Kuhlolisisa uMathewu 24, Ingxenye 13: Ukufana Kwezimvu Nezimbuzi

by | Kwangathi 22, 2020 | Kuhlolisisa uMathewu 24 Uchungechunge, Ezinye Izimvu, Amavidiyo | 8 amazwana

Uyemukelwa kwiNgxenye 13 yokuhlaziywa kwethu kwe Inkulumo ye-Olivet kutholakala kuMathewu izahluko 24 no-25. 

Kule vidiyo, sizohlaziya umzekeliso odumile wezimvu nezimbuzi. Kodwa-ke, ngaphambi kokungena kulokho, bengifuna ukuhlanganyela okuthile okuvula iso nawe.

Esinye sezikhathi ezijwayelekile kwiwebhusayithi yeBeroean Pickets (Beroeans.net) singeze umqondo obalulekile engxoxweni yethu edlule ekusetshenzisweni komfanekiso wenceku ethembekileyo neqondayo, isihloko sevidiyo yokugcina. Lo mcabango uqukethe umbhalo owodwa ngokwawo ogumbuqela ngokuphelele imfundiso yeNdikimba Ebusayo YoFakazi BakaJehova yokuthi bekungekho sigqila eminyakeni eyi-1900 edlule kuze kube ngo-1919.

Umbhalo engibhekise kuwo yilapho uPhetro ebuza uJesu: “Nkosi, usitshela lo mfanekiso noma wonke umuntu?” (Luka 12:41)

Esikhundleni sokuphendula ngqo, uJesu uqalisa emzekelisweni wakhe weSigqila esithembekile nesiqondayo. Lo mfanekiso uboshelwe embuzweni kaPetru, onikeza izinketho ezimbili kuphela: kungaba lo mfanekiso usebenza kubafundi bakaJesu abaseduze kuphela noma usebenza kuwo wonke umuntu. Ayikho indlela yokuthola inketho yesithathu, eyodwa engasho ukuthi uJesu usho, "Hhayi kuwe noma kubo bonke, kodwa KUPHELA eqenjini elizovela cishe iminyaka engama-2,000."

Woza! Ake sibe nengqondo lapha.

Nokho, bengifuna ukuhlanganyela leyo ndawana yokudla okungokomoya futhi ngibonge uMarielle ngokusabelana nathi. 

Manje, kuze kube sekupheleni kwemifanekiso emine uJesu wahlanganyela nabafundi bakhe ngaphambi kokuboshwa nokubulawa kwakhe, okuwumfanekiso wezimvu nezimbuzi.

Kufanele siqale ngokufunda wonke lo mzekeliso, futhi njengoba le ncazelo enikezwe le ndima yiNhlangano YoFakazi BakaJehova izothola ekuhlaziyeni kwethu, kungakuhle ukuthi siqale ukuyifunda enguqulweni yayo yeBhayibheli.

“Lapho iNdodana yomuntu iza ngenkazimulo yayo, nezingelosi zonke kanye nayo, khona izakuhlala esihlalweni sayo sobukhosi esikhazimulayo. 32 Futhi zonke izizwe ziyobuthelwa phambi kwakhe, futhi uyohlukanisa abantu omunye komunye, njengoba umalusi ehlukanisa izimvu ezimbuzini. 33 Uzobeka izimvu ngakwesokunene sakhe, kepha izimbuzi ngakwesobunxele sakhe.

 “Khona-ke inkosi iyothi kulabo abangakwesokunene sayo, 'Wozani, nina enibusiswe nguBaba, nizuze ifa lombuso enawulungiselelwa selokhu kwasekelwa umhlaba. Ngoba ngalamba nanginikeza ukudla; Ngomile nangiphuzisa. Bengiyisihambi nangamukela ngokufudumele; ngihamba-ze, nangigqokisa. Ngagula futhi NANGINAKEKELA. Ngangisejele futhi neza kimi. ' Khona-ke abalungileyo bazomphendula ngala mazwi, 'Nkosi, sakubona nini ulambile sakupha ukudla, noma womile, sakunika okuphuzwayo? Sakubona nini ungumfokazi sakungenisa kahle, noma uhamba-ze, sakugqokisa? Sakubona nini ugula noma usetilongweni saya kuwe? ' Lapho iphendula inkosi izothi kubo, 'Ngiqinisile ngithi kini, Ngezinga enikwenze ngalo komunye walaba bafowethu abancane, nikwenze nakimi.'

