Uhambo Luyavalwa, kepha Okutholakele kusaqhubeka

Le ndatshana yesithupha ochungechungeni lwethu izoqhubeka "Kuhambo lwethu Lokutholwa Ngokuhamba kwesikhathi" eqale ezindabeni ezimbili ezedlule kusetshenziswa izimpawu zokusayina kanye nemvelo esiyitholile kwizifingqo zezahluko zeBhayibheli ezivela ezindabeni (2) kanye (3) kulolu chungechunge kanye neMibuzo yokuboniswa ku-athikili (3).

Njengasezindabeni ezedlule, ukuqinisekisa ukuthi loluhambo kulula ukululandela, imibhalo ehlaziyiwe futhi kuxoxwe ngayo ngokuvamile izocashunwa ngokugcwele ukuze kubhekwe kalula, kusiza ukuphindwaphindwa kokufundwa okuphindaphindwayo komongo nomxholo kungenzeka. Kuliqiniso, umfundi ukhuthazeka ngokuqinile ukuthi afunde lezi zigaba eBhayibhelini ngqo uma kungenzeka.

Kulesi sihloko sizohlola okulandelayo bese sithola okunye okutholakele endleleni:

 • Izindima ngazinye zemiBhalo Engukhiye (iyaqhubeka)
  • UDaniel 9 - iminyaka kaDaniel ikhawulela isikhathi kusuka ekubhujisweni kweJerusalema kuya kuKoresi
  • I-2 IziKronike 36 - Ukukhokha ngamaSabatha akuyona inombolo ethile yeminyaka
  • UZakariya 1 - iminyaka engu-70 yesikhathi sokulahlwa ehlukile kuya eminyakeni engu-70 yokugqilazwa
  • UHagayi 1 & 2 - Ukwakhiwa kabusha kwethempeli kuqalwe kabusha
  • UZakariya 7 - Ukuzila ukudla isikhathi seminyaka ye-70 kwehlukile eminyakeni engu-70
  • U-Isaya 23 - ITire kufanele ilibale enye inkathi yeminyaka eyi-70 ehlukile

11. UDaniel 9: 1-4 - Ukuqonda nobudala bukaDaniel

Isikhathi Esabhalwa: Izinyanga ezilandela Ukuwa kweBabiloni kuKoresi noDariyu

UmBhalo: "Ngonyaka wokuqala kaDariyu indodana ka-Ahashiveroshi wenzalo yamaMede, owayenziwe inkosi phezu kombuso wamaKhaledi; 2 ngonyaka wokuqala wokubusa kwakhe, mina Daniyeli, ngabona ngezincwadi inani leminyaka leyo izwi leNkosi leza kuJeremiya umprofethi, ukuze kugcwaliswe ukucekelwa phansi kweJerusalema, okungukuthi, iminyaka engamashumi ayisikhombisa. 3 Ngabhekisa ubuso bami kuJehova uNkulunkulu weqiniso, ukuze ngimfune ngomkhuleko nangokunxusa, ngokuzila ukudla nangendwangu yesaka nangomlotha. 4 Futhi ngaqala ukuthandaza kuJehova uNkulunkulu wami nokuvuma izono ngathi:"

Isibalo seminyaka esizofeza / siphelelise / siqede izincazelo[i] (kokubhubhisa) kweJerusalema esimeni seBabiloni esanda kuwa futhi (a) UJeremiya 25 "Khonza i-Babel 70 iminyaka" no (b) UJeremiya 27 "EBabiloni 70 iminyaka"[Ii] manje sase ngiqedile. Yilokho uDaniyeli ayekubonile. Ngokunikezwa ukuthi isibusiso sikaJehova nomoya wakhe ongcwele bekusobala kuDaniel, sikhuthazeka ukuba sibuze imibuzo elandelayo:

Kungani uDaniel angazange aqonde ngaphambi kwe-1st Unyaka kaDariyu umMede (emva kokuwa kweBabiloni) ukuthi izophela nini iminyaka ye-70 kaJeremiya? Kungenzeka yini ngoba?

 • isiprofetho sivame ukuqondakala ngemuva kokugcwaliseka, hhayi ngaphambi, futhi
 • idethi yokuqala yeminyaka ye-70 yayingu akucaci, yize ayazi ngokusobala ukuthi iJerusalema lagcina libhujiswe nini ku-19th unyaka (18th unyaka we-regnal) kaNebukadinesari? (UHezekeli ubeseBabiloni futhi uloba ukuthi ukubhujiswa kweJerusalema kwenzekile lapho ethola umbiko kumbaleki njengoba kulotshwe kuHezekeli 33:21[Iii], futhi ngakho-ke ngokusobala uDaniel ngabe wazi kusukela kulo mthombo nasekusebenzeni kweNkosi uNebukadinesari.)
 • Njengomphumela we (ii) usuku lokuqala olungabonakali, yayingekho indlela yokubala usuku lokuphela ngaphambi kwesikhathi. Ukube uDaniel wayazi ukuthi iminyaka engu-70 iqale ngokubhujiswa kokugcina kweJerusalema, ngabe ubala kalula phambili.

Akazange ngoba:

(a) wabona ukuthi iminyaka engama-70 yayiphelile ngo-539 BCE ngokuwa kweBabiloni emva komcimbi. Ngempela, kufanele ukuthi wayeveze ukuthi ubenesandla ekudluliseleni isiprofetho sikaJeremiya ngokuhumusha lo mbhalo osodongeni kuBelishasari, obhalwe kuDanyeli 5:26 lapho athi: “Lokhu ukuhunyushwa kwegama elithi: Mene, uNkulunkulu kubaliwe izinsuku zombuso wakho uyiqedile (uyiqedile) ”.

(b) Uma isikhathi seminyaka ye-70 besihlobene nokuchithwa okukhulunywe ngakho UDaniel 9: 2, ubuncane okungenani amaphuzu okuqala, (1) isikhathi sokuvinjezelwa okuholela ekufeni kukaJehoyakimi kwi-11 yakheth unyaka nokuholela ekudingisweni kukaJehoyakini, kanye (2) ukubhujiswa kokugcina kweJerusalema. Kungenzeka nokuthi kwakukhona okwesithathu, i-4th unyaka kaJehoyakimi. (Bona uJeremia 25: 17-26 Engxenyeni 5 yalolu chungechunge)

Ekugcineni (c), uma isikhathi esihlobene nokugqilazwa nokulawulwa kwaseBabiloni, bekungeke kucace ukuthi usuku luphi futhi kusukela nini.

