Esihlokweni sesithathu esixoxa ngokuvuka kukaFeliksi nomkakhe, siphathwe kahle incwadi eyabhalwa ihhovisi legatsha lase-Argentina ephendula isidingo sokuthi bahlangabezane nenqubo eyisisekelo yamalungelo abantu. Kungukuqonda kwami ​​ukuthi empeleni ihhovisi legatsha labhala izincwadi ezimbili, eyodwa iphendula uFelix futhi enye yabhalela umkakhe. Yincwadi yenkosikazi esesiphethe futhi ehunyushwe lapha kanye nokuphawula kwami.

Incwadi iqala:

Dadewethu Othandekayo (uhlehlisiwe)

Sizisola kakhulu lapho siphoqelekile ukuxhumana nawe ngalezi zindlela ukuze siphendule i- [redacted] 2019 yakho, esingayichaza njengengalungile. Izinto ezingokomoya, noma ngabe zenzani, akufanele ziphathwe ngezincwadi ezibhalisiwe, kodwa kunalokho ngezindlela ezivumela ukugcina imfihlo kanye nokugcina ukwethembana nezingxoxo ezinobungane, futhi ezihlala zihlala ngaphakathi kwebandla lobuKristu. Ngakho-ke, siyazisola kakhulu ngokuthi siphendule ngencwadi ebhalisiwe — uma unikezwe ukuthi ukhethe le ndlela yokuxhumana — futhi kwenziwa ngokungenami nokudabuka okukhulu njengoba sicabanga ukuthi sikhuluma nodade othandekayo okholweni; futhi akukaze kube yisiko loFakazi BakaJehova ukusebenzisa ukuxhumana okubhaliwe ngalokhu, ngoba silwela ukulingisa isibonelo sokuthobeka nothando uKristu alufundisa ukuthi lubuse phakathi kwabalandeli bakhe. Noma yisiphi esinye isimo sengqondo kungaba ukwenza okuphambene nezimiso eziyisisekelo zenkolo yobuKristu. (Mathewu 5: 9). Eyoku-1 kwabaseKorinte 6: 7 ithi, “Empeleni-ke vele sekuvele kwaba ukwehluleka kini ukuthi nimangalelane.” Ngakho-ke, siphoqelekile ukukusho lokho ngeke siphendule ezinye izincwadi ezibhalisiwe ezivela kuwe, kodwa sizozama kuphela ukuxhumana ngezindlela ezingokwasezulwini ezinobungane, ezifanele ebuzwaneni bethu.

E-Argentina, incwadi ebhalisiwe ibizwa nge- "carta documento". Uma uthumela eyodwa, ikhophi iya kumamukeli, ikhophi lihlala kuwe, bese kuthi ikhophi lesithathu lihlale eposini. Ngakho-ke, inesisindo esisemthethweni njengobufakazi ecaleni elibhekene nehhovisi legatsha lapha.

Ihhovisi legatsha libhekisela kweyoku-1 Korinte 6: 7 ukuze lithi izincwadi ezinjalo akuyona into umKristu okufanele ayisebenzise. Kodwa-ke, lokhu kungukusetshenziswa kabi kwamazwi oMphostoli. Ubengeke avumele ukusetshenziswa kabi kwamandla, noma anikeze izindlela kulabo abasemandleni ukuze babalekele imiphumela yezenzo. OFakazi bayathanda ukucaphuna emiBhalweni YesiHeberu, kepha kukangaki labo bekhuluma ngokusetshenziswa kabi kwamandla okunje nokuthi omncane akanalo usizo, kodwa ukuthi uNkulunkulu uzokwenza ukuba kulandiswe.

“… Inkambo yabo imbi, futhi basebenzisa kabi amandla abo. “Bangcolile umprofethi nompristi. Ngisho nasendlini yami ngibutholile ububi babo, ”kusho uJehova.” (Jer 23: 10, 11)

Ngenkathi uPawulu ehlukunyezwa ngabaholi besizwe sikaNkulunkulu esingcwele, u-Israyeli, wenzani? Wamemeza wathi: “Ngidlulisela icala kuKhesari!” (Izenzo 25:11).