“Ngemuva kwalokho uyothi kulabo abangakwesobunxele sakhe, 'Suka kimi, nina eniqalekisiwe, niye emlilweni ongapheli olungiselelwe uDeveli nezingelosi zakhe. 42 Ngoba ngalamba, kodwa aninginikanga lutho lokuthi ngidle, futhi ngathola ukoma, kodwa aninginikanga ngiphuze. Bengiyisihambi, kodwa aningamukelanga ngemfudumalo; nginqunu, kodwa aningigqokisanga; ngiyagula futhi ngisejele, kodwa awuzange unginakekele. ' Lapho-ke bayophendula nangamazwi athi, 'Nkosi, sakubona nini ulambile noma womile noma ungumfokazi noma uhamba-ze noma ugula noma usejele futhi singakukhonzanga?' Uzobaphendula ngala mazwi, 'Ngiqinisile ngithi kini, Izinga eningazange nikwenze komunye walaba abancane, anizange nikwenze kimi.' Futhi laba bayomuka baye ekunqunyweni kwaphakade, kepha abalungileyo baye ekuphileni okuphakade. ”

(UMathewu 25: 31-46 NWT Reference Bible)

Lo ngumfanekiso obaluleke kakhulu emfundisweni yoFakazi BakaJehova. Khumbula, bashumayela ukuthi bangu-144,000 100 kuphela abantu abazoya ezulwini bayobusa noKristu. Amalungu eNdikimba Ebusayo ayingxenye evelele kakhulu yaleli qembu lamaKristu agcotshwe ngomoya, ngoba azibiza ngeSigqila Esithembekile nesiqondayo esabekwa uJesu uqobo eminyakeni eyikhulu edlule. INdikimba Ebusayo ifundisa ukuthi bonke abanye oFakazi BakaJehova 'bayizinye izimvu' zikaJohane 10:16.

“Nginezinye izimvu, ezingezona ezalesi sibaya; Nami futhi kufanele ngingenise, futhi zizolalela izwi lami, futhi ziyoba mhlambi munye, umalusi abe munye ”(Johane 10:16 NWT).  

Ngokwemfundiso yoFakazi, lezi “ezinye izimvu” zenzelwe ukuba yizikhonzi zoMbuso kaMesiya kuphela, zingenathemba lokuhlanganyela noJesu njengamaKhosi nabapristi. Uma belalela iNdikimba Ebusayo futhi beshumayela ngentshiseko Izindaba Ezinhle ngokusho koFakazi BakaJehova, bazosinda e-Armagedoni, baqhubeke nokuphila esonweni, futhi bathole ithuba lokuphila okuphakade uma beziphatha eminye iminyaka eyinkulungwane..

OFakazi bafundisa:

"UJehova uthi abagcotshiweyo bakhe balungile njengamadodana nezinye izimvu zilungile njengabangane ngesisekelo somhlatshelo wesihlengo kaKristu ..." (w12 7 / 15 p. 28 par. 7 "One Jesus" Gows Family Family)

Ukube bekunombhalo owodwa kuphela obukhuluma ngamanye amaKrestu anethemba lokuthiwe balungile njengabangane bakaNkulunkulu, bengingahlanganyela; kepha akukho neyodwa. U-Abrahama ubizwa ngomngane kaNkulunkulu kuJakobe 2:23, kepha u-Abrahama wayengeyena umKristu. AmaKrestu abizwa ngezingane zikaNkulunkulu emibhalweni eminingi, kepha akakaze abe nabangane nje. Ngizobeka uhlu lwemibhalo encazelweni yale vidiyo ukuze nizitholele leli qiniso. 

(Imibhalo ekhombisa ithemba langempela lobuKhristu: UMathewu 5: 9; 12: 46-50; Johane 1:12; KwabaseRoma 8: 1-25; 9:25, 26; Galathiya 3:26; 4: 6, 7; KwabaseKholose 1: 2; 1 KwabaseKhorinte 15: 42-49; 1 Johane 3: 1-3; Isambulo 12:10; 20: 6

OFakazi bafundisa ukuthi ezinye izimvu azamukelwa njengabantwana bakaNkulunkulu, kepha babuyiselwa esimweni sabangane. Abekho esivumelwaneni esisha, abanaJesu njengomlamuleli wabo, abavuselwa ekuphileni okuphakade, kodwa bavuswa besesimweni sesono esifanayo nabangalungile uPawulu akhuluma ngabo kuzEnzo 24:15. Laba abavunyelwe ukudla igazi nenyama kaJesu esindisa impilo njengoba kufanekiselwa iwayini nesinkwa esikhumbuzweni. 