 • Kwakungaleso sikhathi lapho iBabiloni lithatha inhloko-dolobha yase-Asiriya futhi laba umbuso wezwe lonke?
 • Noma, lapho uNebukadinesari ebulala inkosi yokugcina yase-Asiriya u-Assur-uballit III?
 • Noma, lapho iBabiloni lihlasela uJuda ukuba afaka amandla alo kuJehoyakimi?
 • Noma, lapho iBabiloni laqeda ukuhlubuka kukaJehoyakimi?
 • Noma, ngenkathi iBabiloni lithatha abathunjwa bokuqala noma isibalo esikhulu kunazo zonke sokudingisiwe izinyanga ze-3 ngemuva kokushona kukaJehoyakimi kufaka uJehoyakini?
 • Noma, lapho iBabiloni ekugcineni ilibhubhise ngokuphelele iJerusalema kwi-19th unyaka kaNebukadinesari.

Ngenkathi uDaniel esebonile ukuthi leyo minyaka engama-70 yagcwaliseka noma yaqedwa, wabuye wabona ukuthi kudingeka okwengeziwe ukuze amaJuda abuye. UDaniel wathandazela abantu bakhe ukuba abathethelele njengoba naye eqonda Duteronomi 4: 25-31[Iv], Amakhosi we-1 8: 46-52[V], Futhi UJeremiya 29: 12-29, ukuze amaJuda akhululwe futhi akwazi ukubuyela ezweni lawo. UJehova wezwa futhi wawamukela umkhuleko wakhe wawenzela amaJuda futhi washukumisela uKoresi ukuba enze isinqumo sakhe esivumela ukubuya nokuqala kokwakhiwa kabusha kweJerusalema. Lokhu bekuku-1st unyaka kaKoresi wabusa iBabele. Lokhu kuqondwa njenge-539 BCE / 538 BCE. Kwakuyi-1 futhist Unyaka kaDariyu umMede owabusa okungenani unyaka owodwa phezu kweBabele.

Umbuzo: Wayeneminyaka emingaki uDaniel lapho iBabiloni liwela kuKoresi?

UDaniel 1: I-1-6 ikhombisa ukuthi uDaniel wayiswa eBhabheli e3rd Noma i-4th Unyaka kaJehoyakimi. Kungenzeka ukuthi wayeneminyaka okungenani engu-8 noma ngaphezulu ngaleso sikhathi ukuba nezinkumbulo zangalesosikhathi nokuthi akhethwe.

 • Ngaphansi kwesimo sencithakalo yeminyaka engu-48, lapho iBabylone yawa, wayezoba neminyaka eyi-75 (8 + 8 + 11 + 48 = 75). (Iminyaka engu-8 ubudala + iminyaka engu-8 isele ukubusa kukaJehoyakimi + iminyaka engu-11 yokubusa kukaSedekiya kuya ekuweni kweJerusalema + iminyaka engu-48 Ngemuva kokuwa kweJerusalem (586 BCE to Fall of Babylon 539 BCE).
 • Ngaphansi kwesimo sokuchithwa kweminyaka engama-68, ngabe wayeneminyaka engama-95 (8 + 8 + 11 + 68 = 95). Ngalesi sikhathi sokuguga, uDaniel wayengeke abe khona esimweni sokuchuma eMbusweni kaDariyu umMede noKoresi wasePheresiya. (Daniyeli 6: 28).

I-Fig 4.11 Iminyaka kaDaniel ngaphansi kwalezi zimo ezimbili.

Inombolo Yokutholwa Okuyinhloko 11: UDaniel wabona ukuthi iminyaka engama-70 yobugqila eBabiloni yayisiphelile lapho ehumushela umbhalo osodongeni eNkosini yaseBelishasari yaseBabiloni (Hhayi eminyakeni emi-2 kamuva). UDaniel kungenzeka ukuthi wayezofa ngesikhathi uKoresi ebhubhisa iBabiloni ukube ukubhujiswa kokugcina kweJerusalema kwakungu-607 BCE ngokudingiswa iminyaka engu-68, kunokuba achume njengokulandisa kweBhayibheli.

12. 2 IziKronike 36: 15-23 - Inkuthalo yokugcwalisa iminyaka engama-70 eyayibikezelwe, kuzokhokhwa amaSabatha

Isikhathi Senkathi: Isifinyezo, ukusuka ngaphambi kokuBhujiswa kweJerusalema, ukuya ekuweni kweBabele kuya kuKoresi noDariyasi

UmBhalo: "Futhi uJehova uNkulunkulu wokhokho babo wayelokhu ethumela ngokumelene nabo esebenzisa izingelosi zakhe, ukuthumela njalo kaninginingi, ngoba wayenozwela ngabantu bakhe nangendawo yakhe yokuhlala. 16 Kodwa babeqhubeka bezihlekisa ngezithunywa zikaNkulunkulu weqiniso futhi bedelela amazwi akhe futhi beklolodela abaprofethi bakhe, kwaze kwaba yilapho ukufutheka kukaJehova kukhuphuka kubantu bakhe, kuze kwangabikho kuphulukiswa.

17 Ngakho waletha inkosi yamaKhaledi, yona eyabulala izinsizwa zayo ngenkemba endlini yengcwele yayo, futhi ayizange ibe nozwela ngejaha noma intombi, mdala noma idangele. Konke Wanikela esandleni sakhe. 18 Futhi zonke izinto, ezinkulu nezincane, zendlu kaNkulunkulu weqiniso kanye nengcebo yendlu kaJehova nengcebo yenkosi neyezikhulu zakhe, konke wakuletha eBhabheli. 19 Washisa indlu kaNkulunkulu weqiniso wadiliza udonga lwaseJerusalema; nayo yonke imibhoshongo yalo yokuhlala bayishisa ngomlilo nazo zonke izinto zayo ezifiselekayo, ukuze bacekele phansi. 20 Ngaphezu kwalokho, wathumba ababesele enkembeni bayiswa eBhabheli, baba yizinceku zakhe namadodana akhe kwaze kwaba yilapho umbuso wamakhosi wasePheresiya ubusa; 21 ukugcwalisa izwi likaJehova ngomlomo kaJeremiya, izwe lize likhokhe amasabatha alo. Zonke izinsuku zokuqamba amanga laligcina isabatha, ukugcwalisa iminyaka engamashumi ayisikhombisa."

