Ukuhlobanisa Isiprofetho SikaMesiya SikaDaniyeli 9: 24-27 Nomlando Wezwe

Ukusungula Izisekelo Zesixazululo - iyaqhubeka (2)

 

E.      Ihlola iphoyinti lokuqala

Ukuze uthole iphuzu lokuqala sidinga ukufanisa isiprofetho esikuDaniel 9:25 negama noma umyalo ohambelana nezidingo.

Isinqumo somuntu ozobe esilandela ukhetho ngokulandelana kwezilandelayo sinjengokulandelayo:

I-E.1.  Ezra 1: 1–2: 1st Unyaka kaKoresi

“Ngonyaka wokuqala kaKoresi inkosi yasePheresiya, ukuze kufezeke izwi likaJehova elivela emlonyeni kaJeremiya, uJehova wavusa umoya kaKoresi inkosi yasePheresiya, wenza ukuba kudlule isikhalo kuwo wonke umbuso wakhe, ngokubhala, ethi:

2 “Yilokhu uKoresi inkosi yasePheresiya akushilo, 'Yonke imibuso yomhlaba uJehova uNkulunkulu wamazulu unginikile, futhi ungithumile ukuba ngimakhele indlu eJerusalema, ekwaJuda. 3 Noma ngubani phakathi kwenu wabo bonke abantu bakhe, uNkulunkulu wakhe angaba naye. Ngakho-ke akhuphukele eJerusalema, ekwaJuda, futhi wakhe kabusha indlu kaJehova uNkulunkulu ka-Israyeli—UNkulunkulu weqiniso — owayeseJerusalema. 4 Ngokuqondene nanoma ngubani osele kuzo zonke izindawo ahlala kuzo njengomfokazi, abantu bendawo yakhe mabamsize ngesiliva nangegolide nangezimpahla nangezilwane ezifuywayo kanye nomnikelo wokuzithandela wendlu yeqiniso. ] UNkulunkulu, owayeseJerusalema ”.

Qaphela ukuthi kwakukhona zombili izwi elivela kuJehova ngomoya wakhe ukuvusa uKoresi nomyalo ovela kuKoresi wokwakha kabusha iThempeli.

 

I-E.2.  UHagayi 1: 1–2: 2nd Unyaka kaDariyu

UHagayi 1: 1-2 ukhombisa ukuthi ku- "ngomnyaka wesibili wenkosi uDariyu, ngenyanga yesithupha, ngosuku lokuqala lwenyanga, izwi likaJehova lafika ngoHagayi umprofethi….”. Lokhu kwaholela ekutheni amaJuda aqale kabusha ukwakha ithempeli, futhi abaphikisi babhalela uDariyu I bezama ukumisa umsebenzi.

Nali izwi elivela kuJehova ngomprofethi wakhe uHagayi lokuqalisa kabusha ukwakhiwa kabusha kweThempeli.

I-E.3.  Ezra 6: 6–12: 2nd Unyaka kaDariyu

U-Ezra 6: 6-12 uloba impendulo evela kuDarius the Great kuMbusi ophikisana nabo. “Manje uThathenayi umbusi phesheya koMfula, uShethari-bozenai nozakwabo, ababusi abancane abangaphesheya koMfula, qhubekani nisuka lapho. 7 Vumela umsebenzi kuleyondlu kaNkulunkulu kuphela. Umbusi wamaJuda namadoda amadala amaJuda bazokwakha kabusha leyo ndlu kaNkulunkulu endaweni yayo. Futhi ngikhishwe umyalo wokuthi nizokwenzani ngala madoda amadala amaJuda, ekwakheni kabusha leyo ndlu kaNkulunkulu; futhi kusukela esikhwameni sobukhosi sentela engaphesheya koMfula izindleko zizonikezwa ngokushesha la madoda anamandla ngaphandle kokuqeda. ".

Lokhu kuqopha izwi likaDariyu inkosi kubaphikisi ukuthi bashiye amaJuda kuphela, ukuze qhubeka ukwakha kabusha ithempeli.

 

I-E.4.  UNehemiya 2: 1–7: 20th Unyaka ka-Aritahishashita

“Kwathi ngenyanga kaNisani, ngonyaka wamashumi amabili ka-Aritahishashita inkosi, iwayini laliphambi kwakhe, mina njengenjwayelo ngathatha iwayini ngabanika inkosi. Kepha angikaze ngibe nobunzima phambi kwakhe. 2 Ngakho inkosi yathi kimi: “Kungani ubuso bakho budangele lapho wena ungaguli? Lokhu akulutho ngaphandle kobumnyama benhliziyo. ” Kulokhu ngesaba kakhulu.

