Ingxenye 3

I-Akhawunti Yokudala (UGenesise 1: 1 - UGenesise 2: 4): Izinsuku 3 no-4

UGenesise 1: 9-10 - Usuku Lwesithathu Lokudala

"UNkulunkulu wathi:" Amanzi angaphansi kwamazulu mawaqoqelwe ndawonye, ​​kuvele umhlabathi owomile. ” Kwaba njalo. 10 UNkulunkulu wabiza umhlabathi owomile ngokuthi uMhlaba, kodwa ukuqoqwa kwamanzi wakubiza ngokuthi iziLwandle. Ngaphezu kwalokho, uNkulunkulu wabona ukuthi kuhle.

Ukuqhubeka nokulungiselela impilo kwakudingeka, ngakho-ke, uNkulunkulu ngenkathi egcina amanzi asele emhlabeni, wawahlanganisa ndawonye, ​​wavumela ukuthi kuvele umhlaba owomile. IsiHeberu singahunyushwa ngokoqobo ngokuthi:

"Futhi uNkulunkulu wathi: “Lindela amanzi angaphansi kwamazulu [aye] endaweni eyodwa ubone umhlaba owomile kwaba njalo. Wabiza uNkulunkulu ngokuthi umhlabathi owomileyo uMhlaba, nokuqoqeka kwamanzi olwandle noNkulunkulu wabona ukuthi kuhle ”.

Ithini iGeology ngokuqala komhlaba?

Kuyathakazelisa ukuphawula ukuthi i-Geology inomqondo kaRodinia[i] [Ii]okwakuyizwekazi elilodwa eliphakeme elizungezwe ulwandle ekuqaleni komlando wokuma komhlaba. Kwakuqukethe wonke umhlaba wamanje wezwekazi e-Pre-Cambrian nase-Early Cambrian[Iii] izikhathi. Akufanele ididaniswe nePangea noma iGondwanaland, esezikhathini zakamuva ze-geologic.[Iv] Kuyaphawuleka futhi ukuthi irekhodi lezinto zakudala lincane kakhulu, liyindlala kakhulu ngaphambi kwamatshe abizwa nge-Early Cambrian.

Umphostoli uPetru wabhekisa eqinisweni lokuthi umhlaba wawukulesi sikhundla ekuqaleni kwendalo ngenkathi ebhala ku-2 Peter 3: 5 “Kwakukhona amazulu kusukela endulo nomhlaba omile ubumbene uphuma emanzini naphakathi kwamanzi ngezwi likaNkulunkulu”, okukhombisa umhlaba owodwa ngaphezu kwezinga lamanzi ozungezwe ngamanzi.

Ngabe bobabili uMphostoli uPetru noMose [umbhali kaGenesise] babazi kanjani ukuthi umhlaba wawunje ngesikhathi esisodwa, into etholwe kuphela ngekhulu elidlule ngokutadisha ngokujulile iGeological Record? Futhi, kubalulekile ukuqaphela ukuthi asikho isitatimende esiyinganekwane mayelana nokuwa emaphethelweni olwandle.

Kufanele futhi siqaphele ukuthi igama lesiHeberu elihunyushwe ngokuthi “Umhlaba” nakhu "Eretz"[V] futhi lapha kusho umhlaba, inhlabathi, umhlaba, ngokungafani nayo yonke iplanethi.

Ukuba nomhlaba owomile kwakusho ukuthi ingxenye elandelayo yosuku lokudala ingenzeka njengoba kuzoba nendawo ethile yokubeka uhlaza.