Abukho ubufakazi balokhu kwalokhu emiBhalweni. Ngakho-ke iNdikimba Ebusayo ilithola kanjani irenki nefayela elizothenga kulo? Kakhulu ngokubenza bamukele ngokungacabangi ukuqagela nokuhumusha okungasile, kepha noma lokho kufanele kusekelwe kokuthile okungokomBhalo. Njengoba amasonto amaningi ezama ukwenza abalandeli bawo ukuba bathenge imfundiso yesihogo somlilo ngokuyisebenzisa kabi indaba kaLazaru nesicebi esikuLuka 16: 19-31, kanjalo nobuholi boFakazi buthatha umfanekiso wezimvu nezimbuzi Umzamo wokuqinisa ukuhumusha kwabo kukaJohane 10:16 ukudala ukuhlukaniswa kwesigaba sabefundisi / sabantu abavamile.

Nasi isixhumanisi sokuhlaziywa kwevidiyo okunemininingwane yeminye imvu ye-Sheep, kepha uma ufuna ngempela ukuthola umsuka oyinqayizivele wale mfundiso, ngizofaka isixhumanisi encazelweni yale vidiyo ezincwadini ezibhalwe kuma-Beroean Pickets.

(Kufanele ngime kancane lapha ukuze ngicaciselwe. IBhayibheli likhuluma ngethemba elilodwa kuphela elinikezwe amaKrestu kwabase-Efesu 4: 4-6. Kodwa-ke, noma kunini uma ngikhuluma ngaleli themba elilodwa, abanye bathola umqondo wokuthi angikholelwa ku ipharadesi lomhlaba eligcwele abantu abangenasono, abaphelelisiwe. Akukho okungaba kude neqiniso. Kodwa-ke, lelo akusilo ithemba elilodwa elinikezwa nguNkulunkulu njengamanje. Sibeka inqola phambi kwehhashi uma sicabanga lokho. Okokuqala, uBaba ubeka uphakamise ukuphatha okungabuyiswa ngalo sonke isintu naye.Khona-ke, ngalokhu kuphatha, ukubuyiselwa kwesintu emuva kumndeni kaNkulunkulu wasemhlabeni kwenziwa lelo themba lasemhlabeni lizonwetshwa kubo bonke labo abaphila ngaphansi kombuso wobuMesiya, kungaba Abasinde e-Armagedoni noma abavusiwe. Kepha manje, sisesigabeni sokuqala saleyo nqubo: ukuqoqwa kwalabo abazohlanganisa uvuko lokuqala lwesAmbulo 20: 6. Laba bangabantwana bakaNkulunkulu.)

Ukubuyela engxoxweni yethu: Ngabe ukusekelwa kwemfundiso yayo "Yezinye Izimvu", ukuphela kwento iNhlangano ethemba ukuyithola kulo mzekeliso? Ngempela, akunjalo. Umashi 2012 INqabayokulinda izimangalo:

“Ezinye izimvu akufanele zikhohlwe ukuthi ukusindiswa kwazo kuxhomeke ekusekeleni kwabo ngenkuthalo 'kwabafowabo' bakaKristu abagcotshiweyo abasesemhlabeni. (I-Matt 25: 34-40) " (w12 3 / 15 p. 20 par. 2)

Lokho kusho ukuthi uma ufuna ukusindiswa, kufanele ulalele iNdikimba Ebusayo YoFakazi BakaJehova. Ku-video eyaziwa ngokuthi yi-Regional Convention engasasebenzi kangako, umbono owethulwe esifundweni se-Nqabayokulinda se-November 2013 esithi “Abelusi Abayisikhombisa, Izikhulu Eziyisishiyagalombili — Lokho Abakusho Kithi Namuhla” kwaqiniswa.

“Ngaleso sikhathi, isiqondiso esisindisa impilo esisithola enhlanganweni kaJehova kungenzeka singabonakali sinjengokubheka komuntu. Sonke kufanele sikulungele ukulalela noma imiphi imiyalo esingayithola, noma ngabe zibonakala zizwakala njengombono wecebo noma lomuntu. ” (w13 11/15 kk. 20 ndima 17 Abelusi Abayisikhombisa Nezikhulu Eziyisishiyagalombili — Lokho Abakusho Kithi Namuhla)

IBhayibheli alisho lokhu. Esikhundleni salokho, sifundiswa ukuthi "akukho nsindiso kunoma ubani omunye [uJesu], ngoba alikho elinye igama ngaphansi kwezulu elinikezwe phakathi kwabantu okufanele sisindiswe ngalo." (Izenzo 4:12)

Uyabona ukuthi kuphazamisa kanjani lokho kumuntu ozama ukwenza amanye amadoda amlalele ngaphandle kwemibandela. Uma iNdikimba Ebusayo ingakwazi ukwenza oFakazi bamukele ukusetshenziswa kwabo komzekeliso wezimvu nezimbuzi kubo, abanasisekelo sokuthi "insindiso yethu ixhomeke ekubasekeleni kwethu".