 Le ndima yabhalwa njengoba umlando noma isifinyezo sezehlakalo ezedlule kunokuba siprofethe ngezehlakalo ezizayo.

Sibonisa ukuthi ama-Israyeli / amaJuda aqhubeka kanjani enza okubi emehlweni kaJehova nokuvukela kwakhe uNebukadinesari. Lokhu kwenzeka ngawo wonke amakhosi amathathu okugcina akwaJuda: uJehoyakimi, uJehoyakini, noSedekiya. Womabili la makhosi nabantu bayenqaba imilayezo yokuxwayisa yabaprofethi bakaJehova. Ngenxa yalokho, ekugcineni uJehova wavumela uNebukadinesari ukuba abhubhise iJerusalema futhi abulale iningi lalabo ababengathunjiwe. Izinsalela zabasindile zayiswa eBhabheli yaze yathunjwa yiBabiloni amaPheresiya ukugcwalisa iziprofetho zikaJeremiya. Okwamanje, umhlaba wakhokha amaSabatha amaningi anganakwa[vi] kuze kube sekupheleni kweminyaka engu-70 yokugqilazwa eBhabhiloni.

Ukuhlolisisa amavesi 20 -22 kuveza okulandelayo:

Ivesi 20 lithi: “Ngaphezu kwalokho yathumba ababesele enkembeni bayiswa eBhabhulona, ​​baba yizinceku zayo namadodana akhe yaze yabusa ubukhosi basePheresiya”. Lokhu kukhombisa ukuthi kulokhu kuthunjwa ngesikhathi sikaZedekiya babembalwa abathunjiwe. Ingxenye enkulu yamaJuda ibikade idingisiwe ngaleso sikhathi ngesikhathi sokudingiswa kukaJehoyakini futhi manje ingxenye enkulu yalabo ababesuke kuleso sikhathi yayisibulewe kugcwaliseka UJeremiah 24. Ngaphezu kwalokho, ukugqilazwa kwaphela lapho amaMede-Persia ethatha iBabele futhi eqala ukubusa phezu kweBabele, hhayi ngemuva.

Ivesi 21 lithi: “ukufeza izwi likaJehova ngomlomo kaJeremiya, kuze kube yilapho izwe selikhokhe amaSabatha alo. Zonke izinsuku zokuqamba amanga laligcina iSabatha, ukufeza iminyaka ye-70.”Umbhali weleziKronike (Ezra) uphawula ukuthi kungani befanele bakhonze iBabiloni. Kwakungamabili,

(1) ukugcwalisa iziprofetho zikaJeremiya ezivela kuJehova futhi

(2) ukuze izwe lichithe leso sikhathi ukukhokha amasabatha alo njengoba kufunwa uLevitikusi 26: 34.

Lokhu kukhokha amaSabatha alo kuzogcwaliseka noma kuqedwe ekugcineni kweminyaka ye-70. Imiphi iminyaka ye-70? UJeremia 25: I-13 ithi “lapho iminyaka engu-70 isigcwalisiwe (isiqediwe), ngizobiza ngeNkosi yaseBabiloni nalesosizwe”. Ngakho-ke, isikhathi seminyaka ye-70 saphela ngokubika kweNkosi yaseBabele, hhayi ukubuyela kwaJuda, noma ukubizelwa kuKoresi wasePheresiya njengeNkosi yaseBabele.

Indima yombhalo ayisho ukuthi "iminyaka engu-70 eyincithakalo" noma "iminyaka engu-70 edingisiwe", bheka UJeremiya 42: 7-22 lapho ngisho nangemva kokubhujiswa kweJerusalema babengahlala eJudiya. Esikhundleni salokho ithi izwe lagcina iSabatha, likhokha amaSabatha alo angagcinwanga, kuze kuphothulwe isikhathi seminyaka engama-70 esanikezwa uJeremia. Ukwakhiwa nokuhunyushwa kwamagama kwendima akudingi ukuthi isikhathi sokugcinwa kweSabatha sigunyazwe ukuba sibe yiminyaka engama-70, kuphela ukuthi inkathi yesikhathi uJuda ayichithekile yayanele ukukhokha amaSabatha asele.

Ingabe isikhathi esithile sasidingeka ukukhokha amasabatha? Uma kunjalo, kufanele kubalwe ngasiphi isisekelo?

Uma sithatha iminyaka engama-70 njengenkathi edingekayo, sithola okulandelayo: Phakathi kuka-587 BCE no-1487 BCE (ngesikhathi sokungena eKhanani) kuneminyaka engama-900 nemijikelezo eyi-18 yeJubili. Iminyaka eyi-18 x 8 yeSabatha ngomjikelezo ngamunye yiminyaka eyi-144. Phakathi kuka-987 B.C.E. le minyaka. Lokhu kukwenza kucace ukuthi akunakwenzeka ukubala inani eliqondile leminyaka ebelidinga ukukhokhelwa, futhi asikho isikhathi esikahle noma esisobala sokuqala ukufana noma yiminyaka engama-587 noma engama-400 ephuthelwe yiminyaka yeSabatha. Lokhu kuzokhombisa ngokusobala ukuthi ukukhokhwa kwamaSabatha kwakungeyona imbuyiselo ethile, kepha kunalokho kudlula isikhathi esanele ngesikhathi sencithakalo ukukhokha lokho okwakukweleta.

Iphuzu lokugcina, kepha elibalulekile ukuthi kunokubaluleka okwengeziwe ekuba nesikhathi ekuchithweni seminyaka ye-50 kuneminyaka ye-70. Ngobude beminyaka ye-50 yencithakalo nokudingiswa, ukubaluleka kokukhululwa kwabo babuyela kwaJuda ngonyaka weJubili (50th) ukudingiswa kwakungeke kulahlekelwe kumaJuda abuya, esekhonze iminyaka eminingana yeSabatha ekudingisweni. I-587 BCE kuya ku-538 BCE yayiyiminyaka ye-49. I-538 BCE yayingunyaka wokuqala (regnal) kaKoresi Omkhulu nonyaka abakhulula ngawo. Unyaka weJubili (50th unyaka) kwakuwunyaka abuya ngawo kwaJuda futhi bakwazi ukuqala ukwakha kabusha.[vii]

Njengoba i-2 IziKronike 26: I-22,23 isho “Ngonyaka wokuqala kaKoresi inkosi yasePheresiya, ukuze kufezeke izwi likaJehova ngomlomo kaJeremiya, uJehova wavusa umoya kaKoresi inkosi yasePheresiya, wenza ukuba kudlule wonke umbuso wakhe, “Yilokhu uKoresi inkosi yasePheresiya akushilo 'Yonke imibuso yomhlaba uJehova uNkulunkulu wamazulu unginikile,…. Noma ngubani phakathi kwakho wabo bonke abantu bakhe, uJehova uNkulunkulu wakhe makabe naye. Ngakho-ke akhuphuke. '”

I-Fig 4.12 Jubilee Cycle of Year yokuthi izwe likhokhe iminyaka yayo yeSabatha elahlekile futhi ukukhululwa kwenzeka ngonyaka weJubili.

