OFakazi BakaJehova bakholelwa ukuthi iBhayibheli lingumthethosisekelo wabo; ukuthi zonke izinkolelo zabo, izimfundiso zabo nemikhuba yabo kusekelwe eBhayibhelini. Ngiyakwazi lokhu ngoba ngakhuliswa kulolo kholo futhi ngalukhuthaza kuyo yonke iminyaka yokuqala engama-40 yempilo yami yokuba mdala. Engingazange ngikubone nalokho oFakazi abaningi abangaqapheli ukuthi akulona iBhayibheli okuyisisekelo semfundiso yoFakazi, kepha kunalokho incazelo enikezwe umbhalo yiNdikimba Ebusayo. Kungakho-ke bazogomela ngokusobala ukuthi benza intando kaNkulunkulu ngenkathi benza imikhuba leyo kumuntu ojwayelekile ebonakala inonya futhi ingahambisani ngokuphelele nobuntu bomKrestu.

Isibonelo, ungacabanga nje ukuthi abazali bagwema indodakazi yabo eyeve eshumini nambili, isisulu sokuhlukunyezwa ngokocansi ngabantwana, ngoba abadala bendawo bafuna ukuthi aphathe umhlukumezi wakhe ongaphenduki ngenhlonipho nangenhlonipho? Lesi akusona isimo sokucabanga. Lokhu kwenzeke empilweni yangempela… kaninginingi.

UJesu wasixwayisa ngokuziphatha okunjalo kulabo abathi bakhonza uNkulunkulu.

(Johane 16: 1-4) 16 “Ngikhulume lezi zinto kini ukuze ningakhubeki. Abantu bazonikhipha esinagogeni. Eqinisweni, ihora liyeza lapho wonke umuntu onibulalayo eyocabanga ukuthi unikele inkonzo engcwele kuNkulunkulu. Kodwa bazokwenza lezi zinto ngoba abamazi uBaba noma mina. Noma kunjalo, ngikukhulumé lezi zinto kini, lapho kuthi lapho kufika isikhathi sazo, nizokhumbula ukuthi nganginitshele zona. ”

IBhayibheli liyakusekela ukuxoshwa kwezoni ezingaphenduki ebandleni. Kodwa-ke, ingabe iyakusekela ukubaxwaya? Futhi kuthiwani ngomuntu ongesona isono, kodwa amane akhethe ukushiya ibandla? Ingabe ukwesekwa kuyabagwema? Futhi kuthiwani ngomuntu okwenzeka angavumelani nencazelo yamadoda athile azibeke endimeni yabaholi? Ingabe iyakusekela ukubaxwaya? 

Ingabe inqubo yokwahlulela oFakazi BakaJehova abayisebenzisayo isekelwe emiBhalweni? Ingabe iyamukelwa uNkulunkulu?

Uma ungayazi, ake ngikunikeze umdwebo wesithonjana.

OFakazi babheka ukuthi ezinye izono, njengokunyundela nokukhwabanisa, ziyizono ezincane futhi kumele zenziwe ngokuvumelana noMathewu 18: 15-17 ngokubona komuntu ovelele. Kodwa-ke, ezinye izono zibhekwa njengezono ezinkulu noma ezimbi kakhulu futhi kufanele njalo zilethwe phambi kwendikimba yabadala futhi kubhekwane nazo yikomiti yokwahlulela. Izibonelo zezono ezinkulu yizinto ezifana nobufebe, ukudakwa, noma ukubhema ugwayi. Uma uFakazi enolwazi lokuthi omunye uFakazi wenze esinye salezi zono "ezimbi kakhulu," kudingeka ukuthi azise ngesoni, ngaphandle kwalokho uba necala futhi. Noma kunguye kuphela ufakazi wesono, kufanele asibike kwabadala, kungenjalo angathathelwa izinyathelo zokuqondiswa izigwegwe ngokufihla isono. Manje, uma efakazela ubugebengu, njengokudlwengula, noma ukuhlukunyezwa ngokocansi kwezingane, akudingeki ukuthi abike lokhu kuziphathimandla zomhlaba.