Ake sime isikhashana futhi sihlanganyele namandla ethu okucabangisisa. Amadoda eNdikimba Ebusayo athi ngokwencazelo yawo yomfanekiso wezimvu nezimbuzi, insindiso yakho neyami incike ekutheni sibalalele ngokuphelele. Hmm… Manje uthini uNkulunkulu ngokunikeza ukulalela okuphelele kubantu?

“Ungabeki ithemba lakho kwizikhulu, noma endodaneni yomuntu, engenamandla okusindisa.” (Tihlabelelo 146: 3 New World Translation)

Yini inkosana? Akayona yini umuntu ogcotshelwe ukuphatha, ukuphatha? Akukhona yini lokho amalungu eNdikimba Ebusayo athi ayikho? Ake silalele uLosch ekhuluma ngaso kanye lesi sihloko: {FAKA LOSCH VIDEO MAYELANA NONKULUNKULU OTHEMBEKA ISigqila}

Uqale nini lo mbono wamanje wezinye izimvu ngezikhulu ezizigcobe? Kholwa noma ungakukholwa, kwakungo-1923. NgokweMashi 2015 INqabayokulinda:

“INqabayokulinda ka-October 15, 1923… yathula izimpikiswano ezizwakalayo ezingokomBhalo ezilinganisa ukuthi abazalwane bakaKristu bangobani kulabo abayobusa naye ezulwini, futhi yachaza izimvu njengalabo abanethemba lokuphila emhlabeni ngaphansi kokubusa koMbuso kaKristu . ” (w15 03/15 kk. 26 ndima 4)

Umuntu kufanele azibuze ukuthi kungani le “mibono emiBhalweni enengqondo” ingakhiqiwe kule ndatshana ka-2015. Maye, umagazini ka-Okthoba 15, 1923 ka INqabayokulinda ayifakwanga ohlelweni lwe-Watchtower Library, futhi amahholo oMbuso atshelwa ukuthi asuse zonke izincwadi ezindala eminyakeni eminingi eyedlule, ngakho-ke akukho ndlela yokuthi ngokwesilinganiso uFakazi KaJehova aqinisekise lesi sitatimende ngaphandle uma efisa ukuqondisa umkhombandlela ku-Administrative Bopha umzimba ungene ku-inthanethi ukucwaninga lokhu.

Kepha akekho kithi ovinjelwe yilokho kwenqatshelwa, akunjalo? Ngakho-ke, ngithole umqulu we-1923 we INqabayokulinda, futhi ekhasini 309, isihl. 24, bathola “izimpikiswano ezizwakalayo zemiBhalo” abhekisela kuzo:

“Ngakho-ke, lezifanekiselo zezimvu nezimbuzi zisebenza kubani? Siyaphendula: Izimvu zimelela bonke abantu bezizwe, hhayi abazelwe ngamoya kepha abathambekele ebulungiseni, abavuma ngokomqondo ukuthi uJesu Kristu uyiNkosi futhi abafuna futhi babe nesikhathi esihle ngaphansi kokubusa kwakhe. Izimbuzi zimelela bonke labo bantu abathi bangamaKristu, kepha abangavumi ukuthi uKristu njengoMhlengi omkhulu neNkosi yesintu, kodwa abathi ukuhlelwa kwezinto okubi okukhona kulomhlaba kwakha umbuso kaKristu. ”

Umuntu angacabanga ukuthi “izimpikiswano ezizwakalayo ezingokomBhalo” zingafaka… angazi… imibhalo? Ngokusobala akunjalo. Mhlawumbe lokhu kumane kungumphumela wocwaningo olushibhile nokuzethemba ngokweqile ngumbhali we-athikili ka-2015. Noma mhlawumbe kukhombisa okuthile okuphazamisa kakhulu. Kunoma ikuphi, asikho isizathu sokudukisa abafundi abathembekile abayizigidi eziyisishiyagalombili ngokubatshela ukuthi imfundiso yomuntu isekelwe eBhayibhelini kanti empeleni akunjalo.