Inombolo Eyisisekelo Yokutholwa Kwe-12: Izwe lakwaJuda lakwazi ukuphumula ngokwanele ukufeza iminyaka yalo yeSabatha elahlekile. Ukudingiswa Nokukhishwa KwamaJuda ayiswa eBhabheli ekuweni kokugcina kweJerusalema kwahlangana lapho kuqala futhi kuvalwa umjikelezo Wonyaka we-Jubilee Yonyaka wamaJuda.

13. UZakariya 1: 1, 7, 12, 16 - Isihe kwiJerusalema nakwaJuda, enibathukuthelisile kule minyaka engama-70

Kubhaliwe: - Iminyaka eyi-19 ngemuva kokuwa kweBabiloni kuKoresi noDariyu

UmBhalo: "Ngenyanga yesishiyagalombili ngonyaka wesibili kaDariyu izwi likaJehova lafika kuZakariya indodana kaBherekiya indodana ka-Ido umprofethi, lathi: 2 “UJehova wathukuthelela koyihlo-ke kakhulu. ',' Ngosuku lwamashumi amabili nane lwenyanga yeshumi nanye, okungukuthi, inyanga kaShebari, ngonyaka wesibili kaDariyu, izwi likaJehova lafika kuZakariya u-Uriya indodana kaBherekiya indodana ka-Ido umprofethi, ethi: ' '12 Ngakho-ke ingelosi kaJehova yaphendula yathi: “O Jehova wamabutho, kuyoze kube nini ungasibonisi isihe eJerusalema nakwamadolobha akwaJuda, omemezele le minyaka engamashumi ayisikhombisa?” '16 “Ngakho-ke yilokhu uJehova akushilo, '“ Ngokuqinisekile ngizobuyela eJerusalema ngesihe. Indlu yami iyokwakhelwa kuyo, ”kusho uJehova wamabutho,“ nentambo yokulinganisa iyokwelulwa ngeJerusalema. ”"

Lokhu kubhalwe ku-11th inyanga ye-2nd Unyaka kaDarius the Great cishe nge-520BC[viii]. Kungalesi sizathu lapho uZakariya abhala khona “Ingelosi kaJehova yayisithi ”O Jehova wamabutho, koze kube nini usigodlela isihawu sakho iJerusalema kanye nemizi yakwaJuda, oyithukuthelele le minyaka ye-70.""

Wawungakanani umongo wokulandisa kukaZakariya? Ithempeli belingakakhiwa kabusha ngenxa yesithiyo esenziwe ngabaphikisi njengoba kubhalwe phakathi U-Ezra 4: 1-24. Lokhu kwagcina engxenyeni yokugcina yokubusa kukaKoresi (9 yeminyaka eyi-11 phezu kweBabiloni), ukubusa kuka-Ahashiveroshi (okungenzeka igama lesihlalo sobukhosi likaCambyses II indodana kaKoresi, iminyaka engu-8) kanye no-Aritahishashita (mhlawumbe igama lesihlalo sobukhosi elathathwa nguBardiya , mhlawumbe osizwayo noma umfowethu weCambyses, izinyanga ze-7 esiphezulu) ekubuseni kukaDarius umPheresiya (the Great). Babekhululwe nguKoresi futhi babuya begcwele umdlandla wokwakha kabusha iJerusalema noJuda, nethempeli, kepha lokhu kugcotshwa kwasheshe kwahwamuka lapho bebhekene nokuphazanyiswa nokuphikiswa okuqhubekayo.

Ngaphezu kwalokho, ivesi 16 '“Ngokuqinisekile ngizobuyela eJerusalema ngesihe. Indlu yami iyokwakhiwa kuyo, ” kukhombisa ukuthi kusazokuba kusasa kusukela ngalolo suku lapho uJehova ayezobonisa isihe kulo iJerusalema futhi aqinisekise ukuthi ithempeli lakhe lakhiwa kabusha.

Ngakho-ke, le minyaka engama-70 izobhekisela eminyakeni engama-70 kusukela ngosuku lokubhalwa. Uma sibuyela emuva kusuka ku-520 BCE kuya ku-11th inyanga 589 BCE sineminyaka ye-69, unyaka ubuyela ku-11th inyanga 590 BCE yi-70th unyaka. Ngaphansi kwezikhathi zezwe, ingabe kwenzeka noma yini ehlobene phakathi kwe11th inyanga i-590 BCE kanye ne-11th inyanga 589 BCE ezofana nalesi sikhathi?

Yebo, ukuqala kokuvinjezelwa kweJerusalema ku9 kaZedekiyath Unyaka (ukulandelana kwezikhathi kwe589 BCE kwezwe) ku10th inyanga eyayiku-70th ngonyaka.[ix] Uma sizama ukusebenzisa inkathi yeminyaka engu-68 yokudingiswa nokuchithwa kusukela ekuweni kweBabiloni ekubhujisweni kweJerusalema akukho lutho olubalulekile noma umcimbi ohlobene nalo owenzeka e589 BCE njengoba izwe lakwaJuda liyincithakalo.

Ingabe lesi kwakuyiso leso sikhathi seminyaka eyi-70 uJeremiya abhekisela kuso? Isiphetho esizwakalayo okufanele sisifinyelele UNYAZI! Akukho lutho kule ndima kaZakariya oxhumanisa ngokuqondile noma ngisho nokuphakamisa ukuxhumeka kwalesi sikhathi seminyaka ye-70 iminyaka ye-70 okukhulunywe ngayo kuJeremiya 25 noma kuJeremia 29. Uma ngabe le ndima ibisesikhathini esedlule (leyo minyaka ye-70) bekungabhekiselwa eminyakeni eyi-70 kaJeremia, kepha leli vesi lithi "lezi[X] Iminyaka ye-70 ” okusho iminyaka engu-70 kusuka esikhathini samanje.