Ithoni yencwadi ingenye ye-petulance. Abakwazi ukudlala lo mdlalo ngemithetho yabo, futhi kuyabaphuca. Kwaphela kanye, baphoqwa ukuba babhekane nemiphumela yezenzo zabo.

Ukusuka isihloko sesithathu, sifunda ukuthi isu likaFeliksi lokusongela ngokuthathelwa izinyathelo zomthetho laba nezithelo. Abazange bamsuse ekuhlanganyeleni yena nomkakhe, yize ukunyundela nokuhlambalaza (ukunyundela ngokubhala ngomyalezo obhaliwe kungukuhlambalaza) akuzange kwenziwe.

Kodwa-ke, kusho ukuthini ngalaba bantu abafuna ukumgwema? Ngokuzimisela, uma uFeliksi eyisoni, la madoda kufanele amele okulungile, athembeke kuJehova, futhi amsuse ekuhlanganyeleni. Akufanele bakhathazeke ngemiphumela. Uma beshushiswa ngokwenza okulungile, khona-ke kungumthombo wendumiso kubo. Umcebo wabo uphephile emazulwini. Uma bexhasa ngokulunga izimiso zeBhayibheli, kungani-ke uhlehlela emuva? Ngabe bayayazisa inzuzo ngaphezu kwesimiso? Ingabe bayesaba ukumela okulungile? Noma bazi ngaphakathi ekujuleni ukuthi izenzo zabo azilungile neze?

Ngiyayithanda le ndima: “akukaze kube yisiko loFakazi BakaJehova ukusebenzisa ukuxhumana okubhaliwe ngalokhu, ngoba silwela ukulingisa isibonelo sokuthobeka nothando uKristu alufundisa ukuthi lubuse phakathi kwabalandeli bakhe. Noma yisiphi esinye isimo sengqondo kungaba ukwenza okuphambene nezimiso eziyisisekelo zenkolo yobuKristu. ”

Yize kuyiqiniso ukuthi abathandi ukusebenzisa “ukuxhumana okubhaliwe” ezintweni ezinjalo ngoba kushiya umkhondo wobufakazi abangabophezeleka kukho, alikho iqiniso esitatimendeni sokuthi benza kanjalo ukulingisa “ukuthobeka nothando uKristu alufundisa ”. Kwenza umuntu azibuze ukuthi ngabe la madoda alifunda nhlobo iBhayibheli. Ngaphandle kwamavangeli amane nokulandisa kweZenzo, yonke eminye imiBhalo yamaKrestu iqukethe izincwadi ezibhalelwe amabandla, imvamisa ezinokusolwa okuqinile ngokungaziphathi kahle. Cabanga ngencwadi eya kwabaseKorinte, kwabaseGalathiya, nakuSambulo sikaJohane nezincwadi zayo eziya emabandleni ayisikhombisa. Yeka ukukhipha ingulube!

Esihlokweni esithi “Isikhali Sobumnyama”Sithola lesi sicaphuno esimnandi kwabangu-18th Bishop leminyaka:

"Igunya liyisitha esikhulu kunazo zonke futhi esingaxhunyaniswa nakancane eqinisweni nasempikiswaneni owake wenziwa yileli lizwe. Wonke ama-sophistry — wonke umbala wokucacisa — ubuciko nobuqili bomuntu othengisa izinto ngobuqili emhlabeni angavulelwa futhi aphendukele kunenzuzo lelo qiniso abaklanyelwe ukufihla lona; kepha alikho igunya lokuvikela igunya. ” (18th Umbhishobhi Wekhulu Leminyaka

Abadala negatsha abakwazi ukuzivikela besebenzisa imiBhalo, ngakho-ke babuyela emuva ku-cudgel ehlonishwe isikhathi yegunya lobufundisi. . Kujwayeleke kangakanani ukuthi manje bamdweba njengosebenza ngokumelene noNkulunkulu ngokungalandeli inqubo engokwasezulwini. Lokhu ukuqagela. Yibo abangalandeli inqubo engokwasezulwini. Kukuphi eBhayibhelini lapho abadala bevunyelwe ukwakha amakomidi amadoda amathathu, babambe imihlangano ngasese, bangavumeli noma yikuphi ukuqoshwa noma ukufakaza kuleyo nqubo, futhi bajezise umuntu ngokukhuluma iqiniso kuphela? Kwa-Israyeli, amacala okwahlulela ayelalelwa ngamadoda amadala ayehleli emasangweni omuzi lapho noma yimuphi umuntu odlulayo ayengalalela futhi abuke khona ukuqulwa kwecala. Ayikho imihlangano eyimfihlo eyayisebusuku kakhulu eyayivunyelwe ngokomBhalo.