3 Ngase ngithi enkosini: “Inkosi mayiphile kuze kube nini nanini! Kungani ubuso bami bungafanele butheneke lapho umuzi, indlu yamathuna amadlozi ami, uchitheka, namasango abo edliwe ngomlilo? ” 4 Inkosi yona yathi kimi: “Yini lokhu ofuna ukukuvikela?” Ngaso leso sikhathi ngathandaza kuNkulunkulu wamazulu. 5 Emva kwalokho ngathi enkosini: “Uma kubonakala kukuhle enkosini, futhi uma inceku yakho ibonakala ilungile phambi kwakho, ukuthi uzongithumela kwaJuda, emzini wezindawo zokungcwaba okhokho bami, ukuze ngivuselele. " 6 Inkosi yathi kimi, njengoba indlovukazi yakhe ihlezi eceleni kwakhe: “Uhambo lwakho luzoba nini futhi uzobuya nini?” Ngakho kwabonakala kukuhle phambi kwenkosi ukuthi angithume, lapho ngiyinika isikhathi esimisiwe.

7 Ngathi enkosini: “Uma kubonakala kukuhle enkosini, manginikezwe izincwadi kubabusi abangaphesheya koMfula, ukuze bangidlulise ngize ngifike kwaJuda; 8 futhi incwadi eya ku-Asafa umgcini wepaki engeyenkosi, ukuze anginike izihlahla zokwakha amasango eSigodlo esingendlu, nodonga lomuzi kanye nendlu okuyo Ngizongena. ” Inkosi yanginikela kimi, ngokwesandla esihle sikaNkulunkulu wami phezu kwami ​​”.

Lokhu kuqopha izwi lika-Aritahishashita inkosi kubabusi abangaphesheya komfula ukuhambisa izinto zokwakha izindonga zaseJerusalema.

I-E.5.  Ukuxazulula inkinga 'yokuphuma kwezwi'

Umbuzo odinga ukuphendulwa uthi iliphi kula “magama” amathathu elifaneleka noma eleza izindlela zesiprofetho esikuDaniel 9:25 esithi "Kufanele wazi futhi ube nokuqonda [ukuthi] kusukela ekuphumeni kwezwi lokuthi kubuyiselwe / kubuyiselwe emuva futhi kwakhiwe kabusha iJerusalema kuze kufike kuMesaya [uMholi].

Ukukhetha kuphakathi:

 1. UJehova ngokusebenzisa uKoresi endaweni yakhe eyi-1st Unyaka, bheka u-Ezra 1
 2. UJehova ngoHagayi kuDarius 2nd Unyaka bheka uHagayi 1
 3. UDariyu I ku-2 yakhend Unyaka bheka uEzra 6
 4. U-Aritahishashita ku-20 yakheth Unyaka, bheka uNehemiya 2

 

I-E.5.1.        Ngabe isimemezelo sikaKoresi sasihlanganisa ukwakha kabusha iJerusalema?

Ekuhloleni kwethu umongo kaDanyeli 9: 24-27 sithole ukuthi kukhona okukhombisa ukuxhumana phakathi kokuphela kokuchithwa kweJerusalema nokuqala kokwakhiwa kabusha kweJerusalema okwaprofethwa ngalo. Isinqumo sikaKoresi kungenzeka senzeka ngawo lowo nyaka lapho uDaniel anikezwa lesi siprofetho noma unyaka owalandela. Ngakho-ke, isisindo esinamandla esinqumweni sikaKoresi sokugcwalisa lesi sidingo sinikezwa ngumongo kaDaniel 9.

Kubonakala sengathi isimemezelo sikaKoresi sasihlanganisa nokukwazi ukwakha kabusha iJerusalema. Ukwakha kabusha ithempeli nokubeka ingcebo ebuyisiwe ngaphakathi ethempelini bekungaba yingozi ukube bekungekho donga lokuphepha futhi kungekho zindlu zokwakha abantu kumuntu izindonga namasango akhiwe. Ngakho-ke, kungaba nengqondo ukuphetha ngokuthi ngenkathi kungashiwongowa ngokwezigaba, lesi simemezelo sasihlanganisa nedolobha. Ngaphezu kwalokho, okugxile kakhulu kulokhu kulandisa yiThempeli, elinemininingwane yokwakhiwa kabusha kwedolobha laseJerusalema okwenziwe njengengxenye eyenzekile.

U-Ezra 4:16 ubhekisela enkosini u-Aritahishashita eyayibusa ngaphambi kwenkosi eyayicabanga ukuthi nguDariyu Omkhulu futhi yaziwa njengoDariyu inkosi yasePheresiya kulowo mbhalo. Ngokwengxenye icala abekwa lona amaJuda lathi: “Sazisa inkosi ukuthi, uma lowo muzi ungakhiwa kabusha izindonga zawo ziqedwe, ngokuqinisekile nawe ngeke ube nasabelo ngaphesheya koMfula ”. Umphumela wabhalwa kuEzra 4:20 “Ngaleso sikhathi lapho umsebenzi wendlu kaNkulunkulu, eyayiseJerusalema, wema; futhi yaqhubeka yaze yaba unyaka wesibili wokubusa kukaDariyo inkosi yasePheresiya ”.