UGenesise 1: 11-13 - Usuku Lwesithathu Lokudala (kuyaqhubeka)

11 UNkulunkulu waqhubeka wathi: “Umhlaba mawuveze utshani, izimila ezithela imbewu, izihlahla zezithelo ezithela izithelo ngezinhlobo zazo, imbewu ekuyo, emhlabeni.” Kwaba njalo. 12 Umhlaba waqala ukuveza utshani, imifino ethela imbewu ngezinhlobo zayo, nemithi ethela izithelo, imbewu yayo ekuyo ngezinhlobo zayo. UNkulunkulu wabona ukuthi kuhle. 13 Kwahlwa, kwaba ngukusa, usuku lwesithathu. ”

Usuku lwesithathu lwaqala njengoba ubumnyama buqala, futhi kwakhiwa nokuqalwa komhlaba. Lokhu kusho ukuthi ngesikhathi sekufika ukukhanya nokukhanya, kwakukhona umhlaba owomile okwakungakhelwa kuwo uhlaza. Umbhalo ukhombisa ukuthi ngesikhathi sokuhwalala okukhulayo kosuku lwesithathu kwakukhona utshani, nezihlahla ezinezithelo, nezinye izimila ezithela imbewu. Yayiyinhle, iphelele, ngoba izinyoni nezilwane nezinambuzane konke kudinga izithelo zokuhlala kuzo. Kunengqondo ukuphetha ngokuthi izihlahla zezithelo ezinezithelo ezivundisiwe zadalwa zinjalo, ngoba izithelo eziningi zidinga izinambuzane, noma izinyoni noma izilwane ukuze zenze impova futhi zivundise izimbali ngaphambi kokuba izithelo zakheke, futhi akukho nesisodwa sazo esasenziwe. Ezinye, kunjalo, zinezimpova noma ziyazitholela impova ngumoya.

Kungaba nokuphikisana kwabanye ukuthi inhlabathi ibingenakubumba emahoreni ayi-12 obumnyama, kepha noma ngabe inhlabathi ithatha iminyaka ukwakheka namuhla, noma izihlahla zezithelo ezithela izithelo ngokufanayo zithatha iminyaka ukwakheka namuhla, singobani ukuthi sinciphise amandla okudala kaNkulunkulu uSomandla nomsebenzi wakhe nendodana yakhe uJesu Kristu?

Njengesibonelo, ngenkathi uJesu Kristu enza iwayini emanzini edilini lomshado, wakha uhlobo luni lwewayini? UJohn 2: 1-11 usitshela ukuthi “Wena ugciné iwayini elimnandi kuze kube manje ”. Yebo, bekuyiwayini elivuthiwe, elinambitheke ngokuphelele, hhayi into ebiphathelene newayini ephuzwayo kuphela ebisadinga ukuvuthwa ukuze izwakale. Yebo, njengoba uSofari abuza uJobe “Ungakwazi yini ukuthola izinto ezijulile zikaNkulunkulu, noma ungathola umkhawulo kaSomandla?” (Jobe 11: 7). Cha, asikwazi, futhi akufanele sicabange ukuthi singakwazi nakho. Njengoba uJehova asho ku-Isaya 55: 9 "Ngoba njengoba amazulu ephakeme kunomhlaba, kanjalo izindlela zami ziphakeme kunezindlela zakho".

Futhi, njengoba izinambuzane kungenzeka zadalwa ku-6th day (mhlawumbe kufakwe ezidalweni ezindizayo ezinamaphiko, uGenesise 1:21), ukube izinsuku zokudalwa bezingaphezu kwamahora angama-24 ubude, bekuzoba nezinkinga ngezimila ezisanda kudalwa ezikwazi ukusinda nokuzala.

Njengakwezinsuku zokuqala nezesibili zokudala, izenzo zosuku lwesithathu lokudala nazo ziyisandulela se "Futhi", ngaleyo ndlela ukujoyina lezi zenzo njengokugeleza okuqhubekayo kwezenzo nemicimbi ngaphandle kwegebe lesikhathi.