Bakhuluma ngokugcina imfihlo. Lokho kuvikela bani? Umsolwa, noma amajaji? Udaba lokwahlulela akusona isikhathi "semfihlo". Balilangazelela ngoba balangazelela ubumnyama, njengoba nje uJesu asho:

“. . .abantu bathande ubumnyama kunokukhanya, ngoba imisebenzi yabo yayimibi. Ngoba owenza izinto ezimbi uzonda ukukhanya futhi akezi ekukhanyisweni, ukuze imisebenzi yakhe ingasolwa. Kepha lowo owenza okuyiqiniso uyeza ekukhanyisweni, ukuze imisebenzi yakhe ibonakale sengathi yenziwa yahambisana noNkulunkulu. ”(Johane 3: 19-21)

UFelix nonkosikazi bafuna ukukhanya kosuku, kanti amadoda aseGatsheni nabadala bendawo bafuna ubumnyama "bokugcina imfihlo" yabo.

Lapho sesikucacisile lokhu, siphoqelekile futhi ukuthi senqabe zonke izisho zakho njengezingafaneleki ngokuphelele emkhakheni wezenkolo, into oyazi kahle futhi oyamukele ngesikhathi ubhapathizwa. Abefundisi bendawo bazosebenza ngokulandela izinqubo ezingokwasezulwini ezisuselwa kwi-Bíble ngaphandle kokubeka noma yiziphi izenzo ezisolwa yincwadi yakho. Ibandla alilawulwa yizinkambiso zenqubo yabantu noma nomoya wokubhekana ojwayelekile wezinkantolo zomhlaba. Izinqumo zabefundisi benkolo yoFakazi BakaJehova azinakunqandwa ngoba izinqumo zabo ngeke zibuyekezwe yiziphathimandla zomhlaba (art. 19 CN). Njengoba uzoqonda, sinesibopho sokwenqaba zonke izinsolo zakho. Yazi lokhu, dadewethu othandekayo, ukuthi noma isiphi isinqumo sabadala bebandla esenziwe ngokulandela izinqubo ezingokwasezulwini ezimisiwe, futhi esifanele umphakathi wethu wezenkolo ngokweBhayibheli, sizosebenza ngokugcwele ngaphandle kokuba kube khona izindlela zomthetho ezisekelwe izinsolo zokonakala kanye / noma ukulinyazwa kanye / noma ukubandlululwa ngokwenkolo. Umthetho 23.592 awusoze wasebenza ecaleni elinjalo. Okokugcina, amalungelo akho omthethosisekelo awaphakeme kunamalungelo omthethosisekelo nathi asisekelayo. Kude nokuba ngumbuzo wamalungelo ancintisanayo, kumayelana nokwahlukaniswa okudingekayo kwezindawo: umbuso awukwazi ukugxambukela emkhakheni wezenkolo ngoba izenzo zokuziphatha kwangaphakathi zikhululiwe egunyeni lezimantshi (art. 19 CN).

Lokhu kukhombisa ukungamhloniphi ngokuphelele "isikhonzi sikaNkulunkulu". (Roma 13: 1-7) Nakulokhu, bathi benza lokho okushiwo yiBhayibheli kuphela, kepha abanikezi imibhalo yokusekela: amakomiti abo ayimfihlo; ukwenqaba kwabo ukugcina noma yiliphi irekhodi elibhaliwe nelisesidlangalaleni lenqubo; ukwenqatshelwa kwabo ngokuphelele kofakazi nababukeli, umkhuba wabo ovamile wokungamazisi ummangalelwa ngobufakazi obumelene naye kusengaphambili ukuze akwazi ukuziphendulela; umkhuba wabo wokufihla amagama abamangaleli bomuntu.