Lapho nje indikimba yabadala isazisiwe ngesono, bazokwabela abathathu enombolweni yabo ukuba bakhe ikomiti yokwahlulela. Lelo komidi lizomema abasolwa emhlanganweni obusehholo lombuso. Ngummangalelwa kuphela omenyiwe emhlanganweni. Angaletha ofakazi, yize isipiliyoni sikhombisile ukuthi ofakazi bangavunyelwa ukufinyelela. Kunoma ikuphi, lo mhlangano kufanele ugcine uyimfihlo ebandleni, kusolwa izizathu zokugcinwa kuyimfihlo egameni likamsolwa. Kodwa-ke, akunjalo impela ngoba ummangalelwa akakwazi ukuyeka ilungelo lakhe lokugcina imfihlo enjalo. Akakwazi ukuletha abangani nomndeni njengesisekelo sokuziphatha. Empeleni, abekho ababukeli abavunyelwe ukufakazela ukuqhutshwa kwale nqubo, futhi akukho okurekhodiwe noma elinye irekhodi lomphakathi eligcinwe. 

Uma ummangalelwa egwetshwa ukuthi wenze isono esibi kakhulu, abadala banquma ukuthi ngabe uzikhombisile yini izimpawu zokuphenduka. Uma bezwa ukuthi ukuphenduka akukhonjiswanga ngokwanele, bazosusa ekuhlanganyeleni isoni bese bevumela izinsuku eziyisikhombisa ukuthi kufakwe isicelo sokuphikisa.

Endabeni yokudluliswa kwesinqumo, osusiwe ekuhlanganyeleni kuyodingeka afakazele ukuthi asikho isono esenziwayo noma ukuthi ukuphenduka kweqiniso kwaboniswa phambi kwekomiti yokwahlulela ngesikhathi sokulalelwa kokuqala. Uma ikomidi lokudlulisa amacala lisekela isinqumo sekomidi lezokwahlulela, ibandla lizokwaziswa ngokususwa ekuhlanganyeleni bese liqhubeka nokuxwaya lowo muntu. Lokhu kusho ukuthi abakwazi ngisho nokubingelela lowo muntu. 

Inqubo yokubuyiselwa kanye nokususwa kokugwema kudinga ukuthi osusiwe ekuhlanganyeleni akhuthazelele unyaka noma ngaphezulu kokuthotshiswa ngokuya njalo emihlanganweni ukuze abhekane nobala ukugwenywa obala kwabantu bonke. Uma kufakwe isicelo sokudluliswa, lokho kuyokwandisa isikhathi esichithwe esimweni sokususwa ekuhlanganyeleni, ngoba ukufaka isicelo kukhombisa ukungaphenduki kwangempela. Ikomiti yokwahlulela yokuqala kuphela enegunya lokubuyisela lowo osusiwe ekuhlanganyeleni.

NgokweNhlangano YoFakazi BakaJehova, le nqubo njengoba ngiyichaze lapha ilungile futhi ingokomBhalo.

Yebo kunjalo. Konke ngalokho akulungile. Konke ngalokho akukho emBhalweni. Kuyinqubo embi futhi ngizokukhombisa ukuthi kungani ngingakusho lokho ngokuzethemba okungaka.

Ake siqale ngokwephula umthetho omubi kakhulu weBhayibheli, imfihlo yokulalelwa kwamacala okwahlulela kweJW. Ngokwencwajana yabadala eyimfihlo, exakayo enesihloko esithi Abelusi Umhlambi KaNkulunkulu, amacala okwahlulela kufanele agcinwe eyimfihlo. I-boldface isencwadini yesandla evame ukubizwa nge-ks book ngenxa yekhodi yayo yokushicilela.