Phawula ukuthi abaphikisi bagxila kanjani ekwakhiweni kabusha komuzi nasezindongeni njengoba izaba zokwenza umsebenzi wethempeli umiswe. Ukube bebekhononda kuphela ngokwakhiwa kabusha kweThempeli, kungenzeka ukuthi iKosi ibingayeki umsebenzi wokuma eThempelini nasemzini waseJerusalema. Njengoba ukulandisa ngokwemvelo kugxilwe endabeni yokwakhiwa kabusha kwethempeli, akukho okushiwo ngokuqondile ngalo muzi. Akusikho nokunengqondo ukuthi ukugxila kwesikhalazo ngokwakhiwa kabusha kwedolobha bekunganakwa yiNkosi futhi nje nomsebenzi eThempelini umile.

Kufanele futhi kwaziwe ukuthi encwadini yezikhalazo yabaphikisi ebhalwe kuEzra 4: 11-16 abaluphakamisi udaba lokuthi kunikezwe imvume yokwakhiwa kabusha kwethempeli kuphela futhi akukho mvume enikezwe idolobha. Impela, ngabe bayiphakamisa le nkinga ukube bekunjalo. Esikhundleni salokho, kwakudingeka baphendukele kusabise ngokuthi iKingase ilahlekelwe yimali yayo yentela evela endaweni yakwaJuda nokuthi amaJuda angagcwala amandla okuvukela uma evunyelwa ukuqhubeka.

U-Ezra 5: 2 uqopha ukuthi baphinde baqala kanjani ukwakha kabusha ithempeli kule 2nd Unyaka kaDariyu. “2 Kungaleso sikhathi lapho uZerubhabhele indodana kaShelatiyeli noJeshuwa indodana kaJehozadaki basukuma baqala ukwakha kabusha indlu kaNkulunkulu, eyayiseJerusalema; futhi bekukhona nabaprofethi bakaNkulunkulu ababasiza ”.

UHagayi 1: 1-4 uyakuqinisekisa lokhu. “Ngonyaka wesibili wenkosi uDariyu, ngenyanga yesithupha, ngosuku lokuqala lwenyanga, izwi likaJehova lafika ngoHagayi umprofethi kuZerubhabhele indodana kaSheyalitiyeli umbusi wakwaJuda, nakuJoshuwa indodana kaJehozadaki umpristi ophakeme, bethi:

2 “Yilokhu uJehova wamabutho akushilo, 'Ngokuqondene nalesi sizwe, sithe:“ Isikhathi asikafiki, isikhathi sendlu kaJehova, ukuba sakhiwe. ”'”

3 Izwi likaJehova laqhubeka lifika ngoHagayi umprofethi, lithi: 4 "Ngabe yisikhathi sokuba nina nizihlale ezindlini zakho ezihlotshiswe ngamapulangwe, kuyilapho le ndlu ichithekile?".

Kodwa-ke, njengoba kushiwo ngenhla, kungenzeka ukuthi sonke isakhiwo saseJerusalema sase simisiwe futhi. Ngakho-ke, ngenkathi uHagai ethi amaJuda ayehlala ezindlini ezifakwe amapulangwe, ngokwesimo sika-Ezra 4 kubonakala sengathi kungenzeka ukuthi iningi lalezi zindlu kwakungaphandle kweJerusalema.

Ngempela, uHagayi ukhuluma nabo bonke abathunjwa abangamaJuda ababuyileyo, hhayi labo okungenzeka ukuthi babeseJerusalema, angakhulumanga ngokuqondile. Njengoba amaJuda bekulindelekile ukuthi azizwe ephephile ngokwanele ukufaka izindlu zawo uma kungekho donga noma okungenani kuvikelekile ezizungeze iJerusalema, isiphetho esinengqondo esingasisho ukuthi lokhu kwakubhekiselwa ezindlini ezakhiwe kwamanye amadolobha abiyelwe ngodonga, lapho ukuhlobisa khona imali kungaba nokuvikelwa okuthile.

Omunye umbuzo ngukuthi, ingabe bekudingeka kube nemvume yakamuva kukaKoresi yokwakha kabusha ithempeli nedolobha? Hhayi ngokusho kukaDaniel 6: 8 "Manje, nkosi, kwangathi ungasungula lesi simiso futhi usayine lo mbhalo, ukuze ungashintshwa, ngokomthetho wamaMede namaPheresiya, ongachithiwe". Umthetho wamaMede namaPheresiya awunakushintshwa. Sikuqinisekisile lokhu ku-Esteri 8: 8. Lokhu kuyachaza ukuthi kungani uHagayi noZakariya babenethemba lokuthi lapho kuqala ukubusa kweNkosi entsha, uDariyu, bangagqugquzela amaJuda abuyisile ukuthi aqale kabusha ukwakha kabusha iThempeli neJerusalema.