Umdwebo 4.13 UJehova wathukuthelela uJuda no-Israyeli iminyaka engama-70

Inombolo Yokutholwa Kwe-Main 13: Isikhathi seminyaka ye-70 esishiwo kuZakariya asisho ukubekelwa phansi, kepha kunalokho ukulahlwa.

 

14. UHagayi 1: 1, 2, 4 noHagayi 2: 1-4 - Kukhuthazwe ukuqala kabusha ukwakha kabusha iThempeli

Kubhaliwe: 19 Ngemuva kweminyaka yokuwa kweBabiloni kuKoresi noDariyu

UmBhalo: "Ngonyaka wesibili wenkosi uDariyu, ngenyanga yesithupha, ngosuku lokuqala lwenyanga, izwi likaJehova lafika ngoHagayi umprofethi kuZerubabele indodana kaSheyalitali, umbusi wakwaJuda, noJoshuwa indodana kaJehozadaki umpristi ophakeme, bethi 2 “Yilokhu uJehova wamabutho akushilo, 'Ngokuqondene nalesi sizwe, sithe:“ Isikhathi asikafiki, isikhathi sendlu kaJehova, ukuba sakhiwe.'

'Ngenyanga yesikhombisa, ngosuku lwamashumi amabili nanye enyangeni, izwi likaJehova lavela ngoHagayi umprofethi, lathi: 2 “Siza, uthi kuZerubabele indodana kaSheyalitiyeli, umbusi wakwaJuda, nakuJoshuwa indodana kaJehozadaki umpristi omkhulu, nakwaba bantu abasele, , 3 'Ubani phakathi kwenu osele owabona le ndlu enkazimulweni yayo yangaphambili? Futhi nina nibona kanjani manje? Akunjalo, uma kuqhathaniswa nalokho, akulutho ngamehlo akho? '

4 “'Kepha yiba namandla manje, Zerubhabhele,' kusho uJehova, 'uqine, Joshuwa indodana kaJehotsadaki umpristi ophakeme.'

“'Yibani namandla, nonke nina bantu bezwe,' kusho uJehova, 'nisebenze.'

“'Ngoba nginani,' kusho uJehova wamabutho. '”"

UHagayi ubhala kwi2nd Unyaka kaDariyu Omkhulu. Siyakwazi lokhu kusuka (13) UZakariya 1: 12. UHagayi noZakariya banikezwa imilayezo evela kuJehova yokuthi bavuselele amaJuda ukuthi abuyele emuva ayoqhubeka nokwakha kabusha ithempeli, okwakubekeke ngalo izisekelo kuphela. Eminyakeni engu-18 yokungenela ngemuva kokuwa kweBabiloni, amaJuda ayedlulele ekwakheni nasekuhlanganiseni izindlu zabo (ukuqeda kuthinta), kepha ababuyanga ekwakheni iThempeli. UHagayi ubuza esahlukweni 2: 3, “Ngubani phakathi kwenu osasele owabona le ndlu enkazimulweni yayo yangaphambili? Futhi nina bantu niyibona kanjani manje? Akuqhathaniswa nalokho, njengento engekho emehlweni akho? ”

Babeneminyaka emingaki manje? Yebo, ayemdala kangakanani amaJuda ayebone ithempeli langaphambili futhi ayesakhumbula ukuthi lalinjani? I-2nd Unyaka kaDarius wawucishe ube yi-520 BCE. Ukukhumbula kahle ithempeli langaphambili kahle, bekuyodingeka ukuthi okungenani babe neminyaka eyi-10. Ngesikhathi uZakariya ebhala manje kwase kuyiminyaka eyi-19 ngemuva kokuwa kweBabele = iminyaka engu-29 (10 + 19). Uma lesi sikhathi sasiyiminyaka eyi-68 ukusuka ekuchithweni kwethempeli kuye ekuweni kweBabiloni (ie i-607 BCE - 539 BCE), manje bebezoba neminyaka engu-97 (29 + 68). Ngisho nomuntu oneminyaka engu-5 ekuweni kweJerusalema (uma kungukuthi ngo-607 BCE) uzoba yi-92 ngesikhathi se-2nd unyaka kaDariyu Omkhulu. Bangaki abaneminyaka yobudala be-92 noma ubudala be-97 noma ngaphezulu ubudala ababengasinda kuze kube manje futhi okubaluleke kakhulu, bangaki abangakhumbula ithempeli? Noma eMhlabeni wanamuhla waseNtshonalanga ngokunakekelwa okuhle kwezokwelapha, bambalwa kakhulu abaneminyaka eyi-92 kuya kwabudala beminyaka ye-100. Kodwa-ke kwakukhona abasindile abanele ababebuthene lapho ngenxa kaHagayi ukusho leli phuzu: Uyakhumbula ithempeli likaSolomoni, lokho okwakhile kufana kanjani nalokho?

Kuthiwani uma ukuwa kweJerusalema kwakungu-587 BCE? Lokho kusazokwenza izihloko zombuzo kaHagayi weminyaka engu-77 ubudala nangaphezulu. (I-10 + 48 + 19), nokho kungenzeka[xi], kunokuba kungenzeki futhi kungenzeki. (Iminyaka engu-10 yeminyaka engu-48 iminyaka (ngemuva kokuwa kweJerusalema ngaphambi kweBabel Fall) + iminyaka ye-19 (Ukuwa kweBabiloni kuya kuNyaka kaDarius 2nd).

Kudingeka futhi sikhumbule ukuthi inani elikhulu kakhulu labadingiswa laliyiswe eBhabheli noJehoyakini, eminyakeni eyi-11 ngaphambi kokubhujiswa kweJerusalema okwenza abaneminyaka engama-88 kanye (10 + 11 + 48 + 19). (Iminyaka eyi-10 yobudala + iminyaka eyi-11 (ukubusa kukaZedekiya Ukuwa KweJerusalema) + iminyaka engama-48 (emva kokuwa kweJerusalema ngaphambi kweBabel Fall) + iminyaka engu-19 (Ukuwa kweBabiloni kuya kuNyaka Wesi-2 kaDarius.) Ngakho-ke, leli qiniso linikeza ubufakazi obunamandla obuyisisekelo ukuthi isikhathi kusukela ekubhujisweni kweJerusalema kuze kube yilapho i-Koresi iphinde yamukelwa kabusha yayiyiminyaka engama-48 kuphela, kunokuba ibe yiminyaka engama-68.

