukuthi umnikelo uklwebulwe, uphekwe bese kudliwa. Uma kwenzeka lowo mnikelo ugcotshwa, inyama nenyama kunikelwa kuso isithombe bese inyama idliwa ngababekhona kulowo mkhosi bese igazi lidakiwe ngabaphristi. Umkhosi ogujwayo kwakuyinto ejwayelekile ekukhulekeleni kwabo futhi kwakuhilela ukudla inyama yomhlatshelo, ukuphuza ngokweqile nemikhosi yezothando. Izifebe zasethempelini, owesilisa nowesifazane, zaziyisici sokukhulekelwa kobuqaba. AmaRoma ayezophuza negazi labantu ababulawa izihlakala ezibulewe enkundleni okwakucatshangwa ukuthi kuphulukisa isithuthwane futhi kusebenze njenge-aphrodisiac. Imikhuba enjalo ayikhawulwanga kwabaseRoma kuphela, kepha yayijwayelekile kubantu abaningi ababengewona ama-Israyeli, njengamaFenike, amaHeti, abaseBabiloni namaGreek.

Singasho kulokhu ukuthi uMthetho KaMose nokwenqabela kwawo ukungadli kwegazi kusetshenziselwa ukuhlukanisa umehluko phakathi kwamaJuda namaqaba okwakha udonga lwamasiko olwalukhona kusukela ngesikhathi sikaMose kuqhubeke.

Umthetho wabaphostoli

Ngonyaka wonke we-40 CE, abaphostoli namadoda amadala ebandla laseJerusalema (kufaka phakathi umphostoli uPawulu noBarnaba owayevakashile) babhala incwadi eyayizothunyelwa emabandleni ezinhlanga ezinokuqukethwe okulandelayo:

“Ngoba kwakubonakala kukuhle kuMoya oNgcwele, nakithi, ukungabeki umthwalo omkhulu kuwe kunezinto ezidingekayo; 29Ukuthi nidle inyama enikelwe ezithombeni nasegazini nasezintweni ezihlanganisiwe nasebufebeni. Uma nizigcina, niyakwenza kahle. Hlalani kahle. ”(Izenzo 15: 28,29)

Qaphela ukuthi ngumoya ongcwele oqondisa la maKristu ukuba afundise amaKhristu asezweni ukuthi ahlukane:

 1. Inyama enikelwe ezithombeni;
 2. Ukudla izilwane ezihlangene;
 3. Igazi;
 4. Ubufebe.

Ingabe kukhona okusha lapha, hhayi eMthethweni KaMose? Ngokusobala. Igama elithi “gwema"Isetshenziswa ngabaphostoli futhi"gwema"Ibonakala inemfihlo futhi ithembekile futhi. Kungaleso sizatfu boFakazi BaJehova basebenzisa “gwema”Ukuvuma ukwenqaba kwabo ukusebenzisa igazi lomuntu ngezinjongo zokwelapha. Kepha ngaphambi kokuthi sinikeze imicabango, izincazelo zomuntu uqobo kanye nemibono engaba yimbi, masivumele imibhalo isitshele ngokwayo ukuthi abaphostoli babesho ukuthini ngombono wabo ngokuthi “gwema".

Umongo wesiko ebandleni lobuKhristu bakudala

Njengoba sekushiwo, imikhuba yenkolo yobuqaba yayihilela ukudla inyama enikelwe emihlanganweni yemikhosi yasethempelini ehlanganisa ukudakwa nokuziphatha okubi.

Ibandla lamaKristu labeZizwe lakhula ngemuva kwe36 CE lapho uPetru ebhapathiza umuntu wokuqala ongeyena umJuda, uKorneliyu. Kusukela lapho, ithuba lokuthi abantu bezizwe bangene ebandleni lobuKristu lavulwa futhi leli qembu lalikhula ngokushesha okukhulu (Izenzo 10: 1-48).

Lokhu kuhlangana phakathi kwamaKristu abeZizwe nawamaJuda kwakuyinselele enkulu. Abantu bezizinda ezingefani zenkolo bangahlala kanjani ndawonye njengabafowethu okholweni?