 1. Lalela kuphela labo fakazi abanobufakazi obufanele mayelana nezinsolo zokona. Labo abahlose ukufakaza kuphela ngesimilo sommangalelwa akufanele bavunyelwe ukwenza lokho. Ofakazi akufanele balalele imininingwane nobufakazi babanye ofakazi. Izingqapheli akufanele zibe khona ukuze zisekele isimilo. Amadivayisi wokuqopha akufanele avunyelwe. (ks ikhasi 90, Item 3)

Siyini isisekelo sami sokumangalela lokhu akusikho eBhayibhelini? Kunezizathu eziningana ezifakazela ukuthi le nqubomgomo ayihlangene nakancane nentando kaNkulunkulu. Ake siqale ngomugqa wezizathu oFakazi abazisebenzisayo ukugxeka ukugujwa kwezinsuku zokuzalwa. Bathi njengoba imikhosi emibili kuphela yokuzalwa ebhalwe emibhalweni yayiqhutshwa ngabantu abangamkhonzi uJehova nokuthi kulowo nalowo kwabulawa umuntu, ngakho kusobala ukuthi uNkulunkulu uyayilahla imikhosi yokuzalwa. Ngikunikeza ukuthi ukucabanga okunjalo kubuthakathaka, kepha uma bekubheka njengokufanelekile, pho-ke bangakushaya indiva kanjani ukuthi umhlangano kuphela oyimfihlo, ophakathi nobusuku ngaphandle kokubhekelwa ngumphakathi lapho indoda yahlulelwa khona Ikomidi lamadoda ngenkathi benqatshelwa ukusekelwa ngokokuziphatha kwakuyicala elingekho emthethweni leNkosi yethu uJesu Kristu.

Ingabe lokho akukhulumi ngezindinganiso eziphindwe kabili?

Kukhona okunye. Ukuze uthole ubufakazi bangempela beBhayibheli bokuthi uhlelo lokwahlulela olususelwa emihlanganweni eyimfihlo lapho umphakathi unqatshelwa ukufinyelela akulungile, umuntu kufanele aye esizweni sakwa-Israyeli kuphela. Alalelwa kuphi amacala okwahlulela, ngisho nalawo ahilela isijeziso sokufa? Noma yimuphi uFakazi KaJehova angakutshela ukuthi bezwakala ngamadoda amadala ahleli emasangweni omuzi abonwe kahle futhi ezwa noma ngubani odlulayo. 

Ngabe ungafuna ukuhlala ezweni lapho ungahlulelwa khona futhi ulahlwe ekusithekeni; lapho kungavunyelwanga muntu ukuthi akusekele futhi abone okwenzekayo; lapho amajaji ayephezu komthetho khona? Uhlelo lokwahlulela loFakazi BakaJehova luhlobene kakhulu nezindlela ezenziwa iSonto LamaKatolika ngesikhathi sokuqulwa kwamacala eSpain kunanoma yini etholakala emiBhalweni.

Ukukukhombisa ukuthi uhlelo lwezokwahlulela loFakazi BakaJehova lubi kangakanani, ngikudlulisela enkambisweni yokudluliswa kwamacala. Uma othile ahlulelwa njengesoni esingaphenduki, bavunyelwe ukudlulisa isinqumo. Kodwa-ke, le nqubomgomo yakhelwe ukunika ukubonakala kokulunga ngenkathi iqinisekisa ukuthi isinqumo sokususwa ekuhlanganyeleni simi. Ukuchaza, ake sibheke ukuthi incwadi yabadala ithini ngale ndaba. (Futhi, i-boldface iphume ngqo encwadini ye-ks.)

Ngaphansi kwesihlokwana, “Inhloso kanye nendlela yeKomidi lokuDluliswa kwamaCala” isigaba 4 sithi:

 1. Abadala abakhethelwe ikomidi lokudlulisa amacala kufanele balibhekise kuleli cala ngesizotha futhi bagweme ukunikeza isithombe sokuthi bahlulela ikomidi lezokwahlulela kunokusolwa ngummangalelwa. Yize ikomidi lokudlulisa amacala kufanele licophele, kufanele likhumbule ukuthi inqubo yokudlulisa amacala ayikhombisi ukungazethembi ikomidi lezokwahlulela. Kunalokho, kuwumusa kumenzi wobubi ukumqinisekisa ngokulalelwa okuphelele nokungakhethi. Abadala bekomiti lokudlulisa amacala kufanele bahlale bekhumbula ukuthi cishe ikomidi lezokwahlulela linokuqonda nokuhlangenwe nakho okuningi kunalokho abanakho maqondana nommangalelwa.