Lesi yisikhundla sokhetho.

Kokubili uMuzi waseJerusalema kanye neThempeli kwaqala ukwakhiwa kabusha ngokweswi likaKoresi, futhi uJehova wavusa uKoresi. Ngaphezu kwalokho lapho umuzi neThempeli kuqala ukwakhiwa kabusha kungenzeka kanjani ukuthi kube nomyalo wesikhathi esizayo wokwakha kabusha futhi uvuselele, lapho sekuvele umyalo. Noma imaphi amagama noma umyalo wesikhathi esizayo bekufanele ngabe kwakhiwa kabusha ithempeli elakhiwe kabusha ngokwengxenye futhi wakha kabusha idolobha laseJerusalema ngokwengxenye.

I-E.5.2.        Kungenzeka kube yizwi likaNkulunkulu ngoHagayi elibhalwe kuHagayi 1: 1-2?

 UHagayi 1: 1-2 usitshela ngo “izwi likaJehova ” ukuthi “Kwenzeka ngoHagayi umProfethi kuZerubabele indodana kaSalatiyeli, uMbusi wakwaJuda noJoshuwa [Jeshua] indodana kaJehosadaki umpristi omkhulu”. KuHagayi 1: 8 amaJuda atshelwa ukuthi athole izingodo, “Nokwakha indlu [iThempeli], ukuze ngithokoze ngayo futhi ngikhazinyuliswe kusho uJehova”. Akukho lapho kushiwo khona ngokwakha noma yini, ukuvele uqhubeke nomsebenzi owawusunguliwe, kodwa manje usuphelelwe yisikhathi.

Ngakho-ke, leli gama likaJehova lalingabonakala lingafaneleki njengesiqalo.

I-E.5.3.        Kungenzeka kube yi-Order of Darius I ebhalwe kuEzra 6: 6-7?

 U-Ezra 6: 6-12 urekhoda i-Order kaDariyu kwabaphikisi ukuthi bangaphazamisi ekwakhiweni kweThempeli futhi empeleni ukusiza ngezimali zentela nokunikezwa kwezilwane zemihlatshelo. Uma umbhalo uhlolwa ngokucophelela, sithola lokho ku-2 yakhend unyaka wobukhosi, uDariyu wamane wanikeza abaphikisi umyalo, hhayi umyalo kumaJuda wokwakha kabusha iThempeli.

Ngaphezu kwalokho, umyalo wawungukuthi abaphikisi esikhundleni sokumisa umsebenzi wokwakhiwa kabusha kweThempeli neJerusalema, esikhundleni salokho kufanele basize. Ivesi 7 liyafundeka “Umsebenzi owenziwe kuleyondlu kaNkulunkulu kuphela”, ie vumela ukuthi iqhubeke. Ukulandisa akusho ukuthi “AmaJuda kufanele abuyele kwaJuda ayokwakha kabusha iThempeli nomuzi waseJerusalema.”

Ngakho-ke, le oda likaDarius (I) alikwazi ukuthola indawo yokuqala.

I-E.5.4.        Akusona yini isimemezelo sika-Aritahishashita sikaNehemiya ukhetho oluhle noma olungcono?

Lesi yisilungu esithandwa kakhulu ngabaningi, njengoba isikhathi esiseduze kwalokho okudingekayo, okungenani ngokuya kwezikhathi zomlando wezwe. Kodwa-ke, lokho akwenzi ngokuzenzakalelayo kube ngumbhali ofanele.

Ukulandisa okukaNehemiya 2 empeleni kukhuluma ngesidingo sokwakha kabusha iJerusalema, kodwa iphuzu elibaluleke kakhulu okufanele likubone ukuthi kwakuyisicelo esenziwa uNehemiya, into ayefuna ukuyibeka kahle. Ukwakhiwa kabusha kwakungewona umqondo weNkosi noma umyalo owanikezwa yiNkosi, u-Aritahishashita.

Ukulandisa kukhombisa nokuthi iKosi ivele yahlaziywa bese ivumelana nesicelo sayo. Akukho simemezelo esishiwo, uNehemiya wanikezwa nje imvume negunya lokuya uqobo ukuze ayobheka ukuqedwa komsebenzi okwase kunikezwe imvume (nguKoresi). Umsebenzi obewuqale phambilini, kepha ubumisiwe, uqalwa kabusha, futhi usuphelile futhi.

Kunamaphuzu ambalwa abalulekile okufanele uwaqaphele kusuka kwirekhodi elibhaliwe.