Kind

Asikwazi ukuqhubeka nokuhlola izinsuku zokudala ngaphandle kokubheka ukuvela kokuqala kwegama “Unomusa” esetshenziswe lapha kubhekiswa ezimileni nasezihlahleni. Akukacaci okwamanje ukuthi igama lesiHeberu elithi “min”, elihunyushwe ngokuthi “uhlobo” lisho ukuthini kusigaba samanje sebhayoloji, kodwa libukeka lifana kakhulu nohlobo noma nomndeni. Kodwa-ke ayihambisani nezinhlobo. Mhlawumbe kungachazwa kangcono ngokuthi “Amaqembu ezinto eziphilayo angaphansi kohlobo olufanayo oludaliwe uma aphuma esizalweni esisodwa sokhokho. Lokhu akuvimbeli izinhlobo ezintsha zezilwane ngoba lokhu kumela ukwahlukaniswa kwesakhi sofuzo sokuqala. Imininingwane ilahlekile noma igcinwe ayitholakalanga. Uhlobo olusha lungavela lapho inani labantu lihlukanisiwe, futhi ukuzalanisa kwenzeka. Ngale ncazelo, uhlobo olusha alulona uhlobo olusha kodwa ukwahlukaniswa okuqhubekayo kohlobo olukhona kakade. ”

Kulabo abanentshisekelo yokuthi lokhu kusebenza kanjani ngokoqobo bakubone lokhu isixhumanisi[vi] ngezizukulwane zomndeni ezinhlobonhlobo zezimila.

Ephawula ngalokhu uMphostoli uPawuli waqokomisa le mingcele yemvelo phakathi kwezinhlobo ngenkathi ebhala ngenkathi ekhuluma ngovuko “Inyama yonke ayifani, kodwa kukhona eyodwa yabantu futhi kukhona enye inyama yezinkomo, nenye inyama yezinyoni nenye yezinhlanzi” 1 KwabaseKhorinte 15:39. Ngokuphathelene nezitshalo ku-1 Korinte 15:38 wathi maqondana nokolweni njll. “Kepha uNkulunkulu uyinika umzimba njengokuthanda kwakhe, ayinike nembewu ngayinye umzimba wayo”.

Ngale ndlela utshani njengohlobo lungahlanganisa konke ukusabalala, izimila ezisibekela umhlaba, kuyilapho amakhambi njengohlobo (uhlaza oluhunyushiwe ku-NWT), abengamboza izihlahlana nezihlahlana, kanti izihlahla njengohlobo zingamboza zonke izitshalo ezinkulu ezinokhuni.

Incazelo echaza ngokwengeziwe yalokho uNkulunkulu angakubheka njenge “Izinhlobo” itholakala kuLevitikusi 11: 1-31. Lapha kulandela isifinyezo esifingqiwe:

 • 3-6 - Isidalwa esihlafunayo futhi esihlukanisa inselo, alifaki ikamela, imbila, unogwaja, ingulube (Lezo ezingafakwanga zihlukanisa inselo noma ziyahlafuna, kodwa hhayi zombili.)
 • 7-12 - izidalwa zamanzi ezinamaphiko nezikali, izidalwa zamanzi ezingenamaphiko nezikali.
 • 13-19 - izinkozi, osprey, inqe emnyama, ikhayithi elibomvu, nekhayithi elimnyama ngezinhlobo zalo, igwababa ngokusho kwenkosi yalo, intshe, isikhova nogogo noxhaka ngezinhlobo zawo. Ingwamza, indwandwe, nelulwane ngohlobo lwayo.
 • 20-23 - isikhonyane ngezinhlobo zaso, ikhilikithi ngezinhlobo zalo, nentethe ngezinhlobo zayo.

Usuku lwesi-3 lokudalwa - i-One Land Mass eyakhiwe ngaphezu kwezinga lamanzi nezinhlobo Zemifino ezidalelwe ukulungiselela izidalwa eziphilayo.

I-Geology noSuku Lwesithathu Lokudala

Ekugcineni, kufanele siveze ukuthi ukuziphendukela kwemvelo kufundisa ukuthi yonke impilo yavela ezitshalweni zasolwandle nasezilwaneni zasolwandle. Ngokusho kwe-Geological timescales yamanje, kuzoba namakhulu ezigidi zeminyaka ngaphambi kokuba izitshalo eziyinkimbinkimbi nezihlahla zezithelo ziguquke. Yikuphi ukulandelana kwemicimbi okuzwakala ukuhleleka okunengqondo nokukholeleka kakhulu kokwenza izinto? IBhayibheli noma umbono wokuziphendukela kwemvelo?