Ingabe izAga 18:17 aziqinisekisi yini ukuthi ummangalelwa unelungelo lokuphenya ummangalelwa. Eqinisweni, uma uhlola imibhalo ukuthola isibonelo esivumelana namacala okwahlulela ajwayelekile phakathi koFakazi BakaJehova, uzothola okukodwa kuphela: Ukuqulwa kwecala lezinkanyezi likaJesu Kristu yiSanhedrin yamaJuda.

Ngokuphathelene nesitatimende sabo sokuthi “ibandla alilawulwa yizinqubo zenqubo yabantu noma umoya wokulwa ofana nezinkantolo zezwe.” Poppycock! Phela, kulokhu, abadala bahlanganyela emkhankasweni wokuhlambalaza umphakathi nokunyundela. Kwakungaba ngukuphikisana okungakanani? Cabanga nje uma umahluleli kwenye yezinkantolo zomhlaba bekwenza kalula kanjalo ukwenza into enjalo. Ngeke nje asuswe kuleli cala abelizama, kodwa nakanjani uzobhekana nokuxoshwa futhi kungenzeka ukuthi avulelwe amacala obugebengu.

Benza isifuba esiningi bekhala ngokuthi bangasebenza kanjani ngokukhululeka futhi ngaphandle kokukhathazeka ngokwephula imithetho yezwe, kepha ngabe bekunjalo, kungani bahlehla ekugcineni?

Ngiyayithanda inkulumo ebhekiswe “kumagama… owemukele ngesikhathi ubhapathizwa.” Ngamanye amazwi, "uvumelane nemibandela yethu (hhayi kaNkulunkulu) ngakho-ke uboshwe yiyo, uthanda noma ungathandi." Ngabe abaqapheli ukuthi umuntu akakwazi ukunikela ngamalungelo akhe obuntu? Isibonelo, uma usayina inkontileka yokuba yisigqila somuntu bese uzibuyisela emuva futhi ufuna inkululeko yakho, abakwazi ukukumangalela ngokwephula isivumelwano, ngoba inkontileka ayisebenzi futhi ayisebenzi ebusweni bayo. Akukho emthethweni ukuzama ukuphoqa umuntu ukuthi anikele ngamalungelo akhe abantu afakwe emthethweni wezwe futhi angeke athathwe kube yisivumelwano esisayiniwe noma leso esishiwo ngenxa yobhapathizo.

Wazi kahle ukuthi umsebenzi owenziwa ngabadala bebandla, kufaka phakathi owokuqondisa izigwegwe — ukube bekunjalo, nokuthi wafaka kuphi lapho ubhapathizwa njengoFakazi KaJehova — ulawulwa yiMibhalo Engcwele futhi, njengeNhlangano, sihlale sinamathele emiBhalweni ekwenzeni umsebenzi wokuqondisa izigwegwe (Galathiya 6: 1). Ngaphezu kwalokho, unesibopho sezenzo zakho (kwabaseGalathiya 6: 7) futhi izikhonzi ezingamaKrestu zinegunya lobufundisi elinikezwe nguNkulunkulu lokuthatha izinyathelo ezivikela wonke amalungu ebandla nokugcina izindinganiso eziphakeme zeBhayibheli (Isambulo 1:20). Ngakho-ke, kufanele sikucacise lokho kusukela manje kuqhubeke ngeke sivume ukuxoxa kunoma yiziphi izindaba zeforamu zenkantolo ezithinta kuphela isigaba senkolo futhi ezikhishwe kuziphathimandla zemantshi, njengoba kuye kwaqashelwa kaninginingi yijaji likazwelonke.

Le yindawo engingathanda ukuyibona yethulwa phambi kwenkantolo yamalungelo abantu yanoma yisiphi isizwe. Yebo, noma iyiphi inkolo inelungelo lokunquma ukuthi ngubani ongaba yilungu nokuthi ngubani ongakhishwa ngaphandle, njenganoma iyiphi ikilabhu lezenhlalo. Akuyona inkinga leyo. Le nkinga ingenye yezinsolo zomphakathi. Abavele bakulahle ngaphandle. Baphoqa wonke umndeni wakho nabangane ukuthi bakugweme. Ngalesi songo, banqabela abalandeli babo ilungelo lokukhuluma ngokukhululeka nelokuhlangana ngokukhululeka.

