Uyemukelwa kwiNgxenye 13 yokuhlaziywa kwethu kwe Inkulumo ye-Olivet kutholakala kuMathewu izahluko 24 no-25.

Kule vidiyo, sizohlaziya umzekeliso odumile weShembe Nezimbuzi. Kodwa-ke, ngaphambi kokungena kulokho, bengifuna ukuxoxa nawe ngokuvula iso.

Enye ye-regars kwiwebhusayithi yeBeroean Pickets (Beroeans.net) yengeze umcabango obalulekile engxoxweni yethu edlule ekusebenziseni umzekeliso wenceku ethembekileyo neqondayo, isihloko sevidiyo yokugcina. Lo mcabango uqukethe umbhalo owodwa oveza ngokweqile imfundiso yeNdikimba Ebusayo yoFakazi BakaJehova yokuthi akukaze kube khona inceku eminyakeni eyi-1900 eyedlule kuze kube ngu-1919.

Umbhalo engibhekise kuwo yilapho uPhetro ebuza uJesu: “Nkosi, usitshela lo mfanekiso noma wonke umuntu?” (Luka 12:41)

Esikhundleni sokunikeza impendulo eqondile, uJesu uqala umzekeliso wakhe weNceku ethembekileko neqondayo. Lo mfanekiso uboshelwe embuzweni kaPeter, onikeza kuphela izinketho ezimbili: kungaba ngukuthi lo mzekeliso usebenza kubafundi bakaJesu abaseduze kuphela noma usebenza kuwo wonke umuntu. Ayikho indlela yokuqamba ukukhetha okwesithathu, okungenza ukuthi uJesu akhombise ukuthi, "Hhayi kuwe noma kubo bonke, kodwa KUPHELA eqenjini elizovela cishe iminyaka engama-2,000."

Woza! Ake sibe nengqondo lapha.

Nokho, bengifuna ukuhlanganyela leyo ndawana yokudla okungokomoya futhi ngibonge uMarielle ngokusabelana nathi.

Manje, kuze kube sekupheleni kwemifanekiso emine uJesu wahlanganyela nabafundi bakhe ngaphambi kokuboshwa nokubulawa kwakhe, okuwumfanekiso wezimvu nezimbuzi.

Kufanele siqale ngokufunda wonke lo mzekeliso, futhi njengoba le ncazelo enikezwe le ndima yiNhlangano YoFakazi BakaJehova izothola ekuhlaziyeni kwethu, kungakuhle ukuthi siqale ukuyifunda enguqulweni yayo yeBhayibheli.

“Lapho iNdodana yomuntu iza ngenkazimulo yayo, nezingelosi zonke kanye nayo, khona izakuhlala esihlalweni sayo sobukhosi esikhazimulayo. 32 Futhi zonke izizwe ziyobuthelwa phambi kwakhe, futhi uyohlukanisa abantu omunye komunye, njengoba umalusi ehlukanisa izimvu ezimbuzini. 33 Uzobeka izimvu ngakwesokunene sakhe, kepha izimbuzi ngakwesobunxele sakhe.

“Inkosi izothi kwabangakwesokunene sayo, 'Wozani nina enibusiswe nguBaba, nidle ifa lombuso enilungiselelwe nina kusukela kwasungulwa umhlaba. Ngoba ngalamba futhi wanginika engikudlayo; Nginile futhi unginike okuthi ngiphuze. Bengiyisihambi futhi nangamukela ngomusa; nginqunu, wangigqokisa. Ngagula wanginakekela. Bengisejele futhi nize kimi. ' Lapho-ke abalungile bazamphendula ngala mazwi, 'Nkosi, sakubona nini ulambile sakupha ukudla, noma somile, sakunika okuphuzwayo? Sakubona nini ungumfokazi futhi sikwamukele ngomusa, noma uhamba ze sakwembathisa? Sakubona nini ugula noma usetilongweni saya kuwe? ' Inkosi izophendula ithi kubo, 'Ngiqinisile ngithi kini, Izinga enikwenze ngalo komunye wabafowethu abancane kunabo bonke, nikwenzile kimi.'