Lesi sihloko sizodingidwa kamuva ngokujulile ekuhlolweni kwesikhukhula sosuku lukaNowa.

UGenesise 1: 14-19 - Usuku Lwesine Lokudala

“UNkulunkulu waqhubeka wathi: 'Makube khona izinkanyiso emkhathini wamazulu ukuze zihlukanise imini nobusuku; kumelwe zibe yizibonakaliso zezinkathi zezinsuku nezinsuku neminyaka. Kumelwe zisebenze njengezinkanyiso esibhakabhakeni samazulu ukuze zikhanyise emhlabeni. Kwaba njalo. UNkulunkulu wabe esenza izinkanyiso ezimbili ezinkulu, inkanyiso enkulu kakhulu yokubusa imini nenkanyiso encane yokubusa ubusuku, nezinkanyezi. ”

“Kanjalo, uNkulunkulu wababeka emkhathini wamazulu ukuba bakhanyise emhlabeni, futhi babuse emini nasebusuku futhi bahlukanise phakathi kokukhanya nobumnyama. UNkulunkulu wabona ukuthi kuhle. Kwahlwa, kwaba ngukusa, usuku lwesine. ”

Ukuhumusha ngokwezwi nezwi kusho “Futhi wathi uNkulunkulu makube khona ukukhanya emkhathini wamazulu ukwahlukanisa phakathi kwemini nobusuku futhi kube yizibonakaliso nezinkathi zezinsuku neminyaka. Futhi makube yizinkanyiso emkhathini wamazulu ezikhanyisela umhlaba kwaba njalo. Futhi senza uNkulunkulu izinkanyiso ezimbili ezinkulu, ukukhanya okukhulu ukubusa imini nenkanyiso encane ukubusa ubusuku nezinkanyezi. ”

“Futhi zibeke uNkulunkulu emkhathini wamazulu ukuba zikhanyise emhlabeni futhi zibuse imini nobusuku futhi zehlukanise phakathi kokukhanya nobumnyama. Wabona uNkulunkulu ukuthi kuhle. Kwaba ngukuhlwa, kwaba ngukusa, usuku lwesine ”.[vii]

Kudalwe noma kwenziwa kwabonakala?

Ngabe lokhu kusho ukuthi iLanga neNyanga, nezinkanyezi zadalwa ngomhlaka 4th usuku?

Umbhalo wesiHeberu awusho ukuthi zadalwa ngalesi sikhathi. Ibinzana “Makube-khona” or “Makube khona izinkanyiso” kusekelwe egameni lesiHeberu “Hayah”[viii] okusho ukuthi “ukuwa, kwenzeke, kube khona.” Lokhu kuhluke kakhulu egameni "Dala" (NgesiHeberu = "bara").

Yini eyaba khona noma eyenzeka ngokusho kombhalo weBhayibheli? Izinkanyiso ezibonakalayo ngokungafani nokukhanya nobumnyama nje. Kwakuyini inhloso yalokhu? Ngemuva kwakho konke, kwakukhanya ku-2nd usuku ngaphambi kokuba kudalwe uhlaza ku-3rd usuku futhi njengoba konke kwatholakala kukuhle kuNkulunkulu, kwaba nokukhanya okwanele. Ukulandisa kuqhubeka nokuphendula, “kufanele zisebenze njengezimpawu nezinkathi zezinsuku neminyaka".