I-Fig 4.14 Ukhumbula Inkazimulo yeThempeli likaSolomoni

Inombolo Yokutholwa Okusemqoka 14: AmaJuda amaningi asekhulile abona ukwakhiwa kabusha kweThempeli kuqala kuDarius the Great 2nd unyaka wawumncane ngokwanele ukuba ungakhumbula iThempeli likaSolomoni ngaphambi kokubhujiswa kwalo. Lokhu kuvumela kuphela isikhathi seminyaka engu-48 esikhundleni se-68 yeminyaka ephakathi kokubhujiswa kokugcina kweJerusalema nokuwa kweBabiloni kuKoresi.

15. UZakariya 7: 1, 4-7 - Ukuzila ukudla ku-5th Inyanga ne-7th inyanga nalokhu Kwiminyaka ye-70

Kubhaliwe: 21 Ngemuva kweminyaka yokuwa kweBabiloni kuKoresi noDariyu

UmBhalo: "Ngaphezu kwalokho, kwathi ngonyaka wesine kaDariyu inkosi izwi leNkosi lafika kuZakariya, ngosuku lwesine lwenyanga yesishiyagalolunye, okungukuthi, kuChislev. ','4 Izwi likaJehova wamabutho laqhubeka lifika kimi, lithi: 5 “Yisho kubo bonke abantu bezwe nabapristi, 'Lapho nizila ukudla futhi kwaba khona isililo ngenyanga yesihlanu nangenyanga yesikhombisa, lokhu sekuyiminyaka engamashumi ayisikhombisa kimi, nami? 6 Futhi lapho nidla futhi niphuza, bekungesimi yini lona odlayo, futhi kwakungeyona nina eniphuzayo? 7 Uma kungafanele [ulalele] amazwi uJehova awabiza esebenzisa abaprofethi bangaphambilini, ngenkathi iJerusalema lalihlalwa, futhi linethezekile, nemizi yalo nxazonke, ngenkathi iNegebhi neShefela Ngabe uhlalwa yini? '”"

Le ndima ibhalwe kwi-9th inyanga ye-4th Unyaka weNkosi uDarius (omkhulu) cishe nge-518 BCE[xii].

Umbuzo ophakanyiswe amaJuda abuyiselwe kubaphristi wawungukulandelayo: Ngabe kufanele yini baqhubeke nokukhala nokuzila ukudla ku-5th inyanga njengoba bekade beyenza iminyaka emingaka? Impendulo kaJehova evesini 5 yayiwukutshela abapristi nabantu “(5) Lapho uzila ukudla futhi ukhala nge-5th inyanga (isikhumbuzo sokubhujiswa kweJerusalema neThempeli) naku-7th inyanga (usuku lokubulawa kukaGedaliya nezinsalela ezithuthele eGibhithe) ngoba[xiii] Iminyaka ye-70, ubushesha kakhulu kimi? (6) Futhi lapho nidla futhi niphuza, beningadli nina futhi niziphuzela nina? (7) Akufanele yini ulalele amazwi uJehova awamemezela ngabaprofethi bokuqala, ngenkathi iJerusalema nemizi yalo ezungezile kwakuhlala futhi kunokuthula…? ”

Lapha, uJehova wenza leli phuzu libhalwe ku-1 uSamu 15: 22 “Ingabe uJehova ujabula kakhulu ngeminikelo yokushiswa nangemihlatshelo (nokuzila ukudla nokulila okungangeza) njengokulalela izwi likaJehova? Bheka! Ukulalela kungcono kunomhlatshelo nokunaka kunamafutha ezinqama. ” Ngamanye amagama, ukuzila kwabo nokukhala bekungafunwa noma kucelwe nguJehova, kepha ukulalela kwakukhona.

Iminyaka engu-70 ihlanganisa ngasiphi isikhathi? Babesazila futhi bekhala futhi bafuna ukwazi ukuthi kufanele bayeke yini. Ngakho-ke, isikhathi sasiqhubeka ngaleso sikhathi, futhi ngenxa yalokho ngokunengqondo kwakuyiminyaka ye-70 ibuya kusukela kuleso sikhathi sokubhala nokubuza umbuzo.

Kwakungeke kube isikhathi esithile esenziwe cishe iminyaka eyi-20 ngaphambili ku-539 BCE. Uma sibuyela emuva kwi-9th inyanga 587 BCE sineminyaka ye-69, unyaka ubuyela ku-9th inyanga 588 BCE yi-70th unyaka. Ngaphansi kwezikhathi zezwe, ingabe kwenzeka noma yini ehlobene phakathi kwe-9th inyanga i-588 BCE kanye ne-11th Inyanga engu-587 BCE eyayizolingana nalesi sikhathi? Ngokulandelana kwezikhathi zezwe, iJerusalema labhujiswa ngonyaka ka-587 BCE. Imibhalo iqopha izehlakalo ezikhunjulwa lapho kuzanywa nokuzila ukudla njengabayisihlanuth inyanga (ukubhujiswa kweJerusalema) kanye ne-7th inyanga (ukubulawa kukaGedaliya kanye nomhlaba kushiywe kungenalutho),[xiv] ie ku-70th unyaka, ngokusebenza emuva konyaka umbuzo wawuphakama.

Uma sizama ukusebenzisa inkathi yeminyaka engu-70 yokudingiswa nokuchithwa kusuka ekubhujisweni kweJerusalema eqala nge-607 BCE, akukho lutho olubalulekile noma umcimbi ohlobene nalokhu okwenzeka e588 BCE / 587 BCE okuwusuku esifika ngalo uma sisebenza emuva iminyaka ye-70 kusuka ku-4th Unyaka kaDariyu e-518 BCE. Ngabe uZakariya wayexoxa ngesikhathi esifanayo seminyaka ye-70 njengoba lokho kwakuprofethwe nguJeremiya? Isiphetho esizwakalayo okufanele sisifinyelele UNYAZI! Akukho lutho kule ndima kaZakariya oxhumanisa ngqo le nkathi yeminyaka ye-70 nesikhathi seminyaka ye-70 esishiwo kuJeremia 25 noma kuJeremia 29.

I-Fig 4.15 - iminyaka engu-70 yokuzila ukudla

Inombolo Eyisisekelo Yokutholwa Kwe-15: Iminyaka ye-70 yokuzila okushiwo kuZakariya 7 ayihlobene neminyaka ye-70 yokusebenza. Ihlanganisa kusuka onyakeni wokubhala ku-4th unyaka kaDariyu Omkhulu emuva ekubhujisweni kokugcina kweJerusalema.