Ngakolunye uhlangothi, sinamaJuda anekhodi yawo yomthetho evela kuMose elawula lokho abangakudla nokukugqoka, ukuthi bangenza kanjani, ukuhlanzeka kwabo, ngisho nalapho bengasebenza khona.

Ngakolunye uhlangothi, izindlela zokuphila zohlanga zephula cishe zonke izici zeKhodi Yomthetho KaMose.

Umongo wasebhayibhelini woMthetho WabaPhostoli

Ngokufunda izahluko ze-15th 15 zencwadi yezEnzo, sithola lolu lwazi olulandelayo kusuka ezimeni ezisebhayibhelini nezomlando:

 • Ingxenyeni yabafowethu abangamaKristu abangamaJuda yaphoqa abafowethu abangamaKristu abeZizwe ukuba basoke futhi bagcine umthetho kaMose (vss. 1-5).
 • Abaphostoli kanye labadala baseJerusalema bayahlangana ukutadisha impikiswano. UPeter, uPawulu noBarnaba bayachaza izimangaliso nezibonakaliso ezenziwa ngamaKristu abeZizwe (vss. 6-18).
 • UPeter ubuza ubuqiniso boMthetho owanikwa ukuthi amaJuda nabeZizwe manje base besindisiwe ngomusa kaJesu (vss. 10,11).
 • UJames wenza isifinyezo esifushane sengxoxo futhi ugcizelela ukuthi bangazithwesi umthwalo ngokuguqukela kwabezizwe ngaphezu kwezinto ezine okukhulunywe ngazo encwadini ukuthi konke kuhlobene nemikhuba yenkolo yobuhedeni (vss. 19-21).
 • Incwadi ibhaliwe futhi yathunyelwa noPaul noBarnaba e-Antiyokiya (vss. 22-29).
 • Incwadi ifundwa e-Antiyokiya futhi wonke umuntu ujabule (vss. 30,31).

Qaphela ukuthi imiphi imibhalo esisitshela yona ngale nkinga:

Ngenxa yokuhluka kwezizinda zamasiko, ukuvumelana phakathi kwamaKristu abeZizwe namaKristu angamaJuda kwakudlula ebunzimeni obuningi.

AmaKhristu angamaJuda ayezama ukuphoqa uMthetho kaMose kwabeZizwe.

AmaKhristu angamaJuda ayemukela ukungabi semthethweni koMthetho kaMose ngenxa yomusa weNkosi uJesu.

AmaKhristu amaJuda ayekhathazekile ukuthi amaKholwa angabeZizwe kungenzeka abuyele ekukhulekeleni kwamanga, ngakho-ke ayenqabela lezo zinto ezihlobene nemikhuba yenkolo yobuhedeni.

Ukukhulekelwa kwezithixo kwase kunqatshelwe kakade kumaKristu. Lokho kwanikezwa. Lokho okwenziwa ibandla laseJerusalema bekuyenqabela ngokusobala imikhuba exhunywe ekukhulekeleni kwamanga, ekukhulekeleni kwamaqaba, okwakungaholela ezizweni kude noKristu.

Manje, siyaqonda ukuthi kungani uJakhobe ebeka izinto njengokudla izilwane ezixutshwe inyama noma inyama esetshenziswe emhlatshelweni noma ngegazi elilinganayo nobufebe. Konke lokhu kwakuyimikhuba exhunywe emathempelini angamaqaba futhi kungaholela kumuntu wenkolo yobuhedeni abuyele ekukhonzeni kwamanga.

Kusho ukuthini ukuthi “ukudeda”?

Igama lesiGrikhi elalisetshenziswa uJames lithi “apejomai ” futhi njengoba ngamunye Strord`s Concordance izindlela “Ukugcina” or "Ukuba kude".

Igama apejomai kuqhamuka ezimpandeni ezimbili ze-greek:

 • "Apó", izindlela kude, ukwahlukana, ukubuyisela emuva.
 • "Echo", izindlela yidla, ujabulele noma sebenzisa.