“Ngemuva kwalokho uyothi kulabo abangakwesobunxele sakhe, 'Suka kimi, nina eniqalekisiwe, niye emlilweni ongapheli olungiselelwe uDeveli nezingelosi zakhe. 42 Ngoba ngalamba, kodwa aninginikanga lutho lokuthi ngidle, futhi ngathola ukoma, kodwa aninginikanga ngiphuze. Bengiyisihambi, kodwa aningamukelanga ngemfudumalo; nginqunu, kodwa aningigqokisanga; ngiyagula futhi ngisejele, kodwa awuzange unginakekele. ' Lapho-ke bayophendula nangamazwi athi, 'Nkosi, sakubona nini ulambile noma womile noma ungumfokazi noma uhamba-ze noma ugula noma usejele futhi singakukhonzanga?' Uzobaphendula ngala mazwi, 'Ngiqinisile ngithi kini, Izinga eningazange nikwenze komunye walaba abancane, anizange nikwenze kimi.' Futhi laba bayomuka baye ekunqunyweni kwaphakade, kepha abalungileyo baye ekuphileni okuphakade. ”

(UMathewu 25: 31-46 NWT Reference Bible)

Lona umzekeliso obaluleke kakhulu wemfundiso yenkolo yoFakazi BakaJehova. Khumbula, bashumayela ukuthi ngabantu abayi-144,000 100 kuphela abazokuya ezulwini bayobusa noKristu. Amalungu eNdikimba Ebusayo ayingxenye ebaluleke kakhulu yaleli qembu lamaKristu agcotshwe ngomoya, ngoba azibiza njengeNceku ethembekileko neqondayo emiswe nguJesu ngokwakhe eminyakeni eyikhulu edlule. INdikimba Ebusayo ifundisa ukuthi bonke abanye boFakazi BakaJehova 'bayizimvu' zikaJohane 10:16.

“Nginezinye izimvu, ezingezona ezalesi sibaya; Nami futhi kufanele ngingenise, futhi zizolalela izwi lami, futhi ziyoba mhlambi munye, umalusi abe munye ”(Johane 10:16 NWT).

Ngokwimfundiso yoFakazi, lezi “ezinye izimvu” zinikezelwe ekubeni yizikhonzi zoMbuso kaMesiya kuphela, ezingenathemba lokuhlanganyela noJesu njengeNkosi namakhosi. Uma belalela iNdikimba Ebusayo futhi beshumayela ngentshiseko izindaba ezinhle ngoFakazi BakaJehova, bazosinda e-Amagedoni, baqhubeke nokuphila esonweni, futhi bathole nethuba lokuphila okuphakade uma beziphatha eminye iminyaka eyinkulungwane.

OFakazi bafundisa:

"UJehova uthi abagcotshiweyo bakhe balungile njengamadodana nezinye izimvu zilungile njengabangane ngesisekelo somhlatshelo wesihlengo kaKristu ..." (w12 7 / 15 p. 28 par. 7 "One Jesus" Gows Family Family)

Ukube bekukhona ngisho nomBhalo owodwa owakhuluma ngamanye amaKristu anethemba lokuthiwa alungile njengabangani bakaNkulunkulu, bengihlanganyela; kepha ayikho. U-Abhrahama ubizwa ngokuthi ngumngane kaNkulunkulu kuJakobe 2:23, kepha ke u-Abhrahama wayengeyena umKristu. EmaKhristu kukhulunywa ngawo njengebantfwana baNkulunkulu emibhalweni leminyenti, kepha akakaze abe nebangani nje. Ngizofaka uhlu lwemibhalo encazelweni yale vidiyo ukuze nizitholele leli qiniso.

(Imibhalo ekhombisa ithemba langempela lobuKhristu: UMathewu 5: 9; 12: 46-50; Johane 1:12; KwabaseRoma 8: 1-25; 9:25, 26; Galathiya 3:26; 4: 6, 7; KwabaseKholose 1: 2; 1 KwabaseKhorinte 15: 42-49; 1 Johane 3: 1-3; Isambulo 12:10; 20: 6

OFakazi bafundisa enye iMvu ayamukelwa njengezingane zikaNkulunkulu, kodwa banikezwe isimo sabangane. Abekho esivumelwaneni esisha, abanayo uJesu njengoMlamuleli wabo, abavuselwa ekuphileni okuphakade, kodwa bavuswa besesimweni esifanayo nesesono uPawulu akhuluma ngaso kuzEnzo 24:15. Lokhu akuvunyelwe ukuthi badle igazi nenyama kaJesu esindisa impilo njengoba kufanekiselwa yiwayini nesinkwa esikhumbuzo.