16. U-Isaya 23: 11-18 - ITire lizokhohlakala iminyaka engama-70

Yabhalwa iminyaka engaphezu kwe-100 ngaphambi kokubhujiswa kweJerusalema.

UmBhalo: "11 UJehova ngokwakhe unikeze umyalo ngokumelene neFienesia, ukuba aqothule izinqaba zalo. 12 Futhi uthi: “Awusoze wabuya wethaba, wena ocindezelweyo, ndodakazi eyindodakazi kaSidoni. Sukuma, uwelele eKitimi uqobo. Ngisho nalapho ngeke uphumule. ” 13 Bheka! Izwe lamaKhaledi. Lesi yisizwe — i-Asiriya alizange libe yiso —lalizakhela abahluphi behlane. Bakhe imibhoshongo yabo yokuvinjezelwa; badlubulile imibhoshongo yakhe yokuhlala; omunye uzibeke njengembubhiso eweni. 14 Hewulani, nina mikhumbi yaseTharishishi, ngoba isiphephelo senu siphangiwe. 15 Kuyothi ngalolo suku ITire kufanele ilityalwe iminyaka engamashumi ayisikhombisa, njengezinsuku zenkosi eyodwa. Ekupheleni kweminyaka engamashumi ayisikhombisa iTire liyokwehlelwa njengengoma yesifebe: 16 “Thatha ihabhu, uzungeze umuzi, sifebe esikhohliwe. Yenza okusemandleni akho ukudlala izintambo; yenza izingoma zakho zibe ziningi, ukuze ukhunjulwe. ” 17 Futhi kufanele kwenzeke Ekupheleni kweminyaka engamashumi ayisikhombisa ukuthi uJehova uzobheka iTire, futhi ibuyele ekuqashweni kwayo bese yenza ubufebe nayo yonke imibuso yomhlaba ebusweni bomhlaba. 18 Futhi inzuzo yakhe nokuqashwa kwakhe kufanele kube ngcwele kuJehova. Ngeke igcinwe, noma ibekwe, ngoba inkokhelo yayo izoba ngeyabahlala phambi kukaJehova, ukuba idliwe yaneliseke futhi isembatho esihle."

Lapha u-Isaya wabikezela ukuthi iBabiloni eliphansi ngaleso sikhathi ngaphansi kokubuswa i-Asiriya, laliyoba ngabantu ukuletha ukubhujiswa kweTire. (v13). Kwaprofethwa ukuthi iTire izolitshalwa iminyaka eyi-70. Kodwa-ke, le yiminyaka ye-70 isebenza eTire kunokuba ixhunyaniswe ngokuthe ngqo nesikhathi seminyaka ye-70 kuJeremia. U-Isaya futhi wenza iphuzu lokuthi lokhu kwakunjengezinsuku (isikhathi sokuphila) senkosi eyodwa. Akuyona-ke iminyaka eyi-70 impela. Umhubi wamaHubo washo okufanayo nakumaHubo 90: 10 ikhuluma ngempilo yethu “Izinsuku zeminyaka yethu uqobo ziyiminyaka engamashumi ayisikhombisa. Futhi uma ngenxa yamandla akhethekile bayiminyaka ye-80 ”. Ngokusobala, umhubi wayengakhulumi ngobude obuthile kodwa cishe, impilo yonke.

Ngaphezu kwalokho, sitshelwa ukuthi kuzokwenzekani ekupheleni kweminyaka engamashumi ayisikhombisa. UJehova wayezoyinaka futhi avumele iTire ukuba liphinde liqale ukuhweba ngalo, futhi imali nemali ibekelwe uJehova. UHezekeli 26 uphinda lesi sixwayiso ngokumelene neTire ngonyaka iJerusalema (ngaphansi kokubusa kukaZedekiya) awela ngayo kuNebukadinesari: "3 ngakho-ke yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo, 'Bheka, ngimelene nawe, Thire, futhi ngizokulethela izizwe eziningi ukuba zilwe nawe, njengoba ulwandle luzwisela amaza alo. 4 Ngokuqinisekile bayochitha izindonga zaseTire futhi zidilize imibhoshongo yalo, futhi ngiyohlwitha uthuli lwayo kuye ngiyenze indawo ecwebezelayo, engenanto yedwala. 5 Uzoba yadi lokudonsa lokuhudula yilokho ozoba phakathi kolwandle. '

“'Ngoba mina ngikhulumile,' kusho iNkosi EnguMbusi uJehova, 'futhi ibe yinto yokuphangwa ezizweni. 6 Amadolobhana alo asendle asendle — ayobulawa ngenkemba, abantu bazokwazi ukuthi nginguJehova. '

7 “Ngoba yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo, 'Bheka ngiletha iTire Nebukhadirezari inkosi yaseBabiloni evela enyakatho, inkosi yamakhosi, enamahhashi nezinqola zempi nabamahhashi nabasolwa kanye nebandla, ngisho nabantu abahlukahlukene. 8 Amadolobho akho asezandleni uzowabulala ngenkemba, futhi uzokwakha udonga oluvimbezelayo akho abeke udonga lokuvimbezela luphakamisele isihlangu esikhulu kuwe; 9 futhi isiteleka senjini yakhe yokuhlasela uyokuqondisa odongeni lwakho, nemibhoshongo yakho uyadiliza, ngezinkemba zakhe. ”

Yini esiyithola emlandweni wezwe?

Akukho lutho olukhonkolo emlandweni wezwe, kepha uJosephus ukhuluma ngeFenike njengothunjwa ngesikhathi sokufa kukayise kaNebukadinesari (futhi-ke ukuqala kokubusa kukaNebukhadinezari) okungenzeka kwakungu605 BCE / 604 BCE ngomlando wezwe. Ukuwa kweTire kwakukhona futhi ekubuseni kwe-Eth'baal / Itho'baal yaseTire okubusa kwayo kwaphela ngo-596 BCE kusetshenzelwa emuva e14th Unyaka kaHiramu owawuyi-560 BCE lapho uKoresi eqala ukubusa iPheresiya. Ukungeza iminyaka ye-68 (hhayi i-70 eqondile) bekuzosiletha e537 BCE, phakathi nesikhathi lapho iThempeli laqala ukwakhiwa kabusha ngaphansi kukaKoresi, kuphela kokuma ngenxa yokuphikiswa kungakapheli iminyaka embalwa. Kubonakala sengathi lesi kwakuyisikhathi sokugcwaliseka okwaprofethwa ngu-Isaya.