 • KuDanyeli 9:25 UDaniel watshelwa izwi lokuthi kubuyiswe futhi kwakhiwe kabusha iJerusalema kuzophuma. Kepha iJerusalema laliyokwakhiwa kabusha ngesikwele nangemoat kodwa ebunzimeni bezikhathi. Kwakungakapheli unyaka phakathi kukaNehemiya ukuthola imvume ku-Aritahishashita yokwakha udonga nokuqedwa kwalo. Besingesikhathi esilingana “nobunzima bezikhathi”.
 • KuZakariya 4: 9 uJehova uthi kumprofethi uZakariya “Izandla zikaZerubabele zibeke isisekelo sale ndlu, [bheka u-Ezra 3: 10, 2nd unyaka wokubuya] futhi izandla zakhe ziyoqeda. ” Ngakho-ke, uZerubabele wabona iThempeli liqediwe kuleyisithuphath Unyaka kaDariyu.
 • Ekulandiseni kukaNehemiya 2 kuya ku-4 kuphela kukhulunywa ngodonga namasango, hhayi iThempeli.
 • KuNehemiya 6: 10-11 lapho abaphikisi bezama ukukhohlisa uNehemiya ukuthi ahlangane ethempelini futhi basikisele ukuthi iminyango yalo ingavalwa ubusuku bonke, uyayenqaba ngesisekelo “Ngubani onjengami ongangena ethempelini aphile?Lokhu bekuzokhombisa ukuthi ithempeli laliphelele futhi lisebenza ngakho-ke liyindawo engcwele, lapho ababengebona Abaphristi babenokubulawa ngokungena.

Igama elithi Artaxerxes (Mina?) Ngakho-ke alifanelekele njengendawo yokuqala.

 

Sihlole abantu abane abazovotelwa "Izwi noma umyalo oyophuma" futhi yathola ukuthi umbhalo weBhayibheli kuphela owenza isimemezelo sikaKoresi endaweni yakhe eyi-1st Nyaka isikhathi esifanele sokuqalisa amashumi ayisikhombisa. Ingabe bukhona ubufakazi obengeziwe obungokomBhalo nobungokomlando bokuthi lokhu bekunjalo ngempela? Sicela ubheke okulandelayo:

I-E.6.  Isiprofetho Sika-Isaya ku-Isaya 44:28

Ngaphezu kwalokho, futhi okubaluleke kakhulu, imibhalo engcwele yaprofeta okulandelayo ku-Isaya 44:28. Lapho u-Isaya wabikezela ukuthi kwakuzoba ngubani: “Lowo othi ngoKoresi, 'Ungumalusi wami, futhi konke engikujabulelayo uyakufeza ngokuphelele'; yebo, lapho ngithi ngeJerusalema, 'Uzokwakhiwa kabusha,' nangethempeli ukuthi, 'Isisekelo sakho siyakubekwa.' ” .

Lokhu bekuzokhombisa ukuthi uJehova wayesekhethe uKoresi ukuthi abe nguye ozokhipha izwi lokuthi kwakhiwe kabusha iJerusalema neThempeli.

I-E.7.  Isiprofetho Sika-Isaya ku-Isaya 58:12

Kufundwa u-Isaya 58:12 “Ngokubonakalayo kwakho amadoda ngokuqinisekile azokwakha izindawo ezichithwe isikhathi eside; uyovusa nezisekelo zezizukulwane eziqhubekayo. Futhi empeleni uyobizwa ngokuthi ungumlungisi wegebe, ongumvuseleli wemigwaqo obekufanele uhlale kuyo ”.

Lesi siprofetho sika-Isaya sasiqonde ukuthi uJehova uzokuphazamisa ukwakhiwa kwezindawo ezichithwe kudala. Lokhu kungenzeka ukuthi kubhekiswa uNkulunkulu oshukumisela uKoresi ukufeza izifiso zakhe. Kodwa-ke, kungenzeka ukuthi kukhulunywa ngoNkulunkulu ogqugquzela abaprofethi bakhe abanjengoHagayi noZakariya ukuba bagqugquzele amaJuda ukuthi iphinde yakhe kabusha ithempeli neJerusalema. UZimu bekazokuqinisekisa nokuthi uNehemiya uthola umyalezo ovela kwaJuda ngesimo sezindonga zaseJerusalema. UNehemiya wayesaba uNkulunkulu (uNehemiya 1: 5-11) futhi wayenesikhundla esibaluleke kakhulu, ebephethe ukuphepha kweNkosi. Leso sikhundla samenza ukuthi akwazi ukucela futhi anikezwe imvume yokulungisa izindonga. Ngale ndlela, futhi njengoba uNkulunkulu ebhekene nalokhu, kufanele ukuthi wabizwa "Umlungisi wegebe".