“Gwemani ukunikeza umbono wokuthi bahlulela ikomidi lokwahlulela” !? "Inqubo yokudlulisa icala ayikhombisi ukungazethembi ikomidi lezokwahlulela" !? Kumane nje “kungumusa kumenzi wobubi” !? Kungenzeka “ikomidi lokwahlulela libe nokuqonda okwengeziwe nolwazi” !?

Ngabe yikuphi kwalokhu kubeka kanjani isisekelo sokulalelwa kwecala lokwahlulela okungakhethi? Ngokusobala, le nqubo inesisindo esikhulu sokuxhasa isinqumo sokuqala sekomiti lokwahlulela sokususa ekuhlanganyeleni.

Ukuqhubeka nendima 6:

 1. Ikomidi lokudlulisa amacala kufanele liqale lifunde okubhaliwe ngaleli cala bese likhuluma nekomidi lezokwahlulela. Ngemuva kwalokho, ikomidi lokudlulisa amacala kufanele likhulume nommangalelwa. Njengoba ikomidi lezokwahlulela selivele limhlulele njengongaphenduki, ikomidi lokudlulisa amacala ngeke likhuleke phambi kwakhe kepha lizokhuleka ngaphambi kokummemela ekamelweni.

Ngingeze i-boldface yokugcizelela. Qaphela ukuphikisana: “Ikomidi lokudlulisa amacala kufanele likhulume nommangalelwa.” Noma kunjalo, abathandazi phambi kwakhe ngoba usehlulelwe njengesoni esingaphenduki. Bambiza “ngokusolwa”, kepha bamphatha njengomuntu osolwa kuphela. Bamphathisa okomuntu osevele enecala.

Kepha konke lokho kuyinto encane ngokuqhathanisa nalokho esesizokufunda esigabeni 9.

 1. Ngemuva kokuqoqa amaqiniso, ikomidi lokudlulisa amacala kufanele likhulume ngasese. Kufanele bacabangele izimpendulo zemibuzo emibili:
 • Kwasungulwa ukuthi umsolwa enze icala lokususa ekuhlanganyeleni?
 • Ngabe umsolwa ukhombisile ukuphenduka kuhambisana nobukhulu bokwenza kwakhe okubi ngesikhathi sokulalelwa kukomidi nekomidi?

 

(Umbhalo obhalwe ngokugqamile kanye nomalukeke kuphume ngqo kwiNcwadi Yabadala.) Ubuzenzisi bale nqubo bungesidingo sesibili. Ikomidi lokudlulisa amacala lalingekho ngesikhathi kuqulwa icala, ngakho-ke bangahlulela kanjani ukuthi ngabe umuntu lowo wayephendukile yini ngaleso sikhathi?

Khumbula ukuthi abekho ababukeli ababevunyelwe ekulalelweni kokuqala futhi akukho okuqoshiwe okwenziwe. Osusiwe ekuhlanganyeleni akanabo ubufakazi bokusekela ubufakazi bakhe. Kumathathu ngokumelene koyedwa. Abadala abathathu abamisiwe ngokumelene nomuntu osevele ezimisele ukuba yisoni. Ngokomthetho wofakazi ababili, iBhayibheli lithi: “Ungalamukeli icala elibekwa indoda endala ngaphandle kofakazi ababili noma abathathu.” (1 Thimothewu 5:19) Uma ikomiti yokudlulisa amacala izolandela umthetho weBhayibheli, abasoze balamukela izwi lomuntu osusiwe ekuhlanganyeleni noma ngabe lithembeke kangakanani, ngoba ungufakazi oyedwa kuphela omelene namadoda amadala amathathu. Futhi kungani bengekho ofakazi bokuqinisekisa ubufakazi bakhe? Ngoba imithetho yeNhlangano iyakwenqabela ukubukela nokuqoshwa. Le nqubo yakhelwe ukuqinisekisa ukuthi isinqumo sokususwa ekuhlanganyeleni asikwazi ukuguqulwa.