Futhi, sithole ukuthi igama elisetshenziswe uJames lihlobene nesenzo sokudla noma sokudla komlomo.

Sinalokhu engqondweni, asiphinde sicabange ngeZenzo 15: 29 sisebenzisa nencazelo yamaGreek yasekuqaleni yokuthi "nqabela":

“Ungadli ukudla okunikelwe izithombe, ungadli igazi elenzelwe izithombe, ungadli okulenga inyama ebunjiweyo (inyama enegazi) ebekelwe izithixo, ungaziphathi ngokobulili, nobufebe obungcwele. Uma nina bazalwane nenza lokhu, nizobusiswa. Ngokuzithoba ”.

Ngemuva kwalokhu kuhlaziya singabuza: Ngabe i-Acts 15: 29 ihlangana ngani nokumpontshelwa igazi? Alikho iphuzu elilodwa lokuxhuma.

Le nhlangano izama ukwenza ukuthi kudliwe igazi lesilwane njengengxenye yesiko lamaqaba elilingana nenqubo yesimanje yezempilo esindisa impilo.

Ngabe Umthetho Wezincwadi Zabaphostoli usasebenza?

Akunasizathu sokucabanga ukuthi akunjalo. Ukukhonza izithombe kusalahlwa. Ubufebe busalahlwa. Njengoba ukudliwa kwegazi kwakulahlwa ngesikhathi sikaNowa, ukwenqatshelwa kwaqiniswa esizweni sakwa-Israyeli, futhi kwavela futhi ezinhlangeni eziye zaba ngamaKristu, kubonakala kungenasisekelo sokuphakamisa ukuthi kungasasebenzi. Kepha futhi, sikhuluma ngokungena kwegazi njengokudla, hhayi inqubo yezokwelapha engahlangene nokuzala.

Umthetho kaKristu

ImiBhalo icacile ngokukhonza izithombe, ubufebe nokudla igazi njengokudla. Ngokuqondene nezinqubo zokwelashwa, zithula ngokuthula.

Njengoba sesikuqedile konke lokhu okungenhla, kufanele kuphawulwe ukuthi manje sesingaphansi komthetho kaKristu futhi ngenxa yalokho noma yisiphi isinqumo esenziwe ngumKristu ngamunye maqondana nanoma iyiphi inqubo yezokwelapha ayigunyazayo noma eyenqabayo iyindaba kanembeza womuntu siqu hhayi into kudinga ukubandakanyeka kwabanye, ikakhulukazi kunoma yiluphi uhlaka lwenkantolo.

Inkululeko Yethu YamaKhristu ifaka isibopho sokungabeki umbono wethu mathupha ezimpilweni zabanye.

Ekuphetheni

Khumbula ukuthi iNkosi uJesu yafundisa:

"Akekho umuntu onothando olukhulu kunale, lokuthi umuntu ancame impilo yakhe ngenxa yabangane bakhe". (UJohn 15: 13)

Njengoba impilo isegazini, ngabe uNkulunkulu onothando angakusola uma unganikela ngengxenye yempilo yethu (igazi lomuntu) ukusindisa impilo yesihlobo noma umakhelwane wethu?

Igazi lifanekisela impilo. Kepha, ingabe uphawu lubaluleke kakhulu kunalolo olufanekisayo? Ingabe kufanele sinikele ngokoqobo kwesibonakaliso? Ifulegi lifanekisela izwe elimele kulo. Kodwa-ke, ngabe kukhona amabutho azidela izwe lawo ukuze alondoloze ifulegi lawo? Noma bangaze bashise ifulege uma, ngokwenza njalo, basindisa izwe labo?

Siyethemba ukuthi lolu chungechunge lwezihloko lusizile abafowethu kanye nodadewethu boFakazi BakaJehova ukuba bacabangele ngemibhalo ngalolu daba lokufa nokufa nokuthi bazibophezele ngenxa kanembeza wabo esikhundleni sokulandela ngamehlo engqondo iqembu labazimele amadoda.

4
0
Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x