I-E.8.  Isiprofetho sikaHezekeli kuHezekeli 36: 35-36

“Ngokuqinisekile abantu bayothi:“ Leyo ndawo ngaphesheya ebiyincithakalo isifana nensimu yase-Edene, nemizi eyayiyincithakalo ebiyincithakalo neyayidilizwa iyavikeleka; bakhile. ” Izizwe ezizosala zizungeze nina niyokwazi ukuthi mina, Jehova, ngizakhile izinto ezidiliziwe, ngitshale lokho okuchithiwe kwaba yincithakalo. Mina, Jehova, ngikhulumile futhi ngikwenzile ”.

Lo mbhalo usitshela nokuthi uJehova wayezosekela ukwakhiwa okwakwenzeka.

I-E.9.  Isiprofetho sikaJeremiya kuJeremiya 33: 2-11

"4 Ngoba yilokhu uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli akushilo ngokuphathelene nezindlu zalo muzi nangokuphathelene nezindlu zamakhosi akwaJuda adilizwayo ngenxa yemigwaqo yokuvimbezela nangenxa yenkemba. …. 7 Ngizobuyisa abathunjiweyo bakwaJuda nabathunjwa bakwa-Israyeli, ngibakhe njengasekuqaleni…. 11Bazoletha umnikelo wokubonga endlini kaJehova, ngoba ngizobuyisa abathumbi bezwe njengasekuqaleni, 'kusho uJehova. ”

Phawula ukuthi uJehova washo lokho he wayebuyisa abathunjiwe, futhi he wayezokwakha izindlu futhi asho ukwakhiwa kabusha kweThempeli.

I-E.10.  UDaniel Umkhuleko wokuxolelwa egameni lamaJuda athunjiwe kuDaniel 9: 3-21

"16O Jehova, ngicela, njengazo zonke izenzo zakho zokulunga, kwangathi intukuthelo yakho nokufutheka kwakho kungabuya emzini wakho iJerusalema, intaba yakho engcwele; ngoba, ngenxa yezono zethu nangenxa yamaphutha okhokho bethu, iJerusalema nabantu bakho bayinto yokuhlanjalazwa kubo bonke abasizungezile."

Lapha evesini 16 UDaniel uthandazela uJehova "Ukufutheka kubuyiswe edolobheni lakho iJerusalema", okubandakanya udonga.

17 Manje ake ulalele, Nkulunkulu wethu, emthandazweni wenceku yakho nakukuncenga kwakhe bese wenza ubuso bakho bukhanye ethempelini lakho eliyincithakalo, ngenxa kaJehova.

Lapha evesini 17 UDaniel uthandazela ukuthi uJehova aphendukise ubuso bakhe noma amukeleukuze kukhanye phezu kwengcwele yakho eyincithakalo ”, iThempeli.

Ngenkathi uDaniel esathandazela lezi zinto futhi ebuza uJehova “Ungalibali ukwenzela wena ”(v19), Ingelosi uGabriyeli yeza kuDaniel yamnika isiprofetho samashumi ayisikhombisa ayisikhombisa. Ngakho-ke, kungani uJehova engabambezela eminye iminyaka engama-70 iye ku-20nd Unyaka kaDariyu umPheresiya noma mubi kakhulu kuDaniel, kanti eminye iminyaka engama-57 ngaphezulu kwalokho (iyiminyaka engama-77) kuze kube iminyaka engama-20th unyaka ka-Aritahishashita I (iminyaka esekwe ekuziphakamiseni kwezwe), azikho izinsuku lapho uDanyeli ayengaphila khona ukubona Kodwa-ke umyalo kaKoresi wenziwa ngawo lowo nyaka (1st Unyaka kaDariyu umMede) noma ngonyaka olandelayo (uma 1st unyaka kaKoresi wabalwa kusukela ekufeni kukaDariyu umMede kunokuwa kweBabiloni) lapho uDaniel wayezophila khona ukubona nokuzwa impendulo yomthandazo wakhe.

Ngaphezu kwalokho, uDaniel wayekwazi ukubona ukuthi isikhathi sokugcwalisa incithakalo (qaphela ubuningi) beJerusalema iminyaka engamashumi ayisikhombisa sase sifikile. Isikhathi sokubhujiswa sasingayeki uma ukwakhiwa kungavunyelwe ukuqala.

I-E.11. UJosephus wasebenzisa umyalo kaKoresi edolobheni laseJerusalema

UJosephus, owayephila ngekhulu lokuqala AD, usishiya singangabazi ukuthi isimemezelo sikaKoresi sasiyalela ukwakhiwa kabusha kwedolobha laseJerusalema, hhayi iThempeli nje kuphela: [i]

 “Ngonyaka wokuqala kaKoresi,… uNkulunkulu wavusa umqondo kaKoresi, futhi wamenza wabhala lokhu kulo lonke elase-Asiya: -“ Usho kanje uKoresi inkosi; Njengoba uNkulunkulu uSomandla engimise ukuba ngibe yinkosi yomhlaba owakhiwe, ngikholwa ukuthi nguyena uNkulunkulu okhonzwa yisizwe sakwa-Israyeli; ngoba ngempela wabikezela igama lami ngabaprofethi, nokuthi ngizomakhela indlu eJerusalema ezweni laseJudiya. ”  (Izinto zakudala zamaJuda Incwadi XI, Isahluko 1, para 1) [Ii].