Inqubo yokudlulisa icala ingumbombayi; ihlazo elibi.

 

Kunabanye abadala abahle abazama ukwenza izinto ngokufanele, kepha baboshwe yimikhawulo yenqubo eyenzelwe ukuphazamisa ukuhola komoya. Ngiyalazi icala elilodwa elingajwayelekile lapho umngani wami ayesekomidini lokudlulisa amacala elaguqula isinqumo sekomiti lezokwahlulela. Kamuva bahlafunwa nguMbonisi weSekethe ngokugqekeza. 

Ngashiya inhlangano ngokuphelele ngo-2015, kodwa ukuhamba kwami ​​kwaqala emashumini eminyaka ngaphambili njengoba ngakhula kancane ngijabule ngokungabi nabulungisa engangikubona. Ngifisa sengathi ngabe ngangishiye phambilini, kepha amandla okufundiswa kusukela ebuntwaneni bami ayenamandla kakhulu kimi ukubona lezi zinto ngokucacile ngaleso sikhathi njengoba ngenza manje. Singathini ngamadoda akha futhi abeka le mithetho, athi akhulumela uNkulunkulu? Ngicabanga amazwi kaPawulu kwabaseKorinte.

“Ngoba abantu abanjalo bangabaphostoli bamanga, izisebenzi ezinenkohliso, bazenza abaphostoli bakaKristu. Futhi akumangalisi, ngoba uSathane uqobo uziguqula ingelosi yokukhanya. Ngakho-ke akumangalisi uma nezikhonzi zakhe ziqhubeka zizenza izikhonzi zokulunga. Kepha ukuphela kwabo kuyakuba ngokwemisebenzi yabo. ” (2 KwabaseKorinte 11: 13-15)

Ngingaqhubeka ngibonise konke okungalungile ngohlelo lokwahlulela lwe-JW, kepha lokho kungafezwa kangcono ngokukhombisa ukuthi kufanele kube yini. Lapho nje sesifunde lokho iBhayibheli elikufundisa ngempela amaKrestu ngokubhekana nesono ebandleni, siyobe sesikulungele kangcono ukwahlukanisa nokubhekana nanoma ikuphi ukuphambuka ezindinganisweni ezilungile ezibekwe yiNkosi yethu uJesu. 

Njengoba umbhali wamaHeberu asho:

“Ngoba wonke umuntu oqhubeka nokudla ubisi akajwayelene nezwi lokulunga, ngoba uyingane. Kodwa ukudla okuqinile kungokwabantu abavuthiwe, labo okuthe ngokusebenzisa amandla abo okuqonda bawaqeqeshela ukuhlukanisa kokubili okulungile nokungalungile. ” (Heberu 5:13, 14)

Enhlanganweni, sondliwe ngobisi, hhayi ubisi lonke, kepha uphawu oluniselwa 1%. Manje sizodla ukudla okuqinile.

Ake siqale ngoMathewu 18: 15-17. Ngizofunda ku-New World Translation ngoba kubonakala kulungile ukuthi uma sizokwahlulela izinqubomgomo ze-JW kufanele sikwenze lokho sisebenzisa indinganiso yabo. Ngaphandle kwalokho, kusinikeza ukuhumusha okuhle kwala mazwi eNkosi yethu uJesu.