Ima kancane, linda umzuzu… kukhona okuthile ngo-1923… O, kulungile! Kungaleso sikhathi lapho uJaji Rutherford, ilungu eliphambili leNceku Ethembekile Neqondayo ngokwemfundiso yamanje, ebedlisa umhlambi ngombono wokuthi ukuphela kuzofika eminyakeni emibili kamuva ngo-1925 kuqale ngokuvuka “kwabantu abadala” njengo-Abrahama, UMose, neNkosi uDavid. Waze wathenga isithabathaba somuzi onamakamelo ayi-10 eSan Diego esibizwa ngeBeth Sarim (Indlu YamaPrincess) wabeka itayitela egameni lalezo “nkosana zesivumelwano esidala”. Kwakuyindawo enhle lapho uRutherford ebusika khona futhi enza ukubhala kwakhe, phakathi kwezinye izinto. (Bheka iWikipedia ngaphansi kweBeth Sarim)

Qaphela ukuthi le mfundiso eyinhloko yakhulelwa ngesikhathi umhlambi wawusafundiswa omunye futhi umbono wokuphela kwezinsuku. Hhayi ingxenye yenzalo eyimfundiso, awuvumi?

Isigaba 7 salokhu okushiwo ngenhla ngoMashi 2015 INqabayokulinda Uqhubeka nokuqinisekisa isikhundla namafayela: "Namuhla, siwuqonda kahle umfanekiso wezimvu nezimbuzi."

Hhayi-ke, uma kunjalo-uma ekugcineni benelungelo - ngabe iNhlangano izichaza kanjani izenzo eziyisithupha zesihe uJesu akhuluma ngazo? Sikucima kanjani ukoma kwabo, sibondle lapho belambile, sibahlalise lapho bebodwa, sibembathise lapho benqunu, sibanikeze lapho begula, futhi sibasekele lapho beboshiwe?

Njengoba iNdikimba Ebusayo izibheka njengeyona ehamba phambili kubafowabo bakaJesu namuhla, lo mfanekiso ungasetshenziswa kanjani kubo? Singakucima kanjani ukoma kwabo, futhi sondle izisu zabo ezilambile, futhi simboze imizimba yabo enqunu? Uyabona inkinga. Bahlala ngokunethezeka okukhulu kuneningi lerenki nefayela. Ngakho-ke ungawugcwalisa kanjani lo mzekeliso?

Ngani, ngokunikela ngemali enhlanganweni, ngokwakha izindawo zayo ezingaphezulu kwezakhiwo, nangaphezu kwanoma yini enye, ngokushumayela inguqulo yayo yezindaba ezinhle. INqabayokulinda kaMashi 2015 yenza lesi siphimbo:

“Inani elandayo lezimvu ezingamabibi likubheka njengelungelo ukusekela abafowethu bakaKristu hhayi kuphela emsebenzini wokushumayela kodwa nangezinye izindlela ezingokoqobo. Isibonelo, banikela ngeminikelo yezimali futhi basiza ekwakheni amaHholo OMbuso, amaHholo Omhlangano nezakhiwo zamagatsha, futhi balalela ngokweqiniso labo abamiswe “inceku ethembekileyo neqondayo” ukuba bahole. ” (w15 03/15 kk. 29 isigaba 17)

Kuyavunywa, iminyaka eminingi, ngiyemukele le ncazelo ngoba njengofakazi abaningi abathembekile ngangibathemba laba bantu, futhi ngamukela ukuhumusha kwabo ukuthi bangobani abanye bezinye izinkolelo kanye nenkolelo yokuthi kuphela oFakazi BakaJehova ababeshumayela izindaba ezinhle zangempela kuzo zonke umhlaba. Kepha ngifundile ukungazethembi kangako. Ngifunde ukufuna okuningi kulabo abangifundisa. Into eyodwa engiyifunayo ukuthi bangeqe amaphuzu abalulekile emfundiso yeBhayibheli engase ibe yinkinga ekuhunyushweni kwabo.

Ngabe uke wabona ukuthi yiziphi izici zalo mfanekiso ezinganakwa ngokuphelele yinhlangano? Khumbula lokho eisegesis kuyindlela umuntu anombono ngayo futhi aqoke imiBhalo ukuyisekela, kuyilapho angazinaki lezo ezingaphikisana nayo. Ngokolunye uhlangothi, izivivinyo ibheka yonke imibhalo bese ivumela iBhayibheli ukuba lizitolika. Asikwenze lokho manje.

Akekho ofuna ukufa unomphela. Sonke sifuna ukuba nokuphila okuphakade. Kuyalandela-ke ukuthi sonke sifuna ukuba yizimvu emehlweni eNkosi. Obani izimvu? Singalibona kanjani lelo qembu ukuze siqiniseke ukuthi sigcina siyingxenye yalo?