Basebenzisa kabi uJohn 2 okhuluma kuphela ngalabo abaphika ukuthi uKristu uza enyameni. Bakubeka ezingeni elifanayo nokuphikisana nokuhumusha kwabo imiBhalo. Yeka ukucabanga okungakholeki!

Bacaphuna eyabaseGalathiya 6: 1 efundeka kanje: “Bazalwane, ngisho noma umuntu ethatha isinyathelo okungesona ngaphambi kokuba aqaphele, nina eninezimfanelo ezingokomoya zama ukumlungisa lowo muntu ngomoya wobumnene. Kepha ziqaphele, funa nawe ulingwe. ”

Ayisho abadala abaqokwe ngokusemthethweni, kepha labo abanezimfanelo ezingokomoya. UFelix wayefuna ukuxoxa nabo ngalezi zindaba esebenzisa imiBhalo, kodwa babengenayo. Abakaze. Ngakho-ke ngubani okhombisa izimfanelo ezingokomoya? Uma wesaba ukubamba ingxoxo yeBhayibheli enengqondo, usengasho yini ukuthi "uneziqu ezingokomoya"? Yiya kubo uphonse inselelo nganoma yiziphi izinkolelo zabo usebenzisa iBhayibheli kuphela futhi uzothola impendulo ejwayelekile, "Asizelanga ukuzokuphikisana nawe." Leyo yigama elithi pat elisho ngempela ukuthi, “siyazi ukuthi ngeke siphumelele empikiswaneni uma nje sisebenzisa iBhayibheli ukusekela. Esinakho yigunya leNdikimba Ebusayo nezincwadi zayo. ” (Izincwadi ze-JW seziyiCatechism of Jehovah's Witnesses futhi njengoyise ongumKatolika, inamandla phezu kwemiBhalo.)

Ukuphela kwento abangayisebenzisa ukusebenzisa igunya lesonto. Kufanele sikhumbule ukuthi "igunya labo lesonto abalinikezwe nguNkulunkulu" alinikezwa nguNkulunkulu nhlobo, kepha linikezwa amadoda azimisile eNdikimba Ebusayo.

Ekugcineni, sizwakalisa ngobuqotho nangokujulile isifiso sethu sokuthi, njengoba uzindla ngokucophelela ngomkhuleko ngesikhundla sakho njengenceku kaNkulunkulu ethobekile, ungaqhubeka ngokwentando kaNkulunkulu, ugxile emisebenzini yakho yokomoya, wamukele usizo abadala bebandla abafuna ukulunikeza wena (Isambulo 2: 1) futhi "Phonsa umthwalo wakho phezu kukaJehova" (IHubo 55:22). Sivalelisa ngothando lwamaKrestu, ngethemba lokuthi ungathola ukuthula okuzokuvumela ukuthi wenze ngokuhlakanipha kukaNkulunkulu okunokuthula (Jakobe 3:17).

Ngokwalokho okungenhla, sivale lokhu kushintshana ngezincwadi ngale ncwadi, sibonisa ukwazisa kwethu futhi sikufisela uthando lobuKristu olufanele futhi esinakho ngawe, ngethemba lokuthi uzocabanga kabusha.

Ngokuthanda,

Le yingxenye engiyithandayo. Emlonyeni wabo kuphuma ukulahlwa kwabo! Bacaphuna iHubo 55:22, okuwumbhalo osetshenzisiwe ngabadala nezikhulu zegatsha ukuthulisa izisulu zokuxhashazwa kwamandla, kepha ngiyaqiniseka ukuthi abakaze bafunde umongo. Uma befuna uFeliksi asebenzise leli vesi esimweni sakhe kuzofanela bamukele ingxenye esebenza kubo. Ufundeka kanje:

O Nkulunkulu, lalela umkhuleko wami,
Futhi ungasinaki isicelo sami sesihe.
2 Unginake ungiphendule.
Ukukhathazeka kwami ​​kungenza ngiphumule,
Futhi ngikhathazekile
3 Ngenxa yalokho okushiwo isitha
Nokucindezela komubi.
Ngoba banginqwabela inkathazo,
Futhi bathukuthele intukuthelo ngami.
4 Inhliziyo yami ikhathazekile ngaphakathi kimi,
Futhi ingethuswe ngokufa iyangehlela.
5 Ukwesaba nokuthuthumela kuyehlela kimi,
Ukwethusa kungibambe.
6 Ngilokhu ngithi: “Ukube nje benginamaphiko njengejuba!
Bengihamba ngendiza ngihlale ngokuphepha.
7 Bheka! Bengizobalekela kude.
Bengilala ehlane. (Selah)
8 Ngangijahe ukuya endaweni yokukhosela
Kude nomoya ovunguzayo, kude nesiphepho. ”
9 Baphithanise, Jehova, ucime amasu abo,
Ngoba ngibonile ubudlova nokungezwani edolobheni.
10 Imini nobusuku bahambahamba phezu kwezindonga zawo;
Ngaphakathi kukhona ububi nezinkinga.
11 Incithakalo iphakathi kwalo;
Ukucindezelwa nokukhohlisa akusoze kwasuka endaweni yakhe yomphakathi.
12 Ngoba akusona isitha esingiklolodelayo;
Ngaphandle kwalokho bengingabekezelela.
Akusona isitha esingivukele;
Ngaphandle kwalokho bengingazifihlela yena.
13 Kepha nguwe, indoda efana nami,
Umuntu engihamba naye engimazi kahle.
14 Sasivame ukujabulela ubungane obufudumele ndawonye;
Siye endlini kaNkulunkulu sasihamba nesixuku.
15 Kwangathi ukubhujiswa kungafinyelela!
Mabehle bephila bangene eShiyolini;
Ngoba ububi buhlala phakathi kwabo naphakathi kwabo.
16 Kepha mina, ngizombiza uNkulunkulu,
Futhi uJehova uzongisindisa.
17 Kusihlwa nasekuseni nasemini, ngiyakhathazeka, ngiyabubula;
Futhi uyalizwa izwi lami.
18 Uyongophula futhi anginike ukuthula kulabo abalwa nami,
Ngoba izixuku zingihlasela.
19 UNkulunkulu uyakuzwa, abaphendule,
Lowo ohlezi esihlalweni sobukhosi kusukela kudala. (Selah)
Bayokwenqaba ukuguquka,
Labo abangamesabi uNkulunkulu.
20 Wahlasela labo ngokuthula naye;
Wephula isivumelwano sakhe.
21 Amazwi akhe abushelelezi kunebhotela,
Kepha ukungqubuzana kusenhliziyweni yakhe.
Amazwi akhe athambile kunamafutha,
Kepha bayizinkemba ezihoshiwe.
22Phonsa umthwalo wakho kuJehova,
Futhi uzokusekela.
Akasoze avumela olungileyo ukuba awe.
23Kepha wena, Nkulunkulu, uyobehlisela emgodini ojulile.
Labo bantu abanecala legazi nabakhohlisayo ngeke baphile izinsuku zabo.
Kepha mina, ngiyakwethemba wena.

Ngokusebenzisa lo mbhalo, banikeze uFelix nomkakhe isikhuthazo abasidinga kakhulu. Kungani? Ngoba bababize bobabili "njengolungileyo". Lokho kuyazishiya ukugcwalisa indima "yalabo abanecala legazi nabakhohlisi". Ngokufanelekile, nakuba bengazi, bazibeka endimeni yezitha zikaNkulunkulu.

Khumbula, izinsuku zethu akuyona nje iminyaka engama-70 noma engama-80, kodwa yaphakade uma sizithoba kuNkulunkulu ngokuzithoba. Noma silele ekufeni, sizovuka lapho iNkosi ibiza. Kepha uzosibizela empilweni noma ekwahlulelweni na? (Johane 5: 27-30)

Kuyokwethusa kangakanani kubantu abaningi kangaka abazibamba njengabalungile kunabo bonke abantu lapho bevuka ukuze bathole ukuthi abami emfudumalweni yokuvunyelwa yiNkosi, kodwa ekukhanyeni okuluhlaza kwesahlulelo seNkosi. Ngabe bazobe sebephenduka ngokuthobeka? Isikhathi sizotshela.

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    17
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x