Isikhanyisi esikhulu kakhulu, ilanga, kwakumele siphathe imini futhi inkanyiso encane, inyanga, kwakumele ibuse ubusuku nezinkanyezi. Zafakwa kuphi lezi zinkanyiso? Ukulandisa kuthi, “setha emkhathini wamazulu”. Igama elihunyushwe ngokuthi “setha” ngokuyinhloko lisho “ukunikela”. Ngakho-ke, lezi zinkanyiso zanikwa noma zenziwa zabonakala emkhathini wamazulu. Ngeke sisho ngokuqinisekile, kepha okukhombisa ukuthi lezi zinkanyiso, zazivele zikhona zidalwa ngosuku lokuqala lokudala kepha manje zenziwa zabonakala emhlabeni ngezizathu ezibekiwe. Mhlawumbe ungqimba lomhwamuko olubanzi emhlabeni lwenziwa lwaba luncane ukuze kucace ngokwanele ukuthi lubonakale emhlabeni.

Igama lesiHeberu “Maor” ihunyushwe ngokuthi “izinkanyiso ” idlulisa incazelo “yabaniki bokukhanya”. Ngenkathi inyanga ingewona umthombo wokuqala wokukhanya njengelanga, noma kunjalo, ingumnikeli wokukhanya ngokubonisa ukukhanya kwelanga.

Kungani ukubonakala kudingeka

Uma bezingabonakali emhlabeni, khona-ke izinsuku nezinkathi neminyaka bekungeke kubalwe. Mhlawumbe, futhi ngalesi sikhathi, kwethulwa umhlaba nge-axial, okuyimbangela yezinkathi zethu zonyaka. Futhi, mhlawumbe umzila wenyanga uchitshiyelwe emjikelezweni wawo oyingqayizivele kusuka emzileni ofana nezinye iziphuphutheki zeplanethi. Ukuthi ukuthambeka bekuwukutshekisa kwanamuhla okungaba ngu-23.43662 ° akuqinisekile, njengoba kungenzeka ukuthi uZamcolo kamuva watshekisa umhlaba kakhulu. Isikhukhula cishe sasizodala ukuzamazama komhlaba, okwakungathinta ijubane lokujikeleza komhlaba, ubude bosuku, nesimo seplanethi.[ix]

Ukushintshwa kwesimo selanga (kusuka empumalanga kuya entshonalanga emkhathizwe) esibhakabhakeni nakho kuyasisiza ukunquma ukuthi sikuphi ngosuku, ukugcina isikhathi, kanye nenkathi (ukuphakama kwalolo hambo lwasempumalanga kuya entshonalanga, ikakhulukazi ukuphakama okuphezulu okufinyelelwe) .[X]

Amawashi esiwathatha njengendawo ejwayelekile ukutshela isikhathi awazange asungulwe kuze kube ngu-1510 newashi lokuqala lasemaphaketheni.[xi] Ngaphambi kwalokho ama-sundials kwakuyinto ejwayelekile yokusiza ukukala isikhathi noma ukumaka amakhandlela.[xii] Olwandle, izinkanyezi nenyanga nelanga kwakusetshenziselwa ukuzulazula nakho izinkulungwane zeminyaka. Ukukala kwe-longitude kwakunzima futhi kuthambekele ekwenzeni amaphutha futhi kwakuvame ukuholela ekuphahlazekeni komkhumbi kuze kube yilapho uJohn Harrison akha amawashi akhe aqanjwe ngo-H1, H2, H3, futhi ekugcineni, u-H4, phakathi konyaka ka-1735 no-1761, owagcina uxazulule inkinga ye-longitude enembile olwandle kube kuhle.[xiii]

Izici ezihlukile zenyanga

Isikhanyisi esincane noma inyanga nayo inezinto eziningi ezihlukile ukuyenza ikwazi ukufeza izidingo zayo. Nakhu okufingqiwe okufushane nje, kukhona okuningi okuningi.