Umongo wesikhashana

Ngaphambi kokuthi singene kumongo wangempela womzekeliso, ake sibheke izimo noma umongo wesikhashana. Lona ngomunye wemifanekiso emine enikezwe ngasikhathi sinye, ezilalelini ezifanayo, ngaphansi kwezimo ezifanayo. UJesu usezophuma emhlabeni futhi kudingeka anikeze abafundi bakhe imiyalo nokuqinisekiswa kokugcina.

Into ejwayelekile kuyo yonke imifanekiso emine ukubuya kweNkosi. Sesibonile emifanekisweni yokuqala emithathu — inceku ethembekileyo, izintombi eziyishumi, namathalenta — ukuthi kusebenza bonke abafundi bakhe futhi kukhulunywa ngabafundi bakhe kuphela. Kokubili inceku embi nenceku ethembekileyo zivela emphakathini wamaKristu. Izintombi ezinhlanu ezivilaphayo zimelela amaKrestu angakulungiseleli ukubuya kwakhe, kanti izintombi ezinhlanu ezihlakaniphile ngamaKrestu ahlala ephapheme futhi ezilungiselele. Umzekeliso wamathalenta ukhuluma ngokukhulisa utshalomali lweNkosi ngokuhlakulela izipho zomoya esizitholile ngamunye wethu.

Enye into ejwayelekile kuyo yonke imifanekiso emine ngokwahlulela. Uhlobo oluthile lokwahlulela lwenzeka ekubuyeni kweNkosi. Uma unikezwe lokhu, bekungeke yini ukuthi izimvu nezimbuzi nazo zimelele imiphumela emibili ehlukile engasebenza kubo bonke abafundi bakaKristu?

Into edale ukudideka iqiniso lokuthi izimvu nezimbuzi zahlulelwa ngokusekelwe kwindlela eziphatha ngayo izidingo zabafowethu bakaKristu. Ngakho-ke, sicabanga ukuthi kunamaqembu amathathu: abafowabo, uShembe kanye noMbuzi.

Lokho kungenzeka, kepha kufanele sikhumbule ukuthi emfanekisweni wenceku ethembekileyo neqondayo, bonke abafowabo bakaKristu — wonke amaKristu — babekelwe ukondla omunye komunye. Ziba uhlobo oluthile lwesigqila noma olunye ngesikhathi sokwahlulela. Ngabe kwenzeka into efanayo emfanekisweni wokugcina? Ingabe yindlela esiphathana ngayo enquma ukuthi sigcina sesiyimvu noma imbuzi?

Impendulo yalo mbuzo itholakala evesini 34.

“INkosi izothi kwabangakwesokunene sayo: 'Wozani nina enibusiswe nguBaba, nidle ifa loMbuso enilungiselelwe wona kusukela kwasungulwa umhlaba.” (UMathewu 25: 34)

Izimvu ezihleli ngakwesokunene senkosi zidla ifa lombuso olungiselelwe wona kusukela ekusungulweni komhlaba. Ngubani ozuza umbuso? Yizingane zeNkosi ezidla ifa lombuso. KwabaseRoma 8:17 uthi:

"Futhi uma singabantwana, manje siyizindlalifa: izindlalifa zikaNkulunkulu kanye nezindlalifa ezikanye noKristu-uma ngempela sihlupheka kanye naye, ukuze sikhazinyuliswe kanye naye." (Roma 8:17 BSB)

UKristu udla ifa lombuso. Abafowabo nabo bayizindlalifa nabo abazuza njengefa. Izimvu zidla ifa lombuso. U-Ergo, izimvu zingabafowabo bakaKristu.

Ithi lo mbuso wawulungiselelwe izimvu kusukela kwasungulwa umhlaba.

Umhlaba wasungulwa nini? Igama lesiGreki elihunyushwe lapha ngokuthi “ukusungulwa” lithi katabolé, okusho ukuthi: (a) isisekelo, (b) ukubeka, ukutshala, ukubeka, ngobuchwepheshe busebenzisa isenzo sokukhulelwa.

UJesu akakhulumi ngeplanethi kodwa ngomzuzu lapho umhlaba weSintu waba khona, ukukhulelwa komuntu wokuqala, uKayini. Ngaphambi kokuba akhulelwe, uJehova wayebikezele ukuthi izimbewu ezimbili noma inzalo zaziyolwa (bheka uGenesise 3:15). Inzalo yabesifazane yaba nguJesu futhi ngaye bonke labo abakha umlobokazi wakhe ogcotshiwe, abantwana bakaNkulunkulu, abafowabo bakaKristu.