Akukho bufakazi bokuthi yikuphi kulokhu emBhalweni. Ngakho-ke iNdikimba Ebusayo isithola kanjani isikhundla nefayela lokuthenga kuso? Kakhulu ngokubenza ukuba bamukele ngamehlo okuqagela kanye nencazelo yasendle, kepha futhi lokho kufanele kususelwe kokuthile okubhaliwe. Njengoba nje amasonto amaningi azama ukwenza abalandeli bawo bathenge imfundiso yesihogo somlilo ngokusebenzisa kabi isithombe sikaLazaru nomuntu ocebile okuLuka 16: 19-31, kanjalo nobuholi boFakazi bubamba umzekeliso wezimvu nezimbuzi ukuzama ukusekela ukuhumusha kwabo kokuzinikela kukaJohane 10:16 ukudala ukuhlukaniswa kwesigaba sabefundisi / esabantu.

Nasi isixhumanisi sokuhlaziywa kwevidiyo okunemininingwane yeminye imvu ye-Sheep, kepha uma ufuna ngempela ukuthola umsuka oyinqayizivele wale mfundiso, ngizofaka isixhumanisi encazelweni yale vidiyo ezincwadini ezibhalwe kuma-Beroean Pickets.

(Ngifanele ngime lapha ukuze ngicaciselwe. Ibhayibheli likhuluma ngethemba elilodwa kuphela elinikezwe amaKristu kwabase-Efesu 4: 4-6.) Noma kunjalo, noma nini lapho ngikhuluma ngalethemba elilodwa, abanye bathola umbono wokuthi angikholelwa kwikho umhlaba oyipharadesi ogcwele abantu abangenasono, abaphelele. Akukho lutho olungaba kude neqiniso .Kodwa, lelo akusilo ithemba elilodwa elinikezwa uNkulunkulu njengamanje. Sibeka inqola phambi kwehhashi uma sicabanga lokho. Okokuqala, uBaba usetha Ukuphatha abantu ababuyiselwe kuye, bese-ke, ngalobu buso, ukubuyiselwa kwabantu kubuyiselwe emndenini wasemhlabeni kaNkulunkulu kwenziwa ukuba kwenzeke. lelo themba lasemhlabeni lizodluliselwa kubo bonke abahlala ngaphansi kombuso kaMesiya, uma ngabe Abasindile eArmagedon noma abavusiwe. Kepha manje, sisesigabeni sokuqala senqubo: ukubuthwa kwalabo abazokwenza ukuvuswa kokuqala kwesambulo 20: 6. Lokhu kungabantwana bakaNkulunkulu.)

Ukubuyela engxoxweni yethu: Ngabe ukuxhasa imfundiso yayo ethi "Ezinye Izimvu", okuwukuphela kwento iNhlangano ethemba ukuphuma kulo mfanekiso? Impela, akunjalo. NgoMashi 2012 INqabayokulinda izimangalo:

“Ezinye izimvu akufanele zikhohlwe ukuthi ukusindiswa kwazo kuxhomeke ekusekeleni kwabo ngenkuthalo 'kwabafowabo' bakaKristu abagcotshiweyo abasesemhlabeni. (I-Matt 25: 34-40) " (w12 3 / 15 p. 20 par. 2)

Lokho kusho ukuthi uma ufuna ukusindiswa, kufanele ulalele iNdikimba Ebusayo YoFakazi BakaJehova. Ku-video eyaziwa ngokuthi yi-Regional Convention engasasebenzi kangako, umbono owethulwe esifundweni se-Nqabayokulinda se-November 2013 esithi “Abelusi Abayisikhombisa, Izikhulu Eziyisishiyagalombili — Lokho Abakusho Kithi Namuhla” kwaqiniswa.

“Ngaleso sikhathi, isiqondiso esisindisa impilo esisithola enhlanganweni kaJehova kungenzeka singabonakali sinjengokubheka komuntu. Sonke kufanele sikulungele ukulalela noma imiphi imiyalo esingayithola, noma ngabe zibonakala zizwakala njengombono wecebo noma lomuntu. ” (w13 11/15 kk. 20 ndima 17 Abelusi Abayisikhombisa Nezikhulu Eziyisishiyagalombili — Lokho Abakusho Kithi Namuhla)

IBhayibheli alisho lokhu. Esikhundleni salokho, sifundiswa ukuthi "akukho nsindiso kunoma ubani omunye [uJesu], ngoba alikho elinye igama ngaphansi kwezulu elinikezwe phakathi kwabantu okufanele sisindiswe ngalo." (Izenzo 4:12)

Uyabona ukuthi lokho kuyinkohlakalo kanjani kumuntu ozama ukwenza amanye amadoda ukuba amlalele ngaphandle kwemibandela. Uma iNdikimba Ebusayo ingenakwenza ukuthi oFakazi bamukele ukusebenzisa kwabo umzekeliso wezimvu nezimbuzi, abanasisekelo sokusho ukuthi "ukusindiswa kwethu kuncike ekubasekeleni kwethu ngenkuthalo".