 • Okokuqala, ine-orbit eyingqayizivele.[xiv] Ezinye izinyanga ezizungeza amanye amaplanethi ngokuvamile zizungeza endizeni ehlukile iye enyangeni. Inyanga izungeza endizeni ecishe ilingane nendiza yokujikeleza komhlaba ezungeza ilanga. Azikho ezinye zezinyanga eziyi-175 zesathelayithi ezikuhlelo lwelanga ezizungeza iplanethi yazo ngale ndlela.[xv]
 • Ukuzungeza kwenyanga okuyingqayizivele kuzinzisa ukuthambeka komhlaba okunika izinkathi zonyaka, kusukela ekuhliseni isithunzi.
 • Ubukhulu benyanga emhlabeni (iplanethi) buhlukile.
 • Inyanga ivumela izazi zezinkanyezi ukuthi zifunde amanye amaplanethi nezinkanyezi ezikude kakhulu, nobudlelwano bomhlaba nenyanga busebenza njengesibonakude esikhulu.
 • Inyanga ngokwesimo sayo iphelele eduze, iphelele emhlabeni, ayinamanzi awuketshezi, ayinayo i-geology esebenzayo, futhi ayinamoya futhi lokhu kuvumela ukutholakala okujule kakhulu nokugcwele kunokuthi ngabe umhlaba ubufana nenyanga noma okuphambene nalokho.
 • Isimo sethunzi lomhlaba enyangeni lisenza sikwazi ukubona ukuthi umhlaba uyindilinga, ngaphandle kokuzungeza ku-rocket yasemkhathini!
 • Inyanga isebenza ukuvikela umhlaba ezitelekeni zezinkanyezi ezinomsila nama-asteroid, kokubili ngokuba yisithiyo ngokomzimba nangamandla ayo adonsela phansi ezintweni ezidlulayo.

“Kufanele zibe yizibonakaliso nezinkathi zezinsuku neminyaka”

Lezi zinkanyiso zisebenza kanjani njengezimpawu?

Okokuqala, ziyizimpawu zamandla kaNkulunkulu.

Umhubi uDavida wakubeka kanjena kumaHubo 8: 3-4, “Lapho ngibona amazulu akho, imisebenzi yeminwe yakho, inyanga nezinkanyezi ozilungisile, uyini umuntu ofayo ukuthi umkhumbule, nendodana yomuntu wasemhlabeni ukuthi uyinakekele? ”. KuHubo 19: 1,6 naye wabhala “Amazulu ayalanda ngenkazimulo kaNkulunkulu, nomkhathi ushumayela umsebenzi wezandla zakhe. … Kusuka komunye umkhawulo wamazulu kungokwakhe [ilanga] iyaphuma, futhi isifunda sayo esiphelile siye kweminye imikhawulo yayo ”. Abahlali bedolobha bavame ukuphuthelwa yile nkazimulo, kepha baye emaphandleni kude nemithombo yokukhanya yomuntu yokufakelwa ebusuku, futhi babheke phezulu emazulwini ngobusuku ngesibhakabhaka esicwebile, nobuhle nenani lezinkanyezi, nokukhanya kwenyanga namanye amaplanethi wesimiso sethu sikanozungezilanga, abonakala nje ngamehlo, futhi kuyesabeka.

Okwesibili, njengoba kushiwo ngenhla, ukuhamba kwelanga, inyanga nezinkanyezi kunokwethenjelwa.

Ngenxa yalokho, amatilosi angathola ama-bearings awo emini nasebusuku. Ngokwesilinganiso, isikhundla somuntu emhlabeni singabalwa futhi sibekwe ebalazweni, sisize ukuhamba.

Okwesithathu, izimpawu zezenzakalo zesikhathi esizayo ezizolandela.

NgokukaLuka 21: 25,27 othi “Futhi kuzoba khona izimpawu elangeni nasenyangeni nasezinkanyezini…. Bese beyabona iNdodana yomuntu iza ngefu, inamandla nenkazimulo enkulu ”.

Okwesine, izimpawu zesahlulelo saphezulu.