"Lokhu kwaziwa nguKoresi ngokufunda kwakhe incwadi u-Isaya ayishiya ngemuva ngeziphrofetho zakhe… Ngakho-ke ngenkathi uKoresi efunda lokhu, futhi ehlonipha amandla aphezulu, isifiso esiqotho nesifiso sakubamba ukufeza lokho okwakubhaliwe; ngakho-ke wabiza amaJuda aqavile ayeseBabiloni, wathi kuwo wawanika imvume yokuba abuyele ezweni lawo, futhi kwakhiwe kabusha idolobha labo iJerusalema, nethempeli likaNkulunkulu. " (Izinto zakudala zamaJuda Incwadi XI. Isahluko 1, para 2) [Iii].

"Ngesikhathi uKoresi esho lokhu kubantwana bakwa-Israyeli, abaphathi bezizwe ezimbili zakwaJuda noBenjamini, kanye namaLevi nabapristi, bashesha baya eJerusalema, kepha iningi labo lahlala eBabiloni… ngakho benza izifungo zabo kuNkulunkulu, wanikela ngemihlatshelo eyayijwayele endulo; Ngisho lokhu ekwakhiweni kabusha kwedolobha labo, nasekuvuseleleni imikhuba yakudala ephathelene nokukhulekelwa kwabo… UKoresi wathumela nencwadi kubabusi ababeseSyria, okuqukethwe lapha kulandela: -… Nginike abantu abaningi imvume kumaJuda ahlala ezweni lami ngokuthanda ukubuyela ezweni lawo, nokwakha kabusha idolobha labo, nokwakha ithempeli likaNkulunkulu eJerusalema. " (Izinto zakudala zamaJuda Incwadi XI. Isahluko 1, para 3) [Iv].

I-E.12. Inkomba yokuqala nokubalwa kwesiprofetho sikaDaniel

Inkomba yokuqala yasendulo etholakele yile yama-Essenes. Ama-Essenes ayeyihlelo lamaJuda futhi mhlawumbe aziwa kakhulu ngomphakathi wawo omkhulu eQumran nabalobi bemibhalo yasolwandle Olufile. Imibhalo efanelekile yasolwandle efile yenzelwe cishe u-150BC kwiTestamente lika Levi noPseudo-Ezekiel Document (4Q384-390).

"Abakwa-Essenes baqala amasonto angamashumi ayisikhombisa kaDaniel ekubuyweni kokudingiswa, ababethandana nabo e-Anno Mundi 3430, nokuthi babelindele ukuthi kuphele amasonto angamashumi ayisikhombisa noma iminyaka engama-490 ngo-AM 3920, okusho ukuthi phakathi kuka-3 BC no-AD. 2. Ngenxa yalokho, amathemba abo okufika kukaMesiya ka-Israyeli (iNdodana kaDavida) agxiliswa eminyakeni eyi-7 eyedlule, evikini lokugcina, ngemuva kwamaviki angama-69. Ukuchazwa kwabo kwamasonto angamashumi ayisikhombisa kutholakala okokuqala kwiTestamente lika Levi nePseudo-Ezekiel Document (4 Q 384-390), okusho ukuthi yagcwaliseka ngaphambi kuka-146 BC ” [V]

Lokhu kusho ukuthi ubufakazi bokuqala obabhalwa phansi mayelana nesiprofetho sikaDaniel babususelwa ekubuyeni kwabo ekudingisweni, okungenzeka ukuthi kubonakaliswe ukumenyezelwa kukaKoresi.

 

Ngakho-ke, asinakho ukukhetha ngaphandle kokuphetha ngokuthi isimemezelo ku-1st unyaka kaKoresi wagcwalisa bobabili isiprofetho sika-Isaya 44 noDaniel 9. Ngakho-ke, 1st Unyaka kaKoresi kufanele ube yindawo yethu yokuqala esungulwa ngokweBhayibheli.

Lokhu kuphakamisa izingqinamba eziningi ezingathi sína.