Ake sime isikhashana bese sihlanganisa amandla ethu okucabanga okubucayi. Amadoda eNdikimba Ebusayo athi ngokuchaza kwawo umzekeliso wezimvu nezimbuzi, ukusindiswa kwami ​​nokwami ​​kuncike ekuzinikeleni kwethu ngokuphelele. Hmm… Manje uthini uNkulunkulu ngokulalela abantu ngokuphelele?

“Ungabeki ithemba lakho kwizikhulu, noma endodaneni yomuntu, engenamandla okusindisa.” (Tihlabelelo 146: 3 New World Translation)

Yini inkosana? Akayena umuntu ogcotshwe ukubusa, ukubusa? Lokhu akusikho lokho amalungu eNdikimba Ebusayo athi ayikho? Asilalele uLosch akhulume ngaso lesi sihloko: [INSERT LOSCH VIDEO MAYELANA NONKULUNKULU UKUVUMELA ISIKOLO]

Lo mbono wamanje wezinye izimvu yizikhulu ezigcotshwe ngabathi uvela nini? Uyakukholwa noma cha, kwakungu-1923. NgokukaMashi 2015 INqabayokulinda:

“INqabayokulinda ka-October 15, 1923… yathula izimpikiswano ezizwakalayo ezingokomBhalo ezilinganisa ukuthi abazalwane bakaKristu bangobani kulabo abayobusa naye ezulwini, futhi yachaza izimvu njengalabo abanethemba lokuphila emhlabeni ngaphansi kokubusa koMbuso kaKristu . ” (w15 03/15 kk. 26 ndima 4)

Umuntu kufanele azibuze ukuthi kungani le “mibono emiBhalweni enengqondo” ingakhiqiwe kule ndatshana ka-2015. Maye, umagazini ka-Okthoba 15, 1923 ka INqabayokulinda ayifakwanga ohlelweni lwe-Watchtower Library, futhi amahholo oMbuso atshelwa ukuthi asuse zonke izincwadi ezindala eminyakeni eminingi eyedlule, ngakho-ke akukho ndlela yokuthi ngokwesilinganiso uFakazi KaJehova aqinisekise lesi sitatimende ngaphandle uma efisa ukuqondisa umkhombandlela ku-Administrative Bopha umzimba ungene ku-inthanethi ukucwaninga lokhu.

Kepha akekho kithi okhungathekiswa yilokho kwenqatshelwa, akunjalo? Ngakho-ke, ngithole ivolumu ye-1923 ye INqabayokulinda, futhi ekhasini 309, isihl. 24, bathola “izimpikiswano ezizwakalayo zemiBhalo” abhekisela kuzo:

“Ngakho-ke, lezifanekiselo zezimvu nezimbuzi zisebenza kubani? Siyaphendula: Izimvu zimelela bonke abantu bezizwe, hhayi abazelwe ngamoya kepha abathambekele ebulungiseni, abavuma ngokomqondo ukuthi uJesu Kristu uyiNkosi futhi abafuna futhi babe nesikhathi esihle ngaphansi kokubusa kwakhe. Izimbuzi zimelela bonke labo bantu abathi bangamaKristu, kepha abangavumi ukuthi uKristu njengoMhlengi omkhulu neNkosi yesintu, kodwa abathi ukuhlelwa kwezinto okubi okukhona kulomhlaba kwakha umbuso kaKristu. ”

Umuntu angacabanga ukuthi "izizathu ezizwakalayo zemibhalo" zizofaka ... angazi ... imibhalo? Ngokusobala akunjalo. Mhlawumbe lokhu kumane nje kungumphumela wokucwaninga kwe-slipshod nokuzethemba ngokweqile ngumlobi wencwadi ka-2015. Noma mhlawumbe kubonisa okuthile okuphazamisayo. Noma ngabe yikuphi, asikho isizathu sokulahlekisa abafundi abathembekile abayizigidi eziyisishiyagalombili ngokubatshela ukuthi ukufundisa komuntu kusekelwe eBhayibhelini ngenkathi empeleni kungenjalo.