UJoweli 2:30 ngokunokwenzeka ebhekisa ezenzakalweni ezenzeka ekufeni kukaJesu uthi “Mina [Nkulunkulu] ngiyakunika izimangaliso ezulwini nasemhlabeni… Ilanga uqobo liyakuphenduka ubumnyama, nenyanga ibe ligazi, lungakafiki usuku olukhulu nolwesabekayo lukaJehova”. UMathewu 27:45 ubhala ukuthi ngenkathi uJesu efa esigxotsheni sokuhlushwa "Kusukela ngehora lesithupha [emini bebade] kwehla ubumnyama phezu komhlaba wonke, kwaze kwaba yihora lesishiyagalolunye [3pm]". Lokhu kwakungekhona ukusitheka kwelanga okuvamile noma umcimbi wesimo sezulu. ULuka 23: 44-45 uyanezela “Ngoba ukukhanya kwelanga kwehlulekile”. Lokhu bekuhambisana nokuzamazama komhlaba okwadabula ikhethini lethempeli kabili.[xvi]

Okwesihlanu, zingasetshenziselwa ukunquma isimo sezulu esilindelekile esikhathini esizayo esiseduze.

UMathewu 16: 2-3 usitshela ukuthi “Lapho kuhwalala ujwayele ukuthi: 'Izulu lizoba lihle, ngoba isibhakabhaka sibomvu okomlilo; ekuseni nithi, 'Namuhla izulu lizoba bumnene, line, ngoba isibhakabhaka sibomvu okomlilo, kodwa libukeka limnyama. Uyakwazi ukuhumusha ukubukeka kwesibhakabhaka… ”. Umbhali, mhlawumbe njengabafundi abaningi, wafundiswa isigqi esilula lapho esemncane, esisho into efanayo, “Isibhakabhaka Esibomvu ebusuku, abelusi bayajabula, Isibhakabhaka esibomvu ekuseni, abelusi bayaxwayisa”. Sonke singakufakazela ukunemba kwalezi zitatimende.

Sixth, namuhla sikala ubude bonyaka, ngokususelwa ekuzungezeni komhlaba okuzungeze ilanga lezinsuku ezingama-365.25 (okuyindilinga kuye kwamadesimali ayi-2).

Amakhalenda amaningi asendulo ayesebenzisa umjikelezo wenyanga ukukala izinyanga bese eyihlobanisa nonyaka welanga ngokulungiswa, ngakho-ke izikhathi zokutshala nezokuvuna zingalandelelwa. Inyanga enezinyanga eziyizinyanga ezingama-29, amahora ayi-12, imizuzu engama-44, imizuzwana engu-2.7, futhi ibizwa ngokuthi yinyanga eyisinodi. Kodwa-ke, amanye amakhalenda afana nekhalenda laseGibhithe ayesuselwa onyakeni welanga.

Seventh, izinkathi zonyaka zabiwa ngesikhathi sama-equinox weLanga, ngoDisemba, Mashi, uJuni nangoSepthemba.

Ama-equinox akhombisa ukuthambekela komhlaba ku-eksisi yawo futhi athinta ngokomzimba inani lokukhanya kwelanga okufinyelela engxenyeni ethile yomhlaba futhi ngaleyo ndlela kuthinte isimo sezulu ikakhulukazi amazinga okushisa. Ebusika obusenyakatho Nenkabazwe inguDisemba kuya kuMashi, intwasahlobo nguMashi kuya kuJuni, ihlobo nguJuni kuya kuSepthemba, kuthi ekwindla kube uSepthemba kuya kuDisemba. Kukhona futhi namagagasi amabili eqa kanye namagagasi amabili we-neap inyanga ngayinye yenyanga, ebangelwa inyanga. Zonke lezi zimpawu ziyasisiza ekubaleni isikhathi nasekuqinisekiseni isikhathi sonyaka, okusiza ukuhlela ukuhlela ukutshala ukukhiqizwa kokudla kanye namashejuli wokuvuna.