“Ngaphezu kwalokho, uma umfowenu enza isono, hamba uyoveza iphutha lakhe phakathi kwakho naye ninodwa. Uma ekulalela, umzuzile umfowenu. Kodwa uma engalaleli, thatha abe munye noma babe babili kanye nawe, ukuze kuthi ngomlomo wofakazi ababili noma abathathu yonke indaba iqiniswe. Uma engabalaleli, khuluma nebandla. Uma engalaleli ngisho nebandla, makabe kuwe njengomuntu wezizwe nanjengomthelisi. (Mathewu 18: 15-17)

Izinhlobo eziningi ku-Biblehub.com zengeza amagama athi “against you”, njengokuthi “uma umfowenu ekona”. Cishe la magama afakwa, ngoba imibhalo yesandla ebalulekile yokuqala njengeCodex Sinaiticus neVaticanus iyawashiya. OFakazi bathi la mavesi abhekisa ezonweni zomuntu siqu, njengokukhohlisa noma ukunyundela, futhi babiza lezi zono ezincane. Izono ezinkulu, abazihlukanisa njengezono ezimelene noNkulunkulu njengobufebe nokudakwa, kufanele kubhekwane nazo kuphela ngamakomiti amadala amadoda amathathu. Ngakho-ke, bakholelwa ukuthi uMathewu 18: 15-17 awusebenzi elungiselelweni lekomiti yokwahlulela. Kodwa-ke, ingabe bayakhomba endimeni ehlukile yomBhalo esekela amalungiselelo abo okwahlulela? Ngabe babhekisa esicaphunweni esehlukile sikaJesu ukukhombisa ukuthi abakwenzayo kuvela kuNkulunkulu? Hhayi.

Kufanele nje ukuthi sikwamukele ngoba bayasitshela futhi, phela, bangabakhethiweyo bakaNkulunkulu.

Ukukhombisa nje ukuthi ababonakali bethola okuthile okulungile, ake siqale ngomqondo wezono ezincane nezinkulu nesidingo sokubhekana nazo ngokwehlukile. Okokuqala, iBhayibheli alihlukanisi phakathi kwezono, libeka ezinye njengezincane kanti ezinye njengezikhulu. Ungakhumbula ukuthi u-Ananiya noSafira babulawa nguNkulunkulu ngalokho namuhla esizokuhlukanisa "njengamanga amancane amhlophe". (IzEnzo 5: 1-11) 

Okwesibili, lesi yisiqondiso kuphela uJesu asinikeza ibandla maqondana nendlela yokubhekana nesono phakathi kwethu. Kungani angasinika iziyalezo zokubhekana nezono zomuntu noma ezincane, kepha asishiye ngaphandle emakhazeni lapho sisebenzisana nalokho inhlangano ekubiza ngokuthi "yizono ezinkulu kuJehova."

[Okokubukisa kuphela: “Impela, ubuqotho bungavimbela umuntu ekufihleni izono ezinkulu ezenziwa kuJehova nasebandleni lobuKristu.” (w93 10/15 k. 22 isig. 18)]

Manje, uma usunesikhathi eside unguFakazi KaJehova, cishe uzowuphikisa umqondo wokuthi konke okudingeka sikwenze lapho sibhekene nezono ezinjengobufebe nokuphinga ukulandela uMathewu 18: 15-17. Cishe uzozizwa ngaleyo ndlela ngoba uqeqeshelwe ukubona izinto ngombono wekhodi yokujezisa. Uma wenza ubugebengu, kufanele wenze isikhathi. Ngakho-ke, noma isiphi isono kufanele sihambisane nesijeziso esilingana nobukhulu besono. Okungukuthi, ngemuva kwakho konke, okwenziwa ngumhlaba lapho ubhekene nobugebengu, akunjalo?

Kuleli qophelo, kubalulekile kithi ukubona umehluko phakathi kwesono nobugebengu, umehluko omkhulu kakhulu olahlekile ebuholini boFakazi BakaJehova. 