 1. Uma amasonto angama-69 ezoqala ku-1st Unyaka kaKoresi, lapho-ke 539 BC noma 538 BC usesekuqaleni kakhulu kwalolo sukust Unyaka (kanye nokuwa kweBabiloni).
 2. Kudingeka kube cishe ngo-455 BC ukufanisa ukubukeka kukaJesu esakusungula kwakungu 29 AD. Lokhu ngumehluko weminye iminyaka engama-82-84.
 3. Lokhu bekungakhombisa ukuthi ukulandelana kwezwe okwenzeka manje koMbuso WasePheresiya kufanele kungabi ngokungalungile impela.[vi]
 4. Futhi, mhlawumbe ngokubabazekayo, ophenyweni olusondele kakhulu abukho ubufakazi obuncane kakhulu bemivubukulo noma bomlando kwamanye amaKhosi asePheresiya akamuva okuthiwa abusa eduze kokuwa koMbuso WasePheresiya ku-Alexander the Great.[vii]

 

F.      Isiphetho Sesikhashana

Ukulandelana kwezinsuku zasePheresiya njengoba kubanjelwe njengamanje kumele kube okungalungile uma ngabe siqonde isiprofetho sikaDaniel kanye nezincwadi zikaEzra nezikaNehemiya kahle njengoba uJesu kunguye kuphela emlandweni owayengagcwalisa iziprofetho eziphathelene noMesiya.

Ukuze uthole ubufakazi obuye busebhayibhelini nobungokomlando bokuthi kungani uJesu kunguye kuphela emlandweni owagcwalisa futhi owake wakwazi ukufeza iziprofetho futhi athi ngokomthetho unguMesiya, sicela ubheke isihloko esithi “Singafakaza kanjani lapho uJesu eba iNkosi?"[viii]

Manje sizoqhubeka nokuhlola ezinye izinto ezingasisiza ukuba siqonde ukulandelana kwezikhathi njengoba kunikezwe emibhalweni.

 

Kuzoqhutshwa engxenyeni 5….

 

[i] Izinto zakudala zamaJuda nguJosephus (uLate 1st I-Century Historian) Incwadi XI, Isahluko 1, isigaba 4. http://www.ultimatebiblereferencelibrary.com/Complete_Works_of_Josephus.pdf

[Ii] Izinto zakudala zamaJuda nguJosephus (uLate 1st I-Century Historian) Incwadi XI, Isahluko 1, isigaba 1. http://www.ultimatebiblereferencelibrary.com/Complete_Works_of_Josephus.pdf

[Iii] Izinto zakudala zamaJuda nguJosephus (uLate 1st I-Century Historian) Incwadi XI, Isahluko 1, isigaba 2. http://www.ultimatebiblereferencelibrary.com/Complete_Works_of_Josephus.pdf

[Iv] Izinto zakudala zamaJuda nguJosephus (uLate 1st I-Century Historian) Incwadi XI, Isahluko 1, isigaba 3. http://www.ultimatebiblereferencelibrary.com/Complete_Works_of_Josephus.pdf

[V] Isilinganiso sesilinganiso esitholakala ku “Ingabe Isiprofetho Samasonto KaDaniel Amashumi Amane? Ingxenye 1 ”nguJ Paul Tanner, Bibliotheca Sacra 166 (Ephreli-Juni 2009): 181-200”.  Bona i-pg 2 & 3 ye-PDF elandekayo:  https://www.dts.edu/download/publications/bibliotheca/DTS-Is%20Daniel’s%20Seventy-Weeks%20Prophecy%20Messianic.pdf

Ukuthola ingxoxo ephelele ngobufakazi bheka uRoger Beckwith, "UDaniel 9 kanye Nosuku Lokufika KukaMesiya e-Essene, Hellenistic, Pharisaic, Zealot kanye neKhomputha Yokuqala YamaKhristu," Revue de Qumran 10 (Disemba 1981): 521–42. https://www.jstor.org/stable/pdf/24607004.pdf?seq=1

[vi] Iminyaka engama-82-84, ngoba uKoresi 1st Unyaka (ngaphezulu kweBabiloni) ungaqondwa ukuthi kungaba ngu-539 BC noma u-538 BC ngokulandelana kwezwe, kuya ngokuthi ukubusa okufushane kukaDarius umMede kuguqula umbono wokuqala kukaKoresi 1st Unyaka. Ngokuqinisekile kwakungeyona uKoresi 1st Unyaka wokubusa phezu kweMediya-Persia. Lokho kwenzeka eminyakeni engama-22 ngaphambili.

[vii] Ezinye izizathu eziyinkinga ngokuqiniseka kokunikeza okubhalwe phansi kanye namatafula enkosini ethile enegama elifanayo futhi ngenxa yalokho okuholela kulesi siphetho kuzoqokonyiswa engxenyeni elandelayo yalolu chungechunge.

[viii] Bheka isihloko esithi “Singakufakazisa kanjani ukuthi uJesu waba yinkosi? ”. Kuyatholakala kuleli sayithi. https://beroeans.net/2017/12/07/how-can-we-prove-when-jesus-became-king/

UTadua

Imibhalo kaTadua.
  3
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x