Ngokubonakala okucacile kwezinkanyiso, kungabonakala ukuthi njengoba uJobe 26: 7 esho “Welulela enyakatho phezu kwendawo engenalutho, ulenga umhlaba phezu kweze”. U-Isaya 40:22 usitshela lokho “Kukhona Lowo ohlala ngaphezu kwesiyingi somhlaba, ... Lowo owelula amazulu njengendwangu ecolekileyo ebandayo, owendlala njengetende lokuhlala kulo”. Yebo, amazulu aluliwe njenge-gauze elicolekileyo elinomunwe wokukhanya ovela kuzo zonke izinkanyezi, ezinkulu nezincane, ikakhulukazi lezo ezisemthaleni wethu lapho kubekwa khona isimiso sonozungezilanga, esibizwa ngokuthi iMilky Way.[xvii]

AmaHubo 104: 19-20 nawo aqinisekisa ukwakhiwa kwe-4th usuku ethi “Inyanga uyenzele izikhathi ezimisiwe, ilanga liyakwazi lapho lishona khona. Wenza ubumnyama, ukuze kube sebusuku. Kuhamba kuwo zonke izilwane zasendle zehlathi. ”

Usuku Lwesine - Imithombo Ekhanyayo Ebonakalayo, Izinkathi Zonyaka, Amandla wokulinganisa isikhathi

 

Ingxenye elandelayo yalolu chungechunge izokhulumela i-5th ukuze 7th izinsuku zokudalwa.

 

[i] https://www.livescience.com/28098-cambrian-period.html

[Ii] https://www.earthsciences.hku.hk/shmuseum/earth_evo_04_01_pic.html

[Iii] Isikhathi Sesikhathi Se-Geologic. Bona isixhumanisi esilandelayo ngoku-oda okuhlobene kwezikhathi zesikhathi se-Geologic  https://stratigraphy.org/timescale/

[Iv] https://stratigraphy.org/timescale/

[V] https://biblehub.com/hebrew/776.htm

[vi] https://www.google.com/search?q=genus+of+plants

[vii] Bheka iBiblehub https://biblehub.com/text/genesis/1-14.htm, https://biblehub.com/text/genesis/1-15.htm njll

[viii] https://biblehub.com/hebrew/1961.htm

[ix] Ukuthola eminye imininingwane bheka:  https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=716#:~:text=NASA%20scientists%20using%20data%20from,Dr.

[X] Ngeminye imininingwane bheka isibonelo https://www.timeanddate.com/astronomy/axial-tilt-obliquity.html futhi https://www.timeanddate.com/astronomy/seasons-causes.html

[xi] https://www.greenwichpocketwatch.co.uk/history-of-the-pocket-watch-i150#:~:text=The%20first%20pocket%20watch%20was,by%20the%20early%2016th%20century.

[xii] Ngeminye imininingwane ngamadivayisi wokulinganisa isikhathi bona https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_timekeeping_devices#:~:text=The%20first%20mechanical%20clocks%2C%20employing,clock%20was%20invented%20in%201656.

[xiii] Ukuze uthole kafushane kaJohn Harrison namawashi akhe bheka https://www.rmg.co.uk/discover/explore/longitude-found-john-harrison noma uma use-UK eLondon, vakashela iGreenwich Maritime Museum.

[xiv] https://answersingenesis.org/astronomy/moon/no-ordinary-moon/

[xv] https://assets.answersingenesis.org/img/articles/am/v12/n5/unique-orbit.gif

[xvi] Ukuze uthole ingxoxo egcwele bheka indatshana ethi “Ukufa kukaKristu, Ingabe bukhona obunye ubufakazi obungezelelwe eBhayibhelini ngalezi zenzakalo ezibikiwe? ”  https://beroeans.net/2019/04/22/christs-death-is-there-any-extra-biblical-evidence-for-the-events-reported/

[xvii] Bheka lapha ukuthola isithombe somthala iMilky Way njengoba usibona emhlabeni: https://www.britannica.com/place/Milky-Way-Galaxy

UTadua

Imibhalo kaTadua.
  3
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x