Okunye ukuthi ukwakhiwa kabusha kwethempeli laseJerusalema okwakudinga ukuthi izimpahla ezivela eTire ziqale kahle ku-2nd Unyaka kaDariyusi wasePheresiya (Omkhulu) ngokusho kwemibhalo, umlando wezwe onayo njengo-520 BCE Ukungezelela emuva iminyaka engama-70 kufika ku-589 BCE / 590 BCE unyaka ngaphambi kokuba iJerusalema liwe okokugcina ngaphansi kukaZedekiya, kepha ngenkathi lase livinjezelwe ngakho-ke alikwazanga ukuhweba neTire. Kungayiphi indlela, engaqiniseka ukuthi isiprofetho sika-Isaya sagcwaliseka futhi sabonwa yilawo maJuda abuyiselwe njengomprofethi.

Inombolo Eyisisekelo Yokutholwa Kwe-16: Isikhathi seminyaka ye-70 seTire sasisesinye isikhathi esingahambelani seminyaka ye-70 futhi sinezikhathi ezimbili ezingase zigcwalise izidingo zesiprofetho.

Lokhu kucishe kuphetha "Uhambo lwethu lokutholwa ngesikhathi". Kodwa-ke, ngeke ufune ukuphuthelwa ukubuyekeza okufushane kwakho konke okutholwe ndawonye futhi ikakhulukazi imithelela engashintsha impilo yalokhu okutholakele engxenyeni yethu yokuphetha yesi-7.

Uhambo Lokutholwa Ngokuhamba kwesikhathi - Ingxenye 7

 

[i] Qaphela: incithakalo - ubuningi, iJerusalema lalichitheke ngesikhathi se4th unyaka kaJehoyakimi, kwi-11th Unyaka ophumele ekufeni kukaJehoyakimi futhi kungakapheli izinyanga ze-3 okuholela ekudingisweni kukaJehoyakini, kanye nasekudingisweni kukaZedekiya e11 yakheth ngonyaka.

[Ii] Bona UJeremia 27: 7, 17.

[Iii] UHezekeli 33: 21, 23, 24 "Ekugcineni kwenzeka ngonyaka weshumi nambili, ngenyanga yeshumi, ngosuku lwesihlanu lwenyanga yokudingiswa kwethu, kwafika kimi osindile eJerusalema, ethi: “Umuzi ubhidlikile!”  23 Izwi likaJehova lafika kimi, lathi: 24 “Ndodana yomuntu, abakhileyo kulezi zindawo ezichithekile bathi ngisho nangomhlaba wakwa-Israyeli, 'U-Abrahama wayengoyedwa kepha walidla izwe. Futhi sibaningi; thina sinikezwe izwe njengefa. '”

[Iv] UDUTERONOMI 4: 25-31. Bona Ingxenye 4, Ingxenye 2, "Iziprofetho Zangaphambili Zigcwaliswe yimicimbi yokudingiswa kwamaJuda bese zibuyela".

[V] Amakhosi we-1 8: 46-52. Bheka Ingxenye 4, Ingxenye 2, "Iziprofetho Zangaphambili Zigcwaliswe yimicimbi yokudingiswa kwamaJuda futhi ziyabuya".

[vi] Bona Isiprofetho kuLevitikusi 26: 34. Bheka Ingxenye 4, Ingxenye 2, “Iziprofetho Zangaphambilini Zigcwaliswe yimicimbi yokudingiswa kwamaJuda futhi zibuyela” lapho u-Israyeli ayezodilizwa akhokhe amaSabatha akhe, uma engawunaki umthetho kaJehova, kepha akukho sikhathi esachaziwe.

[vii] Ukugcina izinto izinyanga ezilula zishiyiwe embhalweni oyinhloko. I-2 Kings 25: I-25 ikhombisa umhlaba wawungenalutho kusukela ku-7th ngenyanga noma kungekudala ngemuva kwalokho ku-587 BCE. Ngakho-ke, iminyaka ye-49 yaphela ku-7th inyanga 538 BCE, nge-50th nonyaka weJubili ukuqala nge-8th Inyanga ye-538 BCE kuze kube yi-7th Inyanga ye537 BCE.

[viii] Bona U-Ezra 4: 4, 5, 24 ukuqinisekisa ukuthi lo mbhalo ubhekisela kuDariyu Omkhulu (wasePheresiya) hhayi uDariyu umMede. Incwadi kaDaniel ihlala isebenzisa ibinzana elithi “Darius umMede” elimhlukanisa noDariyasi noma uDariyu umPheresiya. Ukulandelana kwezikhathi okwamukelekayo kubeka uDarius wasePheresiya 1st Unyaka njenge-circa 521BC. (bheka Ishadi Lesikhathi Esiphelele)

[ix] Bona uHezekeli 24: 1, 2 futhi eqinisekisa ukuqala kokuvinjezelwa kweJerusalema njenge-10th Usuku 10th inyanga, 9th unyaka wokubusa kukaJehoyakini / ukubusa kukaZedekiya.

[X] Igama lesiHeberu elihunyushwe ngokuthi "laba" yiStrong's 2088 "zeh ”. Isincazelo sayo ukuthi "Lokhu", "Lapha". Isikhathi samanje, hhayi esedlule.

[xi] IHubo 90: 10 “Izinsuku zeminyaka yethu ziyiminyaka engamashumi ayisikhombisa ngokwazo; Futhi uma ngenxa yamandla akhethekile iminyaka engamashumi ayisishiyagalombili. ”

[xii] Lapho sicaphuna izinsuku zokulandelana kwezikhathi zezwe ngalesi sikhathi emlandweni kudingeka siqaphele ukuthi zisho izinsuku ngokwezinga elithile ngoba akuvamile ukuthi kube nokuvumelana okugcwele ngomcimbi othile owenzeka ngonyaka othile. Kulombhalo ngisebenzise ukulandelana kwezikhathi ezithandwayo kwemicimbi engeyona eyebhayibheli ngaphandle kokuthi kuchazwe ngenye indlela.

[xiii] KuZakariya 7 izinguqulo eziningi zithi "le minyaka engama-70" kunokuthi "iminyaka engama-70". IsiHeberu "wə · zeh". Njengombhalo waphansi (22) & (44) “zeh"=" Lokhu "," lapha ", yingakho" lezi ".

[xiv] Bhekafuthi Amakhosi we-2 25: 8,9,25,26

UTadua

Imibhalo kaTadua.
  1
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x