KumaRoma 13: 1-5, uPawulu usitshela ukuthi ohulumeni bomhlaba babekwe nguNkulunkulu ukuba babhekane nezigebengu nokuthi kufanele sibe izakhamuzi ezinhle ngokubambisana neziphathimandla ezinjalo. Ngakho-ke, uma sithola ulwazi lwezenzo zobugebengu ebandleni, sinesibopho sokukwazisa abaphathi abafanele ukuze bakwazi ukwenza umsebenzi wabo abawunikwe nguNkulunkulu, futhi singakhululeka kunoma yiliphi icala lokuba ngabasizi ngemuva kweqiniso . Empeleni, sigcina ibandla lihlanzekile futhi lingenasici ngokubika ubugebengu obunjengokubulala nokudlwengula obuyingozi emphakathini wonkana.

Ngenxa yalokho, uma ubungazi ukuthi omunye umKristu ubulale, wadlwengula, noma wanukubeza ingane ngokocansi, abaseRoma 13 bakubeka ngaphansi kwesibopho sokukubika kwabomthetho. Cabanga ukuthi kungakanani ukulahleka kwezezimali, umshini omubi, kanye nehlazo inhlangano engakugwema ukube balalela lowo myalo ovela kuNkulunkulu — ingasaphathwa eyenhlekelele, izimpilo eziphukile, ngisho nokuzibulala izisulu nemindeni yazo okubhekane nakho ngomkhuba weJW ukufihla izono ezinjalo "emagunyeni aphakeme". Ngisho namanje kukhona uhlu lwabanukubezi abaziwayo nabasolwayo abangaphezu kuka-20,000 XNUMX iNdikimba Ebusayo — okukhokhele izindleko ezinkulu kwiNhlangano — enqaba ukunikela kuziphathimandla.

Ibandla alisona isizwe esizimele njengo-Israyeli. Ayinaso isishayamthetho, uhlelo lokwahlulela, noma ikhodi yokujezisa. Konke esinakho uMathewu 18: 15-17 futhi yilokho kuphela esikudingayo, ngoba kubekwa kuphela icala lokubhekana nezono, hhayi ubugebengu.

Ake sibheke lokho manje.

Ake sicabange ukuthi unobufakazi bokuthi omunye umKristu uhlanganyela ocansini ngokuvumelana nomunye umuntu omdala ngaphandle komshado. Isinyathelo sakho sokuqala ukuya kuye ngombono wokuphinde uzitholele uKristu. Uma bekulalela futhi beshintsha, umzuzile umfowenu noma udadewenu.

Uthi, “Ima kancane. "Yilokho kuphela! Cha, cha, cha. Akunakuba lula kangako. Kufanele kube khona imiphumela. ”

Kungani? Ngoba lowo muntu angaphinda futhi akwenze uma kungekho sijeziso? Lokho ukucabanga kwezwe. Yebo, bangaphinde bakwenze futhi, kepha lokho kuphakathi kwabo noNkulunkulu, hhayi wena. Kufanele sivumele umoya usebenze, hhayi ukugijimela phambili.

Manje, uma umuntu engaphenduli eselulekweni sakho, ungadlulela esinyathelweni sesibili bese uhamba nomunye noma ababili. Ukugcinwa okuyimfihlo kusagcinwa. Akunasidingo esingokomBhalo sokwazisa amadoda amadala ebandleni. 

Uma ungavumelani, kungenzeka ukuthi usathinteka ekufundisweni kweJW. Ake sibone ukuthi lokho kungacashile kanjani. Uma ubheka futhi INqabayokulinda ekhonjiwe ngaphambilini, phawula ukuthi baliphambanisa kanjani izwi likaNkulunkulu ngobuhlakani.