Manje cabanga ngala mavesi afanayo nokuthi awasebenza kanjani:

"Kepha, lokhu ngikusho, bazalwane, ukuthi inyama negazi akunakulidla ifa lombuso kaNkulunkulu, nokukhohlakala akulizuzi njengefa ukungaboli." (1 Kor. 15:50)

"... njengoba asikhetha ukuba sibe munye naye ngaphambi kokusekelwa komhlaba, ukuthi kufanele sibe ngcwele futhi singabi nasici phambi kwakhe othandweni." (Efesu 1: 4)

Abase-Efesu 1: 4 bakhuluma ngento ekhethwe ngaphambi kokusungulwa komhlaba futhi kusobala ukuthi ikhuluma ngamaKristu agcotshiwe. U-1 KwabaseKorinte 15:50 ukhuluma nangamaKristu agcotshiwe adla ifa lombuso kaNkulunkulu. UMathewu 25:34 usebenzisa womabili la magama asetshenziswa kwenye indawo kumaKristu agcotshiwe, "abafowabo bakaKristu".

Siyini isisekelo sokwahlulela kulo mfanekiso? Emzekelisweni wenceku ethembekile, bekungukuthi umuntu uzondla yini izigqila ezikanye naye noma cha. Emzekelisweni wezintombi, bekuwukuthi umuntu uhlala ephapheme yini. Emfanekisweni wamathalenta, kuya ngokuthi umuntu uyasebenza yini ukukhulisa isipho esishiyelwe ngamunye. Futhi manje sinezindlela eziyisithupha ezakha isisekelo sokwahlulela.

Konke kuyehla ukuthi ngabe labo bahlulelwa yini,

 1. wanika abalambile ukudla;
 2. wanika owomileyo amanzi;
 3. wakhombisa umoya wokungenisa izihambi kumuntu ongaziwa;
 4. wembathisa ubunqunu;
 5. wayenakekela abagulayo;
 6. waduduza ababesejele.

Emshweni, ungachaza kanjani ngayinye yalezi zinto? Akuzona zonke izenzo zomusa? Umusa okhonjiswa umuntu ohluphekayo nosweleyo?

Ngabe isihe sihlangene ngani nokwahlulela? UJakobe uyasitshela:

“Ngoba lowo ongasibonisi isihe uyothola isahlulelo sakhe ngaphandle kwesihe. Isihe sethaba ngokunqoba phezu kokwahlulela. ”(James 2: 13 NWT Reference Bible)

Kuze kube manje, singasho ukuthi uJesu usitshela ukuthi uma sifuna ukwahlulelwa ngomusa, kufanele senze izenzo zomusa; ngaphandle kwalokho, sithola lokho esikufanele.

UJames uyaqhubeka:

“Kusizani, bafowethu, uma umuntu ethi unokholo kodwa abe engenayo imisebenzi? Lolo kholo alunakumsindisa, akunjalo? 15 Uma umfowethu noma udade entula izingubo nokudla okwanele usuku, 16 kepha omunye kini uthi kubo: “Hambani nibe nokuthula; ufudumale futhi usuthe, ”kodwa ungabaniki abakudingayo ngemizimba yabo, kunanzuzoni? 17 Kanjalo futhi, ukholo ngokwalo, ngaphandle kwemisebenzi, lufile. ” (EkaJakobe 2: 14-17)

Izenzo zesihe yizenzo zokholo. Ngeke sisindiswe ngaphandle kokholo.

Masikhumbule ukuthi lo mzekeliso wezimvu nezimbuzi ngumfanekiso nje — hhayi isiprofetho. Kunezici ezingokwesiprofetho kuso, kepha umfanekiso wenzelwe ukufundisa isifundo sokuziphatha. Akuhlanganisi konke. Angeke sikuthathe ngokoqobo. Ngaphandle kwalokho, konke obekufanele ukwenze ukuthola impilo yaphakade kungaba ukuthola omunye wabafowethu bakaKristu, umnike ingilazi yamanzi lapho omile, futhi ibhingo, ibango, ibungo, uzisindisile kuze kube phakade.

Uxolo. Akulula lokho. 

Uzokhumbula umfanekiso kakolweni nokhula, otholakala nasencwadini kaMathewu. Kulowo mfanekiso, ngisho nezingelosi azikwazanga ukwahlukanisa ukuthi yikuphi okwakungamabele futhi okuyukhula kuze kufike ukuvuna. Ngiliphi ithuba esinalo lokwazi ukuthi ngubani omunye wabafowabo bakaKhristu, indodana yombuso, futhi uyindodana yomubi. (Math. 13:38) Ngakho-ke izipho zethu zesihe azikwazi ukuzenzela izinto. Azikwazi ukukhawulelwa kwabambalwa kuphela. Ngoba asazi ukuthi obani abangabafowabo bakaKristu futhi abangobani. Ngakho-ke, isihe kufanele sibe uphawu lobuntu bobuKristu sonke esifuna ukubonisa.