Linda umzuzu, linda umzuzu… kukhona okuthile ngo-1923… O, kunjalo! Kungaleso sikhathi lapho uJaji Rutherford, ilungu eliphambili leNceku Ethembekileko neHlakaniphile ngokwemfundiso yamanje, esondla umhlambi ngombono wokuthi isiphelo sizofika eminyakeni emibili kamuva ngo-1925 siqala ngovuko “lwabampisi basendulo” abanjengo-Abraham, UMose, neNkosi uDavide. Waze wathenga nendlu enamagumbi okulala ayi-10 eSan Diego ebizwa ngokuthi yiBeth Sarim (INdlu Yezikhulu) wafaka itayitela egameni lalezo “zikhulu zesivumelwano sobukhosi”. Kwakuyindawo enhle kaRichard ebusika futhi ebhala kuyo, phakathi kwezinye izinto. (Bona iWikipedia ngaphansi kweBeth Sarim)

Qaphela ukuthi le mfundiso eyinhloko yakhulelwa ngesikhathi umhlambi wawusafundiswa omunye futhi umbono wokuphela kwezinsuku. Hhayi ingxenye yenzalo eyimfundiso, awuvumi?

Isigaba 7 salokhu okushiwo ngenhla ngoMashi 2015 INqabayokulinda Uqhubeka nokuqinisekisa isikhundla namafayela: "Namuhla, siwuqonda kahle umfanekiso wezimvu nezimbuzi."

Ah, uma kunjalo, uma ekugcineni bekuthola okulungile-ke iNhlangano izichaza kanjani izenzo eziyisithupha zesihe uJesu akhuluma ngazo? Siluqeda kanjani ukoma kwabo, sibondle lapho belambile, sibathole lapho bebodwa, sibembathise lapho benqunu, sibanakekele lapho begula futhi sibasekele lapho beboshwe?

Njengoba iNdikimba Ebusayo ibheka njengabaphambili kubafowabo bakaJesu namuhla, lo mfanekiso ungasebenza kanjani kubo? Singaluqeda kanjani ukoma kwabo, sizondle izisu zabo ezilambile, futhi simboze imizimba yabo enqunu? Uyayibona inkinga. Bahlala ngokunethezeka okukhulu kunobukhulu besikhundla nefayela. Ngakho-ke ukugcwalisa kanjani umzekeliso?

Ngani, ngokunikela ngemali enhlanganweni, ngokwakha izindawo zayo ezingaphezulu kwezakhiwo, nangaphezu kwanoma yini enye, ngokushumayela inguqulo yayo yezindaba ezinhle. INqabayokulinda kaMashi 2015 yenza lesi siphimbo:

“Inani elandayo lezimvu ezingamabibi likubheka njengelungelo ukusekela abafowethu bakaKristu hhayi kuphela emsebenzini wokushumayela kodwa nangezinye izindlela ezingokoqobo. Isibonelo, banikela ngeminikelo yezimali futhi basiza ekwakheni amaHholo OMbuso, amaHholo Omhlangano nezakhiwo zamagatsha, futhi balalela ngokweqiniso labo abamiswe “inceku ethembekileyo neqondayo” ukuba bahole. ” (w15 03/15 kk. 29 isigaba 17)

Kuyavunywa, iminyaka eminingi, ngiyemukele le ncazelo ngoba njengofakazi abaningi abathembekile ngangibathemba laba bantu, futhi ngamukela ukuhumusha kwabo ukuthi bangobani abanye bezinye izinkolelo kanye nenkolelo yokuthi kuphela oFakazi BakaJehova ababeshumayela izindaba ezinhle zangempela kuzo zonke umhlaba. Kepha ngifundile ukungazethembi kangako. Ngifunde ukufuna okuningi kulabo abangifundisa. Into eyodwa engiyifunayo ukuthi bangeqe amaphuzu abalulekile emfundiso yeBhayibheli engase ibe yinkinga ekuhunyushweni kwabo.

Ngabe uke wabona ukuthi yiziphi izici zalo mfanekiso ezinganakwa ngokuphelele yinhlangano? Khumbula lokho eisegesis kuyindlela umuntu anombono ngayo futhi aqoke imiBhalo ukuyisekela, kuyilapho angazinaki lezo ezingaphikisana nayo. Ngokolunye uhlangothi, izivivinyo ibheka yonke imibhalo bese ivumela iBhayibheli ukuba lizitolika. Asikwenze lokho manje.

Akekho ofuna ukufa unomphela. Sonke sifuna ukuba nokuphila okuphakade. Kuyalandela-ke ukuthi sonke sifuna ukuba yizimvu emehlweni eNkosi. Obani izimvu? Singalibona kanjani lelo qembu ukuze siqiniseke ukuthi sigcina siyingxenye yalo?

Umongo wesikhashana

Ngaphambi kokuthi singene kumongo wangempela womzekeliso, ake sibheke izimo noma umongo wesikhashana. Lona ngomunye wemifanekiso emine enikezwe ngasikhathi sinye, ezilalelini ezifanayo, ngaphansi kwezimo ezifanayo. UJesu usezophuma emhlabeni futhi kudingeka anikeze abafundi bakhe imiyalo nokuqinisekiswa kokugcina.

Into ejwayelekile kuyo yonke imifanekiso emine ukubuya kweNkosi. Sesibonile emifanekisweni emithathu yokuqala — inceku ethembekileyo, izintombi eziyishumi, amathalente — leso sicelo senziwa kubo bonke abafundi bakhe futhi kuphela kubafundi bakhe. Kokubili inceku embi nesigqila esikholekile kuvela emphakathini wamaKristu. Izintombi ezinhlanu ezingenangqondo zimelela amaKristu angazilungiselele ukubuya kwakhe, kanti izintombi ezinhlanu ezihlakaniphile kungamaKristu ahlala ephapheme futhi elungile. Umzekeliso wamathalente ukhuluma ngokukhulisa ukutshala imali kweNkosi ngokuhlakulela izipho zomoya esizamukele ngamunye.

Enye into ejwayelekile kuyo yonke imifanekiso emine ngokwahlulela. Uhlobo oluthile lokwahlulela lwenzeka ekubuyeni kweNkosi. Uma unikezwe lokhu, bekungeke yini ukuthi izimvu nezimbuzi nazo zimelele imiphumela emibili ehlukile engasebenza kubo bonke abafundi bakaKristu?

Into edale ukudideka iqiniso lokuthi izimvu nezimbuzi zahlulelwa ngokusekelwe kwindlela eziphatha ngayo izidingo zabafowethu bakaKristu. Ngakho-ke, sicabanga ukuthi kunamaqembu amathathu: abafowabo, uShembe kanye noMbuzi.

Lokho kungenzeka, kepha kufanele sikhumbule ukuthi emzekelisweni wenceku ethembekileyo neqondayo, bonke abafowethu bakaKristu — wonke amaKristu — bamiselwe ukondlana. Baba uhlobo olulodwa lwenceku noma olunye ngesikhathi sokwahlulela. Ngabe kwenzeka into efanayo emfanekisweni wokugcina? Ngabe yindlela esiphathana ngayo enquma ukuthi sigcina imvu noma imbuzi?

Impendulo yalo mbuzo itholakala evesini 34.

“INkosi izothi kwabangakwesokunene sayo: 'Wozani nina enibusiswe nguBaba, nidle ifa loMbuso enilungiselelwe wona kusukela kwasungulwa umhlaba.” (UMathewu 25: 34)

Izimvu ezihleli ngasesandleni sokudla senkosi zidla ifa lombuso ezilungiselelwe zona kusukela kwasungulwa umhlaba. Ngubani odla ifa lombuso? Yizingane zeNkosi ezidla ifa lombuso. KwabaseRoma 8:17 kuthi:

"Futhi uma singabantwana, manje siyizindlalifa: izindlalifa zikaNkulunkulu kanye nezindlalifa ezikanye noKristu-uma ngempela sihlupheka kanye naye, ukuze sikhazinyuliswe kanye naye." (Roma 8:17 BSB)

UKristu udla ifa lombuso. Abafowabo bayizindlalifa futhi kanye nabo. Izimvu zidla ifa lombuso. U-Ergo, izimvu zingabafowabo bakaKristu.

Ithi lo mbuso wawulungiselelwe izimvu kusukela kwasungulwa umhlaba.

Umhlaba wasungulwa nini? Igama lesiGreki elihunyushwe lapha ngokuthi “isisekelo” lithi katabolé, okusho ukuthi: (a) isisekelo, (b) ukubeka, ukutshala, ukubeka, ngobuchwepheshe busebenzisa isenzo sokukhulelwa.

UJesu akakhulumi ngomhlaba kepha okwamanje umhlaba wesintu waba khona, umbono womuntu wokuqala, uKayini. Ngaphambi kokukhulelwa, uJehova wayebikezele ukuthi imbewu noma inzalo emibili yayizolwelana (bheka uGenesise 3:15). Inzalo yabesifazane yaba nguJesu futhi ngaye wonke lowo owakha umakoti wakhe ogcotshiweyo, abantwana bakaNkulunkulu, abafowabo bakaKristu.

Manje cabanga ngala mavesi afanayo nokuthi awasebenza kanjani:

"Kepha, lokhu ngikusho, bazalwane, ukuthi inyama negazi akunakulidla ifa lombuso kaNkulunkulu, nokukhohlakala akulizuzi njengefa ukungaboli." (1 Kor. 15:50)

"... njengoba asikhetha ukuba sibe munye naye ngaphambi kokusekelwa komhlaba, ukuthi kufanele sibe ngcwele futhi singabi nasici phambi kwakhe othandweni." (Efesu 1: 4)

Kwabase-Efesu 1: 4 bakhuluma ngokuthile okwakhethwa ngaphambi kokusungulwa komhlaba futhi kusobala ukuthi bakhuluma ngamaKristu agcotshiweyo. 1 KwabaseKhorinte 15:50 kukhulunywa nangamaKhristu agcotshiweyo adla ifa lombuso kaNkulunkulu. UMathewu 25:34 usebenzisa womabili la magama asetshenziswa kwenye indawo kumaKristu agcotshiweyo, “abafowabo bakaKristu”.

Yini isisekelo sokwahlulela kulo mfanekiso? Emzekelisweni wenceku ethembekileyo, kwakungukuthi ngabe umuntu uyazondla yini noma cha. Emzekelisweni wezintombi, bekungathi umuntu uhlala ephapheme. Emzekelisweni wamathalenta, kwakuxhomeke ekutheni umuntu usebenzela ukukhulisa isipho ashiywe yilowo nalowo. Futhi manje sinezindlela eziyisithupha ezakha isisekelo sokwahlulela.

Konke kuyehla ukuthi ngabe labo bahlulelwa yini,

  1. wanika abalambile ukudla;
  2. wanika owomileyo amanzi;
  3. wakhombisa umoya wokungenisa izihambi kumuntu ongaziwa;
  4. wembathisa ubunqunu;
  5. wayenakekela abagulayo;
  6. waduduza ababesejele.

Ngamagama, ungakuchaza kanjani lokhu? Akusizo zonke izenzo zesihe? Umusa oboniswe kothile ohluphekayo noswele?

Umusa uhlobene kanjani nokwahlulela? UJakobe usitshela:

“Ngoba lowo ongasibonisi isihe uyothola isahlulelo sakhe ngaphandle kwesihe. Isihe sethaba ngokunqoba phezu kokwahlulela. ”(James 2: 13 NWT Reference Bible)

Kuze kube manje, singasho ukuthi uJesu usitshela ukuthi uma sifuna ukwahlulelwa ngomusa, kufanele senze izenzo zomusa; ngaphandle kwalokho, sithola lokho esikufanele.

UJames uyaqhubeka:

“Kusizani ngani, bafowethu, uma umuntu ethi unokukholwa kepha yena engenayo imisebenzi? Lokho kukholwa ngeke kumsindise, angithi? 15 Uma umfowethu noma udade eswele okokugqoka nokudla okwanele kosuku, 16 nokho omunye kini athi kubo, “Hambani ngokuthula; fudumala futhi usuthise, ”kepha kepha awubaniki abakudingayo ngomzimba wabo, kunanzuzoni lokho? 17 Ngakho-ke, nokukholwa ngokwayo, ngaphandle kwemisebenzi, kufile. ” (Jakobe 2: 14-17)

Izenzo zesihe yizenzo zokholo. Ngeke sisindiswe ngaphandle kokholo.

Masikhumbule ukuthi lo mfanekiso wezimvu nezimbuzi umane umzekeliso-hhayi isiprofetho. Kukhona izinto ezingokwesiprofetho kuwo, kepha umzekeliso uhloselwe ukufundisa isifundo sokuziphatha. Akukhona konke okubandakanya. Ngeke sikuthathe ngokweqiniso. Ngaphandle kwalokho, konke okufanele ukwenze ukuthola impilo engapheli kungaba ukuthola omunye wabafowethu bakaKristu, umnikeze ingilazi yamanzi lapho womile, ne-bingo, ibhango, i-bungo, usindisiwe kuze kube phakade.

Uxolo. Akulula lokho.

Uzokhumbula umfanekiso kakolweni nokhula, otholakala nasencwadini kaMathewu. Kulowo mfanekiso, ngisho nezingelosi azikwazanga ukwahlukanisa ukuthi yikuphi okwakungamabele futhi okuyukhula kuze kufike ukuvuna. Ngiliphi ithuba esinalo lokwazi ukuthi ngubani omunye wabafowabo bakaKhristu, indodana yombuso, futhi uyindodana yomubi. (Math. 13:38) Ngakho-ke izipho zethu zesihe azikwazi ukuzenzela izinto. Azikwazi ukukhawulelwa kwabambalwa kuphela. Ngoba asazi ukuthi obani abangabafowabo bakaKristu futhi abangobani. Ngakho-ke, isihe kufanele sibe uphawu lobuntu bobuKristu sonke esifuna ukubonisa.

Ngokunjalo, masingacabangi ukuthi lokhu kubandakanya zonke izizwe ngokoqobo, ngomqondo wokuthi lesi sahlulelo esithile siwela wonke umuntu wokugcina ephila lapho uKristu ehleli esihlalweni sakhe sobukhosi. Izingane ezincane nezinsana ezincane zikusiphi isimo sokubonisa isihe kubafowethu bakaKristu? Ngabe abantu ezindaweni ezithile zomhlaba lapho kungekho maKhristu bazokwazi ukubonisa isihe komunye wabafowabo?

AmaKhristu aqhamuka ezizweni zonke. Isixuku esikhulu sesambulo 7:14 siphuma kuzo zonke izinhlanga, abantu, izilimi nezizwe. Lokhu ukwahlulela endlini kaNkulunkulu, hhayi emhlabeni wonke. (1 Phetro 4:17)

Kodwa-ke, iNdikimba Ebusayo yenza umfanekiso wezimvu nezimbuzi ngeArmagedoni. Zithi uJesu uzokwahlulela umhlaba ngalesosikhathi futhi uzokugwebela ukufa kwaphakade njengezimbuzi bonke abangamalungu akhuthele enkolweni yoFakazi BakaJehova. Kepha kunephutha elisobala emcabangweni wabo.

Cabanga ngesinqumo.

"Labo bayamuka baye ekunqunyweni kwaphakade, kepha abalungileyo baye ekuphileni okuphakade." (UMathewu 25:46)

Uma Izimvu 'zingezinye izimvu,' leli vesi alikwazi ukusebenza, ngoba ezinye izimvu - ngokusho kweNdikimba Ebusayo — azihambeli ekuphileni okuphakade, kodwa zihlala ziyizoni futhi zizinhle, futhi zithola kuphela ithuba lokuphila okuphakade uma bayaqhubeka nokuziphatha eminyakeni eyinkulungwane ezayo. Kodwa lapha, eBhayibhelini, umvuzo oyisiqinisekiso ngokuphelele! Khumbula ukuthi ivesi 1,000 libonisa ukuthi kuhlanganisa nokuthola ifa lombuso, into engenziwa kuphela amadodana eNkosi. Kungumbuso kaNkulunkulu, futhi abantwana bakaNkulunkulu bawudla ifa lawo. Abangani abahlali njengefa; yizingane kuphela ezizuzwayo njengefa.

Njengoba sesishilo phambilini, umzekeliso uvame ukuhloselwe ukufundisa isifundo ngendlela yokuziphatha okulula ukusiqonda. Lapha uJesu usikhombisa ukubaluleka kwesihe ekugcwalisekeni kwensindiso yethu. Ukusindiswa kwethu akuxhomekile ekulaleleni iNdikimba Ebusayo. Kuya ngokuthi sibonisa umusa wothando kulabo abadinga usizo. Ngempela, uPawulu wakubiza lokhu ngokuthi ukugcwaliswa komthetho kaKristu:

"Qhubekani nithwalisana imithwalo yenu, futhi ngaleyo ndlela niyogcwalisa umthetho kaKristu." (Galathiya 6: 2 NWT).

UPawulu wabhalela abaseGalathiya ebakhuthaza: “Ngakho-ke, uma nje sinethuba, masenze okuhle kubo bonke, kodwa ikakhulukazi kulabo abahlobene nathi okholweni.” (Galathiya 6:10)

Uma ufuna ukuqonda ukuthi uthando lubaluleke kangakanani, intethelelo nesihe kungukusindiswa kwakho nokwami, funda yonke le-18th Isahluko sikaMathewu futhi uzindle ngomyalezo waso.

Ngiyethemba ukujabulele ingxoxo yethu ye Inkulumo ye-Olivet esitholakala kuMathewu 24 no-25. ngiyethemba sekufakazelwe kuwe. Bheka incazelo yale vidiyo ukuze uxhumane namanye amavidiyo kwezinye izihloko. Ukugcina umlando kwama-athikili adlule ngezihloko eziningi eziphathelene noFakazi BakaJehova, hlola iwebhusayithi yeBeroean Pickets. Ngikubeke isixhumanisi salokho encazelweni futhi. Ngiyabonga ngokubuka.

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.