"UPaul usitshela nokuthi uthando" lubekezelela zonke izinto. " Njengoba iKingdom Interlinear ibonisa, umqondo ukuthi uthando lumboza zonke izinto. “Ayidlulisi iphutha” lomfowethu, njengoba abenzi bobubi benza njalo. (IHubo 50:20; IzAga 10:12; 17: 9) Yebo, umqondo lapha uyafana nowoku-1 Petru 4: 8: “Uthando lumboza izono eziningi.” Yiqiniso, ubuqotho bungavimbela umuntu ekufihleni izono ezimbi kakhulu ngoJehova nasebandleni lobuKristu. ” (w93 10/15 k. 22 isig. 18 Uthando (i-Agape) —Lokho Lungelona nokuthi Luyini)

Bafundisa kahle ukuthi uthando “lubekezelela zonke izinto” futhi baze baqhubeke nokubonisa besebenzisa i-interlinear ukuthi uthando “lusibekela zonke izinto” nokuthi “alunikeli iphutha” lomzalwane, njengoba abenzi bobubi benza njalo. ” "Njengoba ababi bathambekele ekwenzeni .... Njengoba ababi bathambekele ekwenzeni." Hmm… bese, emshweni olandelayo, benza lokho okujwayele ukwenziwa ababi ngokutshela oFakazi BakaJehova ukuthi kufanele badlulisele iphutha lomzalwane kubadala bebandla.

Ukuthakazelisa ukuthi bakwenza kanjani kube yindaba yokwethembeka kuNkulunkulu ukwazisa umfowenu noma udadewenu uma kukhulunywa ngokusekela igunya labadala, kepha lapho ingane ihlukunyezwa ngokocansi futhi kunengozi yokuthi abanye bahlukunyezwe, abenzi lutho ukubika iziphathimandla ngobugebengu.

Angikuphakamisi ukuthi kufanele simboze isono. Ake sicacelwe yilokho. Engikushoyo ukuthi uJesu usinike indlela eyodwa yokubhekana nakho futhi munye kuphela, futhi leyo ndlela ayibandakanyi ukutshela isigungu sabadala ukuze bakwazi ukwakha ikomidi eliyimfihlo futhi babambe ukulalelwa okuyimfihlo.

Lokho uJesu akushoyo ukuthi uma umfowenu noma udadewenu engalaleli ababili noma abathathu kini, kepha eqhubeka esonweni sakhe, yazini ibandla. Hhayi abadala. Ibandla. Lokho kusho ukuthi lonke ibandla, abangcwelisiwe, labo ababhabhadiswe egameni likaJesu Kristu, owesilisa nowesifazane, bahlala phansi nesoni bese bebonke bazama ukusenza siguqule izindlela zabo. Kuzwakala kanjani lokho? Ngicabanga ukuthi iningi lethu lizobona ukuthi yilokho namuhla esingakubiza ngokuthi "ukungenelela". 

Cabanga ngokuthi ingcono kanjani indlela kaJesu yokusingatha isono kunaleyo esungulwe iNdikimba Ebusayo YoFakazi BakaJehova. Okokuqala, njengoba wonke umuntu ebandakanyekile, mancane kakhulu amathuba okuthi izinhloso ezingalungile nokuchema komuntu siqu kuzothinta umphumela. Kulula ukuthi amadoda amathathu asebenzise kabi amandla awo, kepha lapho lonke ibandla lizwa ubufakazi, ukusetshenziswa kabi kwamandla okunjalo akuvamile ukuthi kwenzeke. 

Inzuzo yesibili yokulandela indlela kaJesu ukuthi ivumela umoya ukuthi ugeleze kulo lonke ibandla, hhayi ngendikimba yabadala abathile, ngakho-ke umphumela uzoholwa ngumoya, hhayi ubandlululo lomuntu siqu. 

Okokugcina, uma umphumela kungukususwa ekuhlanganyeleni, khona-ke bonke bazokwenza lokho ngenxa yokuqonda ngokugcwele uhlobo lwesono, hhayi ngoba batshelwa ukuthi benze njalo ngabathathu babantu.

Kepha lokho kusasishiya sinethuba lokususwa ekuhlanganyeleni. Akukhona lokho ukugwema? Akusilo unya olunjalo? Masingagxili kunoma iziphi iziphetho. Ake sihlole okunye iBhayibheli elikushoyo ngale ndaba. Lokho sizokuyekela ividiyo elandelayo kulolu chungechunge.

Ngiyabonga.

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
  14
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x