Ngokufanayo, masingacabangi ukuthi lokhu kufaka zonke izizwe ngokoqobo, ngomqondo wokuthi lesi sahlulelo siwela wonke umuntu wokugcina ophilayo lapho uKristu ehlala esihlalweni sakhe sobukhosi. Izingane ezincane nezinsana ezincane zikulungele kanjani ukubonisa isihe kubafowabo bakaKristu? Ngabe abantu abasezindaweni zomhlaba lapho kungekho khona amaKristu bazokwazi kanjani ukubonisa isihe komunye wabafowabo? 

AmaKristu avela kuzo zonke izizwe. Isixuku esikhulu sesAmbulo 7:14 sivela kuzo zonke izinhlanga, abantu, izilimi nezizwe. Lesi ukwahlulelwa kwendlu kaNkulunkulu, hhayi umhlaba wonkana. (1 Petru 4:17)

Kodwa-ke, iNdikimba Ebusayo yenza umzekeliso wezimvu nezimbuzi nge-Armagedoni. Bathi uJesu uzokwahlulela umhlaba ngaleso sikhathi futhi azogweba ukufa kwaphakade njengezimbuzi bonke abangewona amalungu okholo loFakazi BakaJehova. Kepha kunephutha elisobala emqondweni wabo.

Cabanga ngesinqumo. 

"Labo bayamuka baye ekunqunyweni kwaphakade, kepha abalungileyo baye ekuphileni okuphakade." (UMathewu 25:46)

Uma izimvu “kungezinye izimvu,” khona-ke leli vesi ngeke lisebenze, ngoba ezinye izimvu — ngokweNdikimba Ebusayo — azingeni ekuphileni okuphakade, kodwa zihlala ziyizoni futhi zingcono, futhi zithole ithuba lokuphila okuphakade uma bayaqhubeka nokuziphatha iminyaka eyinkulungwane ezayo. Kepha lapha, eBhayibhelini, umvuzo uyisiqinisekiso esiphelele! Khumbula ukuthi ivesi 1,000 likhombisa ukuthi kufaka umbuso njengefa, into engenziwa ngamadodana eNkosi kuphela. Ungumbuso kaNkulunkulu, futhi abantwana bakaNkulunkulu bawudla ilifa lawo. Abangane abalizuzi ifa; izingane zifa kuphela.   

Njengoba sishilo phambilini, umfanekiso uvame ukuhloselwa ukufundisa isifundo sokuziphatha ngendlela elula ukuyiqonda. Lapha uJesu usikhombisa inani lesihe ekusebenzeni kwensindiso yethu. Ukusindiswa kwethu akuxhomekile ekulaleleni iNdikimba Ebusayo. Kuya ngokuthi sibonise umusa wothando kulabo abaswele. Ngempela, uPaul wabiza lokhu ukugcwaliseka komthetho kaKristu:

“Qhubekani nithwalisana imithwalo, futhi ngale ndlela niyogcwalisa umthetho kaKristu.” (Galathiya 6: 2 NWT).

UPawulu wabhalela abaseGalathiya ebakhuthaza: “Ngakho-ke, uma nje sinethuba, masenze okuhle kubo bonke, kodwa ikakhulukazi kulabo abahlobene nathi okholweni.” (Galathiya 6:10)

Uma ufuna ukuqonda ukuthi uthando lubaluleke kangakanani, intethelelo nesihe kungukusindiswa kwakho nokwami, funda yonke le-18th Isahluko sikaMathewu futhi uzindle ngomyalezo waso.

Ngiyethemba ukujabulele ingxoxo yethu ye Inkulumo ye-Olivet etholakala kuMathewu 24 no-25. Ngiyethemba ukuthi kufakazelwe kunenzuzo kuwe. Bheka incazelo yale vidiyo ngezixhumanisi eziya kwamanye amavidiyo kwezinye izihloko. Ukuze uthole ingobo yomlando yezihloko ezedlule ezihlokweni eziningi eziphathelene noFakazi BakaJehova, hlola iwebhusayithi yeBeroean Pickets. Ngibeke isixhumanisi salokho encazelweni futhi. Siyabonga ngokubuka.

